Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, July 11, 2015

Raichur District Reported Crimes

                                                                   
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ:11/07/15 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08.00 ಗಂಟೆಗೆ  ತಾವರಗೇರಾ ರಸ್ತೆಯ  ಹಾಲಬಾವಿ ಈರಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ  ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್. ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ & ಸಿಬ್ಬಂದಿ& ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಜೀಪ ನಂ, ಕೆ,-36/ಜಿ-106 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಾಗಿ ಒಂದು ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಬಂದಿದ್ದು ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಯ ಚಾಲಕನು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನೋಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನಂತರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ತುಂಬಿದ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನೋಡಲಾಗಿ ಐಷರ ಕಂಪನಿಯದು ಇದ್ದು ಅದರ  ನಂ, ಕೆ.-36/ಟಿ.ಬಿ-796 & ಟ್ರಾಲಿ ನಂ, ಕೆ.-36/ಟಿ.-1011  ಅಂತಾ ಇದ್ದು  ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿಯ ಮರಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಚಾಲಕನು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ತುಂಬದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತಾದ ಮತ್ತು ಸರಕರಾದ ಸ್ವತ್ತಾದ ಮರಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪಂಚನಾಮೆ & ವರದಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ®Ä ಆದೇಶಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ   ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 117/2015 PÀ®A. 4(1), 4(1A), 21 MMDR ACT-1957  ªÀÄvÀÄÛ 379 L.¦.¹ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

         ದಿನಾಂಕ:10/07/2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-40 ಗಂಟೆಗೆ  ಮಸ್ಕಿ ರೋಡ ಮಧರ ಥೇರಸಾ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ & ಸಿಬ್ಬಂದಿ& ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಜೀಪ ನಂ, ಕೆ,-36/ಜಿ-106 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಾಗಿ ಒಂದು ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಬಂದಿದ್ದು ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಯ ಚಾಲಕನು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನೋಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನಂತರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ತುಂಬಿದ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನೋಡಲಾಗಿ ಐಷರ ಕಂಪನಿಯದು ಇದ್ದು ಅದರ  ನಂ, ಕೆ.-36/ಟಿ.ಸಿ-2348 & ಟ್ರಾಲಿ ನಂ, ಕೆ.-36/ಟಿ.-731  ಅಂತಾ ಇದ್ದು  ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿಯ ಮರಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಚಾಲಕನು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ತುಂಬದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತಾದ ಮತ್ತು ಸರಕರಾದ ಸ್ವತ್ತಾದ ಮರಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪಂಚನಾಮೆ & ವರದಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲ ಆದೇಶಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 116/2015 PÀ®A. 4(1), 4(1A), 21 MMDR ACT-1957  ªÀÄvÀÄÛ 379 L.¦.¹ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
             

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಬಂಧ ಹೈಯಗ್ರೀವ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಟೆಕ್ ಪ್ರೋಜಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಎನ್ನುವವರು ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವೇತನ ಹಾಗು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಕ ಯಂತ್ರಗಳು, ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್, ನಕ್ಷೆಗಳು, ಸಲಕರಣೆಗಳು ಹಾಗು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ದಿನಾಂಕ 6-7-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೈಯಗ್ರೀವ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಟೆಕ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮುರಳಿ ಎನ್ನುವವರು ಬಂದು ತಾನು ದಿನಾಂಕ 6-7-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹೈಯಗ್ರೀವ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಟೆಕ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕಚೇರಿಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಬೀಗ ಮುರಿದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ 15 ಮತ್ತು 35 ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 50 ರಾಡುಗಳು :ಕಿ: 45.000/- ಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಯ ಲೆಟರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಹಾಗು ಸೀಲ್ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದು ತಿಳಿದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 5-7-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸುಬ್ಬರಾವ್ (ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ವರ್ಕರ್) ಮತ್ತು ರಾಮು ಎನ್ನುವ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಕಚೇರಿ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಚೇರಿಯ ಲೆಟರ್ ಪ್ಯಾಡ್, ಸೀಲ್ ಮತ್ತು 50 ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಹನ ನಂ:ಕೆಎ-36/-6648 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ.CAvÁ qÁ: ©.« ¦ÃgÁ¥ÀÆgï ªÉÊzsÀåQÃAiÀÄ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, jªÀiïì ¨ÉÆÃzsÀPÀ D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢: 10.07.2015 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2015 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
J¸ï.¹/ J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ 9/7/2015 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ §¸ÀªÀgÁd PÉÆÃmÉ vÀAzÉ: gÁªÀÄ£ÀUËqÀ 40ªÀµÀð, eÁw £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:CgÀPÉÃgÁ FvÀ£ÀÄ CgÀPÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ°è£À vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ, )d»ÃgÀÄ¢Þ£ï vÀAzÉ CºÀäzï ¸Á¨ï 2)§AzÉà £ÀªÁeï vÀAzÉ CºÀäzï¸Á¨ï 3)EªÀiÁªÀiï ¸Á¨ï vÀAzÉ CºÀäzï ¸Á¨ï J®ègÀÆ eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: CgÀPÉÃgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¸ÀAvÉAiÀÄ°è DVzÀÝ dUÀ¼ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ, ¦ügÁå¢UÉ eÁw JwÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄUÀ£É ¤ªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr PÉƼÀÄîvÉÛ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/15 PÀ®A 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹  ªÀÄvÀÄÛ   3(1)(10) J¸ï¹/J¸ïn (¦J) PÁAiÉÄÝ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 10-07-2015 ರಂದು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜ್ರಾದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಬಸವರಾಜ  ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ  ಚೆಲುವಾದಿ 32 ವರ್ಷ ಜಾ- ಚೆಲುವಾದಿ ಉ:ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ: ಸುಂಕನೂರು ತಾ: ಮಾನವಿ EªÀರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 09-07-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಕಸ್ಮೀಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ತಲುಗಿ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು     50000 ರೂ /- (ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ) ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಹುಲ್ಲು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನದಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವದಾಗಲು ಯಾರ ಮೇಲಿಯು ಯಾವುದೇ ದೂರು ಇರುವದಿಲ್ಲ ಈ ಘಟನೆಯು ಅಕಸ್ಮೀಕವಾಗಿ  ಜರುಗಿದ್ದು F WÀl£É DPÀ¹äPÀªÁVzÀÄÝ F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA.03/2015 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.07.2015 gÀAzÀÄ 107 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  19,000/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.