Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, July 30, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:- 29-07-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà w¥ÀàAiÀÄå vÀAzÉ; ¸ÀtÚªÀÄjAiÀÄ¥Àà ºÀ½î, 30ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÀjUÀÄqÀØ FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ, ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ; DzÉ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À zÁjAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁ 1) ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ; DzÉÃ¥Àà ºÀ½î,2) ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ: ©üêÀÄAiÀÄå ºÀ½î, E§âgÀÆ eÁw £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: PÀjUÀÄqÀØ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ zÁjAiÀÄ°è ºÁQzÀ ªÀÄtÂÚ£À «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄåªÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA225/2013 PÀ®A. 341,504,324,506, ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ£ÀSÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¦ügÁå¢ ±ÀQ̨Á¬Ä UÀAqÀ bÀvÀæ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ-30 eÁvÀÄ-®ªÀiÁt G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| UÉÆ£ÀªÁmÁè vÁAqÁ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ FUÉÎ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¦ügÁå¢UÉ 5 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ½zÀÄÝ ¦ügÀå¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆæ ºÉªÀįɥÀà vÀAzÉ vÀÄPÀAiÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ-25 eÁw-®ªÀiÁt ¸Á|| UÉÆ£ÀªÁmÁè vÁAqÁ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ DgÉÆævÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ DUÁUÉÎ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 28-07-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ C£Àß ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ N¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¹ ¤ÃgÀÄ EnÖzÀÄÝ CzÉà ªÉüÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀªÀ£Éà ¦ügÁå¢UÉ £À£ÀßzÀÄ £À£ÀUÁVzÉ ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃrzÀgÉ C£ÀßPÉÌ ©¹ ¤ÃgÀÄ EnÖzÉÝ CAzÀªÀ£Éà PÁ¬Ä¹zÀ ©¹¤Ãj£À ¨ÉÆUÀuÉUÉ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ C¯Éèà ªÀÄ®VzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÀÄ- ¸Á«wæ FPÀUÉ §®UÀqÉ ¨sÀÄd¢AzÀ PÁ°£ÀªÀgÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ©¹¤Ãj¤AzÀ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è ¨ÉƨÉâ §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ aQvÉìUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 230/2013 PÀ®A 338, L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ :04-07-2013 gÀAzÀÄ 23-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀÆUÀÆgÀÄgÀªÀgÀzÉÆrØ UÉÆî¥À°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ ¤AUÀAiÀÄå ªÀ: 45 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:¸ÀÆUÀÆgÀÄgÀªÀgÀzÉÆrØ UÉÆî¥À°è FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ £ÀA. 01 §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ªÀ: 25 FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ 22 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ D §UÉÎ DgÉÆævÀgÁzÀ 2) wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå 3)²ªÀUÉä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå J®ègÀÆ eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:¸ÀÆUÀÆgÀÄgÀªÀgÀzÉÆrØ UÉÆî¥À°è gÀªÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À §UÉÎ PÉüÀ°PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀAiÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝ£É K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛÃj ªÀiÁrPÉÃj ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ EzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/2013 PÀ®A. 363, 504, 109 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 29-07-13 gÀªÀÄzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw VjeÁ UÀAqÀ ±ÀgÀuÉUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ vÁ: ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ CfÓ CAzÀgÉ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ FgÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 70 ªÀµÀð eÁ: °<UÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á; «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £À£Àß ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖPÉÆqÀÄ £ÀªÀÄUÉ K£ÀÄ ¨sÁUÀ PÉÆnÖ®è £À£Àß ªÀÄzÀĪÉUÉ ¸Á® DVzÉ ªÀÄ£É ªÀiÁj ¸Á® PÀlÄÖvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ½UÉ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤£Àß vÀAzÉ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃzÀ ªÉÄÃ¯É ¤£ÀUÁåªÀ ¨sÁUÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§Î½ªÀÄzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ¨É¤ßUÉ ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 221/2013 PÀ®A. 341,504,323,506 L.¦ ¹ CrAiÀÄ°è zÁR¯ÁärPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¢.28-07-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà PÉ.fêÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÉ.PÀȵÀÚªÉÆúÀ£ÀgÁªï eÁwBPÀªÀiÁä ªÀAiÀÄ-32ªÀµÀð GBªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸ÁBªÀiÁqÀVjPÁåA¥ÀÄ vÁBªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ ªÀiÁqÀVj ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è mÁæPÀÖgÀ¢AzÀ n®ègÀ£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ DgÉÆæ gÀAUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ §ÄqÀØAiÀÄå eÁwB£ÁAiÀÄPÀ ¸ÁBºÀgÀ« §¸ÀªÀtÚ PÁåA¥ÀÄ FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¦AiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA: 135/2013 PÀ®AB 447,341,323,504,506 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ªÀÄÈvÀ gÁªÀÄ®ªÀÄä vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 10 ªÀµÀð, eÁ: PÉÆgÀªÀgÀ, G: ¥Áè¹ÖPï PÁUÀzÀ (aA¢)  Dj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß CPÀÌ AiÀÄ®èªÀÄä ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀÀgÁzÀ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ dA§tÚ, ¸ÀAVÃvÀ vÀAzÉ dA§tÚ EªÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27-07-2013 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ V¯ÉèøÀÆUÀÆjUÉ §AzÀÄ ¥Áè¹ÖPï PÁUÀzÀUÀ¼À£ÀÄß Dj¸ÀÄvÁÛ V¯ÉèøÀÆUÀÆgÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÉÄãï PÉ£Á¯ïzÀ°è ªÀÄzÁå£Àí 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ PÉ£Á¯ïzÀ°è E½zÁUÀ DPÀ¹äPÀ PÁ®Ä eÁj PÉ£Á¯ï ¤Ãj£À ¸É¼ÀÄ«UÉ ¹PÀÄÌ ¤Ãj£À°è PÉÆaÑPÉÆAqÀÄ CAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀzÉà EzÀݪÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-07-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ®ªÀiÁj ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ªÉÄãï PÉ£Á°£À MAzÀÄ ¸ÀtÚ r¹Öç§Æålgï ºÀwÛgÀ ¤Ãj£À°è ºÉtªÁV vÉðgÀÄvÁÛ¼ÉÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼ÀÀ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ.29-07-13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É UÀÄAqÀ¥Àà£À vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ DgÉÆÃUÀå¥Àà vÀAzÉ zÉñÀ¥Àà ¸Á.PÀqÀzÀgÁ¼À. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA.PÉJ-37/0671 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸ÀzÉà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁQPÉÆAqÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ DgÉÆÃUÀå¥Àà¤UÉ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ C§Äݯï¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ GVÎ 55 ªÀµÀð ¦AeÁgÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÀqÀzÀgÁ¼À. FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2013 PÀ®A.279,337 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:30.07.2013 gÀAzÀÄ 148 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,800 /-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 30/07/2013This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-07-2013

OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.129/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 29/07/2013 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸Ààl dÆeÁmÁ DqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §A¢zÀÝ ªÉÄÃgÀUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆ. gÀAUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ.) OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ - 1573, 1759 ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÉÃj ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 5 d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ £À¹Ã©£À Dl CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸Ààl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ dÆeÁlzÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 5 d£ÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj dÆeÁlUÁgÀgÀÄ dÆeÁlPÉÌ ¥ÀtªÁVnÖzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,540/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.92/2013, PÀ®A 341, 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-07-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JA.J ªÀÄfÃzÀ vÀAzÉ ±ÉÃR EªÀiÁªÀÄ ¸Á§, ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: ¤ªÀÈvÀÛ ¦.J¸ï.L, ¸Á: ºÉÆgÀ ±ÁºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ £ÀªÀiÁd ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ £Á¸ÉÃgÀ vÀAzÉ ªÀfÃgÀ CºÉäzÀ, ¸Á: ºÉÆÃgÀ ±ÀºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É GUÀĽgÀÄvÁÛ£É. CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É JPÉ GUÀ¼ÀÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆæ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¤£ÀÄ £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.258/2013, PÀ®A 498(J), 504 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 14/07/2013 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉë UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ(©) ¸ÀzÀå: ¨sÁ°Ì, EªÀgÀÄ  ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ DgÉÆæ ಗಂಡ ZÀAzÀæPÁAvÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ(©) vÁ: ¨sÁ°Ì ಮನೆಗೆ §AzÀÄ ನಿನಗೆ ಬಹಳ ಸೊಕ್ಕು ಬಂದಿದೆ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ¨Éರೆಯವರ ಮಾತುಕೇಳಿ ಭಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿ ಅಂತ ವಿನಾಕಾರಣ ಬೈಯುತ್ತಿದಾಗ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CA©PÁ ಇವಳು ಏಕೆ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರು ಒಂದೇ ಇದ್ದಿರಿ ಅಂತ CªÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ ¨ÉÊzÀÄ ಏನು ಹೇಳದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋರಟು ಹೋದರು. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ FUÀ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಕೀರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದು ಯಾವುದೆ ತರಹದ ಖರ್ಚು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹಾಗು ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಖರ್ಚು ನೊಡುಕೊಳ್ಳದೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ತ್ರಾಸ ನೀಡುತ್ತಾ §A¢zÁÝ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¥sÀAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.143/2013, PÀ®A 66 (J), 67, 67 (J) Ln JPÀÖ PÀ®A 504, 506, 509 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 29/07/2013 gÀAzÀÄ 20-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÉæ, ¸Á: ¸ÀAUÀªÀÄ EªÀjUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÉÆèÉÊ® ªÀÄÆ®PÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw §UÉÎ C²èî ªÀiÁvÀÄUÀ¼Ár ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ ¥sÉÆÃmÉÆ C£ÁªÀÄzÉúÀ ªÀåQÛAiÉÆA¢UÉ ªÀiÁåZÀ ªÀiÁr ªÉĸÉd ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ fêÀ ºÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.177/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 29/07/2013 gÀAzÀÄ 21:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà, ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉÃxÉðAiÀĪÀiï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ¸ÀĨsÁµÀZËPÀ ºÀwÛgÀzÀ qÉʪÀiÁAqÀ PÁmÉÃeï ºË¸ï JzÀÄj£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ ©ÃzÀgÀ r¦N PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÉʯÁ¸ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ, ¸Á: £ÀªÀ¯Á¸À¥ÀÆgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-38/J¯ï-9985 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqɹzÀÝjAzÀ §®PÁ°£À ªÉƼÀPÁ®PɼÀUÉ J®Ä§ÄªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ, ¥ÁzÀzÀªÉÄïÉ, JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ ¸ÀzÀj DgÉÆæ PÉʯÁ¸ÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.