Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, November 12, 2012

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-    
     
¢£ÁAPÀ: 09-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.45 UÀAmÉUÉ / 11.11.2012 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw VÃvÁ UÀAqÀ ¹. ªÉAPÀmÉñÀégÀ®Ä ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, avÀæUÁgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.   11-1-128/1 ¯ÉÆúÁgï ªÁr gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ®Ä E§âgÀÆ PÀÆr ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §gÀĪÀµÀögÀ°è DgÉÆæ CªÀÄÈvÀ¯Á¯ï ªÀÄÆxÁ vÀAzÉ dªÀj¯Á¯ï ªÀÄÆxÁ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸Á: ¯ÉÆúÁgÀ ªÁr gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É £ÀA. 11-1-128/1 zÀ£À PÀlÄÖªÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀqÀ«zÀÄÝ, F «µÀAiÀÄzÀ°è PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀªÀiÁ£ÀÄ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉ²¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ZÀ¥À°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¹gÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà vÀªÀÄä zÀ£ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉqÀ« 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£Àß ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀéAiÀÄ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÀÄ£À°è UÀÄ£Éß £ÀA. 136/2012   PÀ®A 427, 448, 323, 354, 355, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

     ¢£ÁAPÀ: 11-11-12 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ £ÀgÀ¹AUÀgÁªï vÀAzÉ ®PÀëöäAiÀÄå, ¤ªÀÈvÀÛ ²gÀ¸ÉÛzÁgÀ, ¸Á:gÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ. ºÁ.ªÀ D¹ÌºÁ¼À UÁæªÀÄ vÁ:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¸À°è¹zÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 10.11.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß TVS  Super XL ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.KA-36/ 9349 C.Q.gÀÆ.15000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀgÁAqÀzÀ°è ¤°è¹ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ eÉÆÃgÁzÀ ±À§Ý PÉý ªÀÄ®VzÀªÀ£ÀÄ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPï¯ï UÉ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀ° ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è £À£ÀUÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀÀA. 03/2012 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢.23-10-2012gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00UÀAmɬÄAzÀ ¢B 24-10-2012 gÀ ¨É½UÉÎ 06.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è ¦AiÀiÁ𢠲æà ¯Á®Ä vÀAzÉ ¨ÁµÀ ªÀAiÀiÁB35ªÀµÀ eÁBªÀÄĹèA GB ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃPÁ¤PÀ ,¸ÁB¹gÀªÁgÀ ¦.qÀÆè.r PÁåA¥ï EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁåAqÀ ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrgÀĪÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ  ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2012 PÀ®A:379 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

     ¢£ÁAPÀ: 09.11.2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ºÀÄ°UÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ¦ügÁå¢ ¸Á§tÚ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ¸Á.ºÀÄ°UÀÄqÀØ FvÀ£À CtÚ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw zÀÄgÀUÀÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß ¦ügÁå¢ £ÉÆÃrzÀÝjAzÀ zÀÄgÀUÀÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀiÁ£À ªÀÄAiÀÄðzÉ M¬ÄvÀÄÛ, £Á£ÀÄ ªÀÄÄR ºÉÃUÉ vÉÆj¸À°è CAvÁ CrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ dAwÛUÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£Éà PÁgÀt CAvÁ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝjAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2012 PÀ®A. 497, 306 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

     ¢£ÁAPÀ: 11.11.2012 gÀAzÀÄ C£Àéj UÁæªÀÄzÀ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ¥ÁªÀðvɪÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà FPÉAiÉÆA¢UÉ DgÉÆæ PÀjAiÀĪÀÄä, ºÀÄ°UÉ¥Àà, ºÀÄ°UɪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è¥Àà J®ègÀÆ ¸ÉÃj ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¤°è¹ ¯Éà ¸ÀƼÉà £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ AiÀiÁPÉà ºÉÆqÉ¢ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/2012 PÀ®A. 341, 323, 504,506 gÉ/« 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
    

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.11.2012 gÀAzÀÄ  78  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   15800 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-    
     
¢£ÁAPÀ: 09-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.45 UÀAmÉUÉ / 11.11.2012 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw VÃvÁ UÀAqÀ ¹. ªÉAPÀmÉñÀégÀ®Ä ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, avÀæUÁgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.   11-1-128/1 ¯ÉÆúÁgï ªÁr gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ®Ä E§âgÀÆ PÀÆr ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §gÀĪÀµÀögÀ°è DgÉÆæ CªÀÄÈvÀ¯Á¯ï ªÀÄÆxÁ vÀAzÉ dªÀj¯Á¯ï ªÀÄÆxÁ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸Á: ¯ÉÆúÁgÀ ªÁr gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É £ÀA. 11-1-128/1 zÀ£À PÀlÄÖªÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀqÀ«zÀÄÝ, F «µÀAiÀÄzÀ°è PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀªÀiÁ£ÀÄ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉ²¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ZÀ¥À°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¹gÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà vÀªÀÄä zÀ£ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉqÀ« 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£Àß ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀéAiÀÄ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÀÄ£À°è UÀÄ£Éß £ÀA. 136/2012   PÀ®A 427, 448, 323, 354, 355, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

     ¢£ÁAPÀ: 11-11-12 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ £ÀgÀ¹AUÀgÁªï vÀAzÉ ®PÀëöäAiÀÄå, ¤ªÀÈvÀÛ ²gÀ¸ÉÛzÁgÀ, ¸Á:gÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ. ºÁ.ªÀ D¹ÌºÁ¼À UÁæªÀÄ vÁ:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¸À°è¹zÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 10.11.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß TVS  Super XL ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.KA-36/ 9349 C.Q.gÀÆ.15000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀgÁAqÀzÀ°è ¤°è¹ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ eÉÆÃgÁzÀ ±À§Ý PÉý ªÀÄ®VzÀªÀ£ÀÄ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPï¯ï UÉ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀ° ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è £À£ÀUÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀÀA. 03/2012 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢.23-10-2012gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00UÀAmɬÄAzÀ ¢B 24-10-2012 gÀ ¨É½UÉÎ 06.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è ¦AiÀiÁ𢠲æà ¯Á®Ä vÀAzÉ ¨ÁµÀ ªÀAiÀiÁB35ªÀµÀ eÁBªÀÄĹèA GB ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃPÁ¤PÀ ,¸ÁB¹gÀªÁgÀ ¦.qÀÆè.r PÁåA¥ï EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁåAqÀ ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrgÀĪÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ  ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2012 PÀ®A:379 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

     ¢£ÁAPÀ: 09.11.2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ºÀÄ°UÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ¦ügÁå¢ ¸Á§tÚ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ¸Á.ºÀÄ°UÀÄqÀØ FvÀ£À CtÚ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw zÀÄgÀUÀÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß ¦ügÁå¢ £ÉÆÃrzÀÝjAzÀ zÀÄgÀUÀÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀiÁ£À ªÀÄAiÀÄðzÉ M¬ÄvÀÄÛ, £Á£ÀÄ ªÀÄÄR ºÉÃUÉ vÉÆj¸À°è CAvÁ CrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ dAwÛUÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£Éà PÁgÀt CAvÁ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝjAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2012 PÀ®A. 497, 306 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

     ¢£ÁAPÀ: 11.11.2012 gÀAzÀÄ C£Àéj UÁæªÀÄzÀ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ¥ÁªÀðvɪÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà FPÉAiÉÆA¢UÉ DgÉÆæ PÀjAiÀĪÀÄä, ºÀÄ°UÉ¥Àà, ºÀÄ°UɪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è¥Àà J®ègÀÆ ¸ÉÃj ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¤°è¹ ¯Éà ¸ÀƼÉà £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ AiÀiÁPÉà ºÉÆqÉ¢ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/2012 PÀ®A. 341, 323, 504,506 gÉ/« 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
    

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.11.2012 gÀAzÀÄ  78  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   15800 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-11-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 12-11-2012

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 193/2012 PÀ®A: 323,498 (J), 504,506 L¦¹:-
ದಿನಾಂಕ : 11/11/2012 ರಂದು 1630 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸುರೇಶ ಪಲ್ಲೆ     ಸಾ: ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಲಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ದೂj£À ಸಾರಾಂಶವೆನಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡ ಸುರೇಶ ಈತನು ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ  ರಂಡಿ ಭೋಸಡಿ ನಿನಗೆ ಬಹಳ ಸೊಕ್ಕು ಬಂದಿದೆ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀನಗೆ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆನೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಿರಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆನೆ ಹೀಗೆ ದಿನಾಂಕ 10/11/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸುರೇಶ ಈತನು ಸುರೇಶ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ  ಮನೆಗೆ ಬಂದು CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ §AiÀÄzÀÄ ಬಹಳ ಸೊಕ್ಕು ಬಂದಿದೆ ನೀನು ನನ್ನ ವಿರುದ್ದ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೇಳುತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇರು ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಕೈಯಿಂದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ನೀನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀನಗೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆನೆ ಎಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನೀಡಿದ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Cgï ¸ÀA: 20/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð G ¥ÉnAUï PÉ®¸À eÁw PÀÄgÀħgÀ ¸Á: £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ vÁ:ZÀ¼ÀPÉÃgÀ f¯Áè:avÀæzÀÄUÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ ªÀÄAdÄ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-11-2012 gÀAzÀÄ0900 UÀAlUÉ ©ÃzÀgÀPÉÌ lªÁgÀ ¥ÉAnAUï ºÀZÀÑ®Ä §A¢gÀÄvÉÛÃªÉ F PÉ®¸ÀªÀÅ £ÀªÀÄÆägÁ «dAiÀÄ vÀAzÉ wªÀÄä¥Áà gÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄäUÉ ©ÃzÀgÀzÀ°è PÉ®¸À«zÉ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀiÁr CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á«§âgÀÆ ¤£Àß §AzÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-11-12 gÀAzÀÄ UÀÄgÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉƤAiÀÄ°® J¯ï.f PÀÄ®PÀtÂð gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JgÀqÀ£Éà CAvÀ¹Û£À ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ ªÀÇqÁ¥sÉÆãÀ mÁªÀjUÀ ¥ÉAnAUÀ 0800 UÀAlUÉ £Á«§âgÀÆ ºÀZÀÄÑwÛgÀĪÁUÀ ªÉÇÃqÁ¥sÉÆãÀ mÁªÀgÀ¢AzÀ 0810 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÉAl vÀgÀ®Ä ªÀÄAdÄ EvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ E½AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄäÃ¯É CPÀ¹äPÀªÁVPÁ®Ä eÁj mÁªÀgÀ¢AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj  ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÀUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA 20/2012 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 101/2012 PÀ®A: 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« DPïÖ :-
¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ¸ÀAUÀªÉÄ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÁ ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ vÁ: OgÁzÀ[©]ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉ£ÉAzÀgÉ 11-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CdÓ£ÁzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄ ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ zÁzÀgÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ  C¥ÀjavÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢A¸À Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ®PÀëöät¤UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß DmÉÆà ¤°è¸ÀzÉ NrºÉÆVzÀÝ ¥ÀjÃuÁªÀÄ ®PÀëöät¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 101/2012 PÀ®A: ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ:-
¢£ÁAPÀ-11/11/2012 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà PÀÄvÉÆââݣÀ vÀAzÉ UÀ¥sÀÆgÀ¸Á§ gÁªÀ¼É ¸Á-RlPÀ aAZÉÆý gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ªÀiËTPÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-29/10/12 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ £ÁªÉ®ègÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä jAiÀiÁ£Á ¨ÉÃUÀA £À£ÀUÉ ºÉýzÉ£ÉAzÀgÉ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛ ¸À¯ÁªÉÇâݣÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §mÉÖ §zÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É E£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ §A¢¯Áè CAvÀ w½¹zÀ¼ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¨É½UÉÎ 0900 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÁUÀ®Ä EgÀĪÀ CªÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ §§Æè vÀAzÉ f¯Á¤¸Á§ ¸Á-RlPÀ aAZÉÆý EvÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ¤ªÀÄä vÀªÀÄä ¤£Éß ¢£ÁAPÀ-29/10/12 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ¨sÉÃnAiÀiÁV ªÉÄÊ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ eÁgÀÄ CAvÀ ªÀiÁvÁr ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ §¹ìUÉ ºÀwÛ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ DzÀgÉ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä ¸À¯ÁªÉÇâݣÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ w½¹ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÀ PÁgÀt £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ UÁæªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨sÁ°Ì, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, zÀħĮUÀÄAr, ºÀ½îSÉÃqÀ[©], UÀÄ®âUÁð ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄúÀPÀgï »ÃUÉ ºÀÄqÀÄPÁr w½zÀÄPÉƼÀî®Ä £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£À ¥ÀvÉÛAiÀiÁV¯Áè PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ GzÀÝ ªÀÄÄR, zÀ¥Àà ¤ÃmÁzÀ ªÀÄÆUÀÄ, PÉAZÀ §tÚ, ªÀÄÆgÀĪÀgɬÄAzÀ £Á®ÄÌ ¦üÃl JvÀÛgÀ vÀ¼Àî£ÉAiÀÄ ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ »A¢, PÀ£ÀßqÀ ºÁUÀÆ GzÀÄð ¨sÁµÉ ªÀiÁvÁqÀ®Ä §gÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É mÉÃjPÁmï ©½ ¥sÀÆ¯ï ±Àlð ªÀÄvÀÄÛ ¦üÃPÁ ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ¥ÁåAl zsÀj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýÃPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.