Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, July 14, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 14/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 14/07/2010
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13/07/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ°è §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV M§â ªÀåQÛ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä §¸À¥Áà vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®f ªÁqÉPÀgï ¸Á ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 30 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï ¨Ál®UÀ¼À MlÄÖ C.Q 1140/- gÀÆ ªÀiË®åzÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÀÄß zÀ¹ÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E.DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 13/07/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ°è ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä UÀt¥Àw vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà bÉÃvÉÛ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ ¸Á ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 20 QAUï ¦ü±Àgï ©Ãgï ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 330 JªÀiï.J¯ï ¨Ál®UÀ¼À MlÄÖ C.Q 800/- gÀÆ ªÀiË®åzÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÀÄß zÀ¹ÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-07-2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À¨ÉãÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸Á zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ CªÀgÀ vÀAzÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆV §gÀĪÁUÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¨sÀUÀªÀAvÀ vÀAzÉ ¨Á¥ÀÄgÁªÀ ¥Ánî ºÁUÀÆ CªÀ£À ¸ÉßûvÀ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAV »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ¨É®Ö¤AzÀ §®PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/07/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ zsÀ¨Á¯É ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð G: ªÀPÀð E£Àì¥ÉPÀÖgï eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ¸ÉÆãÁ¼ÀªÁr ¸ÀzÀå PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ vÀªÀÄä »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¹r-r®Pïì ¹®égÀ §tÚzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-39/JZï-2551 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 04/07/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉUÉ EnÖzÀÄÝ EzÀÄÝ, ªÀÄÄAeÁ£É JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 211/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 13/07/2010 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ£Àß §¸ÀAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð G: ªÀÄÄ£À¹ eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Áé«Ä ¸Á: ²ªÀZÀAzÀæ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄdÄQ PÁgÀ £ÀA-PÉJ 38/JªÀiï 1431 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß DgÉÆæ ZÁ®PÀ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥Án¯ï ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀQî ªÀÈwÛ ¸Á ºÉÆãÀßr ¸ÀzÀå ²ÃªÀÅPÀƪÀiÁgÀ UÀÄA¥Á ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ PÁgÀÄ ªÀÄÄA¢£À mÉÊgÀÄ ¨Áè¸ÀÖ DV MªÉÄä¯É ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄjAzÀ DgÉÆæAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ KqÀ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ WÀl£É £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/07/10 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gɵÁä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 18ªÀµÀð eÁ: ¸Áé«Ä G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ vÀªÀÄä £ÁUÉñÀ E§âgÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ 1) ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä 2) ªÀ£ÀªÀiÁ¯Á UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä 3) ¸À«vÁ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ¸Áé«Ä J®ègÀÆ ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®UÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2010 PÀ®A 498(J), 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 12/07/10 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁAZÀ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨sÁUÀªÀvÀ ¥ÀÄAqÉ ªÀAiÀÄ: 31 eÁ: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: «ÄgÀR® vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ 1) «±ÀA§gÀ ¸ÀAvÉÆèÁ ¥ÀÄAqÉ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð 2) ¨Á¯Áf vÀAzÉ «±ÀA§gÀ ¥ÀÄAqÉ 3) £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ «±ÀA§gÀ ¥ÀÄAqÉ J®ègÀÆ ¸Á: «ÄgÀR® EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè ¤£ÀUÉ ªÀÄ£É PÉ®¸À §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:13.07.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà 26 ªÀµÀð, ¸Á: §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï¸ÀASÉå:PÉJ.36, n.9332 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ-ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ DAiÀÄvÀ¦à mÁæPÀÖgï¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ¹Ì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ dA§tÚ @ dA§£ÁxÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ PÀqÀ¢¤ß PÁåA¥ï¤ªÁ¹, E.²æäªÁ¸À vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:13.07.2010 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀzÀ qÀ©âAiÀÄ£ÀÄß PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ «µÀ ¸Éë¹ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛãÉAzÀÄ MzÀgÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀĺÀäzï vÀAzÉ ±ÉÃREªÀiÁªÀÄÄ¢ÝÃ£ï ¸Á:¹gÀªÁgÀEªÀ£ÀÄ AiÀiÁPÉ »ÃUÉ ªÀiÁqÀÄwÛà CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ªÉÊl¯ï gÀ«¬ÄAzÀ ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ avÀæ»A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ CªÀ£À »A¸ÉvÁ¼À¯ÁgÀzÉ «µÀ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgï ¥Àr¹ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, ²æäªÁ¸À£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:13.07.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 04.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸Á¬Ä§tÚ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ¸Á:avÁÛ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.32, J.5679 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£À«-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ ¯Áj ¥À°ÖAiÀiÁV ¯Áj dRA UÉÆArzÀÄÝ AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ¯Áj QèãÀgï, ¸Á:£ÁUÁ«gÉÆÃqÀ ¨ÉÊjUÀ°è avÁÛ¥ÀÆgÀÄ, EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ: 10.07.2010 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ »gÉâ¤ßPÁåA¥ï£À°ègÀĪÀ ²æà gÁªÀÄzÉêÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¨ÁV°£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹, 12 UÀÄAf §AUÁgÀzÀ vÁ½ & ºÀÄArAiÀÄ°èzÀÝ ºÀt:2000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ f. ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï UÉÆÃzÁªÀwð EªÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:13.07.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:11.07.2010 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà 19 ªÀµÀð ¸Á:ªÉAPÀmÉñÀégÀPÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ ¹r qÁ£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß zÀÄUÁðPÁåA¥ï¤AzÀ zÀÄUÁð zÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÉ£Á¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¥À°ÖAiÀiÁV ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:12.07.2010 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà vÁAiÀĪÀÄäPÁåA¥ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ AiÀÄgÀUÀÄAmÁ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, dAUÉè¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆlÖ wªÀÄä¥Àà EªÀ£ÀÄ 10 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß 6 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄvÀæ dUÀ¢Ã±À£À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ gÀAUÀ¥Àà£ÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÝ®èzÉ dAUÉè¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°è PÉç¯ï vÀAwAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ dAUÀè¥Àà£À ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ ¤ªÁ¹, gÀAUÀ¥Àà£À£ÀÄß «ZÁgÀuÉUÁV ¥Éưøï oÁuÉUÉ PÀgɹzÀÝjAzÀ dAUÉè¥Àà£À vÀ£Àß «gÀÄzÀÝ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÁÝ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:12.07.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ dAUÉè¥Àà£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ dAUÀè¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:06.07.2010 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¸ÀdÓ£ï ¸Á:§¸Á¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¥sÀQÃgÀ¥Àà£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽwzÁÝUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ F±À¥Àà ºÀÄqÉÃzï ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ «£Á:PÁgÀt ¹zÀÝ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:12.07.2010 gÀAzÀÄ ¹zÀÝ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:12.07.2010 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á:£ÁUÀ£ÀzÉÆrØ EªÀ¤UÉ CªÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ d£À¥Àà£ÀÄ ¦vÁæfðvÀ D¹ÛAiÀÄ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¨ÁgÀÄPÉÆð£À UÉÆuɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ AiÀÄ®è¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:12.07.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÉñÀ¥Àà vÀAzÉ §ÄqÀØtÚ ¸Á: r.gÁA¥ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄtÚ EªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼À ªÀÄzsÀåzÀ §zÀÄ«£À «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¸À°PɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉñÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà JJ¸ïL EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:11.07.2010 gÀAzÀÄ 16.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ¸ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ K¸ÀÄ vÀAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á: ªÀiÁ¸ÀzÉÆrØ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ & £ÀUÀzÀÄ ºÀt:1560/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT CRIMES REPORTED.

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¢£ÁAPÀ: 13-7-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà zË®ªÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà DgÀªÀÄ£ï ªÀAiÀiÁ: 18 ªÀµÀð ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀ(©) EªÀgÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 13-7-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀgÀ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄÆäj£À ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ªÀĮ̥Áà EªÀgÀ PÀ®Äè ºÉÆqÉAiÀÄÄzÀPÉÌ ºÉÆÃVzÉãÀÄ. ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀzÀ°è PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ £ÀªÀÄÆäj£À FgÀuÁÚ PÀÄgÀ¨Á¼À, F±À¥Áà DgÀªÀÄ£ï, ¸À¥ÀàuÁÚ ªÀÄAzÀgÀªÁqÀ gÀªÀgÀÄ §A¢zÀgÀÄ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¦¸À HjUÉ ºÉÆÃUÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjgÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ £ÀªÀÄä mÁæPÀÖgÀ ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄÆäj£À «dAiÀÄPÀĪÀÄgÀ ¹zÀÝt£ÀªÀgÀ JwÛ£À UÁr £ÀqÉ¢vÀÄÛ. ¸ÀzÀj JwÛ£À UÁrAiÀÄ°è ²ªÀÅ, ¹zÀÄÝ, gÁªÀÄÄ EzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀj ©rj CAvÁ ºÁ£Àð PÉÆnÖzÀgÀÆ zÁj ©qÀ°®è. DUÀ £Á£ÀÄ zÁj ©qÀj CAvÁ PÉýzÁUÀ ²ªÀÅ ¹zÀÝt£ÀªÀgÀ EªÀ£ÀÄ UÁr¬ÄAzÀ E½zÀÄ §AzÀªÀ£Éà " K ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà ºÉƯÉAiÀÄ ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤ªÀÄUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ " £À£ÀUÉ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ aÃgÁrzÁUÀ mÁæPÀÖgÀzÀ°èzÀÝ FgÀuÁÚ PÀÄgÀ¨Á¼À, E¸À¥Áà DgÀªÀÄ£ï, ¸À¥ÀàuÁÚ ªÀÄAzÀgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÀÆ PÀÆqÁ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹zÀÝtÚ£ÀªÀgÀ£ÀÄ CzÉà PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ FgÀuÁÚ£À ªÉƼÀPÁ°£À PɼÀUÉ ºÉÆqÀzÀ£ÀÄ. ¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄÄ EªÀgÀÄ F ¸ÀÄ¼É ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ ºÉƯÁågÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ PÉʬÄAzÀ, PÁ°¤AzÀ MzÀÝgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ F ¸ÀÄ¼É ªÀÄPÀ̼Éà R¯Á¸À ªÀiÁqÉÆÃuÁ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ 11.45 ¦JªÀiïPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀzÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 132/2010 PÀ®A: 323,324,504,506 ¸ÀA: 34 L¦¹ & 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦J DPïÖ 1989 ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉãÀÄ.

JA.©.£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¢£ÁAPÀ.13-07-2010 gÀAzÀÄ 4-00.¦JAPÉÌ ¦ügÁå¢ ²æÃ. DjÃ¥sï C° ªÀĤAiÀiÁgÀ vÀAzÉ C«ÄÃgÀ C° ªÀĤAiÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ; 52 ªÀµÀð G;ªÁå¥ÁgÀ ¸Á; ªÀÄUÀzÀĪÀÄ ¥ÀÄgÁ §ºÀĪÀĤ ZËPÀ UÀÄ®§UÁð.EªÀgÀ PÉÆlÖ Cfð ¦ügÁå¢ ¸ÁgÀA±À K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ.13-07-2010 gÀAzÀÄ 9-00 J.JA.¢AzÀ 2-00 ¦.JA.zÀ CªÀ¢üAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è ºÀUÀ®Ä ºÉÆwÛ£À°è ¨ÁgÉ »®ì£À°è EgÀĪÀ £ÀªÀÄä C½AiÀÄ ²æà gÀ¦üAiÉÆâݣÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÁqÀð£À QqÀQAiÀÄ ¥ÀqÀPÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ¨ÉqÀØ gÀÆ«Ä£À°èzÀÝ C®ªÀiÁgÀzÀ°èzÀÝ 4 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 50,000/- gÀÆ MlÄÖ CQ. 1,10,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÄѪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ Cfð ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀªÀÄä oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.87/2010 PÀ®A. 454,380 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀt J¥sï.L.Dgï. ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ Cfð ¥ÀæwAiÀÄÄ F PÀÆqÁ ®UÀwÛ¸À¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¢£ÁAPÀ: 13/07/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1500 UÀAmÉUÉ ²æÃ.xÁªÀÄzÉêÀ ¹.ºÉZï.¹ zÀgÉÆÃqÉ ¥Àæw§AzsÀPÀ zÀ¼À ¹.L.r (J.r.J¸ï ¹.L.r) ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀiÁrzÀ vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁðzÀ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ F ¢£À CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 13/07/10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÁzÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ J£ÀÄߪÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÉÃnAiÀiÁUÀ®Ä §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ J¥ï.r.J µÁ D®A gÀªÀjUÉ ¯Éà £ÀªÀÄä D¦Ã¹UÉ CªÀ£ÁågÀÆ §AzÀªÀ£ÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ £À£ÀUÉãÀÄ PÉüÀw dªÀiÁzÁgÀ EzÁÝgÉ PÉüÀÄ CAzÁUÀ CªÀ£ÀÄ CAªÁAiÀiÁªÀ dªÀiÁzÁgÀ D ºÉƯÉà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ¤UÉ £Á£ÀÄ AiÀiÁPÉà PÉüÀ° CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ £ÀªÀÄUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÀÄ §gÀ¨ÁgÀzÉãÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ ¯Éà ºÉÆ¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £Á£ÀÄ J¯Áè£ÀÄ PÉüÀwÛä ¤Ã K£À ±ÉAmÁ QwÛPÉƼÀÄîwÛ. £Á£ÀÄ J¯Áè£ÀÄ PÉüÀwÛ¤ £ÉÆÃqÀÄ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ £Á£ÀÄ dªÀiÁzÁgÀ CAvÁ ªÀÄAiÀiÁðzÉ E®è K£ÀÄ JAzÀÄ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, ªÉÄʪÉÄð£À ¥ÁåAmï ºÀj¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ EvÁå¢AiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:173/10. PÀ®A: 323, 324, 504 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (I) (x) J¸ï.¹/J¸ï.n. ¦.J.DPïÖ 1989 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÉÃqÀA
¥Éưøï oÁuÉ É ¢£ÁAPÀ 13-07-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-15 UÀAmÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦üÃgÁå¢ü a£Áå £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ZÀAzÁåç £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: gÁå¯ÁUÀÄmÁÖ vÁAqÀ vÁ; PÉÆqÀUÀA® DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¦üÃgÁå¢ zÀÆgÀÄ J£ÉAzÀgÉ, ¸ÉÃqÀA ¥ÀlÖt bÉÆÃnVgÀtÂAiÀÄ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ £À£Àß vÀAV CA©¨Á¬Ä @ CA©PÁ EªÀ½UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉÛ ºÉüÀÄ E®è¢zÀÝgÉ, PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄ CAvÁ CªÀ¼À CvÉÛ gÀÄQÌ ¨Á¬Ä ºÁUÀÄ ¨sÁªÀ zÉêÀŹAUÀ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ¤UÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤rzÀÝjAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 03-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ ¸ÀéAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 146/10 PÀ®A 302,109 ¸ÀA. 34 L.¦.¹ PÉù£À°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è «£ÀAw.

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¢£ÁAPÀ:12/07/2010 gÀAzÀÄ 12.30 ¦JªÀiï PÉÌ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà C¯ÁèªÀŢݣÀ vÀAzÉ gÀÄPÀªÀĸÁ§ PÉÆl£ÀÆgÀ ¸Á: zÉêÀ£À vÉÃUÀ£ÀÆgÀ ºÁUÀÆ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀıÁPÀ¸Á§ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-32/«-5508 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É zÉêÀ£À vÉÃUÀ£ÀÆgÀ¢AzÀ UÀÄ®âUÁð PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÉêÀ£À vÉÃUÀ£ÀÆgÀ ºÀ¼ÀîzÀ ©æqÀÓ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ lA.lA> ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß lA.lA £ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ £ÁªÀÅ PɼÀUÉ ©zÉÝêÀÅ. DUÀ £À£ÀUÉ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ, §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ºÀĸÉÊ£À EªÀ¤UÉ §®UÁ°UÉ, UÀzÀÝPÉÌ gÀPÁΪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CµÀÖgÀ°è £ÀªÀÄä UÉüÉAiÀÄgÀÄ §AzÀÄ 108 CA§Ä¯ÉãïìUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr £ÀªÀÄä£ÀÄß ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ lA.lA> £ÀA:PÉ.J32/J-8752 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ§¤zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ¦gÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.