Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, February 28, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 28-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-02-2009


C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ UÀAqÀ¤AzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ zÀÆgÀÄ : ¨Á«UÉ ºÁj ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¸ÁªÀÅ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 32/2009 PÀ®A 498(J),306 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 26/02/09 gÀAzÀÄ 0730 WÀAmÉUÉ ªÉÄð£À ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw zsÀƼÀªÀiÁä UÀAqÀ «oÀ® ¥À¥Éà ªÀAiÀÄ 50 G ªÀÄ£É UÀ®¸À ¸Á: AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 05/10/2000 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤÃvÁ EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄÆägÀ DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ¦æÃw¹ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÁgÉ. ªÀÄzÀÄªÉ £ÀAvÀgÀ 6 ªÀµÀð ¸ÀjAiÀiÁV EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß C½AiÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ dUÀzÉë, zÉÆqÀ CvÉÛ ¸ÀĨsÀzÀæ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ¸ÀĤÃvÁ½UÉ CrUÉ ªÀiÁqÉÆ®, ºÉÆ®zÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÉƼÀî UÀAqÀ¤UÉ ¨sÁgÀAiÀiÁV¢Ý CAvÁ E®èzÉÆAzÀÄ ºÉý ºÉÆ®¸ÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ ªÀiÁr ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀ ¸ÀÄgÉñÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ w¥ÀàªÀiÁä eÉÆvÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ CªÀ¼À ªÀiÁvÀÄ PÉý ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ C®èzÉà w¥ÀàªÀiÁä ¸ÀºÀ ¤Ã£ÀÄ ¸Á¬Ä ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ £Á£ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý CªÀ¼ÉÆA¢UÉ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrzÀ¼ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 25/02/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸ÀÄgÉñÀ, CvÉÛ, zÉÆqÀتÀgÁzÀ 1] ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ ¹AzsÉ ] dUÀzÉë UÀAqÀ UÉÆëAzÀ ¹AzsÉ 3] ¸ÀĨsÀzÀæ¨Á¬Ä UÀAqÀ §AqÉ¥Áà ¹AzsÉ J®ègÀÆ ¸Á: AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ 4] w¥ÀàªÀiÁä UÀAqÀ ©üêÀıÁå ªÉÄÃvÀæ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ ¸ÀzsÀå AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀĤÃvÁ½UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ w¥ÀàªÀiÁä¼À ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ vÀ¼À¯ÁgÀzÉ ¸ÀĤÃvÁ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 WÀAmÉUÉ AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ zÀ°vÀ NtÂAiÀÄ ¸ÁªÀð¤PÀgÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ CvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥ÉưøÀgÀ zÁ½ : C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀªÀ£À£ÀÄß ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ d¦Û
£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA: 43/09 PÀ®A: 32,34 PÉ.E. JPÀÖ

¢£ÁAPÀ 23/02/09 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¨Áwä §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ MAzÀÄ fÃ¥ÀzÀ°è ¨sÁ°Ì «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ M§â£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥ÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£ï UÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ EzÀÝ ¨Áwä ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£Àå J¸À.¦.©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå rJ¸À¦ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨Áwä §AzÀ «µÀAiÀÄ w½ ºÉý CªÀgÀÄ M¦àzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ £Á£ÀÄ, ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¹§âA¢ , £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥Éưøï fÃ¥À £ÀA PÉ.J 38 f.173 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â fÃ¥À ZÁ®PÀ §gÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£ÀÀ ªÉÄÃ¯É 1445 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ZÁ®PÀ¤UÉ »rzÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸Á¬Ä§uÁÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà U˽ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw PÉÆý G. ªÉÊ£À±Á¥ÀzÀ°è PÉ®¸À ¸Á/ zÀħ®UÀÄAr CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ fÃ¥À ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 1] UÀÄqÀ qÉà «¹Ì 180 JA.J® £À 48 ¨Ál® EgÀĪÀ 15 PÁlð£ï CA.Q 23,248/-2] AiÀÄÄ.J¸À.«¹Ì 180 JA.J® £À 48 ¨Ál® EgÀĪÀ 7 PÁlð£ï CA.Q 12925/-3] Mjf£À¯ï ZÁ¬Ä¸À 180 JA.J® £À 43 ¨Ál® CA.Q. 1654/-4] J.1 «¹Ì 180 JA.J® £À 48 ¨Ál® EgÀĪÀ 5 PÁlð£ï CA.Q. 7622/- 5] ºÉʪÉà qÁæAiÀÄ f£ï 180 JA.J® £À 48 ¨Ál® EgÀĪÀ 1 PÁlð£ï CA.Q 1582/- 6] £ÁPÀ Ol ©ÃAiÀÄgÀ 650 JA.J® £À 24 ¨Ál¯ï CA.Q 1608/- »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ CA.Q. 48,639 gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄzsÀå ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ C£ÀĪÀÄw ªÀUÉÊgÉ PÉüÀ®Ä DvÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ªÀÄzsÀåzÀ°è vÀ¯Á MAzÉÆAzÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ vÉUÉzÀÄ CªÀÅUÀ¼À ªÀÄÄZÀѼÀPÉÌ ©½ §mÉÖ¬ÄAzÀ ºÉƯÉzÀÄ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É JA JA§ CPÀëgÀ¢AzÀ ¹Ã® ªÀiÁr, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»AzÁæ fÃ¥À £ÀA PÉ.J 38 JA 443 £ÉÃzÀ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr DgÉÆæ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ²æà r.© PÀnÖªÀĤ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ MªÀð ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ §AzsÀ£À
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. :-37/09 PÀ®A ;- 328,L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32,34 PÉ.E JPÀÖ

¢£ÁAPÀ; 26-02-09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦.L ¯Álj ªÀÄvÀÄÛ C§PÁj zÀ¼À ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ eÉÆvÉAiÀÄ°è d¥ÀÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ²æà GµÁ UÀAqÀ «PÁ¸À ªÀAiÀÄ- 30 ªÀµÀð ¸Á; ¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlPÉAzÀÄ ©ÃzÀgÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §UÉÎ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, CzÀjAzÀ CªÀ¼À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä PÉÆlÄÖ eÁÕ¥ÀzÀ ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ F ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


CAUÀr ªÀiÁ°PÀ¤AzÀ zÀA¥ÀwUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè : ªÀÄ»¼ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀ¨sÀð¥ÁvÀPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀªÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA :- 28/09 PÀ®A 341,323,324,504,506(2),312 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 25-2-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀjUÉ ²æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ eÁQÃgÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C§ÄÝ® UÀ¥ÀÄgÀ ¸Á §AzÉ£ÀªÁd PÁ¯ÉÆä a¢æ ©ÃzÀgÀ UÀÄlPÁ PÉÆqÀ®Ä PÉýzÀPÉÌ ªÉÆzÀ°£À ºÀt PÉÆÃqÀÄ CAzÀgÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ SÁ° ©ÃgÀ ¨Ál® ¤AzÀ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gPÀÛÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀ ºÉAqÀw HgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ PÀnÖºÁQ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ®ÄUÀ½AzÀ §zÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JgÀqÀÄ wAUÀ¼À UÀ¨sÀðt EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀ ºÉAqÀw E¸ÁäAiÀÄ® ©Ã EªÀ½UÉ £ÀAvÀgÀ C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è UÀ¨sÀð¥ÁvÀ CVgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzsÀ zÀ¼À¢AzÀ zÁ½ : PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÀiÁ®Ä¸ÀªÉÄÃvÀ §AzsÀ£À
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA35/2009 PÀ®A32,34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 25/02/09 gÀAzÀÄ 16-00 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨ÁwäAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆÃA¢UÉ ²æà J¸À.f.PÀ½îUÀÄqÀØ ¥ÉưøÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ C§PÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzÀ WÀlPÀ ©ÃzÀgÀ. ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ UÉÆÃgÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ Dgï.JA ¥Ánî ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ½®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA £ÀA PÉ.38/ºÉZï-7880 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aîUÀ¼À°è PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøÀjUÉ £ÉÆÃr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ºÁUÀÄ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj 70 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä CQ 7000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA PÉ.38/ºÉZï-7880 CQ20000/- gÀÆUÀ¼ÀÄ.d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä M¦à¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2009 PÀ®A 32,34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀæªÀĪÁV ªÀÄ£ÉUÉ £ÀÄVÎ : zÀA¥ÀwUÀ¼À£ÀÄß xÀ½¹zÀ DPÀæªÀÄUÀÄA¥ÀÄ
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA36/2009 PÀ®A323,324,504,447 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ:26/02/09 gÀAzÀÄ 11-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á amÁÖ ªÁr UÁæªÀÄ vÁ f ©ÃzÀgÀ. ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ GªÉÄñÀ ªÀiÁªÀÄqÀV ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á amÁÖ ªÁr UÁæªÀÄ vÁ f ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ìUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ C£ÀÄßwÛ¢Ý AiÀiÁPÉ CAzÀÄ MwÛ »rzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ®èzÉà PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä §AzÀ UÀAqÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ £É®PÉÌ PÉqÀ« PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.

¥ÁzÀZÁjUÉ §¸ïì rQÌ : MªÀð¤UÉ UÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå16/09 PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A. 279 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 184, 187 LJA« PÁ¬ÄzÉ.


¢:: 24.02.09 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ²æà ¥ÁAqÀÄgÀAUï vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¤Ã¯É£ÉÆgï ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G ; MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw ; PÉÆý ¸Á ; ²ªÀ¥ÀÄgï vÁ; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §AzÀÄ wæ¥ÀÄgÁAvï gÁdPÀªÀÄ® ºÉÆÃl¯ï JzÀÄj¤AzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨Ázï PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÀ §¸ïì £ÀA PÉ.J.33/2568 gÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ , ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À KqÀUÀqɬÄAÄzÀ £ÀqÉzÀÄPÀÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ rQ̪ÀiÁr NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É . DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 12 00 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ . ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ¨É¤ßUÉ ,vÀ¯ÉUÉ ,ªÉÆÃtPÁ°UÉ ºÀwÛ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ . F WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ §¸ïì ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÀƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀ¯Á¬ÄvÀÄ.


DmÉÆà ¨ÉÊPï rQÌ : ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÁgÀ¤UÉ UÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå17/09 PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A 279 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 184, 187 LJA« PÁ¬ÄzÉ

¢:: 26.02.09 gÀAzÀÄ ²æà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà ¸Á-¨ÉlÖ¨Á®PÀÄAzÁ EvÀ£ÀÄ ¨ÉÃlÖ¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ vÀ£Àß UÁæªÀÄ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §¸À ¸ÁÖöåAqÀ PÀqÉUÉ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå vÀ£Àß MAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉJ-37/ JZï-1914 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÁæ¸À¢AzÀ §gÀÄwgÀĪÁUÀ ¸Àé®Äà ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ CAzÀgÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¦à DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39/ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ , ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¸ÀªÁgÀ£À ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®UÉ rQ̪ÀiÁr NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É . DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 2000 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ . ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£À ºÀuÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ, PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É. F WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ §¸ïì ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÀƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¥ÀævÉÃPÀë ¸ÁQëzÁgÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀ¯Á¬ÄvÀÄ..


ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼À¢AzÀ §mÉÖwAzÀ JªÉÄä : ªÀÄ£ÉAiÉÆqÀwAiÉÆA¢UÉ zÀ£ÀPÁAiÀÄĪÀ AiÀÄĪÀPÀ£À dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 54/09, PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 324, 504, 323 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹

¢::25/2/09gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw feÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÉÆAr¨Á ¨ÉÆqÀPÉ ªÀAiÀÄ-67 ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À G- ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á-ºÀÄtĸÀ£Á¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24/2/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è £ÀªÀÄä §mÉÖUÀ½ MUÉzÀÄ MuÁQgÀÄvÉÛ£É CµÀÖgÀ°è £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ¤®PÀAoÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼À¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ D JªÉÄä £ÀªÀÄä §mÉÖUÀ¼ÀÄ wA¢zÀÄÝ CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ JªÉÄäUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ PÀqɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉýzÁUÀ £ÀgÀ¹AUÀ EªÀ£ÀÄ £À£Àß eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ°è£ÀAzÀ §® gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀ£ÀÄ CµÀÖgÀ°è dUÀ¼ÀzÀ ±À§Ý PÉý ªÁªÀÄ£À vÀAzÉ CA¨Áf, ¤®PÀAoÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ, zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ®PÀëöät EªÀgÀÄ §AzÀªÀgÉà £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀiÁgÀÄw EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ªÁªÀÄ£À EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À §®UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ C¤Ã® vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ E§âgÀÆ dUÀ¼À £ÉÆÃr ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


zÁjºÉÆÃPÀ£À£ÀÄß rQÌ ªÀiÁr ¥ÀgÁjAiÀiÁzÀ ¨ÉÊPÀ ZÁ®PÀ
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 55/09 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 279, 338, L¦¹, eÉÆÃvÉ 187 LJA« PÁ¬ÄzÉ.

¢::26/02/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 1855 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ §AzÀ JªÀiïJ¯ï¹ ¥ÀvÀæzÀAvÉ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦ügÁå¢ü ²æà dmÉ¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà ¨ÉÆzÉ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ-65ªÀµÀð G-MPÀÌ®vÀ£À eÁ-PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á-zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/2/09 gÀAzÀÄ ¥Àæw¢ªÀ¸ÀzÀ £ÀAvÉ £Á£ÀÄ £À£ÀßzÀ£À PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV EAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® zÀ£À PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É 1800 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ £À£ÀßzÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀAJ¦-28/J£ï-5934 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ rQ̪ÀiÁrzÀÝjAzÀ £À£Àß ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ §®UÁ®Ä ªÀiÁªÀÄrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É wªÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÀ£ÀÆßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʪÉÄÃ¯É vÉÆÃgÀazÀ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É £ÀAvÀgÀ C¯Éèà EzÀÝ £ÀªÀÄÆägÀ w¥ÁàgÉrØ vÀAzÉ «ÃgÁ gÉrØ ºÁUÀÆ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ PÀ®è¥Àà gÀªÀgÀUÀ¼ÀÄ £À£ÀUɨÉÃgɪÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀ D¸ÀàvÉæ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, £À£ÀUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

Raichur District Reported Crimes

: aPÀÌPÉÆmÉßÃPÀ¯ï UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁl, 7 d£ÀgÀ §AzsÀ£À :

: 23 ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï, 7 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï ¸ÀªÉÄÃvÀ £ÀUÀzÀĺÀt gÀÆ:97,335/- gÀÆ¥Á¬Ä d¦Û :

²æà C©üµÉÃPï WÉÆÃAiÀÄ¯ï ¨sÁ.¥ÉÆ.¸ÉÃ, f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ £ÀAzÀgÉrØ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï f¯Áè ¥Éưøï PÁAiÀiÁð®AiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ &¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27.02.2009 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ aPÀÌPÉÆmÉßÃPÀ¯ï UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ SÁ° ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ §¤ßVqÀzÀ PɼÀUÉ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ, 18-20 d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀÄgÀ¥Àà£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 41 ªÀµÀð, ªÀiÁf vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï CzsÀåPÀë ¸Á: PÉÆmÉßÃPÀ¯ïUÁæªÀÄ, 2) CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 52 ªÀóµÀð, ¸Á: GªÀĽºÉƸÀÆgÀÄ, 3)§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀÄå 35 ªÀµÀð, 4) FgÀ¥Àà vÀAzÉ ©üÃgÀ¥Àà 40 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á: £ÀPÀÄÌA¢, 5) £ÁUÀgÉrØ vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà 30 ªÀµÀð, 6) £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà 30ªÀµÀð,¸Á: ¨sÉÆøÀAiÀÄåPÁåA¥ï, 7) ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 60 ªÀµÀð, ¸Á: ®PÀÌA¢¤ß EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 7 ªÉƨÉʯï¥sÉÆÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 97,335/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀ£ÀAvÀgÀ, NrºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÝ C.Q.gÀÆ:6,90,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ MlÄÖ 23 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À«oÁuÉAiÀÄ°è ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ £ÀAzÀgÉrØ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøïoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 55/2009 PÀ®A:87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: C£À¢üPÀÈvÀ ªÀÄzsÀåªÀiÁgÁl, ªÀÄÆgÀÄd£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

¢£ÁAPÀ: 27.02.2009 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ°è NªÀð ªÀĺÀ¼ÉAiÀÄÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ¸ÁUÁtPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀªÀ §UÉÎ RavÀ ¨sÁvÀä ªÉÄðAzÀ ²æêÀÄw ¤Ã®ªÀÄä ªÀÄ»¼Á ¦.J¸ï.L ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zsÁ½ ªÀiÁr ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ CªÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀÄ°UɪÀÄä vÁ¬Ä ±ÀAPÀæªÀÄä 45 ªÀµÀð, ¸Á: CvÀÛ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢zÀÝ MlÄÖ gÀÆ:1634/- ¨É¯ÉAiÀÄ «ªÀzsÀ ªÀÄzsÀåzÀ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß, £ÀUÀgÀzÀ ¦æ£ïì¨Ágï ªÀiÁå£ÉÃdgï F.¸ÀÄ¢üÃgïUËqÀ gÀªÀjAzÀ Rjâ¹zÀÄÝ CvÀÛ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ F.¸ÀÄ¢üÃgÀUËqÀ ªÀiÁå£ÉÃdgï£À£ÀÄß §A¢ü¹ £ÁåAiÀiÁAUÀ§AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, C£À¢üPÀÈvÀªÁV ºÀ½îUÀ¼À°è ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄzsÀå¥ÀÆgÉʸÀÄwÛzÀÝ ªÉAPÀmÉñÀUËqÀ ¦æ£ïì¨ÁgïªÀiÁ°ÃPÀgÀ«gÀÄzÀÝ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉ C.¸ÀA:44/2009PÀ®A:32,34 PÀ£ÁðlPÀ D¨ÁÌjPÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÁzÀZÁjUÉ rQÌ E§âjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ: 27.02.09gÀAzÀÄ UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï ¹àÃqï ¨ÉæÃPÀgï ºÀwÛgÀ CgÉÆæ QȵÀÚ ªÀÄÆwð vÀAzÉ £ÁUÀtÚ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ36 /PÉ4392 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CAiÀiÁ vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ²æà «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀtÚgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2009 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 27.02.09gÀAzÀÄ F±ÀégÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉÃUËqÀ ºÀÄ®ÆègÀÄ ¸Á: ¤rUÉÆüÀ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA:PÉJ.36,Dgï.8965 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ªÀÄÄzÁÝ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ïºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgï¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA.PÉJ.25,nJ¯ï¹.100 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ VgÀrØ 40 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆüÀ¨Á¼À EªÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ F±ÀégÀ¥Àà£ÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÉÃRgÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¸ÀÀA. 19/2009 PÀ®A 279, 337,338 L¦¹¸À»vÀ 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ªÉƨÉʯï PÀ¼ÀªÀÅ, DgÉÆæ §AzsÀ£À, ªÉƨÉÊ¯ï ªÀ±À :

¢£ÁAPÀ:22/23.02.2009 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄÄ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¤Ã®PÀAoÀgÁªï ªÀQîgÀÄ ¸Á: ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ QlQ ºÀwÛgÀ EnÖzÀÝ C.Q.gÀÆ: 5000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÉÆà ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ DªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï£À JgÀqÀÄ ZÀPÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤Ã®PÀAoÀgÁªï ªÀQîgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄoÁuÉ C¸ÀA:09/2009 PÀ®A:457, 380 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀ ²æà ±À¦üªÀůÁè ¦J¸ïL (C.«) ¥À²ÑªÀÄoÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ ²æà JA.¥ÁµÀ ¹¦L ¥À²ÑªÀĪÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÀvÉÛÃPÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀV, ¢£ÁAPÀ: 27.02.2009 gÀAzÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzï jeÁé£ï CºÀäzï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï gÀ¦üPï CºÀäzï 20 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ¼É§eÁgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÉÆà ¥sÉÆãï d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ§AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹, vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

: ««zÉqÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ, NªÀð UÀȺÀt ªÀÄvÀÄÛ NªÀð £ËPÀgÀ ¸ÁªÀÅ :

ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ £Á¯ÁgÉÆÃqï §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ºÉZï.J£ï.±ÁªÀĸÀÄAzÀgÀ vÀAzÉ ºÉZï.«.£ÁUÀ±ÀAiÀÄ£ÀA ±Á¹Ûç 57 ªÀµÀð, ¨sÀÆ-C©üªÀÈzÀÝ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ C¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄ (PÁqÁ n©¦) ªÀiÁ£À« EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22.02.2009 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÀºÁªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ°, ªÉÄʪÉÄðzÀÝ §mÉÖUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ CªÀ£À ªÉÄÊPÉʸÀÄlÄÖ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ªÀiÁ£À« D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì PÉÆr¹, ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹, aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:24.02.2009 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ºÉZï.J£ï.ªÀÄAdļÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt.¸ÀA:05/2009 PÀ®A 174 zÀA.¥Àæ..¸ÀA CrAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ, UÀȺÀt ¸ÁªÀÅ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÀªÀÄÄT UÁtzsÁ¼ÀUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ªÀ¸ÀAvÀªÀÄä UÀAqÀ zÉêÀªÀÄt 40 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ,¢£ÁAPÀ: 20.02.2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ°, ªÉÄʪÉÄðzÀÝ §mÉÖUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ CªÀ¼À ªÉÄÊPÉʸÀÄlÄÖ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀPÁðj f¯Áè D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è zÁR°¹, aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:26.02.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ¥ÀÄvÀæ «£ÉÆÃzÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄoÁuÉ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt. ¸ÀA:03/2009 PÀ®A 174 zÀA.¥Àæ..¸ÀA CrAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

UÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ªÀÄlPÁ ºÁUÀÆ dÆeÁl zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

1)AiÀÄqÁæ«Ä ¥ÉưøÀ oÁuÉ :- ¢£ÁAPÀ 27-2-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-20 UÀAmÉUÉ ±ÀSÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ zÁåªÀªÀiÁä zÉêÀgÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL AiÀÄqÁæ«Ä ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 950/- 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæUËqÀ ªÀiÁ° ¥Ánî 2)¤eÁªÀÄĢݣï vÀAzÉ ªÀĻçƧ¥ÀmÉî ©gÉÃzÁgÀ3)±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà £ÁAiÉÆÌÃr 4)©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ¸ÁAiÀħtÚ ¥ÀÆeÁj ¸Á: J®ègÀÄ ±ÀSÁ¥ÀÆgÀ vÁ: eÉêÀVð  DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2)UÉÆÃV ¥ÉưøÀ oÁuÉ:-¢£ÁAPÀ:-27/02/09 gÀAzÀÄ ZÀ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄzÀ°è MAzÀÄ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ M§â ªÀåQÛ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹¦L ¸ÁºÉçgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ZÀ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄPÉÌ vÀ®Ä¦ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gɸÀĪÀªÀgÀÄ §¤ß CAvÁ PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ ºÁ¼É, MAzÀÄ ¥É£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÊ ªÀiÁr PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀj ªÀåQÛ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÀȵÀÚ¥Àà vÀA. §¸À°AUÀ¥Àà £ÁnÃPÁgÀ ¸Á. ZÀ£ÀÆßgÀ CAvÁ w½¹zÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ MAzÀÄ ¥É£ÀÄß, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1235=00, ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3)UÉÆÃV ¥ÉưøÀ oÁuÉ :- ¢£ÁAPÀ 27-02-2009 gÀAzÀÄ UÉÆÃV oÁ£Á ºÀ¢ÝAiÀÄ ZÀ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zɪÀgÀ UÀÄrAiÀÄ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL UÉÆÃV ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ ZÀ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr 2320/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 1.©üªÀÄtÚ vÀA. eÉmÉÖ¥Àà PÀÄj 2. ªÀÄ»¥Á®gÉrØ vÀA. UÀÄgÀ£ÁxÀgÉrØ 3.ºÉªÀÄgÉrØ vÀA. ©ÃªÀÄgÉrØ ºÉƸÀªÀĤ 4.ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA. zÉëAzÀæ¥Àà ¥Ánî 5.UÀÄgÀ£ÁxÀgÉrØ vÀA. ¤dUÀÄt¥Àà ªÀqÀUÉÃj 6.¹zÁæªÀÄgÉrØ vÀA. ªÀÄ®è¥Àà ªÀqÀUÉÃj 7.«±Àé£ÁxÀ vÀA. £ÁUÀªÀÄÆwð «±ÀéPÀªÀÄð 8.¤dUÀÄt¥Àà vÀA. UÀÄgÀ£ÁxÀgÉrØ 9.ZÀ£Àߧ¸ÀªÀgÉrØ vÀA. ±ÀgÀt¥Àà ¨ÉÊjªÀÄrØ J®ègÀÆ ¸Á. ZÀ£ÀÆßgÀ vÁ. ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4)avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:- ¢£ÁAPÀ 27-02-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄqÀ§Ä¼À §¸À ¤¯ÁÞtzÀ ºÀwÛgÀ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉå aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL, ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄqÀ§Ä¼À §¸À ¤¯ÁÞtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ºÁ¼É ¥É£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr J®ègÀÄ ¸ÉÃj zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ZÉ£ÀߪÀÄ®è¥Àà CtPÉÃj ¸Á|| ¢UÁÎAªÀ §¸ÀtÚ vÀAzÉ ±ÀA§Ä°AUÀ¥Àà ©gÁ¼À ¸Á|| ªÀÄÄqÀ§Æ¼À CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 11,436=00 ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5)AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ: ¢£ÁAPÀ.27/02/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:00 ¦.JªÀiï.PÉÌ AiÀiÁzÀVgÀ £ÀUÀgÀzÀ J¸ï.J¯ï.« ¨Ágï£À ¨ÁdÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÉ®ªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀAa¸ÀĪÀ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà ¦.J¸ï.L(C.«) AiÀiÁzÀVgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ¦.¹.731, FgÀtÚ ¦.¹.1248, ºÁUÀÆ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¦.¹.26 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV zÁ½AiÀÄ°è ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1.¥Àæ«Ãt vÀA. ¨Á§Ä @UÀÄtzsÀgÀ PÀAa£ÀPÉÆÃmÉ 2.PÀ®è¥Àà vÀA. §¸ÀªÀgÁd¥Àà M£ÀUÉÃj 3.ªÀÄ£ÉÆÃd vÀA. gÁªÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á:J®ègÀÆ AiÀiÁzÀVgÀ CAvÀ w½¹zÀÄÝ CªÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÝ MlÄÖ gÀÆ.3,200 UÀ¼À£ÀÄß d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ²æà ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà ¦.J¸ï.L AiÀiÁzÀVgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

AiÀÄqÁæ«Ä ¥Éưøï oÁuÉ: ¢£ÁAPÀ 27-2-09 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ±ÁAvÀ¨Á¬Ä UÀA/ ¥ÀgÀ±ÀÄ ZÀªÁít ¸Á: PÉÆtÄÚgÀ vÁAqÁ vÁ: eÉêÀVð gÀªÀjUÉ CzÉà UÁæªÀÄzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀPÀÄæ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: PÉÆtÄÚgÀ vÁAqÁ vÁ: FvÀ£ÀÄ vÀqÉzÀÄ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr PÉÊ »rzÀÄ dUÁrzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄgÉUÉ D¥Á¢vÀ£À «gÀÄzÀÝ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

WÉÆÃgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆæ §AzsÀ£À: ±ÉÆÃgÁ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:±ÉÆÃgÁ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:182/08 PÀ®A:143,147,302,201,120,109, ¸ÀA:149L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ mÉÆÃPÁå eÁ:ªÀÄgÁoÀ ¸Á:ªÀÄÄvÀV vÁ:§¸ÀªÀ£À ¨sÁUÉêÁr. FvÀ£À£ÀÄß ¢:26/02/09 gÀAzÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr ¢||27/02/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ

UÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ:
¢-27-02-09 gÀAzÀÄ UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï¤AzÀ El̯ï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ fÃ¥À £ÀA:J.¦. 02 ¹ 7032 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÁPÁ®ªÁgÀUÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï gÀ¸ÉÛ ªÀÄzsÉåAiÀÄ ªÀiË®£ÁUÀqÁØzÀ wgÀÄ«£À°è ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄð£À ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ªÁºÀ£ÀªÀÅ MªÉÄäÃ¯É ¹ÃzÁ ºÉÆÃV JgÀqÀÄ ¥À°Ö ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÁzÀ 1)¸ÀAvÉÆõÀ vÀA. ®ZÁå£ÁAiÀÄPÀ ZÀªÁít, 2)gÉêÁå£ÁAiÀÄPÀ vÀA. ZÀAzÁå£ÀAiÀÄPÀ gÁoÉÆÃqÀ 3)ªÉÄÃWÁå £ÁAiÀÄPÀ vÀA. PÉêÀiÁå£ÁAiÀÄPÀ a£ÁßgÁoÉÆÃqÀ 4)PÁ¸Áå£ÁAiÀÄPÀ vÀA. ¨Á§Ä£ÁAiÀÄPÀ gÁoÉÆÃqÀ 5)gÁªÀÄÄ £ÁAiÀÄPÀ vÀA.oÁPÁæöå£ÁAiÀÄPÀ gÁoÉÆÃqÀ 6)PÁ¸Áå£ÁAiÀÄPÀ vÀA. CªÀÄgÁå£ÁAiÀÄPÀ 7)¸ÉÆêÀiÁè£ÁAiÀÄPÀ vÀA. ºÀtªÀiÁå£ÀAiÀÄPÀ ¸Á||J®ègÀÆ El̯ï vÁAqÁ gÀªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/09 PÀ®A. 279, 304 (J) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« CåPïÖ:.

¢£ÁAPÀ 26/2/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 1030 UÀAmÉUÉ J£ï ºÉZï 63- gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÀPÁ¥ÀÄgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸Á¬Ä ¥ÉÊmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀÄÄAzÉ CgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥Ààgï ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉ.J. 37/ 6437 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÀÄ CwêÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqÀ¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. Cgï eÉ-19/5802 UÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁj£À ªÉÄÃ¯É n¥Ààgï ©¢zÀÄÝ PÁj£À°èzÀÝ (03 d£ÀgÀÄ) ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ (.) ªÀÄÈvÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¸À°ÃªÀÄ SÁ£ï vÀAzÉ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï zsÁgÀªÁqï ¸Á// ºÀħâ½î 2) ªÀĺÀªÀÄäzï C©Ãzï 3) ¸Áé«Ä C°AiÀiÁ¸ï ªÀÄ®èAiÀÄå PÁgï ZÁ®PÀ (.) CgÉÆævÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/09 PÀ®A 279, 283 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« CåPïÖ:.

¢£ÁAPÀ 27/2/09 1230 UÀAmÉUÉ CgÉÆævÀgÀÄ ¯Áj£ÀA. PÉ.J. 25/ r. 4036 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ªÀÄvÀÄÛ PÉ.J. 28 J 4789 ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ®è ¦AiÀiÁ𢠦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ J£ï ºÉZï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ JgÀqÀÄ ¯ÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ JgÀqÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ºÉZï ¹ 11 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. : 13/2009 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 27-02-09 gÀAzÀÄ 12-30 ¦.JAPÉÌ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÀÆ£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ UÀAUÀ£Á¼À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ §¸ÀªÀgÁd vÀA/ AiÀÄ®è¥Àà ºÀÄzÁÝgÀ ªÀAiÀiÁ 35, eÁ. PÀÄgÀħgÀ ¸Á. UÀAUÀ£Á¼À. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 27-02-09 gÀAzÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ «Ä¤ ¯Áj £ÀA. PÉ.J 36 2839 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ«Ää£Á¼À ºÀwÛgÀ 11-00 J.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj «Ä¤¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Ér¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ «Ä¤¯ÁjAiÀÄ°èzÀݪÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 39/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-02-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÀÄr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä ²æà Dgï.Dgï.¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÀÄr ºÀwÛgÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ CzÀȵÀÖzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1) ¥ÀªÁqÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, ¸Á: PÀÄAmÉÆÃf. 2) ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ FgÀ¥Àà, ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ. 3) «gÀÄ¥ÀAiÀÄå vÀAzÉ ±ÀAPÀæAiÀÄå, ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ. 4) ²ªÀgÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ. 5) UÁ¢°AUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà, 6) ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà, ¸Á: ªÀqÀQ. 7) ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ PÉÆgÀ¥Àà, ¸Á: PÀÄAmÉÆÃf. 8) FgÀtÚ vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà, ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2,690/-UÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ PÀtzÀ°èzÀÝ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §gÀPÁ ¹QÌzÀÄÝ CzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:.

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/09 PÀ®A, 143, 147, 323, 324, 504, 506, ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ PÉAZÀ¥Àà DzÉÆä ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀÄlUÀ£ÀºÀ½î EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 27.02.09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ Hj£À ¹zÀÝ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ EªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ¤AUÀ¥Àà ºÁUÀÆ CvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ C½AiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzÀ ¸ÀĪÀÄä£É dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÀ §rªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀUÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÉÆÃw¯Á¯ï ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, February 27, 2009

Saidapur PS Murder Case Accused Arrested

¸ÉÊzÁ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉƯÉUÁgÀgÀ §AzÀ£À : AiÀiÁzÀVÃgÀ vÁ®ÆQ£À ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ UÉÆAzÀqÀV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¢:14-02-09 gÀ gÁwæ 09-30 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀgÁd¥ÀàUËqÀ EªÀgÀ CqÀ« ªÀ¹ÛAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀÝ §¸À£ÀUËqÀ¤UÉ ºÁUÉÆ §¸À£ÀUËqÀ£À ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸ÀQÌgÀĪÀ PÉ®¸ÀzÁ¼ÀÄUÀ¼ÁzÀ ²ªÁgÀrØ ªÀÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸À@²Ã£ÀÄ gÀªÀjUÉ AiÀiÁgÉÆà 3-4 d£À zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ²ªÁgÀrØ ªÀÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸À gÀªÀgÀ ±ÀªÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ²ªÁgÀrØ ªÀÄvÀÄÛ ²Ã¤ªÁ¸À£À vÁ¬Ä ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀªÀÄä¼ÀÄ ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ºÉÆA¢ £ÀgÀ¼ÀÄvÁÛ ©¢ÝzÀÄÝ EvÀÄÛ .

F §UÉÎ ²æäªÁ¸À ZËzsÀj gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA 11/2009 PÀ®A 302,201,307 ¸ÀA 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVvÀÄÛ.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æêÀÄw ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀªÀÄä¼ÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ vÉ®ÄV£À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ §UÉÎ D¥sï ZÀr Ø& §¤AiÀÄ£ï zsÀj¹zÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ZÀºÀgÁ¥ÀnÖ §UÉÎ ¤RgÀªÁzÀ ¸ÀĽªÀÅ PÉÆnÖzÀÄÝ EvÀÄÛ.

F ¸ÀĽ«£À eÁqÀÄ »rzÀÄ ²æà ©.J.¥ÀzÀä£ÀAiÀÄ£À L¦J¸ï , J¸ï.¦ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ²æà JªÀiï.r.ºÀÄ°ªÀĤ r.J¸ï.¦. AiÀiÁzÀVÃgÀ G¥À-«¨sÁUÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è MAzÀÄ vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀa¹ vÀAqÀzÀ°è ²æà ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ¹.¦.L UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï, ²æà J£ï.¯ÉÆÃPÉñÀ ¹.¦.L, ²æäªÁ¸À ºÉZï¹, ²æà ©üêÀÄgÀrØ ¦.¹, ¨sÁUÀtÚ ¦.¹, ®PÀëöät ¦.¹, «±Àé£ÁxÀ ¦.¹, »ÃUÉ gÀa¹zÀÄÝ EvÀÄÛ.

¸ÀzÀj vÀAqÀzÀªÀgÀÄ J¸ï.¦. gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀAvÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¹PÀÌ ¨sÁªÀ avÀæªÀ£ÀÄß ¸ÁQëzÁgÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀªÀÄä£ÀªÀgÀÄ zÀÈqsÀ¥Àr¹zÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj vÀAqÀ ¨ÁwäzÁgÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢: 27-02-2009 gÀAzÀÄ1) §¸Áìöå @ §¸ÀªÀgÁd ªÀ:38 ªÀµÀð,2)    ¥À¯Áå vÀA ±ÀAPÀgÀ ªÀ:22 ªÀµÀð, 3)    AiÀÄAPÁå @ AiÀÄAPÀmÁå ªÀ: 48 ªÀµÀð, 4)    gÀªÀiÁå @ gÀªÉÄñÀ ªÀ: 18 ªÀµÀð , F 4 d£À WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁ¢üUÀ¼À£ÀÄß §A¢ü¸ÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÁÝgÉ,

    F WÀl£É AiÀiÁzÀVÃgÀ vÁ®ÆQ£À°è ¨sÀAiÀÄ©üÃvÀ ªÁvÀªÀgÀt ¤«Äð¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ CqÀ« ªÀ¹ÛAiÀÄ d£ÀgÀÄ ¨sÀAiÀÄUÀ¸ÀægÁVzÀÝgÀÄ. F DgÉÆævÀgÀ §AzsÀ£À¢AzÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ªÉÄZÀÄÑUÉUÉ ¥ÁvÀægÁVgÀĪÀgÀ®èzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀj DvÀä ¸ÉÜöÊxÀå vÀÄA©gÀÄvÁÛgÉ.

Bidar District : Daily Crime Update, 27-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-02-2009


ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄåPÉÌ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼É §®vÁÌgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/09 PÀ®A 324,504,376 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(11) J¸À.¹/J¸À.n ¦.N.J JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 26/02/09 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ PÀªÀÄPÁ®PÀgÀ ªÀiÁ¼ÀVªÀĤ ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ F »AzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà, ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ £ÁUÀuÉÚ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹zÁæªÀÄ EvÀ£À ºÉÆ®¢AzÀ PÀĸÀÄ© PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ vÁ£ÀÄ ¹zÁæªÀÄ EªÀjUÉ w½¹gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ CzÉà ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/02/09 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ J¼ÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°èAiÉÄà ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°èzÀÝ ºÀÄt¸É ªÀÄgÀzÀ ºÀwÛgÀ MAiÀÄÄÝ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¤ªÀÄð¯Á EªÀ¼ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ E§âgÀÄ ¸ÉÃj ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖ ¤ªÀÄð¯Á EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß MwÛ »rzÀÄ PɼÀUÉ ©½¹zÁUÀ ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr gÉÊdgï ¨Éèqï ¢AzÀ vÀ£Àß UÀÄ¥ÁÛAUÀzÀ ºÀwÛgÀ PÉÆAiÀÄÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EgÀĪÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥ÉưøïzÁ½ : 40 °Ã. PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ §AzsÀ£À
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/09 PÀ®A 328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ; 26-02-09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ J¸À.f. PÀ½îUÀÄqÁØ ¦.L ¯Álj ªÀÄvÀÄÛ C§PÁj zÀ¼À ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ GµÁ vÀAzÉ «PÁ¸À ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á¼À ¢£ÀzÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ FPÉAiÀÄÄ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlPÉAzÀÄ ©ÃzÀgÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ½AzÀ 40 °Ã. PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q. 4000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ ºÉÆqÉ¢gÀĪÀÅzÀPÉÌ dUÀ¼À : LªÀgÀ DPÀæªÀÄ UÀÄA¦¤AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀÄVÎ zÀA¥ÀwUÀ½§âgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè.
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/09 PÀ®A 323,324,504,447 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 26/02/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: amÁÖªÁr gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¸ÀAVÃAiÀiÁ UÀAqÀ GªÉÄñÀ ªÀiÁªÀÄqÀV gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ MqÉ¢gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ C£ÀÄßwÛ¢Ý AiÀiÁPÉ CAzÀÄ MwÛ »rzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ®èzÉà PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä §AzÀ UÀAqÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ £É®PÉÌ PÉqÀ« PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¥ÁzÀZÁj ªÀÄ»¼ÉUÉ §¸ïì rQÌ : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/09 PÀ®A 279, 338, L¦¹ eÉÆvÉ 184, 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢:: 24.02.09 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¤¯ÉãÉÆÃgï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á: ²ªÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §AzÀÄ wæ¥ÀÄgÁAvï gÁdPÀªÀÄ® ºÉÆÃl¯ï JzÀÄj¤AzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨Ázï PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÀ §¸ïì £ÀA PÉ.J.33/2568 gÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ , ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀUÀqɬÄAÄzÀ £ÀqÉzÀÄPÀÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ rQ̪ÀiÁr NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ¨É¤ßUÉ ,vÀ¯ÉUÉ ,ªÉÆÃtPÁ°UÉ ºÀwÛ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ . CAvÁ ¢: 26-02-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DmÉÆà -¨ÉÊPï rQÌ : MªÀð¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 184, 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 26.02.09 gÀAzÀÄ ²æà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà ¸Á-¨ÉlÖ¨Á®PÀÄAzÁ EvÀ£ÀÄ ¨ÉÃlÖ¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §¸À ¸ÁÖöåAqÀ PÀqÉUÉ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉJ-37/ JZï-1914 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÁæ¸À¢AzÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¦à DmÉÆà £ÀA. PÉ.J.33/1441 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ , ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±ÀgÀt¥Áà EªÀgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQ̪ÀiÁr NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É . CªÀgÀ ºÀtÂÚUÉ, ªÀÄÆVUÉ, PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹vÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ ªÀåQÛ : ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥sÁå¤UÉ £ÉÃtÄ ©VzÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀt
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 6/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ °AUÀgÁd gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÉÄÃWÀgÁd ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀð¢AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ ¸ÉéÃvÁ gÁt JA§ÄªÀªÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀjUÉ EUÀ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðzÀ ¸ÉßúÁ JA§ ºÉ¸Àj£À ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«zÀÄÝ ªÀÄzÀĪÀAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÄÃWÀgÁd ªÀiÁ£À¹PÀ gÉÆÃUÀ ºÉZÁÑV ¸ÁAiÀÄÄvÉÛ£É JAzÀÄ ºÉý F ªÉÆzÀ®Ä MAzÀÄ ¸À® ¨Á«AiÀÄ°è ©¢ÝzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ SÁ¸ÀV ºÁUÀÆ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀÛgÉUÀ¼À°è E¯ÁdÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ DgÁªÀĪÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¢£ÁAPÀ 26/2/09 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥sÁå¤UÉ £ÉÃtÄ PÀºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉÊPÀ ¸ÀªÁgÀ¤AzÀ zÁjºÉÆÃPÀ£À£ÀÄß rQÌ : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 26/02/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 1855 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦ügÁå¢ü ²æà dmÉ¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà ¨ÉÆzÉ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ-65ªÀµÀð G-MPÀÌ®vÀ£À eÁ-PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á-zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/2/09 gÀAzÀÄ ¥Àæw¢ªÀ¸ÀzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß zÀ£À PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® zÀ£À PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É 1800 UÀAmÉUÉ zÀ£À PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀAJ¦-28/J£ï-5934 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ rQ̪ÀiÁrzÀÝjAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ §®UÁ°UÉ wªÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÀ£ÀÆßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.Raichur District Reported Crimes

: ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹, C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®Q ªÉÄÃ¯É CvÁåZÁgÀ, PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄvÁ®ÆPÀ ¸Á®UÀÄAzÁUÁæªÀĤªÁ¹, ªÀĺÀäzï E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ CPÀâgï¸Á§ 28 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ±ÁAvÀªÀÄä -ºÀĸÉãÀ¥Àà zÀA¥ÀwUÀ¼À 14 ªÀµÀðzÀ C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®QAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¼ÀÄîªÀÅzÁV, CªÀ¼À ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹, ¢£ÁAPÀ: 18.02.2009 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀħâ½îUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, C®è°è wgÀÄUÁr, £ÁªÀÅ UÀAqÀ-ºÉAqÀwAiÀÄjzÀÄÝ MAzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¹¸ÉÆÃtªÉAzÀÄ ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀħAzÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CªÀ¼À ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄ®VzÀAvÉ £Àn¹, §¯ÁvÁÌgÀ¢AzÀ CvÁåZÁgÀ ªÉ¸ÀVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ CvÁåZÁgÀPÉÆ̼ÀUÁVgÀĪÀ ¨Á®Q¬ÄAzÀ «µÀAiÀÄw½zÀ ¨Á®QAiÀÄ vÁ¬Ä ¢£ÁAPÀ: 26.02.2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄUÁæ«ÄÃtoÁuÉ C¸ÀA:43/2009 PÀ®A: 376 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

: C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®Q ªÉÄÃ¯É CvÁåZÁgÀ, ¨Á®Q zÀÆgÀÄ :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄvÁ®ÆPÀ ¸Á®UÀÄAzÁUÁæªÀĤªÁ¹,±ÁQÃgÀ vÀAzÉ CºÀäzï¸Á§ 21 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:25.02.2009 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹.AiÀÄ°è C¨Áå¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ CzÉÃUÁæªÀÄzÀ SÁeÁªÀ° EªÀgÀ 16 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄÄ CªÀ¼ÀªÀÄ£ÉAiÀÄ »vÀÛ®°è §»zÉðµÉUÉ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¹,»A¢¤AzÀºÉÆÃV CªÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ §¯ÁvÁÌgÀ¢AzÀ CvÁåZÁgÀªÉ¸ÀVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ CvÁåZÁgÀPÉÆ̼ÀUÁVgÀĪÀ ¨Á®Q ¢£ÁAPÀ: 26.02.2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄUÁæ«ÄÃtoÁuÉ C¸ÀA:44/2009 PÀ®A: 376 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

: ºÀtzÀ ªÀåªÀºÁgÀ ºÀ¯Éè, £ÉÆAzÀ AiÀÄĪÀPÀ «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÀå :

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀĹÌvÁAqÁ¤ªÁ¹, µÀtÄäR¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà eÁzÀªï, 26 ªÀµÀð, EªÀ¤UÉ CzÉà vÁAqÁ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ qÁPÀ¥Àà vÀAzÉ ¹ÃvÁgÁªÀÄ, PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ ¹ÃvÁgÁªÀÄ, ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃóµÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¢£ÁAPÀ:25.02.2009 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀÄrvÀzÀ CªÀÄ°£À°è µÀtÄäR¥Àà¤UÉ ºÀt PÉÆnÖzÀÄÝ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÁ¥Á¸ï PÉÆqÀĪÀAvÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, ºÀ¯ÉèªÀiÁrzÀÝjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄ¢zÀÝgÀÆ ºÀt PÉÆnÖgÀĪÀÅzÁV ¸ÀļÀÄî DgÉÆÃ¥ÀªÀiÁr, ºÉÆqÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹¸ÀÄvÁÛgÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀ µÀtÄäR¥Àà£ÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄ¹Ì ¥ÀlÖtzÀ C£ÀߥÀÆtð D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 26.02.2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0830 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÁ¬Ä gÁªÀĪÀé PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ C¸ÀA:18/2009 PÀ®A: 306 ¸À»vÀ 34 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

: fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì, ªÀåQÛAiÉÆêÀð «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÀå :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄvÁ®ÆPÀ ºÉƸÀªÀÄ°AiÀiÁ¨Ázï UÁæªÀĤªÁ¹, PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 40 ªÀµÀð, EªÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¦ümïì §gÀÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖvÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:26.02.2009 gÀAzÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ®QëöäÃzÉë PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt¸ÀA: 04/2009 PÀ®A: 174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

: E¹àÃmï dÆeÁl: 7 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, gÀÆ: 1500/- d¦Û

²æà ²æà QgÀt J¸ï. ¤Ã®UÁgÀ ¦J¸ïL §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄoÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:26.02.2009gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÄÃgÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà 50 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÄÃgÀ£Á¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯É ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt : 1500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøïoÁuÉC.¸ÀÀA.30/2009 PÀ®A:87 PÉ.¦.CåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.             

: C£À¢üPÀÈvÀ °PÀ̸Àð ªÀiÁgÁl, NªÀð£À §AzsÀ£À : gÀÆ:1274/- ªÀiË®åzÀ ªÀÄzsÀå ªÀ±À :

²æà ©.L.gÉrØ ¦J¸ïL ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀoÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:26.02.2009 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ¢AzÀ §¸ï£À°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀAiÀÄå 30 ªÀµÀð, ¸Á: CgÉÆðUÁæªÀÄ, vÁ:ªÀiÁ£À« EªÀ£À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÉÃAzÀ槸勞ÁÝtzÀ°è §A¢ü¹, CªÀ¤AzÀ C.Q.gÀÆ:1274/- ªÀiË®åzÀ ««zsÀ §UÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉ C¸ÀÀA: 43/2009 PÀ®A:32,34 C¨ÁÌj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl, E§âgÀ §AzsÀ£À : 53 °Ãlgï ¸ÁgÁ¬Ä d¦Û :

²æà JA.ºÉZï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ZË¢æ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï C¨ÁÌj eÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj¤µÉÃzsÀ zÀ¼À gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:26.02.2009 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ¹ÃPÀ¯ï vÁAqÁzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ PÉñÀ¥Àà @ PÉñÀ gÁoÉÆÃqï, 60 ªÀµÀð, ¸Á: ¹ÃPÀ¯ïvÁAqÁ ªÀÄvÉÆÛ§â£À£ÀÄß §A¢ü¹, 53 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 2 PÉf ¨É®è, ¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä vÀAiÀiÁj¸À®Ä ¸ÀAUÀ滹zÀÝ 5000 °Ãlgï ¨É®èzÀPÉÆ¼É ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ C¸ÀA:54/2009 PÀ®A:32,34 C¨ÁÌj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:.

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/09 PÀ®A. 302, 201 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 23-02-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 26-02-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉ CªÀ¢AiÀÄ°è ªÀÄAUÀ¼ÉñÀ¥Àà FvÀ£À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À «µÀAiÀÄzÀ°è CxÀªÁ E£ÁöåªÀÅzÉà §®ªÁzÀ PÁgÀtPÁÌV PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV AiÀiÁªÀÅzÉÆà UÀnÖAiÀiÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr CªÀ£À PÉÊUÀ¼À£ÀÄß ¨É£Àß »AzÉ ®ÄAVAiÀÄ vÀÄAr¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÁ°UÉ PÀ®è£ÀÄß PÀnÖ ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼À£ÀÄß £Á±À¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ gÁeÁ¸Á§ £ÀªÀ£ÀQÌ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ PÀȶ ºÉÆAqÀzÀ°è ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Àà J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/09 PÀ®A. 279, 337, 427 L.¦.¹:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÁ°äÃQ G: zÀ£À PÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á: UÁtzÁ¼À vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð, ¢: 26-02-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 04.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÀÄ fÃ¥ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà §¸Á¥ÀlÖtzÀ ºÀwÛgÀ JgÀqÀÄ zÀ£ÀUÀ½UÉ lPÀÌgï ªÀiÁr £À£ÀUÀÆ ¸ÀºÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ¸ÀuÉÚ¥Àà£À MAzÀÄ zÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀwÛzÀÄÝ, E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÁAiÀÄÄ ¹ÜwAiÀÄ°èzÉ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ mÉA¥ÉÆà mÁæöåPïì UÁªÀiÁ £ÀA: PÉ.J-28/ JA-2587 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. «ZÁj¸À¯ÁV ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®UÀÄqÀzÀ¥Àà £ÁnÃPÀgï ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÁ°äÃQ ¸Á: ºÀÆ«£À »¥ÀàgÀV vÁ: §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. ²æÃ. Dgï. Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 498(J), 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

DgÉƦ ¸ÀĨsÁ¸À §eÉÃAwæ FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÁgÀªÀé FPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤zÀÄÝ FvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt ¥ÁgÀªÀé¼À ²Ã®zÀ §UÉÎ ±ÀAQ¹ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ F §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀiÁgÀÄw EvÀ£ÉÆA¢UÉ AiÀÄ®§ÄUÁðPÉÌ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÁgÀªÀé EPÉAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀ®Ä ºÀwÛzÁÝUÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ªÀiÁgÀÄw §eÉÃAwæ FvÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ ºÁPÀĪÀ ¹Öïï dVΤAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/09 PÀ®A. 420 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 26-02-2009 gÀAzÀÄ 18-30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ¸ÀĪÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀÄ 46 ªÀµÀð ¸Á: ºÉƸÀ½î gÉÆÃqÀ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 26-02-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ²ªÉ mÁQÃeï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà 03 d£À C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ CA. 25 ªÀµÀð¢AzÀ 40 ªÀµÀðzÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ £ÁªÀÅ ¥ÉưøÀjzÉÝêÉ, FUÀ Hj£À°è ©ºÁgÀ¢AzÀ PÀ¼ÀîgÀÄ §A¢zÁÝgÉ, ºÁUÉ®è §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÀÄ, ¤£Àß PÉÊAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ PÉÆgÀ¼À°è §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ©qÀÄ, ¤Ã£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ JAzÀÄ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À PÉÊAiÀÄ°èAiÀÄ 04 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ §¼ÉUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 50,000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ©aѹPÉÆAqÀÄ, MAzÀÄ ºÁ¼ÉAiÀÄ°è ºÁQzÀAvÉ ªÀiÁr §AUÁgÀzÀ §¼ÉUÀ¼À §zÀ¯ÁV 02 qÀĦèPÉÃmï §¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ PÀ®Äè, ªÀÄtÄÚ ºÁQ ºÁ¼ÉAiÀÄ°è ¸ÀÄwÛPÉÆlÄÖ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ªÉAPÉÆç ¦.J¸ï.L.(C.«) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, February 26, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 26-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-02-2009

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/09 PÀ®A 32,34 PÉ.E JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ; 26-02-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉUÉ d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀ ºÀ¢ÝAiÀÄ PÀ£Àß½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀiÁzÀ .¦¹.1321,1584 ºÁUÀÆ 2 ¥ÀAZÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀ£Àß½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤AvÁUÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ZÁA§¼À PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¤UÉ «ZÁj¹¯ÁV CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ MAzÀÄ PÉÊ aîªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã¹ £ÉÆÃrzÁUÀ CzÀgÀ°è 40 ¨ÉÆä «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. gÀÆ. 1200 EzÀÄÝ CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¥ÀævÉåÃPÀ 2 PÀqÉ E¹àÃmï dÆeÁl: 12 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, gÀÆ:7409/- d¦Û

    ¢£ÁAPÀ:25.2.2009gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ dAUÀªÀÄgÀºÀnÖ HgÀ ºÉÆgÀUÉ §¤ßVqÀzÀ ºÀwÛgÀ CgÉÆævÀgÁzÀ §¸Àì¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀtÚ PÀÉÆ¥Àà¼À ºÁUÀÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦J¸ïL. ²æà QgÀt J¸ï. ¤Ã®UÁgÀgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀĺÀt gÀÆ.2100/- ºÁUÀÄ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. CåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:24.2.2009gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ CgÉÆævÀgÁzÀ 1)ªÉAPÉÆç vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÉqÉØ¥Àà, 2)±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ£ÀUËqÀ, 3)¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀÄrªÁ¼À, 4)wªÀÄätÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 5)«gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ²ªÀtÚ, 6)ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ UÉÆëAzÀÀUËqÀ, 7)ªÉAPÉÆç vÀAzÉ ªÁªÀÄ¥Àà, ªÀÄvÀÄÛ 8)±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀiÁlÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ C±ÀæAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÀÀ¼À ¸Á°£À°è £ÀgÀ¸À£ÀUËqÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ eÁUÉAiÀÄ°è E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦J¸ïL. ²æÃzsÀªÀiÁðPÀgï J¸ï zsÀªÀÄðlÖgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.5309/- ºÁUÀÄ dÆeÁlzÀ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀÄgÀ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. CåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥ÀævÉåÃPÀ 2PÀqÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÁzÀZÁjUÉ rQÌ E§âjUÉ UÁAiÀÄ:

    ¢£ÁAPÀ: 24.02.09gÀAzÀÄ dªÀ¼ÀUÉÃgÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¹ArPÉÃl ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ CgÉÆæ ±À²zsÀgÀ vÀAzÉ ²æñÉÊ® ¥ÀAZÁ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ36 Cgï 5142 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnÖzÀÝ ¦gÁå¢ü ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà ¥ÀAZÁ¼À gÀªÀjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2009 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ: 24.02.09gÀAzÀÄ qÁår PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ PÁwðPï ¤®AiÀÄzÀ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è CgÉÆæ ªÀĸÀÆzÀ° ¸Á:CgÀ§ªÉƺÀ¯Áè FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ36 J¸ï1368 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÀÝ ¦gÁå¢ü ²æà JA.r.GªÀÄgÀ ¥sÁgÀÆR vÀAzÉ JA.r.d»Ãgï CºÀäzï ¸Á: CAzÀÆæ£ïQ¯ÁègÀªÀjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2009 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 134 ¸À»vÀ 187 JA.«. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÀÄ»¼É PÁuÉ:

²æêÀÄw ªÀĪÀÄvÁ @ ±ÁgÀzÀ UÀAqÀ ªÀĺÉñÀ, 22 ªÀµÀð, eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: UÉÆñÁ¯Á gÉÆÃqÀ, ¹AiÀiÁvÀ¯Á§, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß 10 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:23.02.09gÀAzÀÄ 1500 UÀAlÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀÆ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ FPÉAiÀÄ vÀAzÉ ²æà £ÁUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj vÀAzÉ ®PÀëöät ¥ÀÆeÁj ¸Á: ªÀiÁ£À«gÀªÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2009 ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÁ ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹ C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®QAiÀÄ C¥ÀºÀgÀt:

GªÀĽ ºÉƸÀÄgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà zsÀªÀÄðgÁd vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥ÀàgÀªÀgÀ 13 ªÀµÀðzÀ vÀAVAiÉÆA¢UÉ Cw ¸À®ÄUɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ CgÉÆæ F±À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ ¥ÀA¥ÀtÚ¤UÉ ¨ÉÊzÀÄ §Ä¢Ý ºÉýzÀÝjAzÀ FvÀ£ÀÄ G½zÀ CgÉÆævÀgÁzÀ gÀAUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄtÚgÀªÀgÉÆA¢UÉ PÀÆr ¢£ÁAPÀ:20.2.09gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ü vÀAVAiÀÄÄ PÀÆ° PÉ®¸À¢AzÀ ¸ÀAeÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¨ÉÆÃgïªÉ¯ïUÉ ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ vÀgÀĪÀÅzÁV ºÉý PÉÆqÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÀÝjAzÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃr «ZÁj¸À®Ä CgÉÆæ F±À¥Àà£ÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À vÀ£Àß vÀÀAVAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀzÁV £ÀA©¹ G½zÀ CgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀĪÀgÉUÉ ªÁ¥Á¸ÀÄì §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¢£ÁAPÀ:24.2.09gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2009 PÀ®A 366(J), 109 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀmÁ«UÉ §A¢zÀÝ ©½eÉÆüÀzÀ vÉ£É ¸ÉÆ¥ÉàAiÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ:

    ¢£ÁAPÀ:22.2.09gÀAzÀÄ gÁwæ 1200 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥ÀàgÀ UÁæªÀÄzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀmÁ«UÉ §A¢zÀÝ 5 JPÀgÉAiÀÄ°è£À ©½eÉÆüÀzÀ vÉ£ÉAiÀÄ ¸ÉÆ¥ÉàAiÀÄ£ÀÄß QwÛ ªÀÄÆgÀÄ §ArAiÀÄ°è vÀÄA© gÁªÀÄ£À¼À UÁæªÀÄzÀ AiÀiÁgÉÆà 10-12 d£ÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ HgÀ d£ÀgÉÆA¢UÉ ¦AiÀiÁð¢ü ºÉÆÃV PÀÆVzÁUÀ CgÉÆævÀgÀÄ UÁ§jAiÀiÁV MAzÀÄ JwÛ£À §Ar ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CAzÁdÄ gÀÆ.10,000/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ©½ eÉÆüÀzÀ vÉ£É ¸ÉÆ¥ÉàAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÀÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£ÉßzÀ £ÀA. 30/2009 PÀ®A 379L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ ¸ÁªÀÅ:

     §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¦AiÀiÁð¢ü ²Ãæ ºÀdgÀvï C° vÀAzÉ ¦ÃgÀ £ÁAiÀÄPÀgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è C¥ÀjavÀ CAzÁdÄ 45 jAzÀ 50 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ«zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è JAqÉÆøÀ¯Áà£À Qæ«Ä£Á±ÀPÀ qÀ©â EzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ ¸ÀA¥ÀÆtð ¨ÁvÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄ ¹UÀzÀAvÉ DVzÀÄÝ JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À ªÀÄÄAZÉÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀ§ºÀÄzÀÄ CvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:25.2.2009gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08/2009 PÀ®A 174(¹) ¹Cg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ºÁªÀÅ PÀaÑ AiÀÄĪÀPÀ£À ¸ÁªÀÅ:

¢£ÁAPÀ:25.2.09gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0900 UÀAmÉUÉ ªÀÄlÖÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÀA§½ºÁ¼ÀgÀªÀgÀ ªÀÄUÀ gÁªÀÄtÚ 19 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®z°è ªÉÄêÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀzÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæÀxÀªÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ DvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 05/2009 PÀ®A 174 ¹Cg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥ÀA¥ï ¸ËÖªï ¹rzÀÄ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÁªÀÅ:

¢£ÁAPÀ:22.2.09gÀAzÀÄ 1130UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ°è ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ºÉZï J¸ï ªÀÄAdļÁ gÀªÀgÀ ¥Àw ºÉZï J£ï ±ÁåªÀĸÀÄAzÀgï vÀAzÉ ºÉZï.«. £ÁUÀ±ÀAiÀÄ£ÀªÀiï ±Á¹Ûç, 57 ªÀµÀð, ¨ÁæºÀät, ¨sÀÆ C©üªÀÈ¢Þ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ C¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀÄrAiÀįÉAzÀÄ ¥ÀA¥ï ¸ËÖªï ªÉÄÃ¯É ¥ÁvÉæAiÀÄ°è ºÁ®£ÀÄß ºÁQ PÀÄ¢¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¸ËÖªï ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwÛzÁÝUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É JuÉÚ ¹rzÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÁÝUÀÆå UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà £ÀAvÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆj£À°è aQvÉì PÉÆr¹ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ «ªÀiïì §¼Áîj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 24.02.09 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 05/2009 PÀ®A 174 ¹Cg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹ ¸ÁªÀÅ

¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ UÀzÉÝ¥Àà, 25 ªÀµÀð, G:eÉ.N.r.¹. «zÁåyð ¸Á:£ÀgÀPÀ®¢¤ß ºÁ:ªÀ:PÀªÀÄ®¢¤ß FvÀ£ÀÄ ¦ümïì gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24.02.09gÀAzÀÄ ¨É½UÉ 0600 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä EnÖzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ ²æà ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀtÚ PÀªÀÄgÀgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 09/2009 PÀ®A 174 ¹Cg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀt :- ¢.24-02-09 gÀAzÀÄ ²æà gÉêÀt¹zÉÝñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ ¤«ÄvÀåªÁV PÀÄgÀħ ¸ÀªÀiÁdzÀªÀgÁzÀ ¥ÀgÀªÀÄtÚ vÀAzÉ §¸ÀtÚ ºÀÄUÁgÀ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ eÁvÉæUÉ ºÀ®UÉ §qÉAiÀÄ®Ä ©üêÀÄgÁAiÀÄ ºÉƸÀªÀĤ ©üªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄ¥Àà zÀÄUÀð¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà EªÀgÀÄ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® ºÀ®UÉ §rzÀÄ PÀÆ° PÉýzÀgÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É PÀÆ° PÉüÀPÉÌ ¤ÃªÉ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¨sÁj¹gÉ£ÀÄ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CzÉ «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV EAzÀÄ ¢. 25-02-09 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÃPÉ ºÁPÀÄvÁÛ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §gÉæ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É EªÀvÀÄÛ ¤ªÀÄä£ÀÄß R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ©üêÀÄgÁAiÀÄ£À£ÀÄß ªÀģɬÄAzÀ K¼ÉzÀÄ vÀAzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀÆr ºÁUÀQzÀÄÝ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ºÀtªÀÄAw UÀAqÀ EAUÀ¥Àà EªÀ½UÉ CªÀªÀiÁ¤¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :- ¢.25-02-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà UÀÄvÉÛÃzÁgÀ eÉ.Dgï £ÀUÀgÀ C¼ÀAzÀ gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ avÁÛ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆèQ£À ºÉgÀÆgÀ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ°è ²PÀëPÀ£ÁV PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄÄAeÁ£É 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ Qð vÉgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV°£À PɼÀV£À ¥ÀlÖ£ÀÄß ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ C¯ÉÆäÃgÁ ¯ÁPÀgÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt, ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀt, £ÀUÀzÀÄ ºÀt »UÉ MlÄÖ 85,000=00 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥sÀd¯ï¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :- ¢. 22-02-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÉæ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ²ªÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ¢ð ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢. 22-02-09 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ¸ÀÄ¢üÃ¥À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ EAd£À Cw ªÉUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀÄ¢ü¥À¤UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉ¢gÀĪÀzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

«±Àé«zÁå®AiÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀt :- ¢. 23-02-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀA ªÀiÁxÀðAqÀ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ ¸Á|| £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ. ¢. 22-02-09 gÀAzÀÄ 9-30 ¦.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ ºÉÆmÉ°UÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉƦvÀgÁzÀ 1] ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ 2] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà »gÀuÉÚÃgÀ 3] ¸ÉÊzÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÁAvÀ¥Àà fAUÉãÀªÀgÀ 4] PÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ RtzÁ¼À J®ègÀÆ £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) UÁæªÀÄ vÁ|| f|| UÀÄ®§UÁð ºÉÆÃmÉ® ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤AwzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¯Éà ºÉÆ¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É gÁwæ ºÉÆwÛ£À°è HgÀ°è AiÀiÁPÉ NqÁqÀÄwÛ CAvÁ eÁw JwÛ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ mÉÆAPÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

KOPPAL DISTRICT NEWS

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.rCgï £ÀA. 08/09 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹.

¢// 24/2/09 1250 UÀAmÉUÉ WÀl£Á ¸ÀܼÀ £ÁgÁAiÀÄt ¥ÉÃmÉ 20 Q«Äà GvÀÛgÀPÉÌ ¦AiÀiÁð¢ü gÀ« vÀAzÉ zsÀjAiÀÄ¥Àà zsÀgÀÆgÀ eÁ// ºÀjd£À PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// ºÉƸÀ§Ar ºÀ¯Áð¥ÀÄgÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ zsÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà 50 ªÀµÀð eÁ// ºÀjd£À ¸Á// ºÀ¼É §Ar ºÀ¯Áð¥ÀÄgÀ ¸ÁgÀA±À :- ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀqÀ«zÀÄÝ PÀÄrzÀÄ ¨É½îUÉÎ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV C°è EzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðèAzÀ AiÀÄÄ.r.CgÀ zÁR¯ÁVzÉ (.) L.N. C¢üPÁj J.J¸ï.L,.(J¸ï)

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/09 PÀ®A.279,337, 338 L.¦¹

¢// 24/2/09 WÀl£Á ¸ÀܼÀ ;- CUÀ¼ÀPÉÃgÁ ²ªÀ¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¥sÀQÃgÀ¥Àà UàqÁzÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ GvÀÛgÀPÉÌ 12 Q«ÄÃ. ¦AiÀiÁð¢ :- ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ 52 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// CUÀ¼ÀPÉÃgÀ CgÉÆævÀgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 35 Q- 5976 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¢®è. ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw ¸ÉÃj vÀªÀÄä XL-SUPER M/S
PÉ.J. 37/ J¯ï 715 £ÉÃzÀÝ£ÀÄ £ÉqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ JqÀ§® ºÉÆÃVvÀÛzÁÝUÀ CgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ C®PÀëPÀvÀ£À¢AzÀ £ÉqÀ¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ CVzÉ CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðèAzÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÉ

3] PÀĵÀÖV oÁuÉ :- UÀÄ£Éß £ÀA. 38/09 PÀ®A 448,323,504,352,506, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¢//24/2/09 gÁwæ 1800 UÀAmÉUÉ 1/2 ¥sÀ¯ÁðAUÀ ¦AiÀiÁð¢ü PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà §AV 27 ªÀµÀð ¸Á// dÆ®PÀnÖ CgÉÆæ :-¥sÁªÀ±É¥Àà vÀAzÉ Uáå£À¥Àà UÀÄAqÀV 45 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉà E§âgÀÄ ¸ÁgÀA±À :- ªÀiÁ£Àå £ÀåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ SÁ¸ÀV ¦AiÀiÁ𢠣ÀA. 09/09 £ÉÃzÀÄÝ ¹éÃPÀÈvÀUÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj 03 d£À CgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¨ÉÊzÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÀQzÀÄÝ CzÉ (.) L.N. C¢üPÁj ºÉZï ¹ 102

4] C¼ÀªÀAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 6/09 PÀ®A 279,337,338& 187 L.JA.«. CåPïÖ

¢// 24/2/09 gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ WÀl£Á ¸ÀܼÀ :- ªÀÄÄAqÀgÀV PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛ »gÉùAzÉÆÃV ºÀwÛgÀ 12 Q«Äà ¥ÀƪÀðPÉÌ ¦AiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±ÀUËqÀ ¥Án¯ï vÀªÀÄzÉ ¤AUÀ£ÀUËqÀ 40 ªÀµÀð PÁAlæPÀÖgï ¸Á// AiÀÄvÀßnÖ ªÉÆÃ.,¸ÉÊ £ÀA. PÉ.J. 37 J¯ï. 3380 CgÉÆæ :- AiÀiÁªÀÅzÉÆà lA.lA. UÁ r ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ¯Áè ¸ÁgÀA±À :- AiÀiÁªÀÅzÉÆà lA.lA. ZÁ®PÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÄÝ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ CwêÉÃUÀ ºÀUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Éqɹ UÁAiÀÄUÉƽ¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ (.)

(.) L.N. C¢üPÁj J.J¸ï.L. (J)

Wednesday, February 25, 2009

Raichur District Reported Crimes

PÀ¼Àî£À §AzsÀ£À:

    ¢£ÁAPÀ:10.12.2008gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ²æäªÁ¸À UËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ¸Á: «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §qÁªÀtÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤Ãr ¢:6.12.08 jAzÀ 10.12.08gÀ 1330 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀÀUÉ ºÉÆÃV C¯ÁägÀ zÀ°ènÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ, PÁåªÀÄgÁ. ªÁZï ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãï MlÄÖ C.Q.gÀÆ.2,41,500/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/08 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÀÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ

         F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¥À²ÑªÀÄ ªÀÈvÀÛzÀ ¹¦L. ²æà JA.¥ÁµÀ, ¥À²ÑªÀÄ oÁuÁ ¦J¸ïL. ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:24.02.2009gÀAzÀÄ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ @ zÀħ⠺À£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà, 19 ªÀµÀð, G:PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä, D±Á¥ÀÆgÀ gÉÆÃqï, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÝ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À°è 1) §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉmïUÀ½gÀĪÀ ¸ÀgÀ, 2) MAzÀÄ eÉÆvÉ Q«AiÉÆïÉ, 3) MAzÀÄ ¯ÉÃrÃ¸ï ªÁZï, 4) ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 5) MAzÀÄ §ÉAPï ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ¥Àr¹PÀÉÆAqÀÄ CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÀÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

mÁæöå°¬ÄAzÀ ©zÀÄÝ AiÀÄĪÀwUÉ UÁAiÀÄ:

    ¢£ÁAPÀ:22.02.09gÀAzÀÄ 1300 UÀAlÉUÉ CgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÁzÀ PÉ ªÉAPÀl¥ÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ 36/n-6522 mÁæ° £ÀA. PÉJ 36 n 2630 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ PÀ¸À¨Á °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ºÀwÛgÀ JzÀÄjUÉ eÉÆÃgÁV §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß vÀ¦à¸À¯ÉAzÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯Éà eÉÆÃgÁV mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß wgÀÄV¹zÀÝjAzÀ mÁæöå°AiÀÄ°è PÀĽwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®ètÚ PÁ²Ã¯ÉÃgÀ, 25 ªÀµÀð, ¸Á: AiÀÄÄ.ºÀAa£Á¼À FPÉAiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2009 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

mÁAmÁA CmÉÆÃ- ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ E§âjUÉ UÁAiÀÄ:

    ¢£ÁAPÀ: 23.02.09gÀAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è gÀªÉÄñÀ ºÁUÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀäAvÀgÀªÀgÀÄ PÀ®äUÉÃgÁ PÀqÉ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹gÀªÁgÀ -PÀ«vÁ¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄ®èmï UÁæªÀÄ ¸À«ÄÃ¥À CgÉÆæ mÁAmÁA CmÉÆà £ÀA. PÉJ 36/6297£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ (ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢®è) vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ JzÀÄj¤AzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ gÀªÉÄñÀ ºÁUÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü E§âjUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2009 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA«. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        
 

CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQUÉ JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ eÉÆÃ¥Àr ¸ÀÄlÄÖ gÀÆ.1,27,000/- ®ÄPÁì£ÀÄ:

    ¢£ÁAPÀ: 22.02.09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ §Ä¢Ý¤ UÁæªÀÄzÀ°è UÀÄr¸À®Ä ªÉÄðzÀÝ «zÀÄåvï ªÉÊgï ±Ámï ¸ÀPÀÆåðmï¤AzÁV CzÀgÀ Qr eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ UÀÄr¸À°UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ CAPÀtzÀ°è PÀnÖzÀÝ gÀÆ.50,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ, gÀÆ.30,000/-¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ eÉÆÃ¥Àr, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.8,000/- ºÁUÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£ÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, §mÉÖUÀ¼ÀÄ,CrUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ, PÁ¼ÀÄPÀrUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ J¯Áè ¸ÉÃj ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ.1,27,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÁVgÀĪÀ §UÉÎü ²æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà eÁ£ÉÃPÀ¯ïgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2009 ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è eÉÆð ©zÀÄÝ M§â£À ¸ÁªÀÅ:

    ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄÝgÀAUÀ¥Àà, 35 ªÀµÀð, eÁw:£ÁAiÀÄPÀ, G:PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: ªÉÄâ£Á¥ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ ¢£Á®Æ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, PÀÄrvÀ ©qÀ®Ä ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À® ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ FvÀ£À ºÉAqÀw vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, M§â£Éà EgÀÄwÛzÀÝ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22.02.2009gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉ £ÀAvÀgÀ PÀgÀrUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À zÉêÀzÀÀÄUÀð-eÁ®ºÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉÆArPÁgÀ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀAvÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ CwÃAiÀiÁzÀ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è ¸Áé¨sÁ«PÀ PÀgÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV eÉÆð ºÉÆÃV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É FvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÆ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è CAvÁ ¢:23.02.09gÀAzÀÄ ²æêÀÄw GªÀiÁzÉë UÀAqÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08/2009 PÀ®A 174 ¹Cg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Bidar District : Daily Crime Update, 25-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-02-2009


ªÀgÀzÀQëuÉUÁV UÀAqÀ ºÁUÀÄ DvÀ£À vÁ¬Ä¬ÄAzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ PÀvÀÄÛ ©VzÀÄ PÉƯÉAiÀÄ zÀÆgÀÄ
ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/09 PÀ®A 498(J), 304(©) eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦. PÁAiÉÄÝ :-
DgÉÆævÀgÁzÀ zÁzÀgÁªï ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÁ¬Ä PÀÆrPÀÆAqÀÄ CAd° EªÀ½UÉ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀ¨ÉÃPÀÌAzÀÄ ºÁUÀÄ ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ §gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV®è CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÀÄqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23.02.09 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj CAd°AiÀĪÀ½UÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAiÉÄà DPÉAiÀÄ PÀÄwÛUÉUÉ ºÀUÀ΢AzÀ eÉÆÃgÁV ©VzÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj WÀl£É ¢£ÁAPÀ 23.02.09 gÀAzÀÄ 15 00 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®zÀ°è £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ .CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 24-02-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆëAzï vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ºÀeÁgÉ ¸Á: ¤®AUÀ (JªÀiï.J¸ï.) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

DmÉÆÃ-PÁqÀÄ ºÀA¢UÉ rQÌ : DmÉÆâAzÀºÉÆgÀ©zÀÝ ªÀÄ»¼É ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ¸ÁªÀÅ
d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 24-02-09 gÀAzÀÄ 2010 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr ªÀÄÈvÀÛ¼À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÉÊf£ÁxÀ EvÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆüÀî¯ÁV CvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉAiÀÄ°è gÁwæ 800 UÀAmÉUÉAiÀÄ ¸ÀƪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ FgÀuÁÚ EvÀ£ÀÄ vÀ£ÀßzÉ DzÁ DmÉÆÃzÀ°è ªÉÄʯÁj¢AzÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉAqÀw ºÁUÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ eÉÆvÉAiÀÄ°zÀÝ DvÀ£À vÀAV J¯ÁègÀÆ PÀÄr ¨sÁ°Ì ©ÃzÀgÀ ªÀiÁUÀðªÁV §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÄʯÁgÀ PÀªÀiÁ£À zÁnzÁUÀ CzsÀð QÃ.«Ä. zÀÆgÀzÀ°è vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA PÉ.J-39 .3131 £ÉÃzÀÝ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CqÀ«AiÀÄ°è PÁqÀÄ ºÀA¢UÀ¼ÀÄ gÉÆÃr£À PÀqÉUÉ Nr §AzÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄä¯Éè ©æPÉ ºÁQzÁUÀ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ PÀÄ. PÀ«ÃvÁ EªÀ¼ÀÄ DmÉÆâAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV 2 Që¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É, CAvÁ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

D¹ÛUÁV ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ ªÀÄzsÀå dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/09 PÀ®A 324, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ -

¢::24/2/09 gÀAzÀÄ 1150 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄPÀÆìzÀ C° vÀAzÉ ªÀÄ£ÀÄìgÀ C° ªÀAiÀÄ-44ªÀµÀð G-MPÀÌ®vÀ£À ºÁUÀÆ DmÉÆà ZÁ®PÀ eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-NvÀV gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁ±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/2/09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ ªÀÄAdÄgÀ C° ºÁUÀÆ ºÀ¦üd C° ºÁUÀÆ ªÀÄAdÄgÀ C°AiÀÄ ºÉAqÀw gÀfAiÀiÁ ¨ÉUÀA EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁwUÉ ªÀiÁvÀÄ ¨É¼ÉzÀÄ dUÀ¼À vÀAmÉAiÀiÁzÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄAdÄgÀ C° EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ¯É PÁ«¤AzÀ vÀ¯É§®¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À £ÉÆêÀÅ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄ ºÁUÀÆ ºÀ¦üdC° EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀ eÁUÉAiÀÄ°è §AzÀgÉ vÀ®ªÁgÀ¢AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ºÁUÀÆ gÀfAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA EªÀ¼À PÀÆqÀ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ C®èzÉà ¦ügÁå¢UÉ NvÀV UÁæªÀÄ ¸Àä±Á£ÀzÀ ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 24/02/09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ J.J¸ï.L ²ªÀgÁd gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹.JZï.¹ 556 gÀªÀgÀÄ eÉƤßPÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà zÁ§PÉ EvÀ£À QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ. 317/- ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ ºÁ¹UÉ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

D¹ÛUÁV £ÀPÀ° zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ ªÀAa¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/09 PÀ®A 468,471,420,379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 24-02-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Áà dlUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ- 40 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ; 21-09-07 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ¨Á£ÀÄ ©Ã UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ SÁeÁ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ¸Á; EªÀiÁªÀĨÁzÀ ¸ÀzÀå £ÀÆgÀSÁ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ. EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¥ÀwßAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ZÀAzÀæPÀ¯Á EªÀgÀ £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr £ÀPÀ° CAqÀgÀ mÉQAUï zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ 60 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ PÉÆqÀĪÀjzÁÝgÉAzÀÄ ªÀiÁ£Àå J.¹ ©ÃzÀgÀzÀ°è ¸ÀļÀÄî PÉøÀ zÁR°¸ÀzÉ ªÀAa¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ zÀÆgÀÄ. ºÁUÀÆ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÁºÉÃzÀ C° vÀAzÉ ªÀÄdgÀ C° ¸Á; £ÀÆgÀSÁ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨ÁåV£À°èzÀÝ J¸À.©.ºÉZï. ¨ÁåAPÀ ZÉPï £ÀA. 623586 £ÉÃzÀÝ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä §gÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ; 10-10-07 gÀAzÀÄ qÁæ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ. ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀÆ°UÁV vÀPÀgÁgÀÄ : ¯Áj¬ÄAzÀ zÀ©âzÀÝjAzÀ MªÀð ªÀåQÛAiÀÄ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀ ¥ÀæPÀgÀt
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 35/09 PÀ®A 504, 342 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 24-02-09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀÄ.J¯ï.¹ EzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÀ¥Áà PÁ¸ÉÃ¥Áà ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ; 24-02-09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ±ÁºÀUÀAdzÀ°ègÀĪÀ ¥sÀAiÀiÁd EªÀgÀ ¥sÀ¹ð CAUÀrAiÀÄ°è ¥sÀ¹ð ¯Áj¬ÄAzÀ ¥sÀ¹ð E½¸ÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ PÀȵÀÚ @ «µÀÄÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ PÉÆ° PÉ®¸ÀzÀ §UÉÎ vÀPÁgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨ÉêzÀÄ ¯Áj¬ÄAzÀ PÉüÀUÉ £ÀÆQzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ §® PÁ°UÉ ZÉÆÃ¥ÁzÀ ¥sÀ¹ð ºÀwÛ PÁ®Ä ªÀÄÄj¢ÝzÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄ°AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ,

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ §AzsÀ£À :- ¢£ÁAPÀ 24-02-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ, ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ UÀÄrAiÀÄ »A¢£À UÉÃl ºÀwÛgÀ ±Á¹Ûç ZËPÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀܼÀPÉÌ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ±Á¹Ûç ZËPÀzÀ°è ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ, ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä NqÀÄwÛzÁÝUÀ, CªÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ©üêÀıÁå vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ¥ÀjÃl ªÀ|| 40, ¸Á|| C£Á¹£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ, CeÁzÀ ZËPï C¥ÀàgÀ ¯ÉÊ£ï §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð w½¹zÀÄÝ CAUÀ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 520=00, 2) ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ, 3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï zÉÆgÉwzÀÄÝ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

D¼ÀAzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :- ¢£ÁAPÀ 24-02-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄZÉÑAzÀæ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ²gÉÆÃ¼É ¸Á: ºÉÆzÀ®ÆgÀ vÁ: D¼ÀAzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 23-02-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 07-30 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ £ÁUÀgÁd ¸ÀÄvÀgÉ PÀÆr vÀªÀÄÆägÀ §¸ï ¸ÁÖAqÀ ºÀwÛgÀzÀ D¬Ä ºÉÆÃmÉ®zÀ°è ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ PÀĽwzÁÝUÀ zÀªÀÄðtÚ vÀAzÉ CtÚ¥Àà ªÀÄAoÁ¼É ¸ÀAUÀqÀ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: ºÉÆzÀ®ÆgÀ gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃmÉ®UÉ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄgÀÄ §jæ CAvÁ PÀgÉzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ K ºÉÆ¯É ¸ÀƼÉå ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀUÉ JµÉÆÖà ¸ÉÆPÀÌ ¤Ã £ÀªÀÄUÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä PÀgÉAiÀÄÄwÛ CAvÁ eÁw JwÛ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ vɯÉUÉ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà ©qÀ¸À®Ä §AzÀ £ÁUÀgÁd ¸ÀÄvÀgÉ EªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ , ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ :- ¢£ÁAPÀ:23-02-2009gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÀÄ»§Æ§£ÀUÀgÀzÀ ªÀÄ»§Æ§¸ÀĨÁ¤ a¯ÁèzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§SÁ£ï ¸Á: ªÀÄ»§Æ§£ÀUÀgÀ ªÀÄ»§Æ§ ¸ÀĨÁ¤ a¯Áè ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ºÉzÀj¸ÀĪÀzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ JvÀÛgÀzÀ zsÀé¤AiÀÄ°è PÀÆUÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨sÀAiÀÄ ºÀÄlÄÖªÀ ºÁUÉ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÁ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ©Ãmï PÀvÀðªÀåzÀ ¹§âA¢ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/09 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦¹

¦AiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ 52 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw ¸ÉÃj vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀåPÀ¯ï n.«.J¸ï. JPÀì.J¯ï £ÀA. PÉ.J. 37/ J¯ï 715 £ÉÃzÀÝ£ÀÄ £ÉqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ JqÀ§® ºÉÆÃVwÛzÁÝUÀ CgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 35 Q- 5976 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ C®PÀëPÀvÀ£À¢AzÀ £ÉqÀ¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ CVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. UÀÄgÀÄgÁd J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2009 PÀ®A 379 L.¦.¹ :

¢£ÁAPÀ 24-02-2009 gÀAzÀÄ 12-30 UÀAmÉUÉ eÉ.J¯ï.Dgï. ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÁªï ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁ:¨ÁæºÀät, G: C¹¸ÉÖAmï ªÀiÁå£ÉÃdgï ºÉ®Ü PÉÃgï ¸À«ð¸ï ¸ÀªÉÇÃðzÀAiÀÄ fë¤ ºÁ¹àÃl¯ï ªÀiÁUÀr gÉÆÃqÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ¸Á: £ÀA. 185/J, ªÀÄÄ£ÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ ¸Ëvï ªÉ¸ÀÖ£Àð gÉʯÉé PÁélgïì AiÀıÀªÀAvÀ¥ÀÄgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 23-02-2009 gÀAzÀÄ 16-30 UÀAmɬÄAzÀ 17-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §ÈAzÁªÀ£À ¯ÁqÀÓ£À gÀÆA £ÀA. 33 gÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ EnÖzÀÝ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¨ÁåUÀ «.yæà PÀA¥À¤AiÀÄzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ºÉZï.¦. PÁA¥ÁåPïÖ ¥Àæ¸ÁåjAiÉÆà ¯Áå¥ï mÁå¥ï PÀA¥ÀÆålgï CA.Q.gÀÆ.20,000/- PÁqÀð jÃqÀgï, «¹nAUï PÁqÀð, «¹nAUï PÁqÀð §ÄPï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 60 jAzÀ 70 gÀÆ¥Á¬Ä a®ègÉ ºÀt PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ªÉAPÉÆç ¦.J¸ï.L(C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, February 24, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 24-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-02-2009.

ºÉAqÀwUÉ ºÉÆqÉzÀÄ »A¸É ¤Ãr gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ ¥ÀwAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-2-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gɵÁä UÀAqÀ ªÀĺɧƧ ±ÁºÁ gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzï ªÀĺɧƧ ±ÀºÁ EvÀ£À QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃV PÉÆçâj JtÂÚ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè PÁgÀt QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ºÉýzÁUÀ CgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ C®èzÉ §rUɬÄAzÀ §®UÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ E£ÉÆßçâ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄįÁÛ¤ ±ÀºÁ EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥ÉưøïjAzÀ zÁ½ : C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV fÃ¥À£À°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 ¸Á«gÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 23/02/09 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ ¨sÁ°Ì «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ M§â£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥ÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£ï UÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ EzÀÝ ¨Áwä ªÉÄÃ¯É J¸ï.¦. ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ rJ¸À¦ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ PÉ.J 38 f.173 f¥ï £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â fÃ¥À ZÁ®PÀ §gÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É 1445 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ZÁ®PÀ¤UÉ »rzÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸Á¬Ä§uÁÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà U˽ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw PÉÆý G. ªÉÊ£À±Á¥ÀzÀ°è PÉ®¸À ¸Á/ zÀħ®UÀÄAr CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ fÃ¥À ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 1] UÀÄqÀ qÉà «¹Ì 180 JA.J® £À 48 ¨Ál® EgÀĪÀ 15 PÁlð£ï CA.Q 23,248/-2] AiÀÄÄ.J¸À.«¹Ì 180 JA.J® £À 48 ¨Ál® EgÀĪÀ 7 PÁlð£ï CA.Q 12925/-3] Mjf£À¯ï ZÁ¬Ä¸À 180 JA.J® £À 43 ¨Ál® CA.Q. 1654/-4] J.1 «¹Ì 180 JA.J® £À 48 ¨Ál® EgÀĪÀ 5 PÁlð£ï CA.Q. 7622/- 5] ºÉʪÉà qÁæAiÀÄ f£ï 180 JA.J® £À 48 ¨Ál® EgÀĪÀ 1 PÁlð£ï CA.Q 1582/- 6] £ÁPÀ Ol ©ÃAiÀÄgÀ 650 JA.J® £À 24 ¨Ál¯ï CA.Q 1608/- »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ CA.Q. 48,639 gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¯Áj ¨ÉÊPÀUÉ rQÌ : MªÀð AiÀÄĪÀPÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀt
OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 30/09 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀB 20-02-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñï vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÀgÀ ¸Á: ºÀ¼ÉUÀAd ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ.38/5316 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ OgÁzÀUÉ §gÀĪÁUÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ. 39/674 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ FvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C°èAzÀ ¥sÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ¤UÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzsÁgÀt UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 23-02-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£Á¯ÉAiÀÄ gÉÆZÉÑ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀÄÄAzÉ ©nÖzÀÝPÉÌ £ÉgÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/09 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 23/02/2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà §¥ÁàgÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ UÀAUÁ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ VgÉ¥Áà ¸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÉêÀiÁ gÀªÀjUÉ ¤ÃªÀÅ §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ½AzÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉlÖ UÀzÀÝ® ¤ÃgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©qÀÄwÛ¢Ýj, ¤ÃgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©qÀ¨ÉÃrj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ JqÀUÀqÉ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, JzÉAiÀÄ°è PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


mÉA¥ÉÆ ¥À°Ö : ªÁºÀ£À dRA, ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-02-09 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ ¨sÀÄgÉ ¸Á: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤rzÀ ¸ÁgÁA±À ªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23-02-09 gÀAzÀÄ MAzÀÄ ªÁºÀ£À (407) £ÀA PÉJ 39/5785 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É M§â ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¨sÀgÀvÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ¨sÁ°Ì EªÀ£ÀÄ qÉæöʪÀgÀ£ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ OgÁzÀ (±Á) ¢AzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 22, 23-2-09 gÁwæ 0200 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀÄ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ°ì (J¯ï) UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÁºÁ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÁºÀ£À ¥À°Ö ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À JqÀ ¨sÁUÀzÀ ±ÉÆà ªÀÄÄA¢£À UÁè¸À ªÀUÉÊgÉ ºÁ¤ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÉAqÀw ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ¨ÉÊPÀ¥À°Ö : UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ZÁ®PÀ
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/02/09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤¯ÁA©PÁ UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ PÀÄA¨ÁgÀUÉÃj gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ¥ÀwAiÀiÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CqÉ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀUÉÃj ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38-2655 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ Nr¹ PÀ®ªÁr UÁæªÀÄzÀ PÉ£Á® ºÀwÛgÀ vÀVΣÀ ºÀwÛgÀ MªÉÄä¯É ¨ÉæPÀ ªÀiÁrzÁUÀ UÁr ¥À°ÖAiÀiÁV PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.