Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, June 12, 2014

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ:11-06-2014 gÀAzÀÄ 19-45 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¥À®PÀ£ÀªÀÄgÀr PÁA¥ÉèPïì ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  ²ªÁ£ÀAzÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ ¸ÀÆUÀAiÀÄå, 48ªÀµÀð, eÁ:dAUÀªÀÄ, G:§ÄPï¸ÁÖ¯ï ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:ZÀÄPÀ£ÀnÖ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀV d£ÀUÀ½UÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý zÀÄqÀÄØPÉÆlÖªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà aÃn PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ,  ¦.J¸ï.L.ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 1)ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ. 19,515/-2)ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉzÀ ¥ÀĸÀÛPÀ C.Q E¯Áè   3)JgÀqÀÄ ¸ÁªÀiï¸ÁAUï ªÉƨÉʯï C.Q 1000/-4)MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Áè .d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÁ½¬ÄAzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ   ªÀÄlPÁ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÀÀ «gÀÄzÀÝ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 94/2014 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ 420 L¦¹  PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                    ದಿನಾಂಕ 11-06-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿ.ಪಿ.ಐ. ಪೂರ್ವ ವೃತ್ತ ರಾಯಚೂರು ರವರು ನೇತಾಜಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನ್ಯೂ ಎನ್.ಜಿ.ಒ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮೀ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಚರಾದ 1) ಹಂಸರಾಜ್ 2) ಮಾರೆಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ರಾಯಚೂರು ಹಾಗೂ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ(ಕಾ.ಸು), ಮ.ಎ.ಎಸ್.ಐ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಹೆಚ್,.ಸಿ 03, ಮ.ಹೆಚ್.ಸಿ 302, ಪಿ.ಸಿ 29, 42, 47, 643 ರವರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 4-30 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-45 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ನ್ಯೂ ಎನ್.ಜಿ.ಒ. ಕಾಲೋನಿ ತಲುಪಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ ಸದರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು 1) ರೆಡ್ಡೆಮ್ಮ ಗಂಡ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್, 60ವರ್ಷ, ಕಮ್ಮ, ಮನೆಗೆಲಸ, ಸಾ: ಗಂಗಾವರಂ, ತಾ:ರಾಮಚಂದ್ರಪುರಂ, ಜಿ:ಈಸ್ಟ್ ಗೋದಾವರಿ ಹಾ.ವ. ಎನ್.ಜಿ.ಒ. ಕಾಲೋನಿ ರಾಯಚೂರು 2) ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ತಂದೆ ತಾವಯ್ಯ ತಾತ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಕಮ್ಮ, 65ವರ್ಷ, ಸಾ: ಗಂಗಾವರಂ, ತಾ:ರಾಮಚಂದ್ರಪುರಂ, ಜಿ:ಈಸ್ಟ್ ಗೋದಾವರಿ ಹಾ.ವ. ಎನ್.ಜಿ.ಒ. ಕಾಲೋನಿ ರಾಯಚೂರು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿ ತಾವು ಸದರಿ ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ್ ರವರಿಂದ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸದರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಇಂದು 1) ಕಮಲಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಸಾ: ಎನ್.ಜಿ.ಒ. ಕಾಲೋನಿ ರಾಯಚೂರು 2) ಶಂಕರ, ಕಬ್ಬೇರ, ಸಾ:ಗಂಗಾ ನಿವಾಸ ರಾಯಚೂರು ರವರು ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಗಾಗಿ ಸದರಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇವರೇ ಇರುತ್ತಾರೆಂದು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ಹಣ ರೂ.1000/- ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಸಿನ ಪುರಾವೆ ಕುರಿತು ಒಂದು ಕಾಗದದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪಂಚರು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಚೀಟಿ ಅಂಟಿಸಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಸದರಿ ರೆಡ್ಡೆಮ್ಮ ಮತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಯವರನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು 1) ಮಮತಾ ತಂದೆ ಗಂಗಾಧರ, 20ವರ್ಷ, ಸಾ: ರಾಮ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ, ಕರೀಮ ನಗರ (ತೆಲಂಗಾಣ) 2) ಬಿಂದು ತಂದೆ ಅಲಿ ಹುಸೇನ್, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ: ಕಲ್ಕತ್ತಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ) ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿ ದಿನಾಂಕ:11-06-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಮಲಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಶಂಕರ್ ಕಬ್ಬೇರ ರವರು ತಮಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಸದರಿ ರೆಡ್ಡೆಮ್ಮ ಮತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ್ ಇವರ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ §AzÀÄ  ಮೂಲ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ನೀಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ಗುನ್ನೆ ನಂ.71/2014 ಕಲಂ.5(1), 6(1), 7(1) ಪಿ.ಐ.ಟಿ. ಯ್ಯಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.06.2014 gÀAzÀÄ 141 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,100/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-06-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-06-2014

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2014, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10-06-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ ²ªÁf ¥Ánî ¸Á: UÉÆUÁÎ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C¤Ã¯ï vÀAzÉ ¨Á¯Áf ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: UÉÆUÁÎ, ¸ÀzÀå: ¨Él ¨Á®PÀÄAzÁ EªÀ£ÀÄ UÉÆUÁ΢AzÀ »gÉÆà ¥Áå±À£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-56/E-6609 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¨Émï ¨Á®PÀÄAzÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ºÀÄ®UÀÄwÛ PÁæ¸ï¢AzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 Q.«Ä. CAvÀgÀzÀ°è §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À CzÀgÀ ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¤¯ï EvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪದ್ಮೀಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಾಶಿನಾಥ ಮೆತ್ರೆ ವಯ: 60 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕುರುಬ, ಸಾ: ಕದಲಾಬಾದ ರವರ ಮಗಳಾದ ²æÃzÉë UÀAqÀ ²ªÁf ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ ¸Á: ºÀÄtf(J), ¸ÀzÀå: PÀzÀ¯Á¨ÁzÀ ಈತಳಿಗೆ ಈತಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಆರಾಮ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಸೋಲಾಪುರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಆರಾಮ ಆಗಲಾರದ ಕಾರಣ ಆಕೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 11-06-2014 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4.30 ಶ್ರೀದೇವಿ ಇತಳು ತನಗೆ ಆರಾಮ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೆಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೊಗರಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ತಂದಿದ್ದ ಮದ್ದು ಸೇವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಭಾಲ್ಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರಕ್ಕೆ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಭಾಲ್ಕಿ-ಬೀದರ ರಸ್ತೆಯ ಸೇವಾ ನಗರ ತಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ, ಆಕೆಯ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆ ರೀತಿ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಲಿಖಿತ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/2014, PÀ®A 143, 147, 302 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-06-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä ¥À®è§ ¸Á: ªÀÄÄAV, vÁ: d»ÃgÁ¨ÁzÀ, f: ªÉÄÃzÀPÀ gÀªÀjUÉ gÀ«, zÀÄUÀð¥Áà CAvÁ CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀ«ÃvÁ CAvÁ vÀAV EgÀÄvÁÛ¼É, CtÚ gÀ« EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ AiÀiÁzÀªÀiÁä EvÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C¯Éè ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÁÛ£É, C®èzÉ PÀ«ÃvÁ EªÀ½UÉ 3 ªÀµÀðzÀ »AzÉ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ ²ªÁf ªÀqÀØgÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAnÖzÀÄÝ, MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðzÀ »AzÉ PÀ«ÃvÁ EªÀ½UÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqɹPÉƼÀîzÀ PÁgÀt gÀ« EvÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄ£Àß½îAiÀÄ°èAiÉÄà EgÀÄvÁÛ¼É, EzÉà «ZÁgÀªÁV d£ÉêÀj 2014 gÀ°è CtÚ gÀ« EvÀ£ÀÄ £ÉtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, gÀ« EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä, gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ®PÀëöät, ªÀiÁtåªÀiÁä UÀAqÀ ®PÀëöät, AiÀiÁzÀªÀiÁä UÀAqÀ gÀ«, gÁuɪÀiÁä UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ, PÀªÀļÀªÀiÁä UÀAqÀ ®PÀëöät ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁtÂPÀ AiÀÄgÀUÀqÁØ gÀªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÁV ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ, gÀ« EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ PÀ«ÃvÁ EªÀ½UÉ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁzÀ ªÀiÁ»w EvÀÄÛ CzÉà PÁgÀt¢AzÀ PÀ«ÃvÁ EªÀ½UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä, ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¸Á: ªÀÄ£Àß½î EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÀUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀĪÀÅ¢¯Áè, MAzÀÄ ªÉÃ¼É PÀ«ÃvÁ EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ ºÉÆzÀgÉ J¯Áè «µÀAiÀÄ w½¸ÀÄvÁÛ¼É CAvÁ DPÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ PÀqÉUÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛgÀ°¯Áè C®èzÉà ¢£ÁAPÀ 09-06-2014 gÀAzÀÄ PÀ«ÃvÁ EªÀ¼ÀÄ AiÀiÁzÀªÀiÁä½UÉ 2 PÉÆuÉUÀ¼À ¥ÉÊQ MAzÀÄ PÉÆuÉ £À£ÀUÉ PÉÆqÀÄ CAvÁ PɽzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä, gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ®PÀëöät, ªÀiÁtåªÀiÁä UÀAqÀ ®PÀëöät, AiÀiÁzÀªÀiÁä UÀAqÀ gÀ«, gÁuɪÀiÁä UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ, PÀªÀļÀªÀiÁä UÀAqÀ ®PÀëöät ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁtÂPÀ AiÀÄgÀUÀqÁØ, J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄ£Àß½î J®ègÀÆ ¸ÉÃj ¢£ÁAPÀ 10-06-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄ£Àß½î ²ªÁgÀzÀ R°Ã® R¸Á§ gÀªÀgÀ ¨Á«AiÀÄ°è PÀ«ÃvÁ EªÀ½UÉ ©¸Ár PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-06-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2014, PÀ®A 3 & 7 F.¹ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10-06-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤îªÀiÁä UÀAqÀ CuÉÚ¥Áà UÁAiÀÄPÀªÁqÀ G: DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ vÀºÀ²Ã¯ï PÀZÉÃj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ PÀAzÁAiÀÄ ²gÀ¸ÉÛÃzÁgÀgÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß J¦JªÀiï¹ UÉÃmï£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ DgÉÆæ ±ÉÃR CAiÀÄƨï vÀAzÉ ±ÉÃR G¸Áä£ï ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀgɹ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ DgÉÆæ ±ÉÃR CAiÀÄƨï gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¥ÀrvÀgÀ aÃnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¤ÃqÀĪÀ UÉÆâüAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ aîzÀ°è vÀÄA© EnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ G¨sÀAiÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÄ PÀAzÁAiÀÄ ²gÀ¸ÉÛûzÁgÀgÀÄ DgÉÆæAiÀÄ ±ÉÃR CAiÀÄƨï FvÀ£À CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ UÉÆâü aîUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä MlÄÖ 11 UÉÆâü vÀÄA©zÀ aîUÀ½zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼ÀÄ vÀ¯Á CAzÁdÄ 80 PÉf vÀÆPÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ, CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ vÀÆPÀ 8 QéAmÁ¯ï 80 PÉf EzÀÄÝ CAzÁdÄ 8640/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ, UÉÆâü aîUÀ¼À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ PÀAzÁAiÀÄ ²gÀ¸ÉÛzÁgÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ ºÁdgÁV d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ w¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2014, PÀ®A 3 & 7 E.¹ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 11-06-2014 ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw ¤gÁmÉ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ vÀºÀ²Ã¯ï PÀZÉÃj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgɹ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïL ®PÀÌ¥Áà © CVß ºÁUÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïL f.JªÀiï ¥Ánïï gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼À DzÉñÀ ºÁUÀÄ ¨Áwä ¥ÀæPÁgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ a¢æ ¨ÉÊ¥Á¸ï gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ©ÃqsÀ¢AzÀ ºÉêzÀgÁ¨ÁzÀPÉÌ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¯Áj £ÀA. JªÀiïºÉZï-20/Jn-6425 £ÉÃzÀgÀ°è & JªÀiïºÉZï-23/7999 £ÉÃzÀgÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¥ÀrvÀgÀ aÃnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀ UÉÆâü aîUÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ vÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ G¨sÀAiÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ oÁuÁ DªÀgÀtzÀ°èzÀÝ ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV 1) C±ÉÆÃPÀ °Ã¯ÁåAqÀ ¯Áj £ÀA. JªÀiïºÉZï-20/Jn-6425 ¯ÁjAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀ®Ä UÉÆâü vÀÄA©zÀ aîUÀ½zÀÄÝ KtÂPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV CAzÁdÄ 48 PÉf vÀÆPÀzÀ 332 aîUÀ½zÀÄÝ CAzÁdÄ MlÄÖ vÀÆPÀ 159.80 QéAl¯ï EzÀÄÝ C.Q 1,20,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ, ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÁqÀ¥Àwæ ºÁQ ºÀUÀ΢AzÀ ©VzÀÄ PÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, E£ÉÆßAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV 2) C±ÉÆÃPÀ °Ã¯ÁåAqÀ ¯Áj £ÀA. JªÀiïºÉZï-23/7999 ¯ÁjAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀ®Ä UÉÆâü vÀÄA©zÀ aîUÀ½zÀÄÝ KtÂPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV CAzÁdÄ 48 PÉf vÀÆPÀzÀ 332 aîUÀ½zÀÄÝ CAzÁdÄ MlÄÖ vÀÆPÀ 159.80 QéAl¯ï EzÀÄÝ C.Q 1,20,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ, ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÁqÀ¥Àwæ ºÁQ ºÀUÀ΢AzÀ ©VzÀÄ PÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ¯Áj £ÀA. JªÀiïºÉZï-20/Jn-6425 ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV DgÉÆæ £ÀA. 1) ±ÉÃR ªÀÄdgï vÀAzÉ ±ÉÃR agÁR ªÉÆ»AiÉÆÃ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 68 ªÀµÀð, ¸Á: D¹¥sï £ÀUÀgÀ ©Ãqsï CAvÀ w½¹zÀÄÝ E£ÉÆßAzÀÄ ¯Áj £ÀA. JªÀiïºÉZï-23/7999 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV DgÉÆæ £ÀA. 2) ±ÉÃR ±À¦ü vÀAzÉ ±ÉÃR PÁgÀ¨Áj ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, ¸Á: ªÁºÉÃUÁAªÀ, vÁ: JªÀgÁAiÀÄ, f: ©ÃqsÀ (JªÀiïJ¸ï), ¸ÀzÀå: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ©üÃqï CAvÀ w½¹zÀgÀÄ, ¯ÁjUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆæ £ÀA. 3) ¸ÉÊAiÀÄzï £À¹Ãgï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ¸ÀįÁÛ£À ¸Á: T¯Á ªÉÄÊzÁ£À ©Ãqsï CAvÀ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ PÉù£À ¥ÀÄgÁªÉUÁV ¯Áj £ÀA. JªÀiïºÉZï-20/Jn-6425 £ÉÃzÀÄÝ C.Q 6,00,000/- gÀÆ. & vÁqÀ¥Àwæ C.Q 2000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ & JªÀiïºÉZï-23/7999 C.Q 6,00,000/- gÀÆ. & vÁqÀ¥Àwæ C.Q 2000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¯Áj ¤°è¹zÀ eÁUÀzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¦J¸ïL ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2014, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 11-06-2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: ¨Á宺À½î ರವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ರಾಜಕುಮಾರ ಸಾ: ತಾಳಮಾಡಗಿ ಇಬ್ಬರು ಬಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಾಗ ಗಾಯಳು ಅಡೆಪ್ಪ ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಇತನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಎಲ್-0103 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ದಿಂದ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬೀದರ-ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡ ಬಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ರೋಸಿಯರ್ ವಾಹನ ನಂ. ಕೆಎ-32/4432 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ಸದರಿ ಕ್ರೋಸಿಯರ್ ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಡೆಪ್ಪನ ಇತನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕ್ರೋಸಿಯರ ನಿಲ್ಲಸದೇ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಗಾಯಳು ಅಡೆಪ್ಪ ಇತನ ತಲೆಯ ಹಿಂಬದಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಬಲ ಮೊಳಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲ ಪಾದಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2014, PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 10-06-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²äÃj UÀAqÀ d¨ÁâgÀ ºÀĸÉãÀ ¸Á: EgÁ¤UÀ°è ºÀĸÉãÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zsÁ«ÄðPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÝ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ d¨ÁâgÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ±ÀgÁ¥sÀvÀ ºÀĸÉãÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: EgÁ¤ UÀ°è ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀzÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ vÁ°Ã§ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ £Ë¹gÀ C° ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: EgÁ¤ UÀ°è ©ÃzÀgÀ E§âgÀÄ PÀÆr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-9086 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtÄÚ vÀgÀ®Ä ©ÃzÀgÀ ºÀ¼É ¹nAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨sÁf ªÀÄArUÉ ºÉÆÃV ¥ÀmÉïï JA§ ºÀtÂÚ£À CAUÀrAiÀÄ°è ºÀtÄÚ Rjâ¹ ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½  §A¢gÀĪÀÅ¢®è, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ºÁUÀÄ EvÀgÉ PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ನರಸಯ್ಯ ತಂದೆ ಮುದ್ದಯ್ಯ ಈಳಿಗೇರ  ಸಾ : ಹುಡಾ ಬಿ ತಾ : ಸೇಡಂ ರವರು ದಿನಾಂಕ 10.06.14 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:೦೦ ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಆರ್.ಸಿ.ಎಫ್ ನ ಲಾರಿ ಯಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ 1. ಮುಜಮ್ಮಿಲ್  ತಂದೆ ಮೌಲಾನ 2. ಸಮೀರ 3. ಸದ್ದಾಮ್ ತಂದೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ 4. ಅಫ್ರೋಜ್ ಲೋಕಂಡೆ ಸಾ : ಎಲ್ಲರು  ಳಖೇಡ ಸಂಗಡ 5, 6, ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈ ಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಸದ ಮೇಲಿಂದ ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮರಣ ಪ್ರಕರಣ :
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ: 05-06-2014 ರಂದು ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟದ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಅಂದಾಜು 40 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ಗಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿ ತನಗಿದ್ದ ಯಾವುದೋ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತ್ತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸದರಿ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ವಾರಸುದಾರರು ಬರಬಹುದು ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಶವವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಗಾರ ಕೊಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸದರಿ ಅಪರಿಚಿತ ಗಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿಯ  ವಾರಸುದಾರರು ಬರದೆ ಇರುವದರಿಂದ, ದಿನಾಂಕ 11-06-2014 ರಂದು ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಾವು ಅಂತಾ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 

Koppal District CrimesUÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 162/2014 PÀ®A: 143, 147, 323, 325, 504, 506 gÉqï«vï 149 L¦¹.
¢:- 11-06-2014 gÀAzÀÄ ºÉƸÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Dgï.¹.¹. ºÁPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀAiÀiÁj £ÀqɬĹzÉݪÀÅ. DUÀ ¨É½UÉÎ 09:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ (1) ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ ¤AUÀ¥Àà PÀÄzÀjPÉÆlV (2) ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®è¥Àà ªÀiÁ¸ÀUÀnÖ (3) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ªÀiÁ®VwÛ (4) ¤Ã®¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀÄzÀÄjPÉÆlV (5) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÀZÀ¥Àà ªÉÄÃn J®ègÀÆ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà ¤ÃªÀÅ Dgï.¹.¹ ºÁPÀ¨ÉÃr, PÀÆqÀ¯Éà EzÀ£ÀÄß ¤°è¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀºÀwÛzÀgÀÄ. DUÀ £ÁªÀÅ AiÀiÁPÉ ¤°è¸À¨ÉÃPÀÄ EzÀjAzÀ AiÀiÁjUÀÆ CqÀØ DUÀĪÀÅ¢¯Á è CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ PÉÊUÀ½AzÀ §rAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ ©r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. DUÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ ¤AUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ £À£Àß §®UÉÊAiÀÄ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¨Á¬ÄAzÀ PÀaÑzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ½£À ªÀÄÄA¢£À MAzÀÄ ¨sÁUÀ (MAzÀÄ UÀtÂPÉ) PÀvÀÛj¹ ¨ÉÃ¥ÀðlÄÖ wêÀæ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ £À£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ£ÁzÀ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄ §AzÀÄ §rAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ EªÀvÀÄÛ ¤ÃªÀÅ G½zÀÄPÉÆAr¢ÝÃgÁ, E£ÉÆßAzÀÄ ¨Áj ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ, ¤ÃªÉãÁzÀgÀÆ ¥Éưøï PÀA¥ÉèÃAmï PÉÆlÖgÉ HgÀ°è ºÉÃUÉ ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄwÛÃgÁ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ. PÁgÀt ¸ÀzÀj 5 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ zÀÆgÀÄ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä fêÀ gÀPÀëuÉ ªÀiÁqÀ®Ä «£ÀAw¹PÉƼÀÄîvÉÛãÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.
¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ್ 33/2014 ಕಲಂ. 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಹಾಗೂ 187 ಐಎಂವಿ ಯ್ಯಾಕ್ಟ್
ದಿನಾಂಕ 11-06-2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗಾಯಾಳು ಡಾ. ಶಂಕರಗೌಡ ಹಿರೇಗೌಡರ ಇವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 11-06-2014 ರಂದು ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. KA 25 / EL 4369 ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಮಿತ್ಯ ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ಹಿರೆಸಿಂದೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ವಾಪಾಸ್ ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರದ ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಇವರ ಮಿಲ್ ಹತ್ತಿರ ತಾವು ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸೈಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. KA 37 / J 7174 ನೇದ್ದರ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಒಮ್ಮೇಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಠಕ್ಕರ್ ಗೆ ಆಗಿ ಅಪಘಾತ ವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ತಮಗೆ ಎಡಗಡೆ ಭುಜಕ್ಕೆ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಆಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೇ ತಮಗೆ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-20 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3-00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-20 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 52/2014 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ
¢£ÁAPÀ  11-06-2014 gÀAzÀÄ §ÄzsÀªÁgÀ ¢ªÀ¸À ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÁªÉÃj, ªÀAiÀĸÀÄì 3 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DlªÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ.  £Á£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ §gÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £À£Àß PÀqÉUÉ Nr §AzÀ¼ÀÄ. £Á£ÀÄ »gÉÃvÉ«Ää£Á¼À-¸ÀAUÀ£Á¼À ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ C°èUÉ §AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ »gÉÃvÉ«Ää£Á¼À PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà E£ÉßãÀÄ £ÀªÀÄUÉ lPÀÌgïPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CµÀÖgÀ°è £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀPÀÌPÉÌ ¸Àj¢zÀÄÝ DzÁUÀÆå £À£Àß ªÀÄUÀ¼À §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ UÁ° ºÁAiÀÄÄÝ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤AwvÀÄ.   ¥ÀjuÁªÀĪÁV £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ  §®UÁ® ¥ÁzÀ ºÁUÀÆ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ¨sÁjà gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-30 UÀAmÉ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ.  £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀ ºÁUÀÆ »A¨sÁUÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà £ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉå EgÀ°®è.   PÁgÀt CzÀgÀ Zɹì¸ï £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ JAJn445056¹«PÉ93503 CAvÁ EvÀÄÛ.  CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ C°èAzÀ NrºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ.   £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ C°èUÉ §AzÀ £À£Àß ºÉAqÀw AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä E§âgÀÆ ¸ÉÃj £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÁªÀgÀUÉÃgÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è  PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ £Á£ÀÄ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ.PÁgÀt mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À Zɹì¸ï ¸ÀA. JAJn445056¹«PÉ93503 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁªÉÃjUÉ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ £ÀÄr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ
¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 57/2014 PÀ®A 379 L¦¹
¢£ÁAPÀ: 11.06.2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀĺÀªÀÄäzÀ C° vÀAzÉ ªÉÄúÀ§Æ§ C° ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV EAzÀÄ °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 10.05.2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.05.2014 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 6 ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è EAqÀ¹ÖçÃeï lªÀgï °«ÄmÉqïUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ zÀÆgÀªÁt lªÀgïUÀ¼ÁzÀ IN N 1047215 NH-1322 G¥À஢¤ß PÁæ¸ï »gÉêÀAPÀ®PÀÄAmÁ lªÀgï EzÀÄÝ, ©.¨ÁåAPÀ CªÀÄgÁd(48.«ºÉZï) 400 J.JºÀZï 24 ¸ÉÃ®ì ªÀÄvÀÄÛ Ln mÁæ£Àì¥ÁgÀA £ÀA 2 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À CAzÁd QªÀÄävï 11 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¨Áålj ¸É¯ïUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½UÉ w½¹ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀzÀ PÁgÀt vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ EvÁå¢ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

Gulbarga District Reported Crimes

ಅ ಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ :
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಯಶ್ರೀ ಗಂಡ ಸುನೀಲ ಹೊಸಮನಿ, ಸಾ : ಮಾಲಗತ್ತಿ, ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಂಪ್ರತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಶಾಲೆಯ ಆಗು ಹೋಗುಗಳಿಗೆ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇನೆ. ದಿನಾಂಕ: 11-06-2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾದ ಕುಮಾರಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂದೆ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಕೊಡದೂರ ಇವರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಏನೆಂದರೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ದತ್ತಾತ್ತೇಯ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಮಗಳು ಸೌಮ್ಯ, ಇವಳು ಶಾಲೆಯ ವಿರಾಮ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಆಗ ನಮ್ಮೂರಿನ ರಾಣೋಜಿ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೊಡದೂರ ಈತನು ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತು ಅಂಜಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ರಾಣೋಜಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಳ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ತದ ನಂತರ ನಾನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅಂಜಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಮಗಳು ಊಟ ಮಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಅಷ್ಟೆ ಹೇಳೀದರು. ಆಗ ನಾನು ಪುನಃ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಗುರುಗಳಾದ ಜಯಶ್ರೀ, ಹಾಗೂ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾದ ಕಾಶಿಬಾಯಿ, ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ, ಶಕುಂತಲಾ, ಶಿಲ್ಪಾ, ಇಂದುಮತಿ ಇವರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಅಂತಾ ನನಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಕೂಡಲೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಅಂಜಲಿಯ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ನಾವು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಂಜಲಿ ಇವಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂಜಲಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ನನ್ನ ಮಾವನಾದ ರಾಣೋಜಿ ಈತನು ಶಾಲೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಭೂಪಾಲ ತೆಗನೂರ ಕಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯ ಫೂಲ್ ಹತ್ತಿರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನನಗೆ ಪೂಲ್ ಕೆಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ ಇರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು, ನಾನು ಏಕಿ ಹೊಯ್ಯುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿದನು. ನಂತರ ನನಗೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಡಿಸಿ, ಅವನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.