Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, November 19, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

  FUÉÎ 9 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ²æà gÀÄzÀæ¥Àà vÀA: CAzÀ¥Àà 40ªÀµÀð, eÁ:UÁtUÉÃgï, G: Pɦ¹AiÀÄ°è UÀÄwÛUÉ PÁ«ÄðPÀ ¯É§gï, ªÀÄvÀÄÛ J¯ÉQë÷ÖòAiÀÄ£ï PÉ®¸À ¸Á:ªÀÄÄzÉãÀUÀÄr vÁ:gÉÆÃt f:UÀzÀUï, ºÁ/ªÀ/ mÉÊ¥ï 6 184 Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀFvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀA: zsÀªÀÄðd 25ªÀµÀð, eÁ:UÁtUÉÃgï ¸Á: dAwè ¹gÀÆgÀÄ vÁ:ªÀÄÄAqÀgÀV ºÁ.ªÀ/Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ Pɦ¹AiÀÄ°è UÀÄwÛUÉ PÁ«ÄðPÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 18.11.11 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üÃPÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÀÆr ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ Pɦ¹ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è «zÀÄåvÀ j¥ÉÃj PÉ®¸À ªÀÄÄV¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉUÉ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ¹¹JA D¦üù£À eÉE gÀªÀgÁzÀ ²æà NAPÁgÉñÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ PÀgɪÀiÁr ±ÀQÛ UÁqÀð£ï£À°è PÁgÀAf zÀÄgÀ¹ÛAiÀÄ°èzÉ CzÀ£ÀÄß j¥ÉÃj ªÀiÁrj CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ¸ÀAeÉ 6.45 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÀÆr ±ÀQÛ UÁqÀð£ïUÉ ºÉÆÃV PÁgÀAf j¥ÉÃj ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÁgÀAf ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ¤Ãj£À°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ E½zÀÄ ªÉÆÃmÁgï j¥ÉÃj ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ CªÀ¤UÉ PÀgÉAmï ±ÁSï DV MzÁÝrzÀ£ÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà vÁ£ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄ Pɦ¹ DA§Äå¯É£Àì£À°è ¸ÀAeÉ 7 UÀAmÉUÉ Pɦ¹ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀ §AzÀÄ aQvÉìUÁV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹zÀ ªÉÊzÀågÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÁÝ÷£É CAvÁ w½Ã¹zÀÝjAzÀ vÀªÀÄä£ÀÄß J¯ÉQÖçPÀ¯ï zÀÄgÀ¹Û PÉ®¸ÀPÉÌ ºÀaÑzÀ Pɦ¹AiÀÄ ¹¹JA D¦üù£À ²æà NAPÁgÉñÀ eÉE ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ EvÀgÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ±ÀQÛUÁqÀð£ÀzÀ°è PÁgÀAf j¥ÉÃj ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸ÀzÉà ªÀÄÄAeÁUÀævÉAiÀÄ §UÉÎ w½¸À¯ÁgÉ PÀgÉAmï ¥Á¸ï EzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ ¥Àj²Ã°¸ÀzÉà ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÀaÑzÀÝjAzÀ PÁgÀAf ¤ÃgÀÄ PÀgÉAmï ±ÁSï¤AzÁV ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. F WÀl£É vÀ£ÀUÉ ¸Àé®à PÀgÉAmï ±ÁSï DVzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀĪÁVgÀĪÀ¢®è CAvÁ gÀÄzÀæ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18.11.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÀUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 90/11 PÀ®A: 304(J) L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 18-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀÄ°UÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀtÚ 36 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ, G-ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á:UÀÄAd½î FPÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¸ÉÃj vÀªÀÄä JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ DPÀ¸ÁävÁÛV CzÉ UÁæªÀÄzÀ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ, PÀÄgÀħgÀÄ, EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃVzÀÄÝ, DUÀ £ÀgÀ¸À¥Àà£ÀÄ JvÀÄÛUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÀ¼À¥Àw £ÀgÀ¹AºÀgÉrØ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ Nr¹zÀ£ÀÄ, DUÀ ºÀÄ°UɪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¸ÉÃj zÀ¼À¥Àw £ÀgÀ¹AºÀgÉrØ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV £ÀªÀÄä JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß KPÉ ºÉÆqÉzÀÄ Nr¸ÀÄwÛÃj, £ÀªÀÄUÉ ºÉýzÀgÉ £ÀªÀÄä JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÉà ºÉÆqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÉÝêÀÅ, CAvÁ PÉýzÁUÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®èªÀÄä ºÁUÀÆ GgÀÄPÀÄAzÀªÀÄä ªÀÄÆgÀÄ d£À ¸ÉÃj ºÉÆÃV dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄäzÀÄ §ºÀ¼Á DVzÉ ¤ªÀÄä JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä vÉÆUÀj ºÉÆ®zÀ°è ©lÄÖ ªÉÄìĹzÀgÉà £ÁªÀÅ ¸ÀĪÀÄä¤gÀ¨ÉÃPÀ£À¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀgÀ¸À¥Àà£ÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ »rUÁvÀæzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÀÄ°UɪÀÄä¼À vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ, ªÀÄ®èªÀÄä¼ÀÄ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ §®UÉÊUÉ PÀaÑ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀįÉèò ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀmÉñÀ¤UÉ ¸ÀºÁ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹gÀÄvÁÛ¼É. CªÀÄvÁ ºÀÄ°UɪÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18.11.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 204/2011 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

 ¢.18-11-11 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06-00 UÀAmÉUÉ UÀt¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ºÉÆ®UÀ½UÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀnÖPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è F±À¥Àà vÀAzÉ §AzÉ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ CdÄð£À vÀAzÉ ªÀÄÆPÀ®APÉ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ E§âgÀÆ ¸ÁB UÀt¢¤ß.EªÀgÀÄ ªÀiÁ£À±ÀªÀÄä UÀAqÀ §¸Àì¥Àà eÁw B ªÀiÁ¢UÀ ªÀAiÀÄ-60 ªÀµÀð,G B ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á B UÀt¢¤ß UÁæªÀÄ EªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÀgÀ°è ¸À°PÉAiÀÄ PÁ«¤AzÀ JqÀ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ E§âgÀÆ ¸ÉÃj PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀiÁ£À±ÀªÀÄä¼ÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ .¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 196/2011 PÀ®AB 324,323,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 17/11/11 gÀAzÀÄ gÁeÉƽî UÁæªÀÄzÀ DAf£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ªÉAPÀmÉñÀ¥Àà CPÀ̸Á°UÀgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀgÀÄ ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå, gÁuÉÆÃf, 38 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: gÁeÉƽî, FvÀ¤UÉ ªÀÄzÀĪÉUÉ DªÀÄAvÀæt ¤ÃrzÀÄÝ PÁgÀt ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆV zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ªÀÄzÀĪÀÄPÀ̽UÉ CPÀëvÉ PÁ¼À£ÀÄß ºÁQ zÉêÀ¸ÁÜ£À¢AzÀ ºÉÆgÀ§AzÁUÀ ¨É½UÉÎ 1030 UÀAmÉUÉ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ GgÀÄPÀÄAzÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ, £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£ÀÄ ``zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è AiÀiÁPÉ ºÉÆÃV¢Ý ¤ÃªÀŪÀiÁ¢UÀ eÁwUÉ ¸ÉãjzÀªÀgÀÄ, ¤ªÀÄä eÁwAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁqÀĪÀ¢®è.'' CAvÁ CAzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ``¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ E£ÉÆߪÉÄä zÉêÀ¸ÁÜ£À ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è'' CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ©ÃªÀÄAiÀÄå£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 258/11 PÀ®A 341,504,506 L¦¹. & 7(1)(r) ¦.¹.Dgï. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÀ.

¢£ÁAPÀ:-19-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 7-00 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÁ£À vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ;22 eÁ; ªÀiÁ¢UÀ ¸Á;wrUÉƼÀ vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ºÀÄnÖzÁV¤AzÀ®Æè §Ä¢Ý ªÀiÁAzÀå¤zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ eÉÆvÉUÉ UÀÄlÄPÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀÄ vÀA¨ÁPÀÄ w£ÀÄßwÛzÀÝ£ÀÄ. FUÉÎ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀi E®èzÀ PÁgÀt D¸ÀàvÉæ vÉÆÃj¹PÉÆArzÀÄÝ, ªÉÊzÀågÀÄ ªÀiÁvÉæ ªÀÄvÀÄÛ mÁ¤Pï ªÉüÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁV vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ ºÉýzÀÄÝ, UÀªÀĤ¸ÀzÉ ªÀiÁqÀ£À°è EnÖzÀÝ mÁ¤Pï §zÀ¯ÁV ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ C¸ÀÛªÀå¸ÀÜUÉÆAqÀÄ aQvÉìUÁV «ªÀiïì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀPÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 26/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

gÀªÉÄñÀ£À ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ CtÚ£ÁzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ UÀÄ¥ÁÛ ¸Á: ªÀiÁtÂPÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ²æñÉÊ®A ªÀÄvÀÄÛ wgÀÄ¥ÀwUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 19-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8-00 UÀAmÉUÉ wgÀÄ¥Àw¬ÄAzÀ £À£Àß CtÚ £À£Àß ªÉƨÉʯïUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀĪÁVzÉ CAvÁ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¤Ã£ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ £Á£ÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ £ÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV®zÀ a®PÀ ºÁQzÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¨ÉqÀgÀƪÀÄ£À°è EnÖzÀÝ PÀ©âtzÀ C¯ÁägÀ ¯ÁPï ¸ÀºÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ ¯ÁPÀgÀ ©ÃUÀ ¸ÀºÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀV£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ZɯÁè¦°è ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ £À£ÀUÉ UÉÆvÁÛzÀ ¥ÀæPÁgÀ £ÀªÀÄä CtÚ C¯ÁägÁzÀ°è EnÖzÀÝ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼À 4 §AUÁgÀzÀ ¸ÀtÚ GAUÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ J®è ¸ÉÃj MlÄÖ C.Q 24000-00 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-11-2011 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ a®PÀzÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C¯ÁägÁzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀĤgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ gÀªÉÄñÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.11.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.11.2011 gÀAzÀÄ 10 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 1800/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-11-2011

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2011 PÀ®A 498(J), 304(©) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ E¸Áä¬Ä®¸Á§ vÀAzÉ ¥Á±Á¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: £À¼ÉUÁAªÀ, vÁ: ZÁPÀÄgÀ, f: ¯ÁvÀÆgÀ [JA.J¸ï] EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ AiÀiÁ¹äãÀ UÀÀAqÀ ªÁºÉÃzÀ ¨ÁUÀªÀ£À ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: vÉÆÃgÀuÁ EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ªÁºÉÃzÀ vÀAzÉ gÀeÁPÀ ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á: vÉÆÃgÀuÁ FvÀ£À eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 6 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ¢AzÀ AiÀiÁ¹äãÀ EªÀ½UÉ DgÉÆæ UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ¦r¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 17-11-2011 gÀAzÀÄ AiÀiÁ¹äãÀ EªÀ¼ÀÄ vÉÆÃgÀuÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄAzÀqÁ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 140/2011 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 18-11-2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ CPÀëgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀaiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: vÀ¼À¨sÉÆÃUÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ DgÉÆæ C¦à DmÉÆ £ÀA PÉJ-39-3498 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀIJîPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ eÁzsÀªÀ ªÀaiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ºÀjd£À, ¸Á: eÉʨsÀªÁ¤ zÉêÁ®AiÀÄzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À DmÉÆÃzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, zÁjAiÀÄ°è ªÉÆÃgÀRAr ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°èzÀݪÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ°è ªÉAPÀl EªÀgÀÄ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 227/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÉÆmÉ ªÀaiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: zÉêÀgÁd CgÀ¸À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÉƸÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ gÀ« ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣Á£ÀÄ KPÉ PÉÆqÀ° CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §qÉUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ PÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 21/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 12-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: vÉÆÃgÀt, vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ¹AzÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: vÉÆÃgÀt EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä £À±ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀĸÀ£À D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀÆ£ÁzÀ°è aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 17-11-2011 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉìAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 18-11-2011 gÀAzÀÄ 1735 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 174/2011 PÀ®A 326, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ ±ÀlUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ²ªÁf £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÀUÉƵÀ vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ ±ÀlUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ºÉüÀzÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ PÉüÀĪÀµÀÖgÀ°è ºÁUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÀµÀÖgÀ°è CªÀ¤UÉ ¤£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ JPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ mÁæPÀÖgÀ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, gÁqÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga Dist Reported

:ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ:
ದಿನಾಂಕ:18/11/11 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೊಹನ ಲಾಜ್‌ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುವ ರೀಗಲ್‌ ಹೋಟೇಲ್‌ ಹತ್ತಿರ ಮಟಕಾ ಜುಜಾಟ ನಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೆರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಎಸ್‌ ಪಿ ಸಾಹೇಬ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಡಿಸಿಐಬಿ ಘಟಕದ ಪಿ.ಐ. ಬಿ.ಬಿ.ಪಟೇಲ್‌, ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪಿಐ ಇನಾಮದಾರ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಐಬಿ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರಾದ ಅಪ್ಪಾರಾವ ಕೊರಳ್ಳಿ,ಶಿವಯೋಗಿ, ಅಣ್ಣಾರಾಯ, ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಚಾಲಕ ವೀರಣ್ಣ ರವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮಟಕಾ ಜುಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ 1)ಮಿರಾಜ ಶೇಕ ತಂದೆ ಖಾಜಾ ಶೆಕ ವಯ 40 ವರ್ಷ ಉ:ರಿಗಲ್‌ ಹೊಟೇಲ್‌ದಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಸಾ:ಹಾಗರಗಾ ಕ್ರಾಸ್‌ ಮಹಿಬೂಬ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು 2) ಮಹ್ಮದ ಯಾಸೀನ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್‌ ಗಫೂರ ವಯ 40 ವರ್ಷ ಉ: ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ: ಮೋಹನ್‌ ಲಾಜ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಉಪ್ಪರಗಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ. ಇವರನ್ನು ದಸ್ತಗೀರ ಮಾಡಿ ಮಟಕಾ ಜುಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಗದು ಹಣ ರೂ,8,280/-, ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳು,ಒಂದು ಕೈನೇಟಿಕ್‌ ಹೋಡಾ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಹಾನ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 16,280=00 ರೂ,ಬೆಲೆವುಳ್ಳವು ಜೆಪ್ತ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಡೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಪಿತರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಗುರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Gulbarga Dist Reported Crimes

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿಜಾನಬಿ ಗಂಡ ಬಾಬುಮಿಯಾ ಜಮಾದಾರ ರಾಜಭೈಗಲ್ಲಿ ಸೇಡಂ. ರವರು ನನಗೆ 5 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇರುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ನಾನು ಕುರಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಖಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತಿದ್ದನೆ. ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಮಗ ಖಾಜಾಮಿಯಾ ಇತನು ಕುರಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದ ಮನೆಯ ಚಾವಿಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ:07-11-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಅಣ್ಣ ಶಹಾಬೊದ್ದಿನ್ ಇತನು ಹೈದ್ರಾಬಾದದಿಂದ ಸೇಡಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದೇವು. ಮನೆಯ ಪಾಲದ ಸಂಬಂಧ ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಅಮೃತಾ ಇವಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಗಳವಾಗಿ, ತೆಕ್ಕೆ ಕುಸ್ತಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಖೆಡವಿ ಕೊಂದು, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳ್ಳು ಇಡುವ ಪತ್ರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸಿಗಳು ತೆಗೆದು ಕೆದರಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅವನ ಶವ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಿ ಮೇಲೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ಕೂಡ ಸೇಡಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡ ನಾನು ಹೈದ್ರಾಬಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದನು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿರಬಹುದೆಂದು ಹಾಗೇಯೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆ ದಿನಾಂಕ:17-11-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸೇಡಂ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಜು ಎಂಬಾತ ಹುಡುಗ ಬಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳ್ಳು ಇಡುವ ಪತ್ರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸಿ ತೆಗೆದು ಹೊಸದಾಗಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ ಮಾಡಿದ ಗುರುತು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದನು. ದಿ:18-11-2011 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಸೇಡಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ವಿಷಯ ನಿಜವಿರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಖಾಜಾಮಿಯಾ ಇತನು ಶಹಾಬುದ್ದಿನನ್ನು ಕೊಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳ್ಳು ಇಡುವ ಪತ್ರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲ ಕೆದರಿ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.205/2011 ಕಲಂ. 302, 201 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಯ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣ ಖಣಗೆ ವ: 45 ಉ:ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ: ಸಿಂದಗಿ (ಬಿ) ತಾ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ.18-11-2011 9 ಎಎಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಾಗ ಸುನೀಲ ತಂದೆ ಕಾಂತಪ್ಪ ಕಡಗಂಚಿ ಇನ್ನೂ 3 ಜನರು ಸಾ: ಸಿಂದಗಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದವರು ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಇತನು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಬಿಡು ಅಂತಾ ಕೇಳುವವರು ನೀನು ಯಾರು ಅಂತಾ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವ್ಯಾಚ್ಛವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ, ಕೊಡಲಿ ಕಾವಿನಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 343/2011 ಕಲಂ 341, 323, 324, 504 506 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತೆನೆ.