Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, June 22, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-06-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 22-06-2017

ªÀÄ£ÁßJSÉýîî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2017, PÀ®A. 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 21-06-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ DqÉ¥Áà PÀAzÀUÀƼÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: SÉÃt gÀAeÉÆüÀ, vÁ: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ C½AiÀÄ vÁ£ÀÄ ºÉƸÀzÁV Rjâ ªÀiÁrzÀ »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸ÉÊ£ï ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É DvÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ «ÃgÀ¥ÀuÁÚ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV EvÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ.ºÉzÁÝj £ÀA. 09 gÀ ªÉÄÃ¯É UÀAr zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸ÉÊ£ïUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÉÆÃzÀgÀ C½AiÀÄ£À §®UÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ EvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©âUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÀAzÁUÀ aQvÉìAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/2017, PÀ®A. 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-07-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà d®zÉ ¸Á: »gÉêÀÄoÀUÀ°è ºÀ¼É ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ zÉÆqÀ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà d®zÉ gÀªÀgÀ ºÉÆîUÀ¼ÀÄ RAqÉæ vÁAqÁzÀ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀĨsÁµÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ºÉAqÀw ¨sÁVÃgÀy E§âgÀÄ PÀÆr CªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/JZï -5564 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä ºÉÆî ©vÀÄÛªÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ mÉÃPÀr vÁAqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄÄzÁÝ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ JwÛ£À §ArAiÀÄ UÁ°UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀĨsÁµÀ gÀªÀgÀ PÀÄwÛUÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀĨsÁµÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉAqÀw ¨sÁVÃgÀy gÀªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 99/2017, ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 20-06-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮುಕುಂದರಾವ ತಂದೆ ಕಿಶನರಾವ ಗುತ್ತೆದಾರ ವಯ: 62 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಬ್ರಾಹ್ಮಣ,  ಸಾ: ಚಾಟೇವಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ರವರು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಜೆ-7011 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಸದರಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಸದರಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ವಿವರ 1) ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಜೆ-7011, ಇಂಜಿನ ನಂ. ಹೆಚ್.ಎ.10.ಇ.ಎಫ್.ಎ.ಹೆಚ್.ಎಲ್.32543, ಚೆಸಿಸ್ ನಂ. ಎಮ್.ಬಿ.ಎಲ್.ಹೆಚ್.ಎ.10.ಇ.ಝಡ್.ಎ.ಹೆಚ್.ಎಲ್.37182 ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 21-06-2017 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/2017, PÀ®A. 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 21-06-2017 gÀAzÀÄ OgÁzÀ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ eÉÊ ¨sÀªÁ¤ zsÁ¨sÁzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ gÀWÀÄ£ÁxÀ ¦.J¸ï.L ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âAzÀAiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¸ÀzÀj zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä zsÁ¨ÁzÀ PËAlgÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: eÉƤßPÉj EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°è MAzÀÄ ©½ ¥Áè¹ÖÃPï aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ©½ ¥Áè¹ÖÃPÀ a®ªÀ£ÀÄß ¥Àjò°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 650 JA.J¯ï G¼Àî £ÁPËmï ¸ÁÖçAUï ©Ãgï MlÄÖ 11 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À C.Q 1320/- gÀÆ. EzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ ¸ÀgÁ¬Ä J°èAzÀ vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ºÁUÀÆ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ C£ÀĪÀÄw ¥ÀvÀæ EzÉAiÉÄà CAvÀ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ EgÀĪÀÅ¢®è, ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÁ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ°è vÀAzÀÄ E°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 317/2017, PÀ®A. 317 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-06-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ qÁPÀļÀV, CzsÀåPÀëgÀÄ, ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt ¸À«ÄÃw ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3:30 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ £Ë¨ÁzÀ gÉʯÉé ºÀ½AiÀÄ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¢£ÀzÀ £ÀªÀeÁvÀ ºÉtÄÚ ²±ÀÄ«£À ¥ÀvÉÛAiÀÄ §UÉÎ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ qÁ£À ¨ÉÆøÉÆÌà ªÀÄPÀ̼À ¸ÀºÁAiÀĪÁt EªÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj £ÀªÀeÁvÀ ºÉtÄÚ ²±ÀÄ«£À ªÀÄÄA¢£À gÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆõÀuÉUÉÆøÀÌgÀ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆAqÀÄ ºÁUÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À ºÉvÀÛªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÑ®Ä PÀæªÀÄ ªÀ»¸À®Ä PÉÆÃjzÉ JAzÀÄ EgÀĪÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

ಗಾಂಧಿಗಂಜ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಬೀದರ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 11/2017, ಕಲಂ. 309 ಐಪಿಸಿ :-
¢£ÁAPÀ 21-06-2017 gÀAzÀÄ «ÃgÀuÁÚ ªÀÄV ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©zÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÀÛ UÁA¢üUÀAd J¦.JªÀÄ.¹ AiÀiÁqÀð ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¥ÉÃmÉÆæî ¸ÀÄjzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄ £ÉÆÃr CªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß  ºÉ¸ÀgÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ, »ÃUÉ KPÉ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¥ÉÃmÉÆæî ¸ÀÄjzÀÄPÉƼÀÄîwÛ¢Ý CAvÀ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ fêÀ£À ¸ÁPÁVzÉ £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¥ÉmÉÆæî ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಗಾಂಧಿಗಂಜ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಬೀದರ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 117/2017, ಕಲಂ.143, 147, 148, 323, 504, 506, 307 ಜೊತೆ 149 ಐಪಿಸಿ :- 
¢£ÁAPÀ 20-06-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ «ÄãÁ EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ GUÀ½zÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀħªÀiÁä UÀAqÀ ®PÀëöät, 2) vÀļÀdªÀiÁä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ E§âgÀÄ ¸Á: ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ £ÉÆÃr KPÉ GUÀ½¢Ý CAvÀ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ºÉAqÀw ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ a£ÀßAiÀiÁå, gÁªÀÄÄ®Ä vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ, ®Qëöät vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ, zÀÄUÉåð vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ, ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä EªÀgÉ®ÆègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¤£Àß ºÉAqÀw £ÀªÀÄä ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ £ÉÆÃr GUÀ½zÀÝ §UÉÎ E§âgÀ ªÀÄzÀå ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ gÁwæ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ J®ÆègÀÄ CPÀæªÀÄ PÉÆÃl PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è §rUÀ¼ÀÄ, PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è PÉøï AiÀiÁPÉ ªÀiÁr¢Ý ¤Ã£ÀÄ F NtÂAiÀÄ°è ºÉÃUÉ EgÀÄwÛà CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀgÀ°è ¸ÀħªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ vÀļÀeÁªÀiÁä EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ºÉAqÀwUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV aQvÉì ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 21-06-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆqÀ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ¥ÀAZÁ¬Äw ªÀiÁqÉÆÃuÁ ¤Ã£ÀÄ ªÀiÁrzÀ PÉøÀ ªÁ¥À¸À vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄî CAvÀ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉ PÉøÀ ªÀiÁr¹¯Áè CAvÀ CAzÀgÀÄ ¸ÀºÀ gÁªÀÄÄ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ®Qëöät, zÀÄUÉåð, ºÀtªÀÄAvÀ EªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è, PÀÄwÛUÉ ªÉÄïÉ, vÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ªÀiÁtÂPÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß ©qÀ¨ÉÃqÀj EªÀvÀÄÛ PÉÆ¯É ªÀiÁr©qÉÆÃuÁ CAvÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ PÀ©ât gÁqÀ¢AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä JwÛzÁUÀ CµÀÖgÀ°èAiÉÄà ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ JAPÀ¥Áà EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ gÁqÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ J¯ÁèªÀiÁä UÀAqÀ ªÉAPÀl EªÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ NtÂAiÀÄ EvÀgÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ¥ÀævÀåPÀëªÁV £ÉÆÃr dUÀ¼À ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮದ ದಸ್ತಗೀರ ಪಾಶಾ ತಂದೆ ಮಹಮ್ಮದ ಮಶಾಕ ಶಹಾಬಾದವಾಲೆ ಸಾ; ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ ಕಾಲೂನಿ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕ.21-6-2017 ರಂದು  ಮುಂಜಾನೆ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ.329796 ನೆದ್ದರ ಮೇಲೆ ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಗ ಮಹಮ್ಮದ ರಿಯಾನ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗರಗಾ ಕ್ರಾಸ ಕಡೆಗೆ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಡೆಯಿಸುತಿದ್ದು,ನನ್ನ ಮಗ ಮಹಮ್ಮದ ರಿಯಾನ ನನ್ನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತಿದ್ದನು 10-30 ಎ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ. ಮಹಮ್ಮದ ರಫೀಕ ಚೌಕ ದಾಟಿ  ಹಾಗರಗಾ ರಿಂಗರೋಡ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತಿದ್ದಾಗ ಪೀರಬಂಗಾಲಿ ದರ್ಗಾದ ಎದರುಗಡೆ ಹೋಗುತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಒಂದು ಸಾಮಾನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಆಗ ನನ್ನ ಮಗ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಸಾಮಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ  ಅದೆ ವೇಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ಮೋಟಾರ  ಸೈಕಲ್ ಕೆ.ಎ.32 ಇ.ಬಿ.3983 ನೆದ್ದರಸವಾರನ್ನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದನು ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗ ಜೋರಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದನು ಆಗ ನಾನು ಓಡುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಲು ಆತನ  ಬಲಕಿವಿಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಗಡೆ ಕಿವಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡಗಾಲು ಮೊಳಕಾಲಿಕೆಳಗೆ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬಂದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಟೇಲ್ ತಂದೆ ಚಾಂದಪಟೇಲ್,ಸೈಯದ ಮಾಜಿದ ಅಲಿ ತಂದೆ ಲಾಯಕ ಅಲಿ ಸಾ; ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ.ಮಿಲ್ಲ ಕಲಬುರಗಿ. ಇವರು ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಸದರಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಕೆ.ಎ.32 ಇ.ಬಿ.3983 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಜನರು ಸೇರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದರ ಚಾಲಕ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಸದರಿಯವನಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಿಸುತ್ತೇನೆ.ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತು ಇಬ್ರಾಹಿಂಪಟೇಲ್ ತಂದೆಚಾಂದಪಟೇಲ್,ಸೈಯದ ಮಾಜಿದ ಅಲಿ ತಂದೆ ಲಾಯಕ ಅಲಿ ಸಾ; ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ.ಮಿಲ್ಲ ಕಲಬುರಗಿ ಮೂರು ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಟೊರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಎ.ಎಸ್.ಎಂ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗ ರಿಯಾನ ತಂದೆ  ದಸ್ತಗೀರ ಪಾಶಾ ವಯ;6 ವರ್ಷ  ಇತನು ಎ.ಎಸ್.ಎಂ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ   ಇತನು ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುತಿದ್ದು, ಉಪಚಾರದಲ್ಲಿ  ಗುಣಮುಖನಾಗದೆ ದಿನಾಂಕ 22-06-2017 ರಂದು 00-30 ಎ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ.  ಎ.ಎಸ್.ಎಂ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ  ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ  ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತವನ ಬಂಧನ :
ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 21/06/2017 ರಂದು ಶಹಾಭಾದ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊನಗುಂಟಾ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ತಂದೆ ನಾಗಣ್ಣ ಮರಬೋಳಿ ಈತನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದ ಚೀಟಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಐ. ಶಾಹಾಬಾದ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ  ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಧಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಈತನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟ ನಗದು ಹಣ 320 /- ರೂ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದ ಚೀಟಿ , ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು  ಸದರಿಯವನೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿ ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕಂಟಿಕರ್‌ ಸಾ: ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 19/06/2017 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ  ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಗಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಇವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ  ಯಾರೋ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದಾಗ ನಾನು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮೂರಿನ  ಜಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಹುಣಚಗೇರಿ ಆತನ ತಮ್ಮ ಮರೇಪ್ಪಾ ಇಬ್ಬ ರುಯಿದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ಜಗಪ್ಪ ಬೋಸಡಿ ಮಗಳೇ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನ ಹತ್ತಿರ 22000/- ರೂಪಾಯಿಗಳು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಿ ರಂಡಿ ಮಗಳೇ ಅಂತಾ ಅವ್ಯಾಚ್ವವಾಗಿ ಬೈದು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಿ ಕೈಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಎಡ ಕಿವಿಯ ಹತ್ತಿರ, ಬಲ ಬುಜದ ಹತ್ತಿರ, ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೊಡೆದು ಕಾಲಿನಿಂದ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒದ್ದು ಗುಪ್ತಗಾಯ  ಪಡಿಸಿದನು. ಅವರಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಮರೆಪ್ಪಾ ಈತನು ನನ್ನ ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು ಮಾನ ಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ರಂಡಿ  ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಾ ಹಣಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಬೈಯು ತ್ತಿರುವಾಗ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ಓಡಿ ಬಂದು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಿರಿ  ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೂ ಕಪಾಳ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.