Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, January 17, 2012

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

FgÀ¥Àà £Á¬ÄPÀgï vÀAzÉ §Ä¼Àî¥Àà ªÀ: 45, eÁ: £ÁAiÀÄPï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: agÀvÀ£Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä £Á¬ÄPÀgï UÀAqÀ ¢: AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀ: 50 eÁ: £ÁAiÀÄPï£ÉÃzÀݪÀ¼ÀÄ FgÀ¥Àà£À ¸ÀéAvÀ CtÚ£À ºÉAqÀw EzÀÄÝ, ¨ÉƪÀÄä£Á¼À UÁæªÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 14 gÀ°èAiÀÄ 4 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ PÀÆqÀÄ PÀÄlÄA§zÀ D¹ÛAiÀiÁVzÀÄÝ, FgÀ¥Àà£À CtÚ PÀ£ÀPÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉ¸Àj¯É EzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ wÃjPÉÆAqÀuÁÚvÀ£À ºÉAqÀw ¥ÁªÀðvÀªÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ FgÀ¥Àà¤UÉ ªÀAZÀ£É ªÀiÁr ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁr¹PÉÆArgÀÄvÁÛ¼É DzÀgÉ ¸ÀzÀgÀ d«Ää£À°è FgÀ¥Àà¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁªÀðvɪÀÄä¼ÀÄ ¸ÀªÀĪÁV §AqÀªÁ¼À ºÁQ ¨sÀvÀÛzÀ ¨É¼É ¨É¼É¢zÀÄÝ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß J¯Áè ¥ÁªÀðvɪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 7 d£ÀgÀÄ PÀÆr ¢£ÁAPÀ: 27.12.2011 gÀAzÀÄ §AzÀÄ PÉ.J 34 JA ¹-6789 £ÀA§j£À fÃ¥À£À°è ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉÆúÀgï J£ÀÄߪÀªÀgÀ ¨sÀvÀÛ PÀmÁªÀÅ ªÀIJäAzÀ ¨É¼É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ FgÀ¥Àà¤UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è §mÉÖ vÀÄgÀQ PÉÊ PÁ®Ä ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £Á¯ÉÃUÉ JwÛ ºÁQ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉ.J 36 n.J 9645, mÁæöå° £ÀA PÉ.J 36 n.J 9646 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÉÆqÀØ FgÀ¥Àà EªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ FgÀ¥Àà£ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2012 gÀAzÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 3/2012 PÀ®A. 323, 324, 391, 392, 420, 506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ-13/01/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeɬÄAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ-16/01/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉΣÀ 0800 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÉƪÀi£ÀªÀiÁgÀrAiÀÄ ¥ÀªÀgï ¥ÁèAn£À PÁ®ÄªÉ¬ÄAzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ºÀ¼É ¨ÉAZÀ®zÉÆrØAiÀÄ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ºÀ¢AiÀÄ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ wªÀÄätUËqÀgÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ºÀ¼É ¨ÉAZÀ®zÉÆr vÁ-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ FvÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12-15 ªÀµÀðUÀ½AzÀ®Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlªÀ£ÀÄß ¨É½¹PÉÆArzÀÄÝ DvÀ£À ºÉAqÀw ZÀ£ÀߪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸À® §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÉüÀzÉ ºÁUÉAiÉÄà ZÀlªÀ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.ZÀ£ÀߪÀÄä¼ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ¼ÀÄ ¨Á£ÀAwUÁV vÀªÀÄä vÀªÀgÀÆjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ FUÉÎ 3-4 ¢£ÀUÀ½AzÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¢zÀÝ PÁgÀt CvÀ£À ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ C¯Áè°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¹UÀzÀ PÁgÀt J°èAiÀiÁzÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÁgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃVgÀ §ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2012 gÀªÀÄzÀÄ ¸ÉƪÀi£ÀªÀiÁgÀrAiÀÄ ¥ÀªÀgï ¥ÁèAn£À ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ EgÀĪÀ ªÀÄÄRå PÉ£Á¯ïUÉ EgÀĪÀ UÉÃn£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀAiÀÄPÉÌ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀĨÉìUÉÆAqÀÄ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 ¢£ÀUÀ½AzÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£ÀÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2012 gÀAzÀÄ DvÀ£À ºÉAqÀw ZÀ£ÀߪÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 1/2012 PÀ®A-174 ¹,Dgï,¦,¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


¢£ÁAPÀ: 17.01.2012 gÀAzÀÄ ¨ÉAZÀªÀÄgÀr UÁæªÀÄzÀ vÁvÀ¥Àà PÀmÉÖlAiÀÄ UÀ¢ÝUÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉà UÁæªÀÄzÀ UÀAUÀ¥Àà & E£ÉÆߧ£ÀÄ PÀÆr §AzÀÄ ªÀiÁ£ÀAiÀÄå £ÉÆA¢UÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ¹A¥Àr¸ÀĪÀ AiÀÄAvÀæzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¨Á¬ÄAzÀ PÀaÑ ©r¸À®Ä §AzÀ CvÀ£À ºÉAqÀw ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä½UÉ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ£ÀAiÀÄå PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 8./2012 PÀ®A. 504,324,354 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

 ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 16.01.2012 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmÉUÉ zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄðAzÀ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄ ¦.J¸ï.L PÁ & ¸ÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¹.¦.L gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è «zÁå¤PÉÃvÀ£À ±Á¯É ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¨sÀ¢æ£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÉAPÀl ¸Áé«Ä EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 33,635/- ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ dªÀÄPÁ£É ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃmï J¯É d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2012 PÀ®A: 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.01.2012 gÀAzÀÄ -123--     ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr -22,800--/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-01-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-01-2012

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 08/2012 PÀ®A 354, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ dUÀzÉë UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸ÉÆAvÀ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀéAvÀÀ, ¸ÀzÀå: PÀ®ÆègÀ EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11-12 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ G¥ÀfêÀ£ÀPÁÌV vÀ£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, EªÀjUÉ ºÉtÄÚ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÁÛ£É, PÀ¼ÉzÀ 8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¤Ã®äªÀiÁä UÀAqÀ ±ÁªÀÄgÁªÀ ¥ÀlªÁ¢ FªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£À eÉÆvÉ ¤Ãj£À £À¼ÀzÀ ¸À®ÄªÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CªÀ¼À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ DgÉÆæ CAzÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ EªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ ¢£À vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ, DUÁUÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, zsÀªÀÄQ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwzÀÝgÀÄ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 16/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ±ÉéÃvÁ ªÀAiÀÄ: 11 ªÀµÀð, VÃvÁ ªÀAiÀÄ: 10 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁUÀåªÀAvÀ ªÀAiÀÄ: 8 ªÀµÀð EªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀéAvÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ J°èzÁÝ£É CAvÀ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ AiÀiÁPÉ ¸ÀĪÀÄä£É £À£ÀUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄw¢Ýj CAvÀ CA¢zÀPÉÌ £À£ÀUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛ JAzÀÄ PÀ¼ÉzÀ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ eÉÆvÉ ¤Ãj£À ¸À®ÄªÁV dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄwÛÃj CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ jhÄAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄA¨ÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ £É®PÉÌ ºÁQ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£É, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 16/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÄAzÀ §AzÀUÉ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ºÉÆ°AiÀiÁå, ¸Á: ºÉƤßPÉÃj, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ eÉÆÃvÉ ºÉƤßPÉÃj ¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀ®Ä ºÉƤßPÉÃj¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉƤßPÉÃj PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ DmÉÆÃjPÁë £ÀA PÉJ-38/2477 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ CeÁUÀÆgÀPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ £Ë¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ JgÀ¥sÀƸÀð ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ wgÀÄ«£À°è DmÉÆêÀ£ÀÆß MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀjAzÀ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV M¼ÀUÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw PÉüÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ¥ÉÃmÁÖV vÀgÀazÀ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ FgÀªÀiÁä EªÀ½UÉ JqÀ ¨sÁUÀzÀ ¨sÀÄdzÀ »AzÉ, §®UÉÊ CAUÉÊ ªÉÄïÉ, JqÀ¨sÁUÀzÀ Q«AiÀÄ »AzÉ ¥ÉÃmÁÖV vÀgÀazÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 03/2012 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 16-01-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ¢Ã¥ÀPÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁAUÀgÀªÁr, ¸Á: ªÀįÁè¥À°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄgÀÄ E§âgÀÄ vÀªÀÄä ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-38/PÉ-6238 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ mÁªÉÃgÁ fÃ¥À £ÀA§gÀ JªÀiï.ºÉZï-24/«-371 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÉ PÀĽvÀ UÀÄgÀÄ FvÀ£ÀÄ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 09/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 15-01-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ¥ÁåUÉ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï £ÉÆAzÀt E®èzÀÄÝ, ZÉ¹ì £ÀA 04J¯ï16¹13996, EAf£ï £ÀA 04J¯ï15JA14204 C.Q 22,000/- zÀµÀÄÖ ¨É¯É G¼ÀîzÀÄÝ £ÉÃzÀ£ÀÄß RAqÉæUÀ°èAiÀÄ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ¤°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉƪÀÄqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 08/2012 PÀ®A 341, 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî, ªÀaiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: Gd¼ÀA§ EvÀ£ÀÄ ºÀtªÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £À¼ÀzÀ ¤Ãj£À ºÀwÛgÀ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃV £À¼ÀPÉÌ PÉÆqÁ ºÀaÑzÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¹zÁæªÀÄ ªÀĺÁd£À gÀªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ PÁAvÀ¨Áw EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆÃqÁ vÉUÉzÀÄ ¤Ãj£À £À¼ÀPÉÌ CªÀ¼À PÉÆqÀ ºÀaÑzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÁAvÀ¨Á¬ÄUÉ £À£Àß PÉÆqÁ KPÉ vÉUÉ¢¢j CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ PÁAvÁ¨Á¬Ä EPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ, MwÛ »rzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ¼ÀÄ, UÀÄ®Äè ¥ÀÄPÁgÀÄ PÉý CªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ DgÉÆæ ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁAiÀÄ, «gÀ§zÀæ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ CuÉÚ¥Áà EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr §AzÀÄ CªÀZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ, §rUɬÄAzÀ JqÀPÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ°UÉ ºÁUÀÄ CzÉ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 16-01-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: zÉñÀªÀÄÄR ªÀqÀUÁAªÀ EvÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀ ¸ÉƸÉAiÀiÁzÀ ¸À¥Áß EªÀ¼ÀÄ PÀPÀ̸ÀUÉAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆæ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. JA.JZï-04/JA-9162 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ¸ÉƸÉUÉ rQÌ ºÉæqÉzÀÄ, CªÀ¼À JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÀwÛgÀ JqÀUÁ®Ä UÉÆÃmÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ DvgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ²Ã°à ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢ÃUÀ, ¸Á: d®¸ÀAV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄzÀ°è NtÂAiÀÄ ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ ¸ÁªÀĸÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÉÄÃvÉæ EªÀj§âgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjçâjUÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄgÀUÉêÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1]. C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÉÄÃvÉæ, 2] ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ªÉÄÃvÉæ, 3]gÁºÀÄ® vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À, 4] ¸ÁUÁgÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÉÄÃvÉæ, 5] ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÉÄÃvÉæ, 6] ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ «oÀ® ªÉÄÃvÉæ, 7] UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «oÀ® £ÀqÀÄ«£ÀzÉÆrØ, 8] PÀªÀįÁPÀgÀ vÁ¬Ä ®Qëöäà J®ègÀÄ ¸Á: d®¸ÀAV EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¯ÉÆPÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß M¼ÀUÉ AiÀiÁPÉ §gÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹, PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ, ±Àlð »rzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr, ¸ÉÆAlzÀ°è MzÀÄÝ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÆ dUÀ¼À ©r¹PÉƼÀî®Ä ªÀÄzÀåzÀ°è §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ±ÁAvÀªÀiÁä EªÀ½UÉ PÁ°¤AzÀ ¸ÉÆAlzÀ°è MzÁÝUÀ ¸ÀIJîªÀiÁä UÀAqÀ gÁdÄ ªÉƼÀPÉÃj EªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀ½UÀÆ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 02/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 16-01-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ gÁªÀıÉmÉÖ¥Áà UÉÆUÁÎ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £ÁUÀÆgÀÄ (©) EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr 15 ªÀµÀð DVzÀÄÝ, CªÀ½UÉ JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆqÀ EgÀÄvÁÛgÉ, FUÀ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉƪÀÅ EzÉ CAvÀ ºÉ¼ÀÄwÛzÀݼÀÄ DUÁUÀÎ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹°AUÀ ¥sÁå¤UÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, DPÉAiÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMEಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ನರೋಣಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ದಿನಾಂಕ:16/01/2012 ರಂದು ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತರಾವ ಎ ಎಸ್ ಐ ನರೋಣಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಮೋಬೈಲ್ ನಂ: 9886382800 ರ ದಿಂದ ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದೆನೆಂದರೆ, ಕಡಗಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಮಾಂತರ ಸಿದ್ದಾರೂಡ ಚೌಲ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರದ ಕಚ್ಚ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಒಬ್ಬಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಅಂದಾಜು 22-25 ವರ್ಷದವಳು ಇವಳು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾಳೆ. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಹೆಚ ಸಿ ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಅಪರಿಚಿತವಿದ್ದು ಅವಳ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಶವ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲು ಎಡಕಪಾಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ , ಹುಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ. ಬಾಯಿಗೆ , ಭಾರಿಗಾಯ ಮಾಡಿ ಕೋಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವದರಿಂದ ನಾನು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 10/2012 ಕಲಂ 302 201 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.