Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, August 13, 2015

Raichur District Reported Crimes

                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:
                 ದಿನಾಂಕ 11-08-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗಿನ ಜಾವ 4-00 ರಿಂದ 5-00  ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ತಂದೆ ದಿ// ರಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮನಿ ವಯಸ್ಸು 35 ವರ್ಷ ಜಾ: ನಾಯಕ ಉ: ಒಕ್ಕಲತನ ಸಾ: ಮಲ್ಲದಗುಡ್ಡ ¸ ಮಲ್ಲದಗುಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತನ ತಮ್ಮನಾದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣನು ತಮ್ಮ  ಹೊಲದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರು 147 ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ  ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಹಚ್ಚಲು ನೀರು ಕಟ್ಟಲು ಹೋದಾಗ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷ ಪೂರಿತ ಹಾವು ಎಡ ಕೈ ಉಂಗುರ ಬೆರಳಿಗೆ  ಕಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹಿರೇದಿನ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಔಷದಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದರು  ಕಡಿಮೆಯಾಗದೆ            ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸಿಂದನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲಾಜು ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ದಿನಾಂಕ:11/8/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-00 ಗಂಟೆಗೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣನು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮೃತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲಿಯು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ದೂರು ಇರುವದಿಲ್ಲ ಸದರಿ ಘಟನೆಯು ಅಕಷ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜರುಗಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿನಿಂದ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀ ಠಾಣೆಯ  ಯು ಡಿ ಅರ್ ನಂಬರು 14/2015 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಅರ್ ಪಿ ಸಿ ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

   ¢£ÁAPÀ :11-08-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06-00 UÀAmÉUÉ £ÁUÀqÀ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ZÉ£Àߧ¸ÀªÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå¸Áé«Ä, 32ªÀµÀð, eÁ:dAUÀªÀÄ, ¸Á:£ÁUÀqÀ¢¤ß FvÀ£ÀÄ 1 gÀÆ.UÉ 80 gÀÆ.PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ ¤AwzÀÝ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁV ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CzÀȵÀÖzÀ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 830/-, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀªÀÅ C¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÁÝVzÀÝjAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ J£ï.¹. £ÀA. 11/2015 PÀ®A:78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝAiÀÄr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ, DgÉÆæv£ÀÀ «gÀÄzÀÝ J¥sï.L.Dgï. zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî®Ä C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ AiÀiÁ¢ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀ AiÀiÁ¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃlð PÀvÀðªÀåzÀ ¦.¹.634 ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ F ¢£À ¢£ÁAPÀ: 12/08/2015 gÀAzÀÄ 20-00 UÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/2015 PÀ®A;78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ  ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
    ದಿನಾಂಕ.13/08/2015 ರಂದು 13-20 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ಬಂದು ಜ್ಞಾಪನದ ಸಾರಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ.13-08-2015 ರಂದು 12.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà K¼ÀÄUÀÄqÀØ 35 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ   G-MPÀÌ®vÀ£À ¸Á-PÀgÀrUÀÄqÀØ  gÀªÀgÀÄ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಜನರಿಗೆ ಮೊಸ ಮಾಡುತ್ತಿzÀݪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ  ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ, ಪೆನ್ನು ಹಾಗೂ 220 ರೂUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½Ã ¥ÀA¸À£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 104/2015 PÀ®A 78(111) PÉ ¦ PÁ¬ÄzÉ ªÀÄvÀÄÛ 420  L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¯ÉêÀ zÉë PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                                                              
              ದಿನಾಂಕ 12-08-2015 ರಂದು  ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರಾವ್ ಎಂ,ಜಿ ಸಿ,ಪಿ,ಐ ಮಸ್ಕಿ ರವರು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತರಾದ 1] ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಆಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ 34 ವರ್ಷ  ಸಾ, ದೇಸಾಯಿಕ್ಯಾಂಪ ತಾ, ಗಂಗಾವತಿ ಜಿ, ಕೊಪ್ಪಳ 2] ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ  ಆಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ 24 ವರ್ಷ ಸಾ, ದೇಸಾಯಿಕ್ಯಾಂಪ ತಾ, ಗಂಗಾವತಿ ಜಿ, ಕೊಪ್ಪಳ ಇವರನ್ನು ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆಮಾಲುಗಳಾದ 1] ಬಡ್ಡಿಯ ನಗದು ಹಣ 17,000/- 2] ಮೂರು ( 03 ) ಗಣಪತಿ ಅಂತಾ ಇಂಗ್ಲೀಷನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು ಆರೋಪಿತರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದದೆ  ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಮಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ನಿಡುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರು ಸಾಲ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ತಿರಿಸುವಂತೆ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಕಾರಣ ಆತನ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 126/15 ಕಲಂ  38,39 ಮನಿ ಲ್ಯಾಂಡರ್ಸ ಕಾಯ್ದೆ 1961  ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 12-08-2015 ರಂದು ಕೋರ್ಟ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ವಸೂಲಾದ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ಸಂಖ್ಯೆ 162/2015 ನೇದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 27-07-2015 ರಂದು 9.30 ಪಿ.ಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಉಪ್ಪಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ದೇವರಾಜ ತಂದೆ ಅಮರಪ್ಪ, ವಯಾ: 33 ವರ್ಷ, ಜಾ: ನೇಕಾರ, ಉ:ಕಾರ್ ಚಾಲಕ, ಸಾ: ಉಪ್ಪಳ ತಾ:ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವಾಗ 1) ಆಂಜನೇಯ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ, 38 ವರ್ಷºÁUÀÆ EvÀgÉ  5 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ G¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಂಗಡ ಜಗಳಾ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಇದ್ದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಖಾಸಗಿ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 236/2015 ಕಲಂ 147, 148, 323, 504, 506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:
              ದಿನಾಂಕ: 12-08-2015 ರಂದು 09-00  ಗಂಟೆಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ  ಮಹಿಂದ್ರಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ ಕೆ -36 ಟಿಬಿ-6528 ಇದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಗೆ ನಂಬರ್ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲು ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಮರಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದ ಜ್ಞಾಪನದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.103/2015 PÀ®A:  4(1A) ,21 MMRD ACT  &  379 IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

      gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.08.2015 gÀAzÀÄ 98 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  10,900/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13-08-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 13-08-2015

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgï AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 04/2015, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-08-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀÄ£Àß½îPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀµÀð, ¸Á: AiÀiÁPÀvÀ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀjAzÀ C£ÁgÉÆUÀå ºÉÆA¢zÀÄÝ aQvÉìUÁV 108 CA§Ä¯É£Àì£À°è ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 11-08-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, DvÀ£À ¸Á«£À°è vÀ£ÀßzÀÄ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ zÀÆgÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ zÀ±ÀgÀxÀ ªÀÄ£Àß½îPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: AiÀiÁPÀvÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08/2015, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-08-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥sÀAiÀÄĪÀiï vÀAzÉ E¨Áæ»A ªÉÆÃd£À ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ gÀªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ vÉÊAiÀħ vÀAzÉ E¨Áæ»A ªÉÆÃd£À ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¸ÉÆÃAiÀÄ ¨É¼ÉUÉ Qæ«ÄQÃl £Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄÄRPÉÌ §mÉÖ ºÁQPÉƼÀîzÉà ¸ÉÆÃAiÀÄ ¨É¼ÉUÉ OµÀzsÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄÆUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬Ä ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÉÊAiÀħ EvÀ£À ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è OµÀzsÀ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ PÀ²Ã¹ DV ªÁAw ªÀiÁrPÉƼÀÄîwzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄÝ zÁR°¹, ªÉêzÀågÀ ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-08-2015 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ²æà D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄÝ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà vÉÊAiÀħ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ CfðAiÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 23/2015, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸À°ÃªÀiÁ© UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ U˸ÉƢݣÀ ±ÁºÀ zÀªÉÃð¸À ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¥sÀQÃgÀ mÉÃPÀqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ U˸ÉƢݣÀ±ÁºÀ vÀAzÉ ºÀÄdÄgÀ±ÁºÀ zÀªÉÃð¸À ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¥sÀQÃgÀ mÉÃPÀqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÝ£ÀÄ, ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ vÁ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 09-08-2015 gÀAzÀÄ ªÀĺÀäzÀ U˸ÉƢݣÀ±ÁºÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ aÃgÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄJuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÁUÀ NtÂAiÀÄ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¨ÉAQ Dj¹gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ ªÀÄÄR, JzÉ, ºÉÆmÉÖ, PÁ°£À vÉÆqÉUÀ¼ÀÄ, PÉÊUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ¨É£ÀÄß ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÁV aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 11-08-2015 gÀAzÀÄ ªÀĺÀäzÀ U˸ÉƢݣÀ±ÁºÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ªÀĺÀäzÀ U˸ÉƢݣÀ±ÁºÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, vÀ£ÀUÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/2015, PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 19-06-2015 gÀAzÀÄ ©üêÀıÁå vÀAzÉ ZÀAzÀæªÀÄ¥Áà ¨Á§f ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ClÆÖgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ zsÀvÀÛgÀV ¨sÁUÀªÀiÁä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠸À«vÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¨Á§f ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ClÆÖgÀ ºÁUÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ªÀÄvÀÄÛ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV J°èAiÀÄÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-08-2015 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes 

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 201/2015 PÀ®A 324,504 ¸ÀA 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:11-08-2015 gÀAzÀÄ 7-30 ¦ü.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢üzÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦ügÁå¢üAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±À«zÉ.


AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 200/2015 PÀ®A 323.325,504,506 ¸ÀA 34 L¦¹ :- ¦ügÁå¢üzÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è F ªÉÆzÀ®Ä ºÀ®ªÁgÀÄ ¨Áj DgÉÆævÀgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-08-2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 6-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢üzÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ CzÉà eÁåUÀzÀ°è §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ  DgÉÆævÀgÀÄ CzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è  dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ ¦ügÁå¢üÃUÉ §rUɬÄAzÀ  ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Áj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±À«zÉ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 99/2015 PÀ®A: 2 gÁµÀÖç zsÀéd CªÀªÀiÁ£À vÀqÉ PÁAiÉÄÝ1971 :- ¢£ÁAPÀ 12/08/2015 gÀAzÀÄ 4.00 ¦.JªÀiï PÉÌ CfðzÁgÀgÁzÀ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ|| 50 ªÀµÀð eÁ|| PÀÄgÀħgÀ G|| PÀgÀªÀ¸ÀÆ°UÁgÀ ¸Á|| CUÀwÃxÀð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ,£Á£ÀÄ CVß UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 14 ªÀµÀðUÀ¼À »A¢¤AzÀ PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ FUÉÎ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £À£ÀUÉ PÀgÀªÀ¸ÀÆ°UÁgÀ CAvÁ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ PÀgÀ ªÀ¸ÀÆ°UÁgÀ(©¯ï PÀ¯ÉPÀÖgï) PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CVß UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è MlÄÖ 17 d£ÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÀgÀ°è M§âgÀÄ ¦rN,3 d£ÀgÀÄ ©¯ï PÀ¯ÉPÀÖgïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀ 13 d£ÀgÀÄ ¥ÀA¥ï D¥ÀgÉÃlgÀ ºÁUÀÆ ¹¥Á¬Ä CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝêÉ.»ÃVzÀÄÝ ªÀiÁ£Àå ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀzÀAvÉ ¥Àæw¤vÀå UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ gÁµÀÖç zsÀédªÀ£ÀÄß DgÉÆúÀt ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÀÝjAzÀ CVß UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ PÀÆqÁ ¥Àæw¤vÀå gÁµÀÖç zsÀédªÀ£ÀÄß ¨É½UÉÎ 7 UÀAmÉUÉ DgÉÆúÀt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉUÉ CªÀgÉÆúÀt ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ 17 d£À PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ°è M§âgÁzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀiÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà PÀÆZÀ¨Á¼À ¸Á|| CVß EªÀjUÉ dªÁ¨ÁÝj ªÀ»¹zÀÝjAzÀ CªÀgÉà £ÉgÀªÉÃj¸ÀÄwÛzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄîĸÀÄÛªÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ C©üªÀÈ¢Ý C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ.DzÀgÉ FUÉÎ 15 ¢£ÀUÀ½AzÀ ¦rN gÀªÀgÀÄ PÁ¬Ä¯É gÀeÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃVzÀÄÝ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ ¥Àæ¨sÁgÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÀÆ ªÀ»¹gÀĪÀÅ¢®è.¥Àæ¨sÁgÀ ªÀ»¹PÉƼÀî®Ä PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è.DzÀgÀÆ £Á£ÀÄ »jAiÀÄ PÉ®¸ÀUÁgÀ£ÁzÀ PÁgÀt PÉ®ªÉÇAzÀÄ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ PÉ®¸À £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉ.»ÃVzÀÄÝ JA¢£ÀAvÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 11/08/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7 UÀAmÉUÉ CVß UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà£ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¹zÀ zsÀédªÀ£ÀÄß DgÉÆúÀt ªÀiÁrzÀÄÝ D zsÀédªÀÅ UÁ½UÉ ºÉÆ°UÉ ©aÑ ºÀj¢zÀÄÝ EzÀjAzÁV gÁµÀÖçzsÀédPÉÌ C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀAvÉ DVgÀÄvÀÛzÉ.PÁgÀt gÁµÀÖç zsÀédPÉÌ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr gÁµÀÖç UËgÀªÀPÉÌ ZÀÄåw §gÀĪÀ ºÁUÉ ªÀiÁrzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉA¨Á« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2015 PÀ®A 2 gÁµÀÖç zsÀéd CªÀªÀiÁ£À vÀqÉ PÁAiÉÄÝ 1971 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 226/2015 PÀ®A 379 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(1), 21(2), 21(3),21(4) JªÀiï JªÀiï Dgï r DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 12/08/2015 gÀAzÀÄ 07:00 ¦ JªÀiï PÉÌ ºÉƸÀ½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ E§âgÀÆ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¦L «gÉñÀ PÀgÀr r¹© J¸ï ¦ D¦üÃ¸ï £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ r¹© ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ºÉZï ¹ 117, 122 ¦¹368 gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÀgÁzÀ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzsÉ ºÀtªÀÄAvÀ, ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀÄå deÁÓgÀ EªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ºÉƸÀ½î PÀqɬÄAzÀ 2 mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV 1) mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ J 33 n J 2887, mÁæ° £ÀA EgÀĪÀÅ¢®è, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà §qÁæªÀÄ£ÀªÀg CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. 2) mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉJ 33 n J 0114 £ÉÃzÀÝ£À ZÁ®PÀ¤UÉ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå PÁ¼É£ÀªÀgÀ ¸Á|| §½ZÀPÀæ ¸ÀzÀj CªÀgÀ mÁæPÀÖgÀ mÁæ°UÉ £ÀA EgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ 07:15 ¦ JªÀiï ¢AzÀ 08:15 gÀªÀgÉUÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä, DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ 08:30 ¦ JªÀiï PÉÌ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 21(1), 21(2), 21(3),21(4) JªÀiï JªÀiï Dgï r DPïÖ CrAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆa¸ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 12/08/2015 gÀAzÀÄ 08:30 ¦ JªÀiï PÉÌ ¦ J¸ï L (PÁ¸ÀÆ) oÁuÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ §AzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 226/2015 PÀ®A 379 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(1), 21(2), 21(3),21(4) JªÀiï JªÀiï Dgï r DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆAqÉ£ÀÄ.


AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 227/2015 PÀ®A: 468,420,471,506 ¸ÀA. 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 12.08.2015 gÀAzÀÄ 10.00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¥ÉÆøïÖ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ MAzÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À Cfð ¹éÃPÀÈwAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj CfðzÁgÀgÁzÀ ²æà gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ ¨Á§Ä ªÉƸÀ¼É ¸Á|| ®QëöäãÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ. ²æà ±ÀAPÀgÀUËqÀ ²PÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà CA©UÀgÀ ²PÀëPÀgÀÄ EªÀgÀÄ ¥sÉæAqïì £ÀÆåVæÃ£ï ¹n ¥Áèmï ¹ÌëģÀ PÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß d£ÀjUÉ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ w½zÀÄ AiÀiÁzÀVj CA©PÁ ¦æAnAUï ¥Éæ¸ï ªÀiÁ°PÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ F PÁqÀÄðUÀ¼À£ÀÄß £À£Àß ºÉ¸Àj£À°è AiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉýzÀgÀÄ JAzÀÄ PÉüÀ¯ÁV JgÀqÀÄ ¹ÌëģÀ PÁqÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ±ÀAPÀgÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ¦æAnAUï ¥Éæ¸À£À°è PÁqÀÄð ¦æAmï ªÀiÁr¹zÀÄÝ vÁªÀÅ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀÄzÁgÀgÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ £À£Àß UɼÉAiÀÄ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ¨Á§Ä CªÀ£À ºÉ¸Àj£À ¦æAmï ªÀiÁrj CAvÁ ºÉý £À£Àß ºÀwÛgÀ PÁqÀÄð ºÁUÀÆ gÀ²Ã¢ ¦æAmï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ CWÁvÀUÉÆAqÀÄ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁzÉêÀ CªÀjUÉ F jÃwAiÀiÁ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ CªÀjUÉ £À£ÀUÉ ¸Àj §gÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ. DUÀ EªÀj§âgÀÄ ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ M¥Àà¢zÀÝgÉ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ°è PÁ® ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄfêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DUÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr F ¥Áèmï ¹ÌëÄUÉ M¥ÀÄà E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß Dl £ÀqÉAiÀÄĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÁÝgÉ. FUÀ £À£Àß ºÉ¸ÀgÀ¯Éèà F »AzÉ ¸ÀļÀÄî PÁqÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¦æAmï ºÁQ¹ d£ÀjUÉ ¥Áèmï ¹ÌêÀiï JAzÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ªÀ¸ÀÆ°ªÀiÁr F ¹ÌêÀiï gÀ«PÀĪÀiÁgÀ JA¨ÁvÀ£ÀzÀÄ JAzÀÄ ¸ÀļÀÄî zÁR¯É ¸Àȶֹ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¥Áèl ¹ÌêÀiï £Á£ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢¯Áè. vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀjzÀÄÝ PÁgÀt ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà vÉÆAzÀgÉ §AzÀgÉ £À£Àß ºÁPÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ CA©PÁ ¦æAnAUï ¥Éæ¸ï£À°è gÀ²Ã¢ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¦æAmï ªÀiÁr¹ £À£Àß ºÉ¸Àj£À°è ¸ÀļÀÄ zÁR¯É ¸Àȶֹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 100 PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ d£ÀjAzÀ ºÀt ªÀ¸ÀÆ°ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀªÀiÁr CzÀ£ÀÄß £À£Àß ªÉÄÃ¯É ºÁQ £À£Àß ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ. F jÃwAiÀiÁV 100 PÀÆÌ d£ÀjUÀÆ ºÁUÀÆ £À£ÀUÀÆ ªÉÆøÀªÀiÁrzÀÝ®èzÉ £À£ÀUÉ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¸ÀļÀÄî zÁR¯É ¸Àȶֹ vÁªÀÅ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀjzÀÄÝ F jÃw jAiÀįï J¸ÉÖÃmï zÀAAzÉ ªÀiÁr d£ÀjUÉ ªÀAa¸ÀÄwÛgÀĪÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ²PÀëPÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ £ÁåAiÀÄ MzÀV¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 227/2015 PÀ®A: 468,420,471,506 ¸ÀA. 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 112/2015 PÀ®A 353, 504, 506 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 12-08-2015 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ a£ÁßPÁgÀzÀ°è  UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À¨sÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÉÃ¼É ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1 ¦.JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ©üêÀÄgÉrØ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà AiÀįÉíÃj ¸Á|| a£ÁßPÁgÀ FvÀ£ÀÄ KPÁKQ UÁæªÀÄ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è £ÀÄVÎ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ£À ¦.r.N ªÀÄvÀÄÛ CzsÀåPÀë ºÁUÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ DªÁZÀÑ  ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄzÀÝ®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ, ¤Ã£ÀÄ KPÉ E°è «ÄÃnAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛ JzÉÝüÀÄ £Á¼É¬ÄAzÀ E°èUÉ §gÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆgÀ ºÁPÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ ¸ÀzÀ¸ÀågÉ®èjUÀÄ E°è KPÉ §A¢¢ÝÃj ¸ÀÄ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £Á¼É ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉƯɪÀiÁr PÀvÀÛj¹ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸À®Ä vÉÆAzÀgɪÀiÁrzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzÀ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 202/2015 PÀ®A 110(E &f) ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 12/08/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉUÉ C¨ÉâvÀĪÀÄPÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°èè M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ  ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV-§gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ, ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÀؤAvÀÄ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÁÛ , ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ EzÁÝUÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄÄAzÉ »ÃUÉ ©lÖ°è WÉÆÃgÀ PÀÈvÀå J¸ÀUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 189/2015 PÀ®A: 379 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 41[r] 102 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 12/08/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-15 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦ügÁå¢ ²æà PÁ¼À¥Àà §rUÉÃgï ¦.J¸ï.L[¹] gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ M§â DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ eÉÆvÉAiÀÄ° ¦.¹ 155 E§âgÀÆ £ÀUÀgÀzÀ°è gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/08/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 04-30 UÀAmÉUÉ £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢ü ZËPÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ M§â ªÀåQÛ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀߣÀÄß ¤°è¹ ªÁºÀ£ÀzÀ zÁR¯Áw ªÀÄvÀÄÛ J°è Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ AiÀiÁªÁUÀ Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÀ «ZÁj¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ UÁ§jUÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©ÃlÄ Nr ºÉÆÃUÀÄwzÁÝUÀ CªÀ£À£ÀÄß »A¨Á°¹ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ SÁ¹A¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ £ÀzÁ¥ï ¸ÁB ¢VÎ ¨ÉÃ¸ï ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA £ÉÆÃqÀ®Ä PÉJ-36-eÉ-9036 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgÀ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÉÝ£É vÁªÀÅ £À£Àß eÉÆvÉ §AzÀgÉ vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉýzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAbÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ 10 ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÀ ¦ügÁ墠 ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 189/2015 PÀ®A 379 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 41[r] 102 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉà PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

::: ¢£ÁAPÀ 12/08/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-15 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦ügÁå¢ ²æà PÁ¼À¥Àà §rUÉÃgï ¦.J¸ï.L[¹] gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ M§â DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ eÉÆvÉAiÀÄ° ¦.¹ 155 E§âgÀÆ £ÀUÀgÀzÀ°è gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/08/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 04-30 UÀAmÉUÉ £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢ü ZËPÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ M§â ªÀåQÛ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀߣÀÄß ¤°è¹ ªÁºÀ£ÀzÀ zÁR¯Áw ªÀÄvÀÄÛ J°è Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ AiÀiÁªÁUÀ Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÀ «ZÁj¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ UÁ§jUÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©ÃlÄ Nr ºÉÆÃUÀÄwzÁÝUÀ CªÀ£À£ÀÄß »A¨Á°¹ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ SÁ¹A¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ £ÀzÁ¥ï ¸ÁB ¢VÎ ¨ÉÃ¸ï ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA £ÉÆÃqÀ®Ä PÉJ-36-eÉ-9036 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgÀ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÉÝ£É vÁªÀÅ £À£Àß eÉÆvÉ §AzÀgÉ vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉýzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAbÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ 10 ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ««gÀ F PÉüÀV£ÀAwzÉ1] »gÉÆà PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄ £ÀA PÉJ-33-PÉ-2974 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ CzÀgÀ ENG NO HA10FJCHG86709 CHESSI NO MBLHA10ALCHG7187  . 2] ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ £ÀA PÉJ-37-gÉhÄqï-1091  ENG NO HA01EJEHA39461 CHESSI NO MBLHA01AMEHA75640 3] §eÁeï ¥À®ìgï 150 ¹.¹ ¹®égÀ §tÚzÀÄÝ £ÀA PÉJ-33-ºÉZï-7047 ENG Nm DHGBTK52365 CHESSI NO MD2DHDHZZTCK68037 4] »gÉÆà ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ £ÀA PÉJ-28-E©-0195 ENG NO HA10EJCHJ17722  CHESSI NO MBLHA10AMCHJ28366 5] »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è EAf£ï £ÀA§gÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÉ¹ì £ÀA§gÀ ªÉÄÃ¯É dfÓzÀÝjAzÀ  £ÀA§gÀ UÉÆvÁÛUÀĪÀÅ¢®è 6] ¥Áå±À£ï ¥Àè¸ï  £ÀA PÉJ-25- Dgï- 8736 ENG    NO 01M21M30494 CHESSI NO MBLHA01ELBGF39120 7] »gÉÆà ºÉÆAqÁ ºÉZï.J¥ï r®PÀì PÀ¥ÀÄà ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã° §tÚzÀÄÝ £ÀA§gÀ PÉJ-28-E©-8242 ENG NO HA11EFC9HD3902 CHESSI NO MBLHA11EWC9J02086  8] »gÉÆà ºÉÆAqÁ r®PÀì ¹r £ÀA§gÀ PÉJ-35-J¸ï-2141 ENG NO HA11EA99015223 CHESSI NO MBLHA11EE99D07007 9] »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï  ¹®égÀ §tÚzÀÄÝ £ÀA§gÀ PÉJ-28-Dgï-0552 ENG NO 06F15M52539 CHESSI NO 06F16C57349   ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® »gÉÆà ¥Áå±À£ï ¥ÉÆæà UÉæà PÀ®gÀ £ÀA PÉJ-36-eÉ-9036 ENG NO 02C21M42896  CHESSI NO 02D21C10740  ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÀ ¦ügÁ墠 ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 189/2015 PÀ®A 379 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 41[r] 102 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉà PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.