Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, June 5, 2014

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ಆರೋಪಿ ನಂ.1] ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ  ನೇದ್ದವನು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ  ಶಿವಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವಪ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ,ಜಾತಿ:ನಾಯಕ, ವಯ-25ವರ್ಷ,  :ಹೊಲಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ:ಲಕ್ಕಂದಿನ್ನಿ FPÉAiÀÄ  ಗಂಡನಿದ್ದು  ಆರೋಪಿ ನಂ.   2] ಆಂಜನೇಯ್ಯ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ   ಇಬ್ಬರೂ ಜಾತಿ:ನಾಯಕ, ಸಾ:ಲಕ್ಕಂದಿನ್ನಿ.ನೇದ್ದ ವನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಭಾವನಿದ್ದು ಆರೋಪಿತರು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳೊಂದಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳಾಗುವವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಬರುಬರುತ್ತಾ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸರಿ ಬಾರದವಳು ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಸರಿ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದು ದಿ.31-05-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಲಕ್ಕಂದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಬಂದು ಜಗಳ  ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಕೂದಲಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಸೋದರಮಾವ ಬೀಮಯ್ಯನ ತಲೆಗೆ ಆರೋಪಿ ಶಿವಪ್ಪನು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿ ಸಿದ್ದು ಮಾನವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ £ÀAvÀgÀ  §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆnzÀÝgÀ  ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀģɣÀ £ÀA: 143/2014 ಕಲಂ: 498 [], 323, 324, 504, ಸಹಿತ 34 .ಪಿ.ಸಿ    CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-       
          ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀAiÀiÁ: 25  eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: dA¨sÀÄ£ÁxÀ£ÀºÀ½î  FvÀ£À vÀAVAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ®èªÀÄä FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ¼À »AzÉ PÉ. ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà FvÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀÄjzÉÆrØ ºÁQzÀÄÝ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀPÀgÀUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ §¼À¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆPÁæt vÉÆr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-06-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀÄjªÀÄjUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸À®Ä CAvÁ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆPÁætÂUÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä   ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®ÄeÁj ºÉÆPÁætÂAiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 08/2014 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.06.2014 gÀAzÀÄ 109 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 26,600/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05-06-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 05-06-2014

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉÆð¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2014, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 03-06-2014 ರಂದು ದಾಡಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿ 1) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ZÁªÀ¼É ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀiÁ«£ÀºÀ½î, ಇತನು ಸಾರಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ n.FgÀtÚ ¦.J¸ï.L RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸದರಿ ಆರೋಪಿಗೆ ಹಿಡಿದಾಗ ಅತನು ಗಾಬರಿ ಗೊಂಡು  ಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಆತನು ಆತ್ಮಹತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಲೆಯ ಬಲಗಡೆ, ಮೂಗಿಗೆ, ಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಡೆದುಕೊಂಡ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸಾರಾಯಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿ 2) ಸಚಿನ ಸುಂಟೆರವರ ಭವಾನಿ ವೈನ್ ಶಾಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೋಗತ್ತಿದು ಅವನಿಂದ ಓಲ್ಡ ಟಾವರಿನ ವಿಸ್ಕಿ 180 ಎಂ.ಎಲ್ 48 ಬಾಟಲ ಒಟ್ಟು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 2717/- ರೂ 28 ಪೈಸೆ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2014, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-06-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀtÄäPÀAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ, vÁ: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ 2£Éà ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¥Áå±À£ï ¥ÉÆæà ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-38/Dgï-0096 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀPÀÄAzÁ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï zÁn §UÀzÀ® ©æÃdØ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ PÁgÀ £ÀA. PÉJ.-04/gÀhÄqï-8785 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£À JqÀQëAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¨É¤ß£À ªÉÄïÉ, §®UÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/2014, PÀ®A 409 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 04-06-2014 ರಂದು ಆಗಸ್ಟ್-2013 ನೇ ಮಾಹೆಯ ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ವಿತರಿಸುವ ಉಚಿತ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಭಾಲ್ಕಿ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಭಾಲ್ಕಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆಯ ಗೊದಾಮಿನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾಗೂ 2) ಧನ್ನೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೊಲೀಸರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ©.J¸ï ªÀiÁ®UÀwÛ rJ¸ï¦ ¨sÁ°Ì ರವರು ನೀಡಿದ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2014, PÀ®ªÀÄ 447, 353 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
DgÉÆævÀgÁzÀ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¨Á§±ÉÃmÉÖ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄĪÀgÁd vÀAzÉ ¨Á§±ÉÃnÖ ºÁUÀÆ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀlÖqÀ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 24-04-2014 gÀAzÀÄ PÀlÖqÀ vÉgÀªÀÅ UÉƽ¸À®Ä UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀzÀ°è CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÊ ¥ÀæPÁ±À Z˪Áít ¦rN ¨sÁvÀA¨Áæ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-06-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.