Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, March 20, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 20-03-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 20-03-2011

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L JA « JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 19-03-2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ gÀhÄgÀt¥Áà ¤£ÉÃPÀgÀ ªÀAiÀÄ : 38 ªÀµÀð eÁ : ¸ÀªÀÄUÁgÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: °ÃqÀÌgï PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ Û CAUÀrAiÀÄ° EzÁÝUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ KPÀ£ÁxÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 38/ eÉ-9540 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸À¨ïeÉÊ¯ï ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ¤UÉ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ¯Áj £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÁ®Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ¯Áj ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ, vÉÆÃqÉUÉ, §®ªÀÄÆAUÉÊUÉ, §® ºÀuÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è EAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/3/11 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ²ªÁgÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħÄgÀ G: MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á: UÉÆÃgÀ aAZÉÆý EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ C°èAiÉÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] PÀÄ¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ²ªÁgÉ ¸Á-UÉÆÃgÀ aAZÉÆý 2] ¥ÀAqÀj£ÁxÀ vÀAzÉ AiÀıÀéAvÀgÁªÀ nÃ¼É ¸Á: zÁªÀgÀ »¥ÀàgÀUÁ vÁGzÀVÃgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆý PÉÆAiÀÄÄåªÀ PÀwÛÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÊ QgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ §® vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/2011 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 19/03/2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¥Éƽ¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ D¥Á¢vÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è ¥sÀgÁjAiÀiÁzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÉÆëAzÀgÉrØ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ ¸Á E¸ÁèA¥ÀÆgÀ EªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è C£Á¢üPÀÈvÀªÁV 1) 9 PÁlUÀ¼À°è 180 JA.J¯ï£À 432 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¸ÀgÁÄ ¨ÁlUÀ®Ä C.Q 16,606/- gÀÆ 2) 3 PÁl£ÀUÀ¼À°è 650 JA.J¯ï£À 36 PÉ.J¥sï ¸ÁÖçAUï ©ÃAiÀÄgï ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 2808/- gÀÆ 3) MAzÀÄ PÁl£ÀUÀ¼À°è 180 JA.J¯ï£À 48 N.n «¹Ì ¸ÀgÁÄ ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ C.Q 2148/- gÀÆ MlÄÖ C.Q 21,562/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀgÁÄ ¨ÁlUÀ¼ÀÄ ¸Áé¢ü£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í. JPïÖ.
¢£ÁAPÀ : 20/03/2011 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÉAl¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöäuï, 75 ªÀµÀð, ¸Á; §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä,©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ±ÁºÁUÀAeï PÀªÀiÁ£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®; £ÀA:PÉJ-38/PÉ-7542 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß »AzÉ M§â£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀ, ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ°£À ªÉƼÀPÁ°£À PɼÀ¨sÁUÀ ¥ÀÆwðAiÀiÁV ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ, ªÉƼÀPÉÊUÉ, ªÀÄÆVUÉ, PÀtÄÚUÀ¼À PɼÀ¨sÁUÀPÉÌ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÉ PÀÆvÀ EªÀiÁæ£À EvÀ¤UÉ vÀÄnUÉ, ºÀ®ÄèUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, DgÉÆævÀ£À ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï ¤ªÁ¹, ±ÀgÀt¥Àà ªÀqÀØgÀ FvÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÀƧ⠪ÀÄ»¼ÉAiÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ ElÄÖPÉÆArzÀÝjAzÀ ¥Àwß gÉÃtÄPÁ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝzÀÝgÀÄ PÉüÀzÉ, ¢£ÁAPÀ:14.03.2011 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è vÀÆgÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ AiÀiÁPÉ EµÀÄÖ vÀqÀªÁV §A¢ CAvÁ PÉýzÀ ¥ÀwßUÉ CzÀ£ÀÄß K£ÀÄ PÉüÀÄwÛ ¤£Àß PÁl eÁ¹Û D¬ÄvÀÄ CAzÀªÀ£É CPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀÝ ¹ÃªÉÄJuÉÚ PÁå£ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ, PÉƯɪÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt gÉÃtÄPÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ, UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ UÀȺÀtÂAiÀÄ£ÀÄß §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ:18.03.2011 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÉÆgÉvÀ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A:302 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA C¼ÀªÀr¸À®Ä £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀÄ£À« §gÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:17.03.2011 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨Á®gÁeï vÀAzÉ gÁªÀÄÄ®Ä EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:J¦.23, J¯ï.7863 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è «ÃgÀ¨sÀzÀæ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 29 ªÀµÀð ¸Á:AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ AiÀiÁ¥À®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ dAVè¸Á¨ï zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥À°ÖAiÀiÁV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ E§âjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ, ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝ ¨Á®gÁeï£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ:19.03.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæ PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A:304(J) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA C¼ÀªÀr¸À®Ä £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀÄ£À« §gÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

©ÃzÀgï f¯ÉèAiÀÄ ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ ¤ªÁ¹ ªÀĺÀäzï AiÀÄƸÀÆ¥sï EªÀ£À ¥ÀÄwæAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:20.04.1998 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ¦æAiÀÄzÀ²ð¤±Á¯É ºÀwÛgÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ DzÀ±ÀðPÁ¯ÉÆä ¸ÀÄPÁ®¥ÉÃmÉ §qÁªÀuɤªÁ¹, ¸Áfzï ºÀĸÉãï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ºÀĸÉÃ£ï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, UÀȺÀtÂUÉ ¸ÉÆAl£ÉÆêÀÅ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÉÊzsÁå¢PÁjUÀ¼À°è ¥ÀjÃPÉëUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÀëAiÀÄgÉÆÃUÀ EgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ UÀȺÀtÂAiÀÄ vÀAzÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄUÀ¼À ¥ÀwAiÉÄà K£ÉÆà ªÀiÁrzÁÝ£ÉAzÀÄ ªÀÄUÀ¼À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆnÖzÀÄÝ, E¢ÃUÀ ¥ÀÄ£À: LzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀªÀAvÉ PÉýzÁUÀ ºÀt«®èªÉAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ, ¢£ÁAPÀ:13.03.2011 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ ªÀÄ»ªÀÄÆzÀ, ªÀĺÀäzï ªÀ¹ÃªÀÄ, ªÀ° CºÀäzï ªÀÄvÀÄÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀ¹ÃªÀÄSÁ£ï EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÀĵÀÖVgÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨ÁzÀ°ð PÁA¥ÉèPïì ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ªÁºÀ£À ¤®ÄUÀqÉ ¸ÀܼÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸Áfzï ºÀĸÉãï EªÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, LzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀAvÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸Áfzï ºÀĸÉÃ£ï ¢£ÁAPÀ:18.03.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À«vÁ®ÆPÀ £ÀPÀÄÌA¢UÁæªÀĤªÁ¹, wªÀÄätÚ vÀAzÉ ¸Á§tÚ PÉ®ÆègÀÄ EªÀ£ÀÄ, PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼ÀÄ C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV, zÀÄrzÀÄ ¸ÀA¥Á¢¹zÀ ºÀtªÀ£Éß®è PÀÄrAiÀÄ®Ä RZÀÄð ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ E£ÀÄß PÀÄrAiÀĨÉÃPÁVzÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ ¥ÀwßUÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:19.03.2011 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉUɧAzÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ ¥ÀwßUÉ PÉýzÁUÀ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt«®èªÉAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ Q«AiÀÄ°èAiÀÄ ¨ÉAqÉÆÃ¯É ©aÑPÉÆqÀÄ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ §¥ÀÆàgÀÄgÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ »gÉúÀ¼ÀîzÀ°è mÉAqÀgïDzÀ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ MAzÀÄ Q.«Äà ªÁå¦ÛAiÉƼÀUÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ mÉAqÀgï EzÀÝgÀÄ ¸ÀºÁ ¢£ÁAPÀ:19.03.2011 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÀA§gï ¥ÉèÃmï EgÀzÀ MAzÀÄ mÁæPÀÖgï£À mÁæ°AiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA§ÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄðAzÀ ²æà gÁªÀÄtÚ CAUÀr, ²gÀ¸ÉÛzÁgÀgÀÄ vÀºÀ¹Ã® PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zsÁ½ªÀiÁr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ ¤gÀÄ¥ÁzÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà G¥ÁàgÀ ¸Á:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ºÉýzÀÝjAzÀ ¤gÀÄ¥ÁzÀ¥Àà mÁæPÀÖgï ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ, ªÉAPÀmÉñÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÄ mÁæPÀÖgï ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ E§âgÀ «gÀÄzÀÝ ²æà gÁªÀÄtÚ CAUÀr ²gÀ¸ÉÛzÁgÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:19.03.2011 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà 22 ªÀµÀð ©.J.2£Éà ªÀµÀðzÀ «zsÁåyð ¸Á:CgÀ¶tV UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ, PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°èzÀÝ §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ ¤d¥Àà ZÀPÀæªÀwð ºÁ¸ÀÖ¯ï ªÁqÀð£ï qÁ:©.Dgï.CA¨ÉÃqÀÌgï ºÁ¸ÉÖïï zÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀ ªÉƨÉʯïUÉ PÀgɪÀiÁr, AiÀiÁPÉ ¹» Hl PÉÆqÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÝjAzÀ §¸ÀªÀgÁeï gÀªÀgÀÄ ºÁ¸ÉÖïïUÉ §AzÀÄ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ ¥ÀÄ£À: CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ §¸ÀªÀgÁeï ºÁ¸ÉÖÃ¯ï ªÁqÀð£ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:18.03.2011 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ FgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà, PÀgÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà, ²ªÀUÉä vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØ FgÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà J®ègÀÆ ¸Á:¨ÁåUÀªÁmï EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀuÉÚ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà EªÀ¤UÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:19.03.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀuÉÚ¥Àà ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ, AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà, ¸ÀuÉÚ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà, ²ªÀÅ vÀAzÉ ®ZÀªÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ UÀgÀÄqÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á:¨ÁåUÀªÁmï EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ FgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà EªÀ¤UÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:19.03.2011 gÀAzÀÄ AiÀÄ®è¥Àà ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:18.03.2011 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀgÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¥ÀÄvÀæ §®©üêÀÄ ¸Á:°AUÀzÀ½î EªÀj§âgÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ £ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà ªÀiÁåUÀ¼ÀªÀĤ EªÀ¤UÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ £ÀAzÀ¥Àà£À ¥ÀwßUÀÆ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:19.03.2011 gÀAzÀÄ £ÀAzÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ªÉƨÉÊ® ªÀÄÆ®PÀ ºÉzÀj¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ªÀĺÀäzÀ D±À¥sÁPÀ ºÀĸÉãÀ ¸Á|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢:18-03-11 gÀAzÀÄ ¥sÀ»ÃªÀÄ °nUÉñÀ£À J£ÀÄߪÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ £À£Àß ªÉƨÉÊ°UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr £À£ÀUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ªÉÄïÁV ¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ¸ÀÄlÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄdÄgÁvÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß CtÚvÀªÀÄäA¢gÀgÀÄ ºÁUÀÆ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß fêÀAvÀ ¨ÉAQ ºÀZÀÄÑvÉÛãÉ. £Á£ÀÄ AiÀiÁgÉAzÀÄ ¤£ÀUÉ UÉÆwÛgÀĪÀ¢®è. £Á£ÀÄ zÀĨÉÊ¢AzÀ §AzÀªÀ£ÁVzÉÝãÉ. E£ÀÆß £À£Àß UÁåAUÀ §gÀÄwÛzÉ ¸ÀzÀå ¤Ã£ÀÄ UÀÄ®§UÁðzÀ°è §ºÀ¼À JZÀÑjPɬÄAzÀ wgÀÄUÁqÀÄ JAzÀÄ ºÉzÀj¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. FvÀ¤UÉ AiÀiÁgÉA§ÄzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆwÛgÀĪÀ¢®è. PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå ªÀ±À, ªÀåQÛAiÀÄ §AzsÀ£À :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ GzÀAiÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ªÀiÁAiÀiÁ ªÉÊ£ï ±Á¥À »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ UÀÄvÉÛÃzÁgÀ £À£ÀÄß ²æÃ. gÀ« ZÉ£ÀßtÚ£ÀªÀgÀ L¦J¸ï [¥ÉÆæÃ] J¸ï.¦. £ÉÃvÀÈvÀézÀ AiÀÄÄ.©. aPÀ̪ÀÄoÀ ¦L ºÁUÀÆ ¦J¸ïL gÀªÀgÁzÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ, ©.r.§Ä°ð ¦¹ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAqÀ zÁ½ ªÀiÁr §A¢ü¹zÀÄÝ §A¢üvÀ¤AzÀ MlÄÖ 180 JªÀiï J¯ï zÀ 38 Njf£À¯ï ZÁ¬Ä¸ï ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1060/- gÀÆ. d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

2£Éà CAvÀ¹Û£À ªÉÄÃ¯É PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwzÀÝ ªÉÃ¼É ªÉÄð¤AzÀ eÁj ©zÀÄÝ PÁ«ÄðPÀ£À ¸ÁªÀÅ :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ±À²PÀ¯Á UÀAqÀ ¹zÀÝgÁªÀÄ eÁ¥ÀÆgÀ ¸Á|| ªÀiÁPÁ ¯ÉÃOl UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß UÀAqÀ ¹zÀÝgÁªÀÄ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà eÁ¥ÀÆgÀªÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀ 8 ¢ªÀUÀ½AzÀ J£ï.f.N. PÁ®Æ¤AiÀÄ°ègÀĪÀ §¸ÀªÀgÁd UËqÀÄgï EªÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ gÀÄzÀæ ¤®AiÀÄ CAvÁ §gÉ¢gÀĪÀ ¥Áèmï £ÀA. 129 £ÉÃzÀÝgÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉƸÀzÁV E£ÀÄß JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ PÀlÖqÀ PÀnÖ¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UËAr PÀÆ° PÉ®¸ÀPÁÌV ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CzÀgÀAvÉ £À£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ, gÀ« ZÀªÁít, C¥ÀÄà, C®èzÉ E§âgÀÄ vÁgÀ¥sÉÊ¯ï ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀºÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢: 19-03-11 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É JA¢£ÀAvÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÀgÀÄ £Á£ÀÄ PÀÆqÁ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÉÝãÀÄ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ PÉ®¸ÀUÁgÀgÁzÀ ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ ªÀÄvÀÄÛ gÀ« ZÀªÁít EªÀgÀÄ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ CmÉÆÃzÀ°è £Á«gÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ «µÀAiÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¤ªÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝgÁªÀÄ EªÀgÀÄ gÀÄzÀæ ¤®AiÀÄzÀ JgÀqÀ£Éà CAvÀ¹Û£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JgÀqÀ£Éà CAvÀ¹Û£À ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ eÁj ©zÀÄÝ ¨ÉúÀĵÀ ¹ÜÃwAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ £Á«§âgÀÆ PÀÆr MAzÀÄ CmÉÆÃzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÉÛÃªÉ £Á£ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÀaÑgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ°PÀ §¸ÀªÀgÁdUËqÀÄgï ªÀÄvÀÄÛ PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀÄwÛgÀĪÀ «£ÉÆÃzÀ UËqÀÄgï EªÀgÀÄ JgÀqÀ£Éà CAvÀ¹Û£À ªÉÄÃ¯É £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÀaÑ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀÄgÀPÀëvÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀîzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ £À£Àß UÀAqÀ JgÀqÀ£É CAvÀ¹Û£À ªÉÄÃ¯É PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÄð¤AzÀ eÁj PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ F jÃw ¨sÁj M¼À¥ÉnÖ¤AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. £À£Àß UÀAqÀ£À ¸Á«UÉ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ°PÀ §¸ÀªÀgÁeï UËqÀÄgï ªÀÄvÀÄÛ PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÀÝ «£ÉÆÃzÀ UËqÀÄgÀ EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀÄgÀQëvÉAiÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀîzÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ £À£Àß UÀAqÀ ¸ÀwÛzÀÄÝ, EªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ zÁgÀÄ gÁoÉÆÃqÀ gÀªÀgÀÄ, ¸Á|| PÁ¼À£ÀÆgÀ vÁBf|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, vÁªÀÅ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀAdÄ EvÀ£ÀÄ PÀÆqÁ §eÁeï r¸À̪Àgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 32 JPïì 9664 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀ¥À£ÀÆgÀ ©ædØ ªÀÄÄAzÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §¸ïì £ÀA. PÉJ 38 J¥sï 403 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Áà §rUÉÃgÀ ©ÃzÀgÀ r¥ÉÆà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀAdÄ EvÀ£À §®UÁ® ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¸ÀAdÄ EvÀ¤UÉ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¸ÉÃj¹ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è £ÀAzÀUÁAªÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÁr oÁuÉ :²æªÀÄw ¤Ã®ªÀiÁä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Áà UËqÀUÉgÀ ¸Á|| «dAiÀÄ £ÀUÀgÀ PÁ®Æ¤ ªÁr gÀªÀgÀÄ, £À£Àß C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ D±ÀªÀiÁä EªÀ¼À£ÀÄß ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ zÀÄUÀðªÀÄä EªÀ¼À PÀĪÀÄäQ̤AzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ. 

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ¹.ºÉZï. PÀ¯Áåt PÀĪÀiÁgÀ ¸Á|| UÀÄAlÆgÀÄ DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ gÀªÀgÀÄ, £ÀªÀÄä UÀÄvÉÛzÁgÀ gÁªÀĨÁ§Ä EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ C¥sÀd®¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀågÁdÄ E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ J-32 JPÀì-1162 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì UÀÄ®âUÁðPÉÌ §gÀĪÁUÀ ªÀįÁè¨ÁzÀ  UÁæªÀÄ zsÁn ªÀÄÄAzÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ mÉA¥ÀÆ mÁæöåPÀì UÁªÀiÁ £ÀA. JªÀiï ºÉZï-13 J ºÉZï-0518 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÀvÀågÁdÄ EvÀ¤UÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ DV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. £À£ÀUÉ §®UÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ §rzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. mÉA¥ÀÆ mÁæöåPÀì qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÉÆÃqÀ §®¨sÁUÀPÉÌ EzÀÝ VqÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ mÉA¥ÀÆ mÁæöåPÀì ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt C¥ÀWÁvÀr¹zÀ mÉA¥ÀÆ mÁæöåPÀì UÁªÀiÁ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ  ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¥sÀd®¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

CPÀæªÀÄ £ÁqÀ ¦¸ÀÆÛ® ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ oÁuÉ :AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ zÁR¯Áw, ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ PÀAnæªÉÄÃqÀ [£ÁqÀ] ¦¸ÀÆÛ® ElÄÖPÉÆArzÀÝ FgÀtÚ  vÀAzÉ GªÀÄätÚ §eÁgÉ ¸Á|| ªÀiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ EvÀ£À£ÀÄß r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉç D¼ÀAzÀ, ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. ¸ÁºÉç D¼ÀAzÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è  ²æà r. ¸ÀAvÉƵÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L ºÁUÀÆ  CªÀgÀ ¹§âA¢ d£ÀgÀ vÀAqÀ zÁ½ ªÀiÁr §A¢ü¹zÀÄÝ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁVzÉ. F PÀÄjvÀÄ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.