Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, November 16, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-11-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 16-11-2016

ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ. 20/2016, ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 15-11-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕವಿತಾ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾವಿಕಟ್ಟಿ ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕುರುಬ, ಸಾ: ಗಡಿನಿಂಗದಳ್ಳಿಮ, ಸದ್ಯ: ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ) ರವರು ತನ್ನ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಬಾವಿಕಟ್ಟಿ ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕುರುಬ, ಸಾ: ಗಡಿನಿಂಗದಳ್ಳಿ, ಸದ್ಯ: ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಕೆ) ರವರಿಬ್ಬರು ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಸಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಆಕಸ್ಮೀಕವಾಗಿ ಹಾವು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡನ ಬಲಗಾಲಿನ ಪಾದದ ಮೇಲುಗಡೆ ಕಚ್ಚಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಕಾಲಿಗೆ ನೋಡಲು ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಹಲ್ಲು ನಟ್ಟಿದ ರಕ್ತಗಾಯ ಆಗಿದನ್ನು ನೋಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಹೂಗೊಂಡ , ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ, ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪಾ ತೋಳೆ ರವರೆಲ್ಲರೂ ಗಂಡನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹುಮನಾಬಾದಕ್ಕೆ ತರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು  ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 273/2016, PÀ®A 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÁWÀªÀiÁgÉ, 2) CPÀëAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ  ªÁWÀªÀiÁgÉ, 3) ¥Àæ«Ãt @ ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ªÁWÀªÀiÁgÉ ºÁUÀÆ 4) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ªÁWÀªÀiÁgÉ J®ègÀÆ ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ, ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ PÀÆr F »AzÉ £À£Àß vÀªÀÄä£À ªÉÄÃ¯É PÉÃ¸ï ªÀiÁr¢Ýj CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæºÁèzÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°ÃvÀ, ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ, ¨sÁ°Ì gÀªÀjUÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß fêÀ ¸À»ÃvÀ PÉÆAzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ, CzÉà ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¸ÀzÀj £Á®ÄÌ d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-11-2016 gÀ ªÀÄzsÀå gÁwæ CAzÁdÄ 12 UÀAmɬÄAzÀ 2 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¨sÁ°Ì §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÀȶ E¯ÁSÉAiÀÄ ºÀ¼É PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ ¸ÀA¢AiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ zsÀ£Á£ÀAzÀ vÀAzÉ ¥ÀæºÁèzÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°ÃvÀ, ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ®Äè JwÛ ºÁQ vÀ¯É eÉfÓ PÉÆ¯É ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 230/2016, PÀ®A 307 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-11-2016 gÀAzÀÄ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ dAiÀÄAw EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ EAzÀgÀ¹AUï vÀAzÉ UÀÄgÀÄzÀAiÀiÁ¯ï¹AUï ¸ÉÆÃr ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ¹Sï, ¸Á: £ÀVãÁ WÁl gÉÆÃqÀ, UÀÄgÀÄzÁégÁ ºÀwÛgÀ, £ÁAzÉÃqÀ (ªÀĺÁgÁµÀÖç) gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀªÀgÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄgÀÄzÁégÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ dUÀfÃvï ¹AUï vÀAzÉ d¸À¥Á®¹AUÀ ºÁUÀÆ CtÚ£À ªÀÄUÀ ºÀj¢Ã¥À¹AUÀ vÀAzÉ ¸ÀvÀ£ÁªÀĹAUÀ ¸ÉÆÃr EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ §A¢zÀÝgÀÄ, J®ègÀÆ UÀÄgÀÄzÁégÀzÀ°è UÀÄgÀÄUÉÆ«AzÀ ¹AUÀ AiÀiÁwæ ¤ªÁ¸À gÀÆA £ÀA. 130 gÀ°è ªÀÄvÀÄÛ dUÀfÃvï ¹AUï & ºÀgÀ¢Ã¥À¹AUï EªÀgÀÄ gÀÆA £ÀA. 168 £ÉÃzÀgÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛJ®ègÀÆ UÀÄgÀÄzÁégÀzÀ°è gÁwæ £ÀqÉAiÀÄĪÀ QvÀð£É PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ 2300 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÁ¸À«zÀÝ gÀÆA £ÀA. 168 £ÉÃzÀgÀ AiÀiÁwæ ¤ªÁ¸ÀzÀ°è ªÁ¸À«zÀÝ £ÁAzÉÃqÀ£À ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ jwPï, ®QÌ §mÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ rA¥À¯ï JA¨ÁvÀ£À vÀªÀÄä UÀÄ¦à ªÀÄvÀÄÛ d¸À«AzÀgÀ¹AUÀ ZÁªÀ¯Á J®ègÀÆ ¸Á: £ÁAzÉÃqÀ F £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ dUÀfÃvï ¹AUÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀgÀ¢Ã¥À¹AUÀ EªÀgÀ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß eÉÆÃvÉ EzÀÝ PÀÄ®¢Ã¥À¹AUï ¸ÀAzsÀÄ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀj £Á®ÄÌ d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÁ¸ÀªÁzÀÝ gÀÆA £ÀA. 168 £ÉÃzÀgÀ Qð CrØ ªÀÄÄj¢zÀÝjAzÀ Qð CrØ AiÀiÁPÉ ªÀÄÄj¢¢Ýj CAvÁ PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £À£Àß ¸ÀA§A¢üUÀ¼À eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ DUÀ £ÁªÀÅ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ w¼ÀĪÀ½PÉ ºÉý CªÀgÀªÀgÀ gÀƪÀÄUÀ½UÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸Á¯Éà ©ÃzÀgÀ ªÉÄà PÉÊ¸É §ZÀPÉà eÁvÉ ºÀªÀiï zÉÃR¯ÉAUÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ UÀÄgÀzÁégÀzÀ vÀªÀÄä gÀƪÀÄUÀ½UÉ «±ÁæAw PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 15-11-2016 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dUÀfÃvï ¹AUï ªÀÄvÀÄÛ ºÀgÀ¢Ã¥À¹AUÀ EªÀgÀ gÀÆ«Ä£À PÀqÉ UÀÄ®Äè UÁªÀ½ PÉý §AvÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄð®¹AUÀ, PÀÄ®¢Ã¥À¹AUï, PÀÆrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁwæ ¤ªÁ¸À gÀƪÀÄ £ÀA. 168 £ÉÃzÀgÀ PÀqÉUÉ zsÁ«¹ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV dUÀfÃvï¹AUï ªÀÄvÀÄÛ ºÀgÀ¢Ã¥À ¹AUÀ EªÀgÀÄUÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ ¸Á¯É ºÀªÀiÁgÉ ¸Éà lPÀÌgÀ ¯ÉÃgÉ RvÀA PÀgÉÆà CAvÁ eÉÆÃgÁV MzÀgÁqÀÄvÁÛ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ ¸À¤ßªÉñÀ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrzÀÝgÀÄ, jwPï, ªÀÄvÀÄÛ ®QÌ §mÉÃgÁ EªÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è vÀ®ªÁgÀUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ ºÉzÀj C¯Éè CAvÀgÀzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è £ÁAzÉÃqÀ £ÀUÀgÀzÀ 1) jwPï, 2) ®QÌ §mÉÃgÁ, 3) rA¥À®£À vÀªÀÄä UÀĦà & 4) d¸À«AzgÀ¹AUï ZÁªÀ¯Á EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ dUÀfÃvï ¹AUï EvÀ¤UÉ »UÁΪÀÄÄUÁÎ xÀ½¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ®QÌ §mÉÃgÁ FvÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ vÀ®ªÁgÀ¢AzÀ dUÀfÃvï¹AUï EvÀ£À §®UÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ DUÀ RvÀA PÀgÉÆà ¸Á¯ÉÃPÀÆ PÁå ºÉÆÃvÁ zÉÃR¯ÉAUÉ CAvÁ CAzÁUÀ jwPï FvÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ vÀ®ªÁgÀ¢AzÀ dUÀfÃvï¹AUï FvÀ£À PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ,  dUÀfÃvï ¹AUï FvÀ gÀPÀÛzÀ ªÀÄqÀÄ«£À°è ©¢ÝzÀÝ£ÀÄ £ÉÆÃr ¸Á¯Á ªÀÄgÀUÀAiÀiÁ CAvÁ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¥ÀæeÁջãÀ ¹ÜwAiÀÄ°èzÀÝ dUÀfÃvï ¹AUï FvÀ¤UÉ PÀÆqÀ¯Éà aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ªÀiÁr¹ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ C°è£À ªÉÊzÀågÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ dUÀ¢Ã±À ¹AUÀ FvÀ¤UÉ ºÀgÀ¢Ã¥À¹AUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢ UÉưعAUï EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À C¥ÉÆïÉÆà D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, dUÀfÃvï ¹AUï EvÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ F PÀÈvÀå J¸ÀVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ UÀÄgÀÄzÁégÀzÀ AiÀiÁwæ ¤ªÁ¸ÀzÀ gÀƪÀĨÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ d£ÀgÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 301/2016, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ±ÉÆèsÉPÀgï ªÀAiÀÄ: 59 ªÀµÀð, G: ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ±Á¯É d£ÀvÁ £ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV gÀªÀgÀ ±Á¯ÉUÉ PÀA¥ÀÆålgï ºÁUÀÄ 16 ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ MzÀV¸À¯ÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 12-11-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄzsÁå£ÀzÀªÀgÉUÉ ±Á¯É PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ gÀeÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄzsÁå÷£À ±Á¯ÉAiÀÄ J¯Áè PÉÆÃuÉUÀ½UÉ ©ÃUÀ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 14-11-2016 gÀAzÀÄ gÀeÉUÀ¼À £ÀAvÀgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÀA¥ÀÆålgï PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀÝ ©ÃUÀ E¢ÝgÀĪÀÅ¢¯Áè, DUÀ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÀA¥ÀÆålgï PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ 16 ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ C°è E¢ÝgÀĪÀÅ¢¯Áè, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ºÉÊ ¥ÁªÀgï 12 ªÉÇïïÖ lÄå§ègï ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ ¨ÁåZï £ÀA. 6954-7260 EzÀÄÝ MAzÀÄ ¨ÁåljAiÀÄ QªÀÄävÀÄÛ CAzÁdÄ 1000-1500 gÀÆ UÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ MlÄÖ 16 ¨ÁåljUÀ¼À QªÀÄävÀÄÛ 24,000/-gÀÆ UÀ¼ÀÄ. EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-11-2016 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

KALABURAGI DISTRICT REPORTED CRIMES

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಯಡ್ರಾಮಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ: 15-11-2016 ರಂದು ಶ್ರೀ ಪರಮಾನಂದ ತಂದೆ ಆನಂದಪ್ಪ ಚಾಂದ ಕವಟೆ ಸಾ:ಕೊಣಶಿರಸಗಿ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಗ 4-5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರರು ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಗ್ರಾಮದ  ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಗೊಲ್ಲಾಳಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಡಕೋಳ ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ತಾತನವರು ಕುಳಿತು ಹೋಗಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆನಂದಪ್ಪನವರು  ಗದ್ದುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು.  ಹೀಗಿದ್ದು, ದಿ: 14-11-16 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಗೌಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಾನು ಇರುವ ಗದ್ದುಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 15-11-2016 ರಂದು ನನಗೆ ಶಾಂತಪ್ಪ ಇತನು ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಬನ್ನೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಕೂಡಲಗಿ, ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ ಹೀಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಂದೆ ಇರುವ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಗವಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಲಂಗಿನ ಮೇಲೆ ಬೋರಲಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಹೊರಳಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಗಾಯವಾಗಿ ಮುಖ ಉಬ್ಬಿದಂತಾಗಿ ರಕ್ತ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಗುಪ್ತಾಂಗದ  ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು. ಗವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಗವಿಯಲ್ಲಿದ್ದ  ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಗೆ ತಂದು ಅದರಲ್ಲಿನ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದು. ಈ ಕೊಲೆ ದಿ: 14-11-16 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು       ನಮ್ಮ ತಂಧೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಳಳದಲ್ಲಿ ಕಡಕೋಳ ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೊಲ ಕೊಡಬಾರದೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಗೌಡ ತಂದೆ ಮುತ್ತಣ್ಣಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲನು. ಗವಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಗೌಡನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಯಡ್ರಾಮಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ,
ಮಟಕಾ ಜೂಜು ಕೋರನ ಬಂಧನ:
ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿ 14.11.2016 ರಂದು ಶ್ರೀ ನಾಗಭೂಷಣ ಎ.ಎಸ್.ಐ ಜೇವರಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರು ಜೇವರಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ರಾಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಕರಣಪ್ಪ ಅವಂಟಿ ಸಾ: ಗುಡೂರ ಎಸ್.ಎ  ತಾ: ಜೇವರಗಿ ರವರ ಮೇಲೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆತನಿಂದ ನಗದು ಹಣ ರೂ 4,375/-  ಮತ್ತು  ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿಯವನ ವಿರುದ್ದ ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಸಾರಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಫರಹತಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 14-11-2016 ರಂದು ಫರಹತಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನದಿಸಿನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಾಂತರ ಭೀಮಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರುದಾರನಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಚವ್ಹಾಣ ಈತನು ನಿಯಮ ಬಾಹೀರವಾಗಿ  ಮರಳನ್ನು ಟಿಪ್ಪರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತಿರುವಾಗ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅಕರಮ ಮರಳು ತುಂಬುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಕಿರಣಕುಮಾರ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗ ನದಿಸಿನ್ನೂರ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ವಿಜಯಕುಮಾಋ ಚವ್ಹಾಣ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪರ ಚಾಲಕರ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.