Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, June 7, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07-06-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 07-06-2016

©ÃzÀgÀ ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2016, PÀ®A 498(J), 143, 147, 323, 307, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-01-2011 £Éà ¸Á°£À°è ¸ÀÄzsÁªÀÄ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ £ÁqÉ ¸Á: ªÀįÁè¥À°è, ºÀ©Ã§ £ÀUÀgÀ £Á¯Á ªÀiÁAUÀgÀ §¹Û (zsÉÆéWÁl) ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ £ÀgÉãÀ £ÁqÉ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁ𢠦üAiÀiÁð¢ gÀÆ¥Á UÀAqÀ £ÀgÉãÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁAUÀgÀªÁr, ¸Á: ªÀįÁè¥À°è, ºÀ©Ã§ £ÀUÀgÀ £Á¯Á ªÀiÁAUÀgÀ §¹Û (zsÉÆéWÁl) ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ, ¸ÀzÀå: ¢Ã£ÀzÀAiÀiÁ® £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ vÀAzÉ ¢°Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ, vÁ¬Ä fÃeÁ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀð UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÉ£ÁßVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ 4 ªÀµÀð 6 wAUÀ¼À MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl«zÀÄÝ, ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ CqÀÄUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁr®è CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ ºÁUÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ 1) ªÀiÁªÀ ¸ÀÄzÁªÀÄ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ, 2) CvÉÛ ¥ÀÆuÁð¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀÄzsÁªÀÄ, 3) ªÉÄÊzÀÄ£À G¦AzÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀÄzsÁªÀÄ, 4) £ÁzÀt ±ÁºÀÄ vÀAzÉ ¸ÀÄzÁªÀÄ £ÁqÉ ¸Á: J®ègÀÆ ªÀįÁè¥À°è, ºÀ©Ã§ £ÀUÀgÀ £Á¯Á ªÀiÁAUÀgÀ §¹Û (zsÉÆéWÁl) ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆqÀ «£ÁB PÁgÀt ¢£Á®Ä ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ, zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ, vÁ¬Ä, aPÀÌ¥Àà, vÀªÀÄä, CtÚ gÀªÀgÉ®ègÀÆ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ §AzÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ w¼ÀĪÀ½PÉ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, DzÀgÀÆ PÀÆqÀ CªÀgÀÄ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀĪÀzÀ£ÀÄß ©nÖgÀĪÀ¢®è, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ zÉÊ»PÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼ÀzÉ 6 wAUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ©ÃzÀgÀÀzÀ ¢Ã£ÀzÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀPÉÌ §AzÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 30-05-2016 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÀgÉãÀ, 2) ¸ÀÄzÁªÀÄ, 3) ¥ÀÆuÁð¨Á¬Ä, 4) G¦AzÀgÀ, 5) ±ÁºÀÄ gÀªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¢Ã£ÀzÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ §gÀzÉ EzÀÝgÉ, ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁr PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, PÀÄwÛUÉ MwÛ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà EªÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ, EªÀgÀÄ §gÀzÉà EzÀÝgÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄwÛUÉ MwÛ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-06-2016 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.132/2016 PÀ®A 379 L.¦.¹;- ¢£ÁAPÀ 06/06/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦ügÁå¢ ²æà UÀuÉñÀ ¹.¦.¹ 294 ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-33-J-4142 ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 05/06/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¦.L ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¦ügÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ eÉÆvÉAiÀÄ° §¸ÀªÀgÁd ¹.¦.¹ 180 E§âgÀÆ zÉêÀzÀÄUÀð PÁæ¸ïUÉ ZÉÃPï ¥ÉƸÀÖ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃV PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwzÀÝ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06/06/2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 07-30 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð PÀqɬÄAzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-33-J-4142 £ÉÃzÀÄÝ ¤°è¹ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ F §UÉÎ ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ  ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À®Ä ºÉýzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ zÁR¯ÁV EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ºÉýzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À ªÀiÁ°PÀ E§âgÀÆ PÀÆr ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwzÀÝ §UÉÎ RavÀªÁVzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/2016 PÀ®A 379 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2016 PÀ®A 323, 324, 447, 504, 506 s¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹;-¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è ¸ÀéAvÀ ºÉÆ® ¥ÀmÁÖ ¸ÀªÉð £ÀA. 129/C «¹Ûtð 7 JPÀgÉ 8 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ £ÁªÀÅ F ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß 02 ªÀµÀðzÀ »AzÉAiÉÄà ¸ÀÆAiÀÄð vÀA. eÉêÀiÁè ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀuÁå vÀA. eÉêÀiÁè EªÀjUÉ MwÛ ºÁQzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß eÉêÀiÁè£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1) ºÀtªÀÄAvÀ vÀA. eÉêÀiÁè gÁoÉÆÃqÀ, 2) ¥ÁAqÁå vÀA. eÉêÀiÁè gÁoÉÆÃqÀ, 3) ¸ÀÆAiÀÄð vÀA. eÉêÀiÁè gÁoÉÆÃqÀ, 4) ±ÀgÀuÁå vÀA. eÉêÀiÁè gÁoÉÆÃqÀ, 5) vÉÃeÁå vÀA. eÉêÀiÁè gÁoÉÆÃqÀ ¸ÁB J®ègÀÆ AiÀÄA¥ÁqÀ vÁAqÁ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-02-2015 gÀAzÀÄ ªÉÄïÁÌt¹zÀ eÉêÀiÁè £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ F ºÉÆ® £ÀªÀÄäzÀÄ CAvÁ AiÀiÁzÀVj G¥À-£ÉÆAzÀt C¢üPÁjUÀ½UÉ ¸ÀļÀÄî ªÀiÁ»w ¤Ãr ¸ÀzÀgÀ ºÉÆ®zÀ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ PÉ.©.J¸ï ¨ÁåAPÀ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ïzÀ°è 1,00,000/-gÀÆ UÀ¼À ¸Á®ªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÉ F 2 ªÀµÀðzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è £À£ÀUÉ  ªÉÆøÀ ªÀAZÀ£É ªÀiÁr £ÀA©PÉ zÉÆæúÀªÉ¸ÀVzÀÄÝ F §UÉÎ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA 95/2015 ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
            »ÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06/06/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1) ¥ÁAqÁå vÀAzÉ eÉêÀiÁè gÁoÉÆÃqÀ, 2) ²«¨Á¬Ä vÀAzÉ ¥ÁAqÁå gÁoÉÆÃqÀ, 3) ¸ÀÆAiÀÄð vÀAzÉ eÉêÀiÁè gÁoÉÆÃqÀ ªÀÄvÀÄÛ 4) ±ÁuÁå vÀAzÉ eÉêÀiÁè gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| J®ègÀÆ AiÀÄA¥ÁqÀ vÁAqÁ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 129/C «¹Ûtð 7 JPÀgÉ 8 UÀÄAmÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è 02 JPÀgÉAiÀÄ°è ©vÀÛ®Ä ºÉÆÃVzÁÝgÉ CAvÁ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀAzÉ ZÀAzÁæöå vÀAzÉ ºÀmÁÖöå gÁoÉÆÃqÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä CtÚ eÉÊgÁªÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÁæöå gÁoÉÆÃqÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj 04 d£ÀgÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV vÉÆUÀj ¨É¼É ©vÀÄÛwÛzÁÝUÀ £ÁªÀÅ CªÀjUÉ KPÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ vÉÆUÀj ¨É¼É ©vÀÛPÀwÛÃj CAvÁ PÉýzÁUÀ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É gÀAr ªÀÄPÀ̼Éà F ºÉÆ® ¤ªÀÄäzÀÄ C®è £ÀªÀÄäzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CAzÀªÀgÉ CªÀgÀ°è ¥ÁAqÁå vÀAzÉ eÉêÀiÁè gÁoÉÆÃqÀ FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ©¢ÝzÀÝ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ¸ÀÆAiÀÄð vÀAzÉ eÉêÀiÁè gÁoÉÆÃqÀ FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ eÉÊgÁªÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÁæöå gÁoÉÆÃqÀ FvÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄĶ֪ÀiÁr ºÉÆmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢ÝgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ ±ÁuÁå vÀAzÉ eÉÆêÀiÁè gÁoÉÆÃqÀ FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉ ZÀAzÁæöå gÁoÉÆÃqÀ FvÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ºÁUÀÆ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ²«¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÁAqÁå EªÀ¼ÀÄ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̽UÉ ©qÀ¨ÉÃrj R¯Á¸À ªÀiÁrj CAvÁ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2016 PÀ®A, 420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 78(3) PÉ.¦ DPïÖ ;- ¢£ÁAPÀ: 06-06-2016 gÀAzÀÄ 7-00 ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉAiÀÄ J¸ï.ºÉZï.r PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä, DgÉÆæAiÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06-06-2016 gÀAzÀÄ 5-00 ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ UÉÆÃV¥ÉÃoÀzÀ RÄgÉö ªÀĺÉÆïÁè NtÂAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÁdjzÀÝ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ 1) ²æà ¸ÁAiÀħtÚ ¦¹-112 2) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¦¹-232 gÀªÀjUÉ ¨sÁwä «µÀAiÀÄ w½¹ ¥ÀAZÀ d£ÀgÁzÀ 1) ²æà FgÀtÚUËqÀ vÀAzÉ AiÀÄ®ètÚUËqÀ PÀ¯Á® ªÀAiÀÄ|| 43 ªÀµÀð eÁ|| F½UÉÃgÀ G|| ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| UÉÆÃV¥ÉÃoÀ 2) ²æà ¸ÀĨsÁ±ÀÑAzÀæ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÁ£Àf PÀ¯Á® ªÀAiÀÄ|| 40 ªÀµÀð eÁ|| PÁlV G|| mÉîjAUÀ ¸Á|| UÉÆÃV¥ÉÃoÀ EªÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ PÀgɬĹ CªÀjUÀÆ ¨sÁwä «µÀAiÀÄ w½¹ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉJ-32 f-392 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÉÆÃV¥ÉÃoÀ UÁæªÀÄzÀ RÄgÉö ªÀĺÉƯÁèzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è fÃ¥ï ¤°è¹ J®ègÀÆ PɼÀUÉ E½zÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä RÄgÉö ªÀĺÉÆïÁè ºÀwÛgÀ ¸ÀªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÉÊ ªÀiÁr PÀgÉzÀÄ ¨ÁA¨É PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ zÉʪÀzÀ Dl DqÀ §¤ßj MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 5-30 ¦JªÀiï PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¹zÀÄÝ vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ¸ÉÃgÉUÁgÀ ªÀAiÀÄ|| 38 ªÀµÀð eÁ|| ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² (PÁnPÀ) G|| mÉîgï ¸Á|| UÉÆÃV¥ÉÃoÀ vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ w½¹£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À CAUÀ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1500/- 2) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn 3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À zÉÆgÀQzÀÄÝ 5-30 ¦JªÀiï ¢AzÀ 6-30 ¦JªÀiï zÀªÀgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ PÀ®A, 420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 78 (3) PÉ.¦. DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ DzÉò¸À¯ÁVzÉ CAvÁ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಜೇವರಗಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 06.06.2016 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 11.15 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಠಾಣೆಯ ಸಿಪಿಸಿ 513 ರವರು ಕಲಬುರಗಿ ಗಂಗಾ ಆಸ್ಪ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು, ಶ್ರೀಮಂತ ಇಲ್ಲಾಳ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಜೇವರಗಿ ಠಾಣೆ ರವರು  ಸದರಿ ಗಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಾಯಾಳು ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಒಡೆಯರಾಜ ಇವರ ಮಗನ ಜಾವಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊಂತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 05.06.2016 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ತಂದೆ ಕಚುರು ಪವಾರ, ಈಶ್ವರ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಒಡೆಯರ, ಅನೀಲ ತಂದೆ ನಾಗರಾಜ ಒಡೆಯರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಕಾರ ನಂ ಕೆಎ-01-ಝಡ್-6255 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸೊಂತ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಜಾವಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಕಾರನ್ನು ಗಣೇಶ ಪವಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಇಂದು ದಿ. 06.06.2016 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜೇವರಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರ ವಲಯದ ದಾರೂಲ್ ವೂಲುಮ ಮಹ್ಮದಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಜೇವರಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಎದುರಿನಿಂದ ಒಂದು ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ. ಬಸ್ಸ ನಂ ಕೆ.ಎ36 ಎಫ್ 1035 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸುಂಕದ ಇತನು ಬಸ್ಸ ಅನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿ ಅಫಘಾತ ಮಾಡಿದನು. ಈ ಅಫಘಾತದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಒಡೆಯರ್, ಅನೀಲ ಒಡೆಯರ ಇವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾದಾ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಕಾರ ಚಾಲಕ ಗಣೇಶಯನ ತಲೆಗೆ, ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ, ಬಲ ಕಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ, ಮೂಗಿನ ಹತ್ತಿರ ತುಟಿಯ ಹತ್ತಿರ, ಎಡಭುಜ ಕೇಳಗೆ ಬಾರಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಮುರಿದಿದ್ದುಅವನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಕಲಬುರಗಿ ಗಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವನಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ 7.40 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ.  ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಡಬೂಳ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ-05/06/2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮಗಾ ಆಕಾಶ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ರಾಕೇಶ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನ್ನ  ಮೋಬೈಲ್‌ಗೆ ನನ್ನ ಮಗಾ ಜಗದೀಶ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಟೆಲರಿಂಗ್ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲಿಕನಾದ ಆನಂದ ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆನೆಂದರೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗಾ ಜಗ್ಗದೀಶ ಹಾಗೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೂವರು ಕೊಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಮೋ.ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-32 ಯು-8841 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ರಾತ್ರಿ 9 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಮೀಪ ನಿನ್ನ ಮಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತೆಲೆಯ ಹಿಮ್ಮದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಲಗಾಲಿನ ಮಂಡಿ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಬೇಹೊಷಾ ಆಗಿರುದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಅಂಬುಲೈಸ್ಸನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಲಬುರಗಿಯ ಯುನೈಟೇಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ರಾಕೇಶ ಸೇರಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಯುನೈಟೇಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗಾ ಇತನ ತೆಲೆಯ ಹಿಮ್ಮದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಬಲಗಾಲಿನ ಮಂಡಿ ಹತ್ತಿರ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ತರಿಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲ್ಲಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಆನಂದ ಇತನಿಗೆ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ-05/06/2016 ರಂದು 7 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರುವ ಕೆಎ-32 ಯು-8841 ನೇದ್ದರ ನಾನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗಾ ಜಗ್ಗದೀಶ ಹಾಗೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೂವರು ಕೊಡಿಕೊಂಡು ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಈತನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದು ಹಿಂದುಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಾ ಜಗದೀಶ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದು ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಮೀಪ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ರಾಘವೇದ್ರ ಇತನು ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ನಿದಾನವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸು ಅಂತಾ ಹೇಳಲು ಆತನು ಹಾಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದರಿಂದ ನನ್ನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತ ಜಗ್ಗದೀಶ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಿಮ್ಮದ್ದಿಯಿಂದ ಆಯಾತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾವು ಮೋ.ಸೈಕಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ತೆಲೆಗೆ ಬಲಗಾಲಿನ ಮಂಡಿ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಬೇಹೋಷಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ ನಂತರ ಆತನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಅಂಬುಲೈನ್ಸನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿರುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಸದರಿ ಘಟನೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ9-30 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಇರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯೇ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ-06/06/2016 ರಂದು 1-20 ಎ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಡಬೂಳ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.