Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, March 8, 2016

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 54/2016 PÀ®A: 457, 380 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 07/03/2016 gÀAzÀÄ 11:00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ gÁeÉñÀ ¥Ánïï vÀAzÉ «gÀtÚUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ:32 eÁw; °AUÁAiÀÄvÀ G:f¯Áè GzÀAiÀĪÁt ªÀgÀ¢UÁgÁgÀÄ ¸Á: ®Qëöäà £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ »ÃUÉ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ  ²æÃPÁAvÀ gÉrØ UÀÄAd£ÀÆgÀgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ EzÀÄÝ »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:06/03/2016 gÀAzÀÄ  gÁwæ 08-00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÉ®¸À ¤«ÄvÀå ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÉ£ÀÄ , ¢£ÁAPÀ:07/03/2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 05-00 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀzÀ°è EzÁÝUÀ £ÀªÀÄä  ªÀÄ£É ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ²æÃPÁAvÀgÉrØ EªÀgÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÆSÁAvÀgÀ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¤ÃªÀÇ ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ gÁwæ £Á®ÄÌ UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ¼ÀͼÀªÁVzÉ PÀÆqÀ¯Éà §¤ß CAvÁ wý¹zÀgÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV ªÀÄÄAd£É 08-00 J,JªÀiï PÉÌ £Á£ÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨Á±ÀV® PÉÆAr ªÀÄÄgÀÄzÀÄ ¸Àé®à vÉgÀ¢vÀÄÛ, DUÀ £Á£ÀÄ ºÉƼÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV ¨ÉÃqÀ gÉÆêÀiï £À°èlÖ D¯ÁgÁªÀÄ vÉgÉ¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è EnÖzÀÝ §mÉÖ §gÉ ¸ÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Á覯ÁèªÁV ©¢ÝzÀªÀÅ D¯ÁªÀiÁjAiÀÄ°è ElÄÖzÀÝ CAzÁdÄ 15000/-gÀÆ EgÀ°¯Áè AiÀiÁgÀÆ PÀ¼ÀÄî gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® PÉÆAr ªÀÄÄgÀÄzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉÆüÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¨ÉÃqÀ gÉÆêÀiï £À°èzÀÝ ªÀÄAZÀzÀ qÁæzÀ°è EnÖzÀÝ D¯ÁªÀiÁj Qà vÉUÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ D¯ÁªÀiÁj vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°è EnÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 15000/-gÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ,
   PÁgÀt £ÁªÀÅ ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2016 PÀ®A 457, 380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 27/2016 PÀ®A  279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 06/03/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 ¦.JªÀÄ.PÉÌ oÁtUÀÄA¢ PÁæ¸Àß°è §gÀĪÀ PÉ.E.© ¸ÉÖõÀ£ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-33, Dgï-6235 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄÈvÀ C¯ÁèªÀÅ¢Ýãï FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁzÀVjUÉ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ E£ÉÆߧâ DgÉÆævÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-33, J¸ï-6660 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ PÀÆqÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀÆqÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ oÁ£ÁUÀÄA¢ PÀqÉUÉ ºÉÆgnzÁÝUÀ  E§âgÀÄ ¸ÀªÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀUÁvÀzÀ°è E§âgÀÄ ¸ÀªÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ »A§¢ PÀĽvÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, EzÀgÀ°è ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-33,Dgï-6235 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ C¯ÁèªÀÅ¢Ýãï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀÄįÁè ªÀ;19 FvÀ£ÀÄ aQvÉìUÁV gÁAiÀÄZÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÉå gÁwæ 9-30 ¦.JA.PÉÌ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ DzÀ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ½AzÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀî¯ÁgÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÀÅ E§âgÀÄ ªÉÆmÁgÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀgÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ dgÀÄVzÀÝgÀ §UÉÎ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä DVgÀÄvÀÛzÉ.
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2016 PÀ®A:, 506, 341, 504, 34, 323, 324 ¸ÀAUÀqÀ 34
L.¦.¹ :- ªÀÄÄzÀ£ÀÆgÀ(©) UÁæªÀÄzÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÀÄÄzÀ£ÀÆgÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¸ÀªÉð£ÀA§gÀ 108 gÀ°è EzÀÝ 8 JPÀgÉ 14 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ eÉƬÄAmÁVzÀÄÝ CzÀgÀ°è 4 JPÀgÉ 7 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ªÀÄPÀÆÛªÀĸÁ§ ªÀÄPÀ£ÁzÁgÀ EªÀ¤UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀÄÝ ªÀÄPÀÆÛªÀĸÁ§ vÀ£ÀUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀzÉà CAzÁdÄ ¯ÉPÀÌzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ FUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀ®Ä vÉÆAzÀgÉ DVzÀÝPÉÌ C¼ÀvÉ ªÀiÁr¹ ºÀzÀÄÝ §¸ÀvÀÄ ºÁQ¹PÉÆrj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀ°è PÀÆr ¦AiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ UÉƽ¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÉA¨sÁ« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 27/2016 PÀ®A:, 506, 341, 504, 323, 324 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕ 07-03-2016 ರಂದು 12-15 ಪಿ.ಎಂಕ್ಕೆ ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಕೀಯ ರಂಜಾನಸಾಬ ತಂದೆ ಮೈದಿನಸಾ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ  1) ಮೌಲಾಷಾ ತಂದೆ ಮಾಬುಷಾ ಮಕನದಾರ 2) ಲಾಲಸಾ ತಂದೆ ಮೌಲಾಷಾ ಮಕನದಾರ 3) ಷಾಹುಸೇನ ತಂದೆ ಮಾಬುಷಾ ಮಕನದಾರ 4) ತೊಯಿಂದ ತಂದೆ ಮಲಂಗಷಾ ಮಕನದಾರ ಸಾ: ಎಲ್ಲರೂ ಮುದನೂರ(ಬಿ) ಇವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಸಿ ಲೇ ಬೋಸಡಿ ಮಗನೇ ನಿನ್ನ ಸೊಕ್ಕು ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನದಾರ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಾ ನಮ್ಮದರೇ ಆಗಬೇಕು ಮಗನೇ ಇವತ್ತು ಹೊಲ ಅಳತೆ ಮಾಡಿಕೊಡುಬೇಕು ಬೋಸಡಿ ಮಗನೇ ಅಂತ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಒದರಾಡುತ್ತಾ ಬಂದು ನನಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಸಿದರು. ಆಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ತಡೆಯಿರಿ ಊರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಾ ಮಗನೇ ಇವತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಮೌಲಾಷಾ ಇತನು ಒಂದು ಹಿಡಿಗಾತ್ರದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದನು. ನಂತರ ಉಳಿದವರು ನನಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಮೈಮಲೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಜಯರಡ್ಡಿಚೌದ್ರಿ ಇವರು ಬಂದು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿದರು. ಆಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೇ ಇದ್ದಿವಿ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲದ ಒಳಗೆ ಹೊಲ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಾ ಅಂದರೆ ಜೀವ ತೆಗೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 54/2016 PÀ®A: 498(J) 504 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ :- ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಆರೋಪಿ ನಂ.01 ರವರ ಜೋತೆ ದಿನಾಂಕ:30/05/2014 ರಂದು  ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ  ಆರೋಫಿತರು ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೊಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಆರೋಪಿತರು ಪಿರ್ಯಾಧೀಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕರುಕುಳ ನೀಡಿ ಅವಳನ್ನು  ದಿನಾಂಕ:12/01/2016 ರಂದು 10.30 ಎ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-03-2016         ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 08-03-2016

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2016, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 06-03-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄf¨ÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÀÄd®¸Á§ eÉnÖ¨ÉÆÃr ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: §ÄzsÉgÁ gÀªÀgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¨Á§Ä«ÄAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀįÁÛ£À¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄvÁ§¸Á§ J®ègÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ §ÄzsÉgÁ ²ªÁgÀzÀ ¨sÁUÀªÀÄä ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ¯É JzÀgÀĤAzÀ ¯Áj £ÀA. JªÀÄ.JZÀ-09/PÀÄå-6814 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨Á§Ä«ÄAiÀÄå gÀªÀjUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ vÀ£Àß ¯Áj ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå gÀªÀjUÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄïÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, JqÀQ«UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, PÀÆqÀ¯É 108 CA§Ä¯É£ÀìUÉ PÀgÉ ªÀiÁr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¨Á§Ä«ÄAiÀÄå gÀªÀjUÉ aQvÉìUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2016, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 07-03-2016 gÀAzÀÄ ªÉÄúÉPÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUïgÁªÀ PÉÆ£Áᬐ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ºÀÄqÀÄV £ÉÆÃqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀªÀÄÆäj¤AzÀ vÀªÀÄÆäj£À ¢UÀA§gÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ zÁgÀPÀÆ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. JªÀiï,JZï-26/eÉ-8015 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¢UÀA§gÀgÁªÀ E§âgÀÄ ªÉÄúÉPÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ªÉÄúÉPÀgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¢UÀA§gÀgÁªÀ EªÀgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ PÉãÀ¯ï ¸À«ÄÃ¥À ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/J¯ï-2164  £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¢UÀA§gÀgÁªÀ E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ, CzÉà jÃw ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ PÀÆqÁ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ®Ä vÉÆqÉ, ¥ÁzÀPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ¢UÀA§gÀgÁªÀ EªÀjUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV EªÀgÀ §®UÁ®Ä vÉÆqÉ, ªÀÄÄAUÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ,  UÁAiÀÄUÉÆAqÀ E§âgÀÄ 108 CA§Ä¯É£Àì §AzÀ ªÉÄÃ¯É CzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ  ತಂದೆ ಮಧುಕರ ದುಮಾಲೆ ಸಾ:ಚನ್ನವೀರ ನಗರ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ರೋಡ ಕಲಬುರಗಿ  ರವರು ದಿನಾಂಕ 06-03-16 ರಂದು ತಮ್ಮ  ತಾಯಿ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ದುಮಾಲೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬಜಾಜ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಕೆಎ 32 ಇಸಿ 2955 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕುರಿತು ಬಬಲಾದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಗಿಸಿಕೊಮಡು ಮರಳಿ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಸದರ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ನಾನು ನಡೆಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ನನ್ನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ  ರಿಂಗ ರೋಡ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಲಂಗರ ಹನುಮನ ತಾಜ ನಗರ ಕ್ರಾಸ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದೇ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುನಿಂದ ರಾಂಗ ಸೈಡದಿಂದ ಅಂದರೆ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಕ್ರಾಸ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು  ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದನು. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಜೋರಾಗಿ ಕೆಳೆಗೆ ಬಿದ್ದೇವು. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಎದೆಗೆ ಭುಜಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತ ಪೆಟ್ಟ, ತರಚಿದ ಗಾಯ, ತಲೆಗೆ ಗುಪ್ತಪೆಟ್ಟು ಎಡಗಾಲು ಹಿಂಬಡಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡಗೈಗೆ ತರಚಿದ ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಆಗಿದ್ದವು. ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ದುಮಾಲೆ ಇವಳಿಗೆ ತಲೆಯ  ಹಿಂದುಗಡೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೂಗಿನಿಂದ ಬಾಯಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಡಗೈಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಆಗ  ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದ ಅರುಣಕುಮಾರ ತಲಾಟೆ ಮತ್ತು ರವಿ ಶಂಕರರಾವ ದುರವೆ ಇವರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಸೈಡಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿದರು. ನಮಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನೋಡಲು  ಹಿರೋ ಸ್ಪೆಂಡರ ಪ್ಲಸ್ ಕೆಎ 32 ಇಕೆ 0987 ನೇದ್ದು ಇದ್ದು, ಅದರ ಚಾಲಕ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದನು. ಸದರ ಯುವಕನಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂಬುಲೈನ್ಸ ಬಂದಿದ್ದು ಆಗ ಅರುಣಕುಮಾರ ಮತ್ತು ರವಿ ದುರವೆ ನನಗೂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೋರಿಸಲು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು ಅಂತಾ  ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.