Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, March 26, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26/03/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 26/03/2010
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/10 PÀ®A 176 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ; 25/3/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ gÁdPÀƪÀiÁgÀ vÀAzÉ zsÀļÀ¥Áà ªÀAiÀÄ-40ªÀµÀð G- mÉîgÀ PÉ®¸À ¸Á-ZÀnÖ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ PÀ®ÆègÀ gÉÆÃqÀ PÀqÉ ¥ÉÆînæ ¥sÁgÀªÀiï PÀlÖqÀ PÀlÄÖ wzÀÄÝ CzÀgÀ PÉ®¸À £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ DzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀIJæà UÀAqÀ gÁdPÀƪÀiÁgÀ ¨Á¯Áf ªÀAiÀÄ-32 ªÀµÀð eÁ- °AUÁAiÀÄvÀ G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á-ZÀnÖ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸ÀzÀj EªÀjUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«zÀÄÝ ¸ÀzÀj UÀAqÀ ºÉÃUÉ ¸ÀvÀÛgÀÄ JA§ÄªÀÅzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆwÛ¯Áè ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉÆà ºÉÃUÉ JA§ÄªÀÅzÀgÀ §UÉÎ C£ÀĪÀiÁ£À«gÀÄvÀÛzÉ.¸ÀA¸ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠸Á«£À §UÉÎ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀÄîªÀAvÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/10 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.:-¢£ÁAPÀ 20/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ¤¸ÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄPÀ§Ä¯ï CºÀäzÀ ªÀAiÀÄ: 31ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À, ¸Á ºÀÄqÀV EªÀgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üÃPÀjUÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä ºÉÆÃV §gÀĪÀµÀÖgÀè° CzÉà ¯ÁjAiÀÄ°è qÀ§¯ï qÉæöʪÀgÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwzÀÝ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ ±ÀjÃ¥sï ¸Á ºÀÄqÀV EvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ gÁeÉÆüÁ PÀqÉUÉ wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV UÀw gÉÆÃzsÀPÀªÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¯ÁjAiÀÄÄ MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj mÉæöʪÀgÀ CºÀäzÀ ±ÀjÃ¥sï EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀĪÁV, ¯ÁjAiÀÄ ±ÉÆÃ, ªÀÄÄA¢£À UÁè¸À ªÀÄvÀÄÛ ¨Ár PÁå©£ï ¥ÀÆwð ºÁ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/10 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/03/2010 1600 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt vÁ®ÆQ£À ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ²ªÀ°AUÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄĸÁÛ¥ÀÄgÉ, ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 147 EªÀgÀ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀA¥À¸ÉnÖUÉ «zÀÄåvÀÛ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀ J¯ï.n. ªÀiÁUÀðzÀ «zÀÄåvÀÛ ªÉÊgÀÄ £ÀA§gÀ-4 J.¹.J¸À.Dgï. PÀAqÀPÀØgÀ vÀAwAiÀÄÄ C.Q. 25,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ , 45 ªÀµÀð, ±ÁSÁ¢üÃPÁj UÀÄ.«.¸À.PÀA. ªÀÄAoÁ¼Á ±ÁSÉ ¸Á §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 58/10 PÀ®A 279,337 L.¦.¹:-
25/03/2010 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ »ÃgÁ£À£À EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÁdjzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ U˽, ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, eÁw: U˽, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á/ ¯Á®¨ÁUÀ vÁ/ f/ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆæ »gÁªÀÄ£À vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ U˽, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: U˽, G: ZÁ®PÀ, ¸Á/ ¯Á®¨ÁUÀ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ºÀĪÀÄ£À¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛzÁÝUÀ CAzÁdÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É zÉêÀt PÁål¯ï ¸ÉAlgï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛ JqÀPÉÌ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DvÀ£À §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊUÉ,ªÉÆüÀPÁ°UÉ ºÁUÀÄ ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 42/10£À PÀ®A 324,504 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/03/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁºÀÄ® vÀAzÉ ¢UÀA§gÀ ¨ÉÆgÀ¸ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð eÁw: zÀ°vÀ G: «zsÁåyð ¸Á: PÉÆÃlªÀiÁ¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ DgÉÆæ QñÉÆÃgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ eÁw: zÀ°vÀ ¸Á: PÉÆÃlªÀiÁ¼À vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼ÀªÁV ºÉÆqÉzÁlzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/10 PÀ®A 32, 34 PÉ. E JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/03/2010 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ «ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ PÀ¨ÁqÀV ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-C¸ÀÆÖgÀ vÁ:f;©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨ÉÆä «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ MAzÀÄ PÁl¤£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì EgÀzÀ PÁgÀt CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 25 ¨ÉÆä ¸ÉàõÀ¯ï «¹Ì 180 JA.J¯ï ¨Ál®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/10 PÀ®A 323, 341, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/03/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ 1) ¸À«ÃvÁ vÀAzÉ zsÀļÀ¥Áà ªÀ 20 ¸Á d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤ÃgÀÄ ZÀ°èzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠫ģÁQë vÀAzÉ ªÉAPÀl ªÀ 36 G PÀÆ° PÉ®¸À eÁåw J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ ¸Á d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀÆeÁ EªÀ¼ÀÄ D gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ®Ä eÁj ©¢ÝgÀĪÀzÀÝjAzÀ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä PÀªÀļÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ DgÉÆæ 2) zsÀļÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸ÀªÀÄUÁgÀ ªÀ-40 ¸Á d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì. EªÀ¤UÉ “ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À«ÃvÁ EªÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ ZÀ®ÄèwÛzÁÝ¼É CªÀ½UÉ ºÉüÀÄ”CA¢zÀÝPÉÌ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÁ¬ÄUÉ , ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ PÉʬÄAz, ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁu UÀÄ£Éß £ÀA 68/2010 PÀ®A 341, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/03/2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀĺÉÃgÀC° vÀAzÉ ¥Á±Áå«ÄAiÀiÁå ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀ: 26 ¸Á: ¨ÁUÀªÁ£À UÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì »ÃgÉ ªÀÄoÀ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) ¥sÀPÀÄæ¢Ý£À vÀAzÉ ¸ÀvÁÛgÀ«ÄAiÀiÁå ªÀÄįÁèªÁ¯É 2) ®wÃ¥sÀ vÀAzÉ ¸ÀvÁÛgÀ«ÄAiÀiÁå E§âgÀÄ ¸Á: »ÃgÉ ªÀÄoÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 42/2010 PÀ®A 323, 326, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 22:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C°ÃªÉÆâݣï vÀAzÉ C«ÄgÉÆÃ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ DgÉÆæ ¨sÀzÉÆægÉÆ¢Ý£ï ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÄ ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ MwÛ »r¢zÀÄÝ ªÀÄÄRzÀ ªÀÄÄV£À ªÉÄÃ¯É PÉʬÄAzÀ UÀÄ¢Ý gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ¼À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/03/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÀëwæ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀ§ ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀªÀÄ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ªÀÄÄUÀ¼ÀWÉÆÃqÀ¢AzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ NAPÁgÀ PÁqÉÆÃzÉ ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀªÀÄ ºÁUÀÆ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ f¥ï £ÀA PÉJ-39/JªÀiï-644 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj UÁrAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ C±ÉÆÃPÀ¤UÉ, ±ÀgÀtªÀiÁä, ¸ÀAUÀªÉÄñÀ¤UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Rachur District Reported Crmes

¢£ÁAPÀ 25.03.2010 gÀAzÀÄ 13.40 UÀAmÉUÉ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ §¤ßVqÀzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CzÉà UÁæªÀÄzÀ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ PÀAZÀÆj, PÀªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj "CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ" JA§ £À¹Ã©£À E¸ÉÖÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ r.J¸ï.¦ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹¦L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦.J¸ï.L §¼ÁUÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ E¸ÉàÃmï dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ºÀt gÀÆ. 10.110/- ºÁUÀÆ, E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 25.03.2010 gÀAzÀÄ 22.45 UÀAmÉUÉ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ UÀzÀælV UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ ²æà ZËqÉñÀéj zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ ²æà ZÀAzÉæÃUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÆPÀ¥Àà ºÀjd£À ¸Á: ºÀwÛUÀÄqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 5 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj "CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ" JA§ £À¹Ã©£À E¸ÉÖÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L §¼ÁUÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ E¸ÉàÃl dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ºÀt gÀÆ. 1660/- ºÁUÀÆ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀÄPÀ£ï vÀAzÉ ¸ÀvÁé£ï 25 ªÀµÀð, eÁw: gÁdĪÁgï ¸ÉAnæAUÀ PÉ®¸À ¸Á: qÉÆAPÉÃgÀ f¯Áè : £À¢AiÀiÁ ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼À FvÀ£ÀÄ ¥ÀæªÁºÀ ¦ÃrvÀ d£ÀjUÉ ¹¸ÉÆÌà PÀA¥À¤AiÀĪÀgÀÄ PÀnÖ¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢zÀÝ FvÀ£À ¸ÀA§A¢üAiÀiÁzÀ UËjgÁAiÀÄ vÀAzÉ gÀªÀiÁPÁAvÀgÁAiÀÄ EªÀjUÉ ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 24.03.2010 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr V¯Éè¸ÀUÀÆgÀÄ PÁåA¥ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉ NqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV J¯É©ZÁÑ° ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ZÉ£Àß«ÃgÀ£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢ EzÀÝ ¨ÉÆÃgÀªÉ°èUÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV JqÀ« ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà «.PÀȵÀÚªÀÄÆwð EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 24.03.2010 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ wªÀÄätÚ ºÉqÀV£Á¼À 30 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: §¥ÀÆàgÀÄ ºÁ.ªÀ. E.eÉ.¨ÉƪÀÄä£Á¼À FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ wªÀÄätÚ¤UÉ PÀÄrAiÀĨÁgÀzÉAzÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ, DPÉAiÉÆA¢UÉ Qj Qj ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤Ãr PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ,C®èzÉ ©r¸À®Ä §AzÀ ±ÀAPÀgÀ¥Àà JA§ÄªÀªÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 24.03.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°èAiÀÄ PÀĦàUÀÄqÀØ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ CAzÁd 20-25 ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÁVgÀĪÀ ©PÀëPÀ£ÉƧâ PÀĹzÀÄ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ,E¯Ád PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ , ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ G¥ÀZÁjzÀ°èzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 24.03.2010 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà ²æäªÁ¸À vÀAzÉ FgÀtÚ ¸Á: PÀĦàUÀÄqÀØ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 25.03.2010 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀtÚ ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ,40 ªÀµÀð, ºÀjd£À ¸Á: AiÀÄzÁè¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ±ÀQ£ÀUÀgÀzÀ 1 £Éà PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤AwgÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ fÃ¥ï £ÀA§gÀ J¦-22 © 414 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÉĺÀ§Æ§ vÀAzÉ £À©Ã¸Á§ ¸Á: J¯ï.©.J¸ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ²æà ¸ÀtÚ ¥sÀQÃgÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ UÁAiÀĺÉÆA¢zÀÄÝ. UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ d»ÃgÀÄ¢Ýãï 52 ªÀµÀð, ¸Á: ¹zÁæªÉÄñÀégÀ Nt zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ ºÀÄnÖ¤AzÀ®Æ CAUÀ«PÀ®¤zÀÄÝ, FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 25.03.2010 gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ ºÀ¼Éà §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ vɪÀ¼ÀÄvÁÛ ºÉÆgÀmÁUÀ ,»A¢¤AzÀ §AzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA PÉJ.36 /9294 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ DAiÀÄÆ¨ï ¸Á: C§ÄªÉƺÀ¯Áè FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ wêÀæ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ G¥ÀZÁgÀzÀ°èzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä¯ï FvÀ£ÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ 09.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æêÀÄw SÁeÁ© ¸Á: eÉÆüÀzÀqÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 25.03.2010 gÀAzÀÄ 05.30 UAmÉUÉ ºÀ«ÄÃzÀ PÉ.J¸À. Dgï.n ¹ §¸ï £ÀA§gÀ PÉJ 32 J¥sï 1489 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É «PÁ¸À ¸ËºÁzÀð PÉÆÃ-D¥ÀgÉÃnªï ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢ EzÀÝ PÀA§PÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ dUÀ¢Ã±À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 3 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ dUÀ¢Ã±À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 24.03.2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ UÀ§ÆâgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ »gÉÃgÁAiÀÄPÀÄA¦ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ²æà §¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ZɮĪÁ¢ FvÀ¤UÉ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¹ÃvÀtÚ EªÀgÀ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸À°AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 24.03.2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ vÁgÀ£ÀUËqÀ F½UÉÃgÀ , QgÁt ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: AiÀÄgÀUÀÄAmÁ FPÉAiÀÄ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnÖzÀÝ CzÉà UÁæªÀÄzÀ dAUÉè¥Àà ªÀqÀØgÀ FvÀ£ÀÄ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¨ÁQ ºÀt gÀÆ: 850/- PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀÝPÉÌ ¤£Àß ºÀt AiÀiÁPÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr CªÀ¼À ªÉÄÊPÉʪÀÄÄnÖ , ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ©r¸À®Ä §AzÀ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.À

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2010 PÀ®A 78(3) PÀ.¥ÉÆÃ. PÁAiÉÄÝ

¢:- 25-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ DgÁí¼À UÁæªÀÄzÀ°è ©üÃgÀ¥Àà£À UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÉÃj zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀįÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÀÄzÉæñÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 40 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: DgÁí¼À CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¥Àj²°¸À¯ÁV CªÀ£ÀÀ ºÀwÛgÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 500-00 gÀÆ., MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgɬÄvÀÄ. CªÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛà ? CAvÁ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ gÁªÀÄzÁ¸À JA§ÄªÀªÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ gÀÄzÉæñÀ EªÀ¤AzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 500-00, MAzÀÄ ªÀÄmÁÌ¥ÀnÖ. ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀéAiÀÄ vÁ¨ÁPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2010 PÀ®A 323,324,504 gÉ/« 34 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 24-03-10 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀgÁzÀ gÁªÀÄtÚ ®ªÀiÁt PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß DgÉÆævÀjUÉ PÉÆÃgÀ ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ ¦gÁå¢ ¥Á°£À ¨É¼É ¨Á§vï PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀÝgÀ «µÀAiÀĪÁV ZÀZÉð ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ºÉüÀwAiÉÄ£À¯Éà CAvÁ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄ zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß      37/2010 PÀ®A. 323. 324. 326. 504. 506 gÉ/« 34 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½V£À eÁªÀ 01-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÉ »A¢£À ºÀ¼Éà ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ, CzÉ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¢£ÁAPÀ 24-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ PÀ£ÀPÀVjAiÀÄ EA¢gÁ £ÀUÀgÀzÀ°è£À vÀªÀÄä CvÉÛAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀÄqÀUÉÆîÄ, PÀnÖUÉ, PÀ©âtzÀ gÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄäzÀÄ §ºÀ¼À DUÉÊw EªÀvÀÄÛ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ¨ï©tzÀ gÁr¤AzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ ªÉÄÊ PÉÊUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ CAvÁ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/10 PÀ®A. 37/2010 PÀ®A 323, 324, 326, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ²æà w¥ÀàtÚ J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß      38/2010 PÀ®A. 323. 324. 326. 504. 506 gÉ/« 34 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½V£À eÁªÀ 2-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ »A¢£À ºÀ¼Éà ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ, CzÉ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¢£ÁAPÀ 24-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀnÖUÉ PÀÄqÀUÉÆÃ®Ä »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ AiÀiÁPÉ F jÃw ¨ÉÊzÁqÀÄwÛÃj CAvÁ PÉüÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆr§r ªÀiÁr, PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ CzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ vɯÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ QgÀĨÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/10 PÀ®A. PÀ®A 323, 324, 326, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ ºÉZï. vÀ¼ÀªÁgÀ ¦.J¸ï.L PÀ£ÀPÀVj gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 73/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 25-03-2010 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁgÀÄw ¹é¥sïÖ rÃeÉÊgï ºÉƸÀ PÁgï mÉA¥ÉÆÃgÀj gÀf¸ÉÖçõÀ£ï £ÀA: PÉÉ.J-03/n.Dgï-J£ï-1344/2009-10 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Dgï.n.N. PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è £ÉÆÃAzÀt ªÀiÁr¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ¢AzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ PÁgï£ÀÄß vÁ£Éà £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. ¨É½UÉÎ 09:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è £Á£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ: PÉ.J-34/ J-3346 gÀ°è ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-15 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV £À£Àß PÁgï£À ªÀÄÄA¢£À JqÀUÀqÉ ¨sÁUÀPÉÌ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ (1) ªÀÄÆPÀªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà, 55 ªÀµÀð, (2) ¥sÀQÃgÀªÀÄä UÀAqÀ ¨ÉlzÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 50- ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ (3) eÉÆåÃw UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð, ºÀjd£À ¸Á: F½UÀ£ÀÆgÀÄ CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DUÀ°¯Áè. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ F C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ C±ÉÆÃPÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/2010 PÀ®A 143, 147, 366(J), 506, 109 gÉqï«vï 149 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 25-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ zËr °AUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÀqÉèÁV®Ä. vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £À£Àß C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw ªÀAiÀĸÀÄì 17 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß AiÀĪÀÄ£ÀÆj vÀAzÉ ZËqÀ¥Àà, £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î EªÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢:- 10-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ PÁ¯ÉÃfUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¸Á¬Ä£ÀUÀgÀzÀ°è CªÀ¼À£ÀÄß (1) AiÀĪÀÄ£ÀÆj ºÁUÀÆ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ (2) fêÀ£ïPÀĪÀiÁgÀ-¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ (3) J.J£ï. PÀĪÀiÁgÀ ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ (4) UÉÆëAzÀ ¸Á: UÀÆqÀÆgÀÄ ºÁ°ªÀ¹Û: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw (5) £À«Ã£ï ¸Á: UÀAUÁªÀw (6) ºÀjñÀ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ (7) ¥ÀÄlÖ ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ §®ªÀAvÀªÁV C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ïªÀgÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°èAzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ£À ¸ÀAUÀqÀ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, C°è AiÀĪÀÄ£ÀÆjAiÀÄ UɼÉAiÀÄgÁzÀ (8) «£ÁAiÀÄPÀ (9) UÀįÁªÀiï ªÀĺÀäzï, (10) §¸ÀªÀgÁd ¹AºÁ¸À£À (11) AiÀiÁªÀÄÆ ®A¨Át (12) ¥ÀÄlÄÖ ZÀªÁít ®A¨Át J®ègÀÆ ¸Á: UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁr zÀÄUÁð¥Àæ¸ÁzÀ ¯ÁqïÓ£À°è EnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. F C¥ÀºÀgÀtPÉÌ AiÀĪÀÄ£ÀÆjAiÀÄ vÀAzÉ (13) ZËqÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CPÀÌ (14) ZÀ£Àߧ¸ÀªÀÄä ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ PÀĪÀÄäPÀÄÌ ¤Ãr £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt AiÀĪÀÄ£ÀÆj ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ EvÀgÉ 13 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

7] AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2010 PÀ®A 504, 506 L¦¹

EAzÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀiÁr¹zÀ ¦gÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ: 21-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ °AUÀ£À§Ar UÁæªÀÄzÀ°è ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ ¸ÁQëzÁgÀgÁ¸À ±ÀgÀt¥Àà ¦¯Éå, ±ÀAPÀæ¥Àà G¥ÁàgÀ J®ègÀÆ PÀÆr ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ ¤AwzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ K£À¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄ£ÀUÉ £À£Àß JgÀqÀÄ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ PÁqÀÄð vÉUÉzÀÄPÉÆAr CzÀPÉÌ §gÀvÀPÀÌAvÀºÀ ºÀt E°èAiÀĪÀgÉUÉ £À£ÀUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÁUÀ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä 2 PÁqÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤£Àß PÉÊAiÀÄ°è PÉÆnÖzÉÝÃ£É D 2PÁqÀÄðUÀ½UÉ JµÀÄÖ ºÀt §gÀÄvÀÛzÉ CµÀÄÖ ºÀt PÉÆqÀ°®èªÉAzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄ zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

8] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï ¸ÀA 02/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ w¥ÀàªÀé¼À ªÀÄzÀĪÉÃAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄzÀĪÉÃAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ¼À »AzÉ PÀ®è UÉÆÃuÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¹zÀÝ¥Àà £ÉÆÃA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁVzÀÄÝ UÀAqÀ, ºÉAqÀw, ªÀiÁªÀ, gÀªÀgÀÄ ¸ÀAUÀqÀ C£ÀÆå£Àå ªÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:24-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àå 01-00 UÀ0mÉÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ w¥ÀàªÀé @ ¥ÁªÀðvɪÀé FPÉAiÀÄÄ §ÄwÛ vÉUÉzÀºÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAqÀ£À aUÀªÀé¼ÁzÀ ¤Ã®ªÀé¼ÉÆÃA¢UÉ §AqÀgÀUÀ®è ¹ÃªÀiÁzÀ ºÉÆïPÉÌ ºÉÆÃV §ÄwÛ ElÄÖ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä PÉÆqÀvÀºÀUÉzÀºÀÄPÉÆ0qÀÄ ¨ÁdÄ EzÀÝ ¥ÀÆgÀvÀUÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ ºÀ¼É PÁéj AiÀÄ vÉVΣÀ°èzÀÝ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ §ºÀ¼À ºÉÆÃvÁÛzÀgÀÄ §gÀzÉ EzÀÝ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¤Ãj£À §¢ ZÀ¥Àà° PÀArzÀÄÝ PÉÆÃqÀ ¤Âj£À°è vÉ®ÄwÛzÀÄÝ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ªÀÄĽVzÀAvÉ PÀArzÀÄÝ ±ÀªÀ ºÀÄqÀÄPÀ®Ä EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-03-2010 gÀ0zÀÄ ªÀÄzÁå£Àå 3-30 UÀAmÉUÉ ±ÀªÀ ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É §A¢zÀÄÝ CzÉ. ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EzÉ.

9] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉà AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA.05/2010 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄAd¥Àà zÉÆqÀتÀĤ 45 ªÀµÀð eÁ//ªÉÆÃa G// ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ ¸Á// UÀzÀUÀ ¨ÉÃlUÉÃj EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Àà §¼Áîj 40 ªÀµÀð eÁ// ªÉÆÃa ¸Á// ªÀħƧ£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw FPÉAiÀÄÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖÃªï ºÀZÀÄÑwÛgÀĪÁUÀ ¸ÉÆÖêï zÀ°èAzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ªÉÄÃ¯É ¹rzÀÄ §Uï JAzÀÄ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃgÉUÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ªÉÄÊUÉÎ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV §¼Áîj «ªÀiïì C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ:-24-03-10 gÀAzÀÄ 12-10 ¦.JªÀiï.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

10] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA 39/2010 PÀ®A 279 L¦¹

¢: 25-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆæ vÀ£Àß PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA; PÉ.J-36/J¥sï-611 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ n¥Ààgï £ÀA: PÉ.J-37/7930 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgï n¥Ààgï C°èAiÉÄà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀÝ mÁæ÷åPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-37/n.J-2137 £ÉÃzÀÝgÀ°è ©¢ízÀÄÝ EzÀjAzÀ AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è. F WÀl£ÉAiÀÄÆ §¸ï ZÁ®PÀ£À ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

11] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA 27/2010 PÀ®A 353, 504, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 25-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAm ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ »gÉêÀAPÀ®PÀÄAmÁ UÁæªÀįÉPÁÌ¢üÃPÁj PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DÀgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ºÀÄgÀ½ ¸Á: PÀlVºÀ½î FvÀ£ÀÄ ZÉPÀ̧A¢AiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦ügÁå¢ DvÀ¤UÉ ¸Àé®à PÁ¬Ä CAvÁ CAzÀzÀÝPÉÌ FUÀ¯Éà §gÉzÀÄPÉÆqÀÄ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀPÉÌ CrØ ¥Àr¹ £Á¼É ¤Ã£ÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ §AzÀgÉ ¤£Àß ¸ÀÄllÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ °TvÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

12] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÁ J¥sï.J £ÀA. 03/10 PÀ®A. DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 25-03-2010 gÀAzÀÄ 8-30 ¦.JAPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀA/ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ §¤ßUÉÆüÀ ¸Á.ºÀÄ°AiÀiÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ Cfð ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-03-2010 gÀAzÀÄ 11.30 J.JA PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁr£À°è ¢Ã¥À ºÀaÑ EnÖzÀÄÝ ªÀiÁr£À ªÀÄÄAzÉ ºÁQzÀ §mÉÖUÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 80% gÀµÀÄÖ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40,000=00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À CQÌ, eÉÆüÀ, ¸ÀeÉÓ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀȺÀ §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À DVzÀÄÝ C®èzÉà CfðzÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌ UÉÆqÉUÉ ºÉÆA¢PÉÆArzÀÝ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§ vÀA/ ºÀÄZÀÄѸÁ§ §¤ßUÉÆüÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ PÀÆqÁ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30% gÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ CQÌ, eÉÆüÀ, ¸ÀeÉÓ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000=00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁVzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

13] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/2010 PÀ®A 110 (F) & (f) ¹.Dgï.¦.¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 25-03-2010 gÀAzÀÄ ¸Á¹éºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß CAV ©aÑ CgÉ ¨ÉvÀÛ¯ÉAiÀiÁV ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ AiÀiÁgÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛgÉ AiÀiÁªÀ PÉÆlð PÀbÉÃj K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ PÉÆlð PÀbÉÃj §ºÁ¼À £ÉÆÃrgÀÄvÉÛ£É. M¨ÉÆâ§âjUÉ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛ£É CAvÀ MzÀgÁqÀÄvÀÛ PÀÆUÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁr ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ JµÉÖà w½¹ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ 09-00 J.JA PÉÌ vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ 09.30 J.JA PÉÌ vÀAzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

14] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 62/2010 PÀ®A 279, 337,304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ. 24-03-10 gÀAzÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §ÆzÀUÀÄA¥Á ¸À«ÄÃ¥À mÁåAPÀgï ¯Áj £ÀA. n.J£ï-28 J.¹ 7483 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CqÁØ¢rØAiÀiÁV ZÁ®£É ªÀiÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¤AwzÀÝ mÁæöåPÀÖj mÉæîgï £ÀA. PÉ.J 37 n- 8908 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀPÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀĪÁV mÁåAPÀgÀ ¥À°ÖaiÀiÁV ©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ZÁ®PÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA REPORTED CRIMES

AiÀÄqÁæ«Ä ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¹AzÀV ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ qsÉÆÃAUÀgÀUÁAªÀ ¥ÉmÉÆæî §APï ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ mÁæöåPÀÖçgÀ £ÀA PÉ-J-32- n-8524-8525 §AzÀÄ ZÁ®PÀ FgÀ¥Àà vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV vɯÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÀ PÁ®PÉÌ ©eÁ¥ÀÆgÀ ©. J¯ï.r D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ®PÀëöät §gÀUÀÄrgÀªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. AiÀÄqÁæ«Ä ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉ DvÀäºÀvÀå ¥ÀæPÀgÀt

zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ©æÃqÀÓ PÀªÀiï ¨ÁågÉÃd ºÀwÛgÀ M§â C¥ÀgÀavÀ ªÀåQÛ CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð. ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ¯Áè. EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:24-3-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:25-3-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀzÀ CªÀ¢üÃAiÀÄ°è AiÀiÁªÀzÉÆà PÁgÀtPÁÌV £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉåªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ ºÉÆqɧqÉ ¥ÀæPÀgÀt

¢:26-3-10 gÀAzÀÄ ±ÀgÀtAiÀÄå vÀA/¹zÀÝAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á;zÉøÁ¬Ä PÀ®Æèg mÁæPÀÖgÀzÀ°è PÀ®ÄèUÀ¼À ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÀÄAzÉêÁ® ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgÀ ¥ÀAZÀgÀAiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ªÀÄr¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ eÉÃgÀlV PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA J¦ 27/ JPÀì 5266 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÉ rQÌ ¦r¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É. £É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÁîVzÉ.

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ ºÉÆqɧqÉ ¥ÀæPÀgÀt

F¸À¥Àà @ «±ÀégÁzÉå vÀA/²ªÀ°AUÀ¥Àà ªÀÄÄzÁÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á; £É¯ÉÆÃV ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà vÀA/©üêÀÄgÁAiÀÄ ªÀÄÄzÁÝ ¸ÀA§A¢UÀ¼ÁVzÀÄÝ MAzÉ ¸ÀªÉð ¸ÀA§gÀ°è ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀgÀPÁj PÁå£À¯ï ºÉÆÃVzÀÝgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ºÀt§A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß ²æà F¸À¥Àà @ «±ÀégÁzÉå vÀA/²ªÀ°AUÀ¥Àà ªÀÄÄzÁÝ CªÀ£À vÁ¬Ä E§âgÀÆ PÀÆr PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ªÀÄÄzÁÝ £É¯ÉÆÃV ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ ºÀtªÀÅ PÉÆqÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆqɧqɪÀiÁr CªÁåZÀÒ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. £É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÉÆqɧqÉ ¥ÀæPÀgÀt

²æÃ.£ÀfgÉÆâݣÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® £À©¸Á§ ¸ÀAvÁæ¸ÀªÁr UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ £ÀªÀiÁd ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ CªÀÄeÁzÀ SÉÊgÀĤ߸Á ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ CªÀÄeÁzÀ, ¸ÉƺÉî vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ CªÀÄeÁzÀ, ºÁdgÁ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ CªÀÄeÁzÀ EªÀgÀÄ »A¢£À zÉéõÀ¢AzÀ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøïoÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt

CmÉÆà jPÁë £ÀA PÉ.J 32 6456 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ §AqÀ¥Àà dªÀiÁzÁgÀ UÀÄ®§UÁð DzÀ±Àð ªÉÄrPÀ® ¸ÉÆÖÃgÀ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøïoÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 02 F.J£ï. 8118 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C±À¥sÁPÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀÄPÀ§Ä® CºÀäzÀ ¸ÀAvÁæ¸ÀªÁr UÀÄ®§UÁð FvÀ£ÀÄ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÄÝ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ.


 

gÀ¸ÉÛvÀqÉ ZÀ¼ÀĪÀ½ £Àqɹ eÉʯï'¨sÀgÉÆÃPÉÌ ¸ÀÆPÀÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï §AzÉÆç¸ÀÛ

ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ 470 PÁ«ÄðPÀgÀ 33 wAUÀ¼À ¸ÀA§¼ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ ²æà J¸ï.PÉ. PÁAvÁ ªÀiÁf PÁ«ÄðPÀ ¸ÀaªÀgÀÄ EªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¢£ÁAPÀ 26-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É: 10:00 UÀAmÉUÉ dUÀvï ªÀÈvÀÛzÀ°è 'gÀ¸ÉÛvÀqÉ' ZÀ¼ÀĪÀ½ £Àqɹ eÉʯï'¨sÀgÉÆà ºÀ«ÄäPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt gÀ¸ÉÛvÀqÉ ºÁUÀÆ eÉÊ®¨sÀgÉÆà ZÀ¼ÀĪÀ½ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀÆPÀÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï §AzÉÆç¸ÀÛ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.