Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, February 18, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁ𢠺ÀÄ®ÄUÀ¥Àà vÁ¬Ä zÀÄgÀÄUÀªÀÄä dUÀzÀgï ªÀAiÀiÁ: 25 eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è zÀÄrAiÀÄ°PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀiË®¥Àà vÁ¬Ä AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä ºÀmÉÖÃgï ªÀAiÀiÁ: 30 ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À FvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦ügÁå¢ vÀ£Àß UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ ¥sÉÆãï£À°è ¨ÉÊzÁrzÀ «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzsÀ ¢£ÁAPÀ: 17.02.2013 gÀAzÀÄ ªÀiË®¥Àà¤UÉ AiÀiÁPÉà ¨ÉÊ¢¢Ý CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¤Ã£ÀÄ K£ÀÆ PÉüÀÄwÛ ¯Éà ®AUÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ KPÁ KQà vÀ£Àß°zÀÝ QæPÉÃmï ¨Áåmï¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ ºÁUÀÆ DvÀ£À eÉÆvÉVzÀÝ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÁ¬Ä ªÀĺÁAvÀªÀÄä ºÀmÉÖÃgï ªÀAiÀiÁ: 25, gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ºÀmÉÖÃgï ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀÄ ªÀAiÀiÁ: 30 J¯ÁègÀÆ eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À PÀnÖUɬÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ zÀÄBR¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2013 PÀ®A 504, 323. 324 gÉ/« 34 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ.17-02-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÉõÉä vÁAqÁ dUÀ¯É¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ 1) gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ zsÀ¤PÉ¥Àà ºÁUÀÆ 2) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ E§âgÀÆ ¸Á.gÉõÉä vÁAqÁ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ.45 ªÀµÀð eÁ.®A¨Át G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.§UÀr vÁAqÁ FvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÉÆÃw¯Á®¤UÉ zÁj «µÀAiÀÄzÀ zÉéõÀ¢AzÀ, ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 19/2013 PÀ®A.341, 504, 324, gÉ/«.34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¢£ÁAPÀ.17-02-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢
gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ zsÀ¤PÉ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ.48 ªÀµÀð eÁ.®A¨Át ¸Á.§UÀr vÁAqÁ DvÀ£À ªÀÄUÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwgÀĪÁUÀ 1) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà Z˺Áít ®A¨Át 2) GªÉÄñÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ gÁoÉÆÃqÀ ®A¨Át 3) ªÉÆÃw¯Á® vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ®A¨Át J®ègÀÆ ¸Á.§UÀrvÁAqÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr §AzÀªÀgÉÃ, £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆ®zÀ°è zÁj PÉÆqÀĪÀÅ¢®è¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¦ügÁå¢UÉ PÉʬÄAzÀ »AzÀPÉÌ £ÀÆQ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 21/2013 PÀ®A.504, 324, gÉ/«.34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.02.2013 gÀAzÀÄ 106 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-02-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-02-2013

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17-02-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀAPÉ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨sÁ°Ì, 2) ¹zÀÄÝ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥sÀįÁgÉ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ºÀÆUÁgÀ, 3) NAPÁgÀ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÁeÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 4) ªÀĺÁgÀÄzÀæAiÀiÁå vÀAzÉ ±À£ÀÄäRAiÀiÁå ªÀįÁèªÀÄqÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, 5) PÀgÀ§¸À¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÀªÀįÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, J®ègÀÆ ¸Á: vÀ¼ÀªÁqÀ(PÉ) EªÀgÉ®ègÀÆ vÀ¼ÀªÁqÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ «±Àé£ÁxÀ ¥sÀƯÁj EªÀgÀ ºÉÆmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è E¹ÖÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ. ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ ®ªÀiÁ¤ ¥Àæ¨sÁj ¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§â¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, CªÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, CªÀjAzÀ 3340/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ªÀÄvÀÄ 52 E¹ÖÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17-02-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: aPÀÌ®ZÀAzÁ UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ aPÀÌ®ZÀAzÁ UÁæªÀÄzÀ  ªÉÄúÀ§Æ§ ¸ÀƨÁ¤ ªÀÄA¢gÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è E¹ÖÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ. ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ ®ªÀiÁ¤ ¥Àæ¨sÁj ¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj zÁ½ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, CªÀjAzÀ 3340/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ªÀÄvÀÄ 52 E¹ÖÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ¸ÉƯÁAPÀgÀ ¸Á: PÀ©ÃgÀªÁr (JA.J¸ï.) EªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ gÁªÀÄgÁªÀ  vÀAzÉ ±ÉAPÀgÀgÁªÀ ¸ÉƯÁAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ºÀlPÀgÀ, ¸Á: PÀ©ÃgÀªÁr (JA.J¸ï) EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-02-2013 gÀAzÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, JPÀA¨Á ²ªÁgÀzÀ D£ÀAzÀ ªÀĺÁgÁd gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨Á«AiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-02-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2013, 489(J), (©), (¹), (r), (E), 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ. ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ UÀAUÁzsÀgÀ ©.JA ¹¦L £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ AiÀįÁè°AUÀ PÁ¯ÉÆä, £Ë¨Ázï, ©ÃzÀgÀzÀ°è £ÁgÁAiÀÄt JA§ÄªÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄzÀæt ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É AiÀįÁè°AUÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ £ÁgÁAiÀÄt FvÀ£ÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¨Á§Ä vÀAzÉ ²ªÁf PÁ¼É ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: ¤®AUÁ, 2) ªÉAPÀl vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: £É®ªÁqÀ, ¸ÀzÀå: AiÀįÁè°AUÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, 3) £ÁgÁAiÀÄt ©gÁzÁgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ £ÉÆÃr ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ ¨ÁV°¤AzÀ NqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ »rzÀÄ, MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è PÀA¥ÀÆålgï ªÀiÁ¤lgï, ¹¦AiÀÄÄ, Qà ¨ÉÆÃqïð, PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ PÀªÀgïªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÀÄ ºÉZï.¦. PÀA¥À¤AiÀÄ ¦æÃAlgï PÀA ¸ÁÌöå£Àgï EgÀÄvÀÛzÉ, CzÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ PÉüÀUÉ ©½AiÀÄ ºÁ¼ÉUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, ªÀÄÄA¨sÁUÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ jdªÀð ¨ÁåAPï JAzÀÄ »A¢ ªÀÄvÀÄÛ EAVèö£À°è, ªÀĺÁvÁä UÁA¢üAiÀĪÀgÀ avÀæ, C±ÉÆÃPï ¸ÀÛA¨sÀ ªÀÄvÀÄÛ »A¨sÁUÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ jdªÀð ¨ÁåAPï JAzÀÄ »A¢AiÀÄ°è, ªÀĺÁvÁä UÁA¢ü ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ avÀæUÀ¼ÀÄ, EAVèÃµï ªÀÄvÀÄÛ »A¢AiÀÄ°è vÀAiÀiÁjPÉ ªÀµÀð, 15 gÁdåUÀ¼À ¨sÁµÉUÀ¼À°è £ÉÆÃn£À ¨É¯É §gÉ¢gÀĪÀ 1) 7 ºÁ¼ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAzÉ ºÁUÀÆ »AzÉ MAzÀÄ 500 gÀÆ ªÀÄÄR ¨É¯ÉAiÀÄ SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlÄ, ¹jAiÀÄ¯ï £ÀA. 5nJ£ï941706 EgÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÀÆ CzÉà ºÁ¼ÉAiÀÄ PɼÀUÉ JgÀqÀÄ 100 gÀÆ ªÀÄÄR ¨É¯ÉAiÀÄ SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÆqÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ ªÀÄÄzÀæt ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, 2) 100 gÀÆ ªÀÄÄR ¨É¯ÉAiÀÄ MAzÉ PÀqÉ ªÀÄÄzÀæt ªÀiÁrgÀĪÀ 6 SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ »AzÉ ªÀÄÄzÀæt EgÀĪÀÅ¢®è, 3 SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlÄUÀ¼À ¹jAiÀÄ¯ï £ÀA. 1eÉPÀÆå759916  ºÁUÀÆ E£ÀÆß½zÀ 3  SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlÄUÀ¼À ¹jAiÀÄ¯ï £ÀA. 1 eÉPÀÆå759924  EgÀÄvÀÛzÉ, 3) 100 gÀÆ ªÀÄÄR ¨É¯ÉªÀżÀî 16 SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ 8 SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlÄUÀ¼À ¹jAiÀÄ¯ï £ÀA. 1eÉPÀÆå 759916 ºÁUÀÆ E£ÀÆß½zÀ 8 SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlÄUÀ¼À ¹jAiÀÄ¯ï £ÀA. 1eÉPÀÆå759924  EgÀÄvÀÛzÉ, 4) 500 gÀÆ ªÀÄÄR¨É¯ÉªÀżÀî 8 SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À ¹jAiÀÄ¯ï £ÀA. 5nJ£ï941706 EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ¦æÃAmï ªÀiÁqÀ®Ä EnÖzÀÝ 106 ©½ ºÁ¼ÉUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ, £ÀAvÀgÀ SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄzÀæt ªÀiÁqÀ®Ä EnÖzÀÝ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥ÀÆålgï ªÀiÁ¤lgï, ¹¦AiÀÄÄ, Qà ¨ÉÆÃqïð ªÀÄvÀÄÛ ¦æÃAlgï PÀA ¸ÁÌöå£ÀgïªÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2013, PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 11-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊfãÁxÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÁªÀ ºÁ®ºÀ¼Éî eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: vÀgÀ£À½î EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄgÉÃSÁ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ EªÀgÀ ºÉAqÀw ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄgÉÃSÁ EªÀ¼ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÀÆ ¸ÀºÀ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É, CªÀ¼À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀÄgÉÃSÁ EPÉAiÀÄÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ¹ÃgÉ, wý ¤Ã° §tÚzÀ ¨Ëèeï zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É, JvÀÛgÀ 4’4’’, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ »A¢AiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É, GzÀÝ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄR, wý PÀ¥ÀÄàü §tÚ, £ÉÃgÀªÁzÀ ªÀÄÆUÀÄ, PÀ¥ÀÄà PÀÄzÀ®Ä ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-02-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÉÄÃvÀæ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §PÁÌgÀrØ E§âgÀÆ a¢æ ¹ªÁgÀzÀÀ PÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ a¢æ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, a¢æ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-7585 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ CªÀÄgÀPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀªÀÄoÁt gÉÆÃqÀ a¢æ §ÄwÛ §¸ÀªÀtÚ ªÀÄA¢gÀ ¸À«ÄÃ¥À §PÁÌgÀrØ EvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ £ÀÀAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-02-2013 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-§AUÁè gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É C£ÀĨsÀªÀ ªÀÄAl¥À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÁzÉêÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: dAUÀªÀÄ, ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉƤ wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ZÉ£Àß«ÃgÀ ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 10 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ C£ÀĨsÀªÀ ªÀÄAl¥À PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, CªÀ£À »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ PÁgÀ £ÀA. JA.ºÉZï- 04/E.PÀÆå-9590 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÀvÁßPÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄzÀ£É, ¸Á: WÉÆÃmÁ¼À, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ZÉ£Àß«ÃgÀ ¸Áé«ÄUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ZÉ£Àß«ÃgÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ


ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಳನ ಬಂಧನ,
ಬಂಧಿತ ಬಾಬು @ ಮಸ್ತಾನ ಸಾ|| ನಾಗವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇತನಿಂದ
600 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು 1135 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಒಟ್ಟು 19,30,000/-
(ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ) ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣಗಳು  ವಶ.

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎನ್. ಸತೀಷಕುಮಾರ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್,. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾ,  ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ ತಳಕೇರಿ ಅಪರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಭೂಷಣ ಭೊರ್ಸೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಎಸ್.ಪಿ.  ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಶ್ರೀ ಎ.ಡಿ. ಬಸವಣ್ಣನವರ್ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಬಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಶ್ರೀ ಹೆಚ. ತಿಮಪ್ಪಾ ಡಿ.ಎಸ.ಪಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರ ನೇತ್ರತ್ವದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್.ಹುಲ್ಲೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಪೇಕ್ಟರ ಡಿಸಿಐಬಿ ಘಟಕ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸಪೇಕ್ಟರ ಶ್ರೀ.ಜೆ.ಎಚ್.ಇನಾಮದಾರ, ಪಿ.ಎಸ.ಐ. ವಿಜಯ, ಪಿ.ಎಸ.ಐ.ಮುರಳಿ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಐಬಿ ಘಟಕದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಎ.ಎಸ.ಐ, ಬಸವರಾಜ, ದತ್ತಾತ್ರಯ, ಹೆಚ.ಸಿ.ಗಳಾದ ಅಣ್ಣರಾವ, ವಿಜಯಕುಮಾರ, ಲಕ್ಕಪ್ಪಾ, ಪ್ರಕಾಶ, ಶಿವಯೋಗಿ, ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ, ಅಶೋಕ, ವೀರಣ್ಣಾ ಪಿಸಿ ರವರು ಹಾಗೂ ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರಾದ ಅಖಂಡಪ್ಪಾ ಎ.ಎಸ.ಐ, ಹುಸೇನಸಾಬ ಹೆಚ.ಸಿ ಹುಣಚಪ್ಪಾ ಪಿಸಿರವರ ತಂಡವು ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದಲ್ಲಿ 2007 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2012 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ಸರಹದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂಟಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಹಗಲು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಿ ಬಾಬು @ ಮಸ್ತಾನ ಸಾ||ನಾಗವಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇತನು ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಬೆರಳು ಮುದ್ರೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಕೈಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತನಾದ ಬಾಬು @ ಮಸ್ತಾನ ಇತನನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ,
            ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಿ & ಟಿ ಕಾಲೋನಿ, ರಹಿಮತ್ ನಗರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಹತ್ತಿರದ ಬ್ಯಾಂಕ ಕಾಲೋನಿ, ಗಾಬರೆ ಲೇಔಟ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಾಲಿಬ್ ಕಾಲೋನಿ, ಏಕ್ಬಾಲ ಕಾಲೋನಿ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಂ.ಕೆ.ನಗರ ಹಾಗರಗಾ ರೋಡ, ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಹಮನಿ ಚೌಕ, ಗಣೇಶ ನಗರ, ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ  10 ಗುನ್ನೆಗಳಲ್ಲಿಯ 600 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು 1135 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ 19,30,000/- (ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ)  ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಾರದ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಗಣಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿತನಾದ ಬಾಬು @ ಮಸ್ತಾನ ಸಾ|| ನಾಗವಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇತನಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
      ಈ  ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ತಂಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎನ್. ಸತೀಷಕುಮಾರ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್.. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು  ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.