Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, June 24, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 24/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 24/06/2010

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 05/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.
¢£ÁAPÀ 23/6/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ UÀAeÉ ªÀAiÀÄ :30 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ EAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 0600 UÀAmÉ M§â C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì CAzÁdÄ 30 ªÀµÀð EgÀĪÀªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁAeÁæ £À¢AiÀÄ zÀAqÉUÉ EgÀĪÀ §§¯É ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 159/2010 PÀ®A 448, 323, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-06-2010 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ £À©Ã¸Á§ ªÀAiÀÄ 58 ¸Á PÉƼÁgÀ(©) EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆæ «ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà PÀ§â®UÉÃgÀ ¸Á PÉƼÁgÀ(©) EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è £À£ÀUÉ §zÀ£ÁªÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 160/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-06-2010 gÀAzÀÄ 1000-1430 UÀAmÉUÉ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ PÁæAwPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ PÀįÁ® ªÀAiÀÄ: 44 ¸Á ¥Áèl £ÀA 21 PÉʯÁ¸À ¯ÉÃOl ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¥Á°mÉPÀ¤Pï PÁ¯ÉÃd CªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹zÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ £ÀA PÉJ 39 F 7918 ZÀ¹ì £ÀA 02ºÉZï20J¥sï32232 EAf£À £ÀA 02ºÉZï18J¥sï31500 C.Q 25,000/- £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2010 PÀ®A 379 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 15/06/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á ¨sÁvÀA¨Áæ ¸ÀzÀå ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. 322 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨Á«UÉ PÀÆr¹zÀ 5 ºÉZï.¦. ªÉÆÃmÁgÀ D/Q. 10,000/- gÀÆ. ¨É¯ÉG¼Àî ªÉÆÃlgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2010 PÀ®A 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-06-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð G: PÁgÀ¥Éalgï eÁw: «±ÀéPÀªÀÄð ¸Á zÀħ®UÀÄAr EªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀgÀ PÉÆgÀ¼À°è£À ªÀÄAUÀ® ¸ÀÆvÀæ ºÁUÀÆ ªÉƨÉʯï CA.Q 3,300/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß DgÉÆæ UÀt¥Àw vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¨sÁ«PÀnÖ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ ¸Á zÀħ®UÀÄAr EªÀgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 189/2010 PÀ®A 408, 409 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/04/2007 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ «¨sÁUÀzÀ CAZÉ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ²æà r.PÀ¯ÁåtgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æà §tÚzÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ CAZÉ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ EªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAZÉ PÀbÉÃjUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥Àjò°¹zÁUÀ gÀÆ 25,448-50 ºÀtzÀ ¯ÉPÀ̪À£ÀÄß vÉÆÃj¸À®Ä DgÉÆæ £ÁUÀ£ÁxÀ UÉÆR¯É G¥À-CAZÉ ªÀiÁ¸ÀÖgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §eÁgÀ ¥ÉÆøÀÖ D¦üøï EªÀgÀÄ «¥sÀ®gÁVgÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 12/04/2007 gÀAzÀÄ gÀ¹Ã¢ £ÀA-53gÀ°è 12000=00 ºÁUÀÄ ¢£ÁAPÀ 13/04/2007 gÀAzÀÄ gÀ¹Ã¢ £ÀA-54gÀ°è 13448=00gÀÆ »ÃUÉ 2 PÀAvÀÄUÀ¼À°è ¸ÀzÀj ¯ÉPÀ̹UÀzÀ ºÀt MlÄÖ gÀÆ 25,448=00 UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ PÀnÖgÀÄvÁÛgÉ F PÀÄjvÀÄ E¯ÁSÁ «ZÁgÀuÉ PÀÆqÁ dgÀUÀÄwÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23/06/2010 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üPÁjAiÀĪÀgÀ DzÉñÀzÀAvÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀuÁÚ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà ¸ÀéAvÀ ªÀAiÀÄ : 56 ªÀµÀð eÁ: G¥À CAZÉ ¤ÃjPÀëPÀ ¸Á PÀ£ÁðPÀl ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä 4£Éà ºÀAvÀ UÀÄ®âUÁð ¸ÀzsÀå ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAZÉ G¥À-«¨sÁUÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2010 PÀ®A 504, 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-06-2010 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ WÀAmÉ£ÀÆgï, ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: £ÁUÀÆgÀ vÁ f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæ EªÀiÁæ£À vÀAzÉ vÁºÉgÀ ¸Á ºÀ«ÄïÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ mÁæPÀÖgï ªÉÄÃ¯É PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ CªÀ±ÀåPÀvÉ ©zÁÝUÀ DgÉÆæ ºÀwÛgÀ CªÁUÀ CªÁUÀ 200/-, 300/- »ÃUÉ MlÄÖ 14,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ E£ÀÄߪÀÄÄAzÉ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä ºÀwÛgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀĪÀÅ¢¯Áè ¨ÉÃgÉ PÀqÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý, £Á¼É ¤ªÀÄä ºÀt vÀAzÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉýzÀÄÝ EzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 23-06-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0930 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ºÀt gÀÆ. 14,000/- PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ PÀtÂÚ£À ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2010 PÀ®A 504, 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-06-2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÉÊAiÀÄzï EªÀiÁæ£À vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï vÁºÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ºÀ«Ä¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ mÁæPÀÖgï £ÀA. J¦-25/J¥sï-4147 mÁæ° £ÀA.PÉJ-38/9044 £ÉÃzÀÝgÀ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀĤî vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ WÀAmÉ£ÀÆgÀ eÁ: Qæ±ÀÑ£ï ¸Á £ÁUÀÆgÀ ¸ÀzÀå £ÀÆgÀSÁ£À vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀ£ÀÄß PÉ®¸ÀPÉÌ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ CqÁé£ïìªÁV 15,000/-gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj CqÁé£ïì ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¸ÀzÀj ¸ÀĤî EªÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ £Á¼É PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. DgÉÆæ ¸ÀĤî EvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ PÀ°è¤ÃzÀ JqÀ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2010 PÀ®A 279.337,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í :-
¢£ÁAPÀ 23/06/2010 gÀAzÀÄ 1940 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄð¢ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà EqÀUÁgÀ ¸Á ºÀ®§UÁð EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ §¸Àì £ÀA PÉ.J 38 J¥sï 318 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ - GzÀVÃgÀ gÉÆÃqÀ C¼ÀA¢ UÁæªÀÄzÀ ¤Ãj£À mÁQ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA PÉ.J 39 - 4133 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¹ìUÉ eÉÆgÁV rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠧®¨sÁUÀzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 190/2010 PÀ®A 160 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/06/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL(PÁ¸ÀÄ) ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÉÃj WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ §¸Àì ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ CªÀZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£É ºÁUÀÆ ºÉÆî ºÀAaPÉ ¸ÀA¨sÀAzÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÁAwUÉ ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖgÉ ºÉÆÃqÉzÁr gÀPÀÛ ¥ÁvÀªÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¹¯ÁV ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ªÉÊfãÁxÀ vÀAzÉ CqÉ¥Áà JgÀ¸À£ï ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁ: ºÉüÀªÁ G: PÀÆ°PÉî¸À 2) CdÄð£À vÀAzÉ CqÉÃ¥Áà ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ : ºÉüÀªÀ G: ªÁå¥ÁgÀ E§âgÀÄ ¸Á WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:22.06.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ªÀÄÆPÀ©üêÀÄtÚ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¨Á¬ÄzÉÆrØUÁæªÀÄ EªÀgÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ UÉÊgÁt ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, gÀAUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ gÀAUÀ¥Àà£À ªÀÄUÀ¤UÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ & PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀAUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:22.06.2010 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ UÉÊgÁt ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¨Á¬ÄzÉÆrØUÁæªÀÄ EªÀgÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ªÀÄÆPÀ ©üêÀÄtÚ¤UÉ ºÁUÀÆ UÉÆëAzÀ£À vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CPÀ̤UÀÆ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ®Äè & PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÉÆëAzÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:23.06.2010 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà PÁAZÁ° ¸Á: Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï, ºÁ:ªÀ: ¥Á¥ÁgÁªïPÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ ¸ÀPÁj N«Äß CA§Äå¯É£ïì ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå:PÉJ.36,f.274 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß dªÀ¼ÀUÉÃgÁ-¥Á¥ÁgÁªïPÁåA¥ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¹J¸ïJ¥sï 2PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à CA§Äå¯É£ïì ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¹zÁæªÉÄñÀégÀ ºÉƸÀ½î OµÀ¢ü «vÀgÀPÀ, ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀåPÉÃAzÀæ ¥Á¥ÁgÁªï PÁåA¥ï ¸Á:°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ gÁªÀÄgÀrØ PÁåA¥ï ¤ªÁ¹, £ÁUÀªÀÄt -¨sÀÄdAUÀgÁªï zÀA¥ÀwUÀ¼À 18 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæ PÀĪÀiÁj vÁAiÀĪÀÄä EªÀ½UÉ vÁ¬Ä §Ä¢Ý ºÉýzÀÝPÉÌ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:23.06.2010 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯É CªÀ½UÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄvÁ®ÆPÀ Dgï.ºÉZïPÁåA¥ï¸ÀASÉå-3 £ÉÃzÀÝgÀ¤ªÁ¹, ¥À«vÀÛgÁAiÀiï vÀAzÉ ºÀgÉãï gÁAiÀiï EªÀgÀ CAUÀrUÉ ¢£ÁAPÀ:21.06.2010 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¨ÉAQºÀaÑzÀÝjAzÀ CAUÀr ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 3 PÀA¥ÀÆålgï, gÀhÄgÁPïì ªÀĶ£ï, MAzÀÄ ¯Áå«Ä£ÉõÀ£ï ªÀÄ¶Ã£ï ªÀÄvÀÄÛ 6 QéAl¯ï CQÌ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ J¯Áè ¸ÉÃj C.Q.gÀÆ:71,000/- ªÀiË®åzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¥À«vÀÛgÁAiÀiï ¢£ÁAPÀ:23.06.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà n.PÉ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¦J¸ïL AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:23.06.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DvÀÆÌgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ²ªÀtÚ ¸Á:DvÀÆÌgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ: 10493/- ªÀiË®åzÀ ««zsÀ §UÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À C¥ÀWÁvÀ ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ:-

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ:¢£ÁAPÀ: 23-6-10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® ªÀĺÁgÁd vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ £ÁqÀUËqÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà PÁ¼ÀV EªÀgÀÄ ªÀÄÄgÀUÁ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-32- qÀ§Æå-6824£ÉßÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÉÃzÀUÀ®V PÀqɬÄAzÀ ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-32-qÀ§Æå 3470£ÉßzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAUÀtÚ vÀAzÉ ¹zÁæªÉÄñÀégÀ ¨Á®¥ÀàUÉÆüÀ EªÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀUÉƽ¹zÁUÀ ªÀĺÁgÁd vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà EªÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀÜ®zÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ £ÁqÀUËqÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà PÁ¼ÀV EªÀgÀUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.    

UÀȺÀtÂUÉ QgÀÄPÀ¼À ¤Ãr PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉ :ªÀiÁtÂPÀªÀiÁä UÀAqÀ ¯Á®¥Áà ªÀÄzÀ£Á ¸Á|| ªÀÄÄzsÉÆüÀ UÁæªÀÄ EªÀ½UÉ ®UÀߪÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁtÂPÀªÀÄä£À UÀAqÀ£ÁzÀ ¯Á®¥Áà vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ¸ÁAiÀÄ¥Áà vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ºÁUÀÆ CvÉÛAiÀiÁzÀ £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÁAiÀÄ¥Áà F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr ªÀiÁtÂPÀªÀÄä½UÉ ªÀiÁmÁ ªÀÄAvÀæªÁVzÉ zɪÀé »r¢zÉ CAvÁ £É¥ÀzÀ°è ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 1 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁtÂPÀªÀiÁä½UÉ UÀAqÀ£ÁzÀ ¯Á®¥Áà, ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ¸ÁAiÀÄ¥Áà ºÁUÀÆ CvÉÛAiÀiÁzÀ £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr ºÉÆqɧqɪÀiÁr ¨Á¬ÄAiÀÄ°è §mÉÖ vÀÄgÀÄQ PÀÄwÛUÉ MwÛ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ QµÀÖ¥Áà ¸Á|| j§â£À¥À°è EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà £ÁUÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÇf gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| ¸ÉÖñÀ£À vÁAqsÁ avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-06-2010 gÀAzÀÄ DmÉÆà £ÀA PÉJ-32-9345 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÁUÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß vÀgÀ®Ä ²±ÀÄ«ºÁgÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV DmÉÆà ºÉÆgÀUÀqÉ ¤°è¹ PÀA¥ËAqÀ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV ¤AvÀÄPÉÆAqÉ£ÀÄ. DmÉÆÃzÀ°è §gÀĪÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ºÉÆêÀĪÀPÀð ªÀiÁqÀĪÁUÀ M§â ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ D ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ E°è KPÉ ¤Aw ¨ÁdÄ ¸Àj CAvÀ CAzÀzÀÝPÉÌ C§ÄÝ® UÀ¥sÀÆgÀ vÀAzÉ CºÀäzÀ«ÄAiÀiÁ ±ÉÃR ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀqÀ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr §®UÀqÉ UÀ®èzÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ JgÀqÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼À ©¢ÝzÀÄÝ MAzÀÄ ºÀ®Äè C®ÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ F §UÉÎ PÉøÀÄ ªÀiÁrzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ¢AzÀ ¨Á¼À®Ä ©rªÀ¢¯Áè CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 93/2010 PÀ®A 406, 420 L¦¹

¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ°è ¸ÉßúÁ PÀªÀĶAiÀį JA§ zÀ¯Á° CAUÀr EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ "sÀvÀÛzÀ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ zÀ¯Á° CAUÀr¬ÄAzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀƪÀÄPÀÆj¤AzÀ PÁgÀlVUÉ §AzÀÄ DUÁUÉÎ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ zÀ¯Á° CAUÀrAiÀÄ° ¨sÀsÀvÀÛ Rj¢ ªÀiÁr CzÀPÉÌ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀÄvÁÛ §0¢zÀÝ£ÀÄ. CzÉà jÃw ¢£ÁAPÀ: 07-04-09 jAzÀ 10-09-10 gÀªÀgÉUÉ MlÄÖ 13 ¸Áj ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß gÀÆ. 32,51,498-00 UÀ¼ÀµÀÄÖ ºÀtzÀ ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß Rj¢ü ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CzÀgÀ°è gÀÆ. 6,40,000-00 UÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀiÁvÀæ PÀAw£À gÀÆ¥ÀzÀ°è ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁr E£ÀÆß G½zÀ gÀÆ. 26,11,498-00 UÀ¼ÀµÀÄÖ ºÀtªÀ£ÀÄß E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸Áj PÉýzÀgÀÆ PÉÆqÀzÉà ªÀÄÄAzÀÄqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆÃqÀzÉ ªÉÆøÀ, £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ130/2010 PÀ®A 143,147,341,323,326,504,506, gÀ/« 149 L.¦¹.

¢: 23-06-2010 gÀ0zÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è §¸Á¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ ºÉÆ®zÀ°è «gÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ ©gÀzÁgÀ EvÀgÉà 08 d£ÀgÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆ0zÀÄ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀ0¢ UÀÄqÀzÀ¥Àà vÀ¼ÀPÀ¯ï ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ zÀÄ:R ¥ÁvÀ UÉÆý¹zÀÄÝ CzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ 131/2010 PÀ®A 143,147,341,323,324,504,506, gÀ/« 149 L.¦¹.

¢: 23-06-2010 gÀ0zÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è §¸Á¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ ºÉÆ®zÀ°è «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀ0¢ UÀÄqÀzÀ¥Àà vÀ¼ÀPÀ¯ï ªÀAiÀiÁ:39 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀ§gÀ EvÀgÉà 4 d£ÀgÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆ0zÀÄ AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ©ÃªÀÄ£ÀUËqÀ ©gÀzÁgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ zÀÄ:R ¥ÁvÀ UÉÆý¹zÀÄÝ CzÉ.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 97/10 PÀ®A 498(J), 509 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. & 3,4,6 r.¦. DåPïÖ. ºÁUÀÆ 67 L.n. DåPïÖ 2000.

¢£ÁAPÀ 10-02-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ £ÉÃzÀݪÀgÉÆA¢UÉ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀgÀzÀQëÃuÉAiÀiÁV gÀÆ. 1,11,100-00, 04 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÀħâ½îAiÀÄ°ègÀĪÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¤ÃªÀÅ PÉÆnÖgÀĪÀ ªÀgÀzÀQëÃuÉ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ E£ÀÄß 01 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 06 vÉÆ¯É §AUÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉaÑUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ MvÁ۬Ĺ ºÉÆr-§r ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ UÀ©üðtÂAiÀiÁVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀAzÉ ¹ÃªÀÄAvÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÀÄvÀÄÛAUÀÄgÀ ºÁUÀÆ 25,000-00 UÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ E£ÀÄß ºÉaÑUÉ PÉÆqÀĪÀAvÉ MvÁ۬ĹzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖzÀÝPÉÌ DgÉÆæ £ÀA. «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ EvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀÄð¢zÁgÀ½UÉ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖzÀÝPÉÌ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ C®èzÉà ¢:16-08-09 gÀAzÀÄ vÉÆnÖ® PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ §AzÁUÀ ºÀt, §AUÁgÀ PÉÆqÀĪÀAvÉ MvÁ۬ĹzÀÄÝ C®èzÉà ªÀgÀzÀQëÃuÉ vÀgÀ¢zÀÝgÉ ªÁ¥À¸ï ºÀħâ½îUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃqÀªÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ £ÀA. «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÉÆA¢UÉ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ°è ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÁUÀ ¥ÀÄ£À: ªÀgÀzÀQëÃuÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¢: 25-05-10 gÀAzÀÄ DgÉÆæ £ÀA. «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉƨÉʯï¢AzÀ vÀ£Àß ¥Àwß UÀAqÀ£À ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV ¥ÀjavÀjUÉ, ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ªÉĸÉeï PÀ½¹zÀÄÝ C®èzÉ ¢: 02-06-10 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ £ÀA. «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ UËgÀªÀPÉÌ PÀÄAzÀÄ §gÀĪÀAvÀºÀ ¸ÀAzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉƨÉʯïUÉ PÀ½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 142/10 PÀ®A.110 E.ªÀÄvÀÄÛ ¹ ¹.Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ 23-06-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ oÁuÉAiÀÄ ²æà ©.CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹.332 ¸ÀtÚ«ÃgÀtÚ gÀªÀgÉÆA¢UÉ PÀĵÀÖV ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÁÝUÀ, PÀĵÀÖV ¥ÀlÖtzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄð£À §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß C¸ÀÛªÀå¸ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¯Éà ¨sÉÆøÀÄr ªÀÄPÀ̼Á AiÀiÁªÀ£ÁzÀgÀÆ wAr EzÀÝ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀæ §gÀæ¯ÉÃ, £À£Àßö£ÀÄß AiÀiÁªÀ ¸ÀgÀPÁgÀ AiÀiÁªÀ PÉÆÃlÄð K£ÀÄ ªÀiÁqÉÆâ®è CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ, ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀA¥ÀtÚ PÀ®PÉÃj ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÀqÉÃPÉÆ¥Àà CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 119/2010 PÀ®A 498 (J) 504,323,342,109, gÉ/« 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦. PÁAiÉÄÝ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 23-06-2010 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JAPÉÌ ¸ÀgÉÆÃd ¨sÁ¬Ä UÀAqÀ gÀ«vÉÃd ªÀAiÀiÁ 26 ¸Á. PÀ£ÀPÁ¥ÀÄgÀ vÁAqÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ gÀ«vÉÃd£ÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr PËægÀå ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉà jÃw PÀ£ÀPÁ¥ÀÄgÀvÁAqÀzÀ ¥ÀA¥ÀtÚ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀiÁ£ÁAiÀÄÌ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¥ÀzÁäªÀw JA§ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ JgÀqÉ£ÉÃAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ MAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ UÉÆÃwÛzÀÄÝ PÀÆqÁ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÉ zÀĵÉàçÃgÀuÉ ªÀiÁr JgÀqÀ£Éà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¹zÀÄÝ, F LzÀÄ d£ÀgÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ C£ÀĸÁgÀªÁV PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ £ÁåAiÀÄ MzÀV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 168/2010 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 23-06-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw GªÀiÁªÀĺÉñÀéj ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzÀåAiÀÄgÀÄ, ¸À.Q.¥Áæ.±Á¯É, aPÀÌgÁA¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢:- 22-06-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4,30 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ©¹AiÀÄÆl ¹°AqÀgÀ£ÀÄß gÀÆ«Ä£À°èlÄÖ ¸ÀjAiÀiÁV ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃr ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. EAzÀÄ ¢:- 23-06-2010 gÀAzÀÄ ±Á¯ÉUÉ ¨É½UÉÎ 09:15 UÀAmÉUÉ JA¢£ÀAvÉ ±Á¯ÉUÉ §AzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¹°AqÀgï PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀgÀÄ w½zÀÄ §AvÀÄ ¹°AqÀgï ¸ÀASÉå: 215787-J¸ï ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ £ÀA§gÀ w½¢¯Áè MlÄÖ 2 ¹°AqÀgïUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÁVgÀĪÀzÀjAzÀ vÁªÀÅ zÀAiÀĪÀiÁr C¥ÀgÁ¢üUÀ¼À£ÀÄß §A¢¹ £ÁåAiÀÄ zÉÆgÀQ¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw" CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

8] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 166/2010 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 23-06-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ²zÀÝ°AUÀªÀÄä. f. ®AUÀn UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀÄ»£À ±ÉnÖ G: ªÀÄÄRå ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À.Q.¥Áæ.±Á¯É, PÀqÉèÁV®Ä ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢:- 22-06-2010 gÀAzÀÄ ©¹AiÀÄÆl PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɹzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ ¹¯ÉAqÀgï£ÀÄß gÀÆ«Ä£À°èlÄÖ ¸ÀjAiÀiÁV ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃr ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. EAzÀÄ ¢:- 23-06-2010 gÀAzÀÄ ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ ¨É½UÉÎ 09:00 UÀAmÉUÉ ©¹AiÀÄÆl PÉÆÃuÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉÆÃuÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ MAzÀÄ UÁå¸ï ¹¯ÉAqÀgï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 1,000-00 UÀ¼ÀÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. ¢:- 22-06-2010 ªÀÄvÀÄÛ 23-06-2010 gÀ gÁwæAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ ¹¯ÉAqÀgï PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw " CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.