Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, March 23, 2013

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ: 23-03-2013 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರದೋಸ ತಂದೆ ರಸೂಲ ಸಾಬ ವಯಾ|| 20 ವರ್ಷ, ಇತನ ಮೃತ ದೇಹವು ಉಪಳಾಂವ ಸೀಮಾಂತರದ ಅಂಬಾರಾವ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ ಎಂಬುವವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಫಾರೂಕ ಹಾಗೂ ಅಫ್ರೋಸ ಇತರರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ನನ್ನ ಸಾಕು ಮಗನಾದ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಅಕ್ಕ ಸಮಿನಾ ಇವಳ ಮಗ ಫಿರದೋಸನ ಮೃತ ದೇಹವಿದ್ದು, ಫಿರದೋಸ ಇತನಿಗೆ ದೇಹದ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಎಡಭಾಗ, ಬಲ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಗಡೆ ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧದಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುವ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಿದ್ದು ಮತ್ತು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಎದೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಖಂಡಗಳು ಯಾವುದೋ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಿಂದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಕೊಲೆಯು ದಿನಾಂಕ:22/03/2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:23/03/2013 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರಬಹುದು. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ತಾಹೇರಾಬೇಗಂ ಗಂಡ ಮಹ್ಮದ ಅಯ್ಯುಬ ಖಾನ ವಯಾ||40 ವರ್ಷ ಸಾ|| ಹಸನ ಮಜ್ಜಿದ ಹತ್ತಿರ ಖಮರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 150/2013 ಕಲಂ. 302  ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗ ವಯಾ:64 ವರ್ಷ,ಸಾ: ಚಿತಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಎದುರುಗಡೆ ಉದಯ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ದೀಪಕ ಮತ್ತು ಗುರುಪುತ್ರ @ ಗುರುರಾಜ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ:22-03-2013 ರಂದು  ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೆಡಿಪ್ಲಸ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಗಣೇಶ ನರಸಿಂಗ ಹೋಮ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ರೋಡ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಾಮ ಮಂದಿರ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆಎ-32 ಇಬಿ-8011  ನೇದ್ದರ ಸವಾರ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ  ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ವಾಹನ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮಹಾದೇವ ರವರು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 20/2013 ಕಲಂ, 279, 338, ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.


Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ:-21/03/2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆÃvÁß¼ÀPÉÌ ¸ÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¦gÁå¢ ¸ÉêÀAvÀ ¨sÁ¬Ä UÀAqÀ ¥ÁAqÀÄ PÉÆý ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð,eÁ;-D¢ªÁ¹, G;E¢è ¸ÀÄqÀĪÀ PÉ®¸À, ¸Á;-C¸ÀÖA, vÁ;-gÉÆêÁ f¯Áè:-gÁAiÀÄUÀqÀ ªÀĺÁgÁµÀÖç FPÉAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ,C½AiÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è DgÉÆæ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À C½AiÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀĤUÉ gÁwæAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ ¤ÃªÀÅ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVj CAvÁ ºÉý vÁ£ÀÄ ªÁ¹¸ÀĪÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀݼÀÄ ¢£ÁAPÀ:-22/03/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ E¢è ªÁå¥ÁgÀzÀ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ¥ÀæPÁ±À FvÀ£ÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÀÝ£ÉÃAzÀgÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁPÀªÀiÁ£À ºÀ¼ÀîzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀuÉUÉ, PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄïÉ, JzÉUÉ, §ÄdPÉÌ, ¨É¤ßUÉ C®è°è PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀAvÉ PÀA¢zÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, C°è £À£Àß C½AiÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ FvÀ£ÀÄ EgÀ°¯Áè C°èzÀÝ £ÀªÀÄä d£ÀjUÉ PÉüÀ¯ÁV EªÀj§âgÀÄ ¤£Éß ¢£À ¥ÉÆÃvÁß¼À ¸ÀAvÉUÉ ºÉÆÃVzÀݪÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀÄÝ,£À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ £À£Àß C½AiÀÄ£Éà PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è PÀ°è¤AzÀ dfÓ PÀÄwÛUÉ »¸ÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. vÁ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ PÉƯÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁazÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉAiÀÄÄ ¤£Éß ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ;-21/03/13gÀAzÀÄgÁwæ7UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ;-22/03/13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄgÉñÀ£ÉÀ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«zÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 36/2013.PÀ®A.302,201 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                

    gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-    

¦üAiÀiÁð¢ C¼ÀîªÀÄä UÀAqÀ C¼ÀzÀAiÀÄå ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉÊ®ªÀÄZÀðqï . FPÉAiÀÄ UÀAqÀ wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.03.2013 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ ¨ÁdÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ E£ÀߧâgÉÆA¢UÉ ¤ÃgÀªÀiÁ£À«UÉ §ªÀÄzÀÄ ¥ÉÆeÉ ¸À°è¹ C°èAiÉÄà ªÀ¸Àw ªÀiÁrzÀÄÝ gÁwæ 10.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄrAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ §AiÀÄ°£À°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ §¸À£ÀÚ ¥ÀÆeÁj °AUÁAiÀÄvÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà UÉÆïïØ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-36 JA-9679 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¤ÃgÀªÀiÁ£À«. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà UÉÆïïØ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-36 JA-9679 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁr ªÀÄÄAzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ MªÉÄäÃ¯É »APÉÌ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝPÉÌ ªÀÄ®VzÀÝ C¼ÀîªÀÄä¼À JqÀ ¥ÀPÀÌrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »A¢£À UÁ° Jj E½zÀPÉÌ ¥ÀPÀÌr J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ C®èzÉ C®è÷°è gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 39/2013 PÀ®A: 279,338 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:-22-03-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà wªÀÄäUÀÄgÀÄ vÀAzÉ: ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà, 55ªÀµÀð, dÄ.EAf¤AiÀÄgï, PÉ.©.eÉ.J£ï.J¯ï ªÀĸÀgÀPÀ¯ï r«d£ï, ¸Á. ¨É®èAPÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §eÁeï PÀA¥À¤AiÀÄ ¥Áèn£Á ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA. MD2DDDZZZUWM45233 EAf£À £ÀA.DZMBUM32741 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀÀðzÀ f.¥ÀA¥ÀtÚ EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr ªÉÄÃ¯É JqÀUÀqÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ mÁåPÀÖgï £ÀA. PÉ.J.36 n.©.137 ºÁUÀÄ mÁåç° £ÀA. PÉ.J.36 n.©.138 £ÉÃzÀÝgÀ C¥ÀjavÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁåPÀÖgï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄÆUÀ¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï UÁrAiÀÄÄ mÁåPÀÖgï£À EAf£ï M¼ÀUÉ ºÉÆÃV dRAUÉÆArzÀÄÝ mÁåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁåPÀÖgï£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 06/2013 PÀ®A. 279,337 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DPïÖ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

¢£ÁAPÀ 21/03/2013 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢ ¨Á®¥Àà vÀAzÉ bÀvÀæ¥Àà dÆ®PÀÄAn ªÀAiÀÄB36 ªÀµÀð PÀÆ°PÉ®¸À £ÁAiÀÄPÀ ¸ÁBgÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ vÁB¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ zÉÆqÀÝ ©ügÀ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥ÀàEªÀjUÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ, CzÉ ¹nÖ¤AzÀ ¢£ÁAPÀ 22/03/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ DvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀÄ PÀÆr DPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ [1] PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ bÀvÀæ¥Àà [2] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ bÀvÀæ¥Àà [3] UÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà [4] zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà [5] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ bÀvÀæ¥Àà J®ègÀÆ £ÁAiÀÄPÀ ¸ÁB gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ vÁB¹AzÀ£ÀÆgÀDPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀĤ°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ, ElÖAV¬ÄAzÀ, ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzsÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj gÀPÁÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 33/13. PÀ®A 147,148,341,504,323,324,326,506, ¸À»vÀ 149 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 21-03-2013 gÀAzÀÄ 18-00 UÀA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ¹ÃªÀiÁzÀ Ct UÁæªÀÄzÀ zÉêÀªÀÄä¼À ºÉÆmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ dmÉÖ¥Àà ªÀ:32 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:Ct UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ zÉêÀªÀÄä¼À ºÉÆmÉïï£À°è ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ 1)zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ZÀrØ ªÀ:22 eÁ:ºÀjd£À ¸Á:Ct UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ2)ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ eÁ:ºÀjd£À ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £ÁªÀÅ PÉÆlÖAvÀ eÁUÀzÀ°è EzÀÄÝ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ¢ªÀiÁQ ªÀiÁqÀPÀwÛAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 37/2013 PÀ®A: 341, 323,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ¸ÀªÁgÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð eÁ: PÀ¨ÉâÃgï G: KvÀ ¤ÃgÁªÀjAiÀÄ°è ¤ÃgÀUÀAmÉ ¸Á: PÉÆvÀðPÀÄAzÁ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.03.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CrUÉ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ËÖªï ºÀZÀÄѪÁUÀ MªÀÄä¯É ¥ÀA¦£À°è JuÉÚ §AzÀÄ vÁ£ÀÄ vÉÆlÖ §mÉÖUÉ ¹rzÀÄ ¸ËÖªï zÀ ¨ÉAQ §mÉÖUÉ vÀUÀÄ° Gj ºÀwÛ ªÉÄÊAiÀįÁè ¸ÀÄnÖzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr E¯Áeï ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ UÀÄt ªÀÄÄR£ÁUÀzÉà ¢£ÁAR: 22.03.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ²æà gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð eÁ: PÀ¨ÉâÃgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉÆvÀðPÀÄAzÁ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 05/2013 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦. ¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    PÀĪÀiÁj ¸ÀĸÁä ªÀAiÀiÁ 10 ªÀµÀð, «zÁåyð,FPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ zÀÄrAiÀÄ®Ä ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ UÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß zÉÆqÀتÀÄä¼ÁzÀ zÉêÀªÀÄä FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «zsÁå¨sÀå¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:;-12/03/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±Á¯É¬ÄAzÀ vÀ£Àß zÉÆqÀتÀÄä¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀ®Ä PÀvÀÛ®Ä gÀÆ«Ä£À°èzÀÝ gÉÆnÖ ¥ÀÄnÖAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ aªÀÄtÂAiÀÄ£ÀÄß ºÀaÑ PɼÀUÉ ElÄÖ ªÉÄðzÀÝ gÉÆnÖ ¥ÀÄnÖAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PɼÀUÉ ºÀaÑnÖzÀÝ aªÀÄtÂAiÀÄ ¨ÉAQ ªÀÄÈvÀ ¸ÀĸÁä FPÉAiÀÄ ®AUÀPÉÌ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÉÄÊAiÀįÁè DªÀj¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀĹÌAiÀÄ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀÄì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ:-22/03/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà vÉVκÁ¼À 38 ªÀµÀð,eÁ;-°AUÁAiÀÄvÀ,G:-PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á:-G¥Àà®zÉÆrØ vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA.10/2013.PÀ®A.174.¹.Dgï.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.03.2013 gÀAzÀÄ 152 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 27,900/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-03-2013This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-03-2013

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 04/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 17-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀļÀªÀiÁä UÀAqÀ ¥ÀAqÀj UÀAeÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ¥ÀzÁä±Á°, ¸Á: ±ÁºÀ¥ÉÆgÀ UÉÃl ©ÃzÀgÀ 3 £Éà ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¥ÀAqÀj UÀAeÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ gÁwæ vÀ£ÀUÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÁUÀÄwÛzÉ w½¸ÀzÀÝjAzÀ ²æäªÁ¸À EvÀ¤UÉ aQvÀì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÀì PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-03-2013 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ UÀÄzÀUÉ C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ ²æäªÁ¸À FvÀ£ÀÄ aQvÀì PÁ®PÉÌ UÀÄt ªÀÄÄR CUÀ¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 22-03-2013 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ UÀÄzÀUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ²æäªÁ¸À EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-03-2013 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmɬÄAzÀ 2100 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ aQvÀì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ UÀÄt ªÀÄÄSÁ CUÀ¯ÁgÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýÃPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2013 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 21-032013 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£ÁßJSÉý gÀ¸ÉÛ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ¸À«ÄÃ¥À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ gÀd¤PÁAvÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ EªÀgÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, §¸À ¤®èzÁt¢AzÀ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ£ÁßJSÉý PÀqɬÄAzÀ ¥ÁåUÉÆ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/4774 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉUÉ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÀqÀ¹, vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ CªÀjUÁzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ½AzÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-03-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22-03-2013 gÀAzÀÄ »gÀ£ÁUÁAªÀ ²ªÁgÀzÀ°è ªÀiÁgÀÄw ¤Ã¯É JA§ÄªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è ºÀÄt¸É VÃqÀzÀ PɼÀUÉ PÉ®ªÀÅ ºÀÄqÀUÀgÀÄ E¹àmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆà ªÀw¬ÄAzÀ ²ªÀgÁeï.J¸ï.EAUÀ¼É ¦J¸ïL ªÀÄÄqÀ© gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É »gÀ£ÁUÁAªÀ ²ªÁgÀzÀ ªÀiÁgÀÄw ¤Ã¯É ºÉÆî¢AzÀ ¸Àé®àzÀÆgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «±Áé£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, 2) CAPÀıÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, 3) UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ CA§uÁÚ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, 4) gÁdÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, 5) C«£À±À vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, 6) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ £ÁUÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð J®ègÀÄ ¸Á: »gÀ£ÁUÁAªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ  zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¹àmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆÃlÄÖ DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÁºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä 6 d£ÀgÀ ¥ÉÊQ 2 d£ÀjUÉ »r¢zÀÄÝ, 4 d£ÀgÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ MlÄÖ ºÀt 590/- gÀÆ¥Á¬Ä, 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆæ «±Áé£ÁvÀ ªÀÄvÀÄÛ CA§ÄævÀ EªÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-03-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ CqÉÃ¥Áà ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ, vÁ: aAZÉÆý EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï ¸ÀÆÌn ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32/E©-6282 vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ - ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄUÀ£ÀÆgÀ PÁæ¹£À C±ÉÆÃPÀ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄAzÀ DgÉÆæAiÀÄ §® PÀtÂÚ ªÉÄïÉ, UÀqÁ¬Ä ªÉÄïÉ, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ« vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà §¼ÀvÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
  

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ:
ವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ;ದಿನಾಂಕ:21-03-2013 ರಂದು ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾನು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ 11-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ರುದ್ರಪ್ಪಾ ತತ್ಯಾಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ  ಗಡ್ಡಿಮನಿ ವಯಾ|| 30 ವರ್ಷ ಸಾ|| ಕೊಂಚುರ ತಾ||ಚಿತಾಪೂರ ಇತನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದವನೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಒತ್ತಿ ಹೀಡಿದು ಚೀರಾಡಿದರೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ನನ್ನನ್ನು ಏಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗುಡಿಯ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಲು ಹೇಳಿದನು ನಾನು ಮಲಗುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ತಲೆ ಆಲ್ಲಾಡಿಸಿದರು ಕೂಡಾ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿಸಿ ನಾನೆ ನಿನಗೆ ಆಳುತ್ತೆನೆ, ನಿನಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಜಭರಿ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿದನು. ನಾನು ಅಳುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಲಗಿದೆನು. ಮುಂಜಾನೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮಳಾದ ರತ್ನಮ್ಮಾಳಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ನನಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿದವನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ನೊಂದ ಯುವತಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:42/2013 ಕಲಂ, 506, 376 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಶಿವಶಂಕರ ತಂದೆ ದೌಲಪ್ಪ ಹತ್ತರಗಿ ವಯಾ|| 52 ಸಾ|| ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹೀರಾಪೂರ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:21-03-13 ರಂದು ಸಂಜೆ 7-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿಯ ಉದ್ಯಾನ ವೈನ ಶಾಪದ ಹಿಂದಿನ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತಾಗ ಸುದೋಧನ, ಶರಣಪ್ಪ ಸಾ:ಇಬ್ಬರು ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ಬಂದು, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಡಿಯುತ್ತೀ ಮಗನೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಬಲ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ  ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 147/2013 ಕಲಂ, 323, 324, 504, 506 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.