Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, January 30, 2016

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2016 PÀ®A 87 PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 29-01-2016 gÀAzÀÄ 4 ¦.JAPÉÌ UÉÆræºÁ¼À- ªÀiÁ«£ÀªÀÄnÖ UÁæªÀÄzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¼ÀîzÀ zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ §ºÀgÀ JA§ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ 3950/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                                       
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 03/2016 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ :- 28/01/2016 gÀAzÀÄ 18:50 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ  CgÀPÉÃgÁ(eÉ) UÁæªÀÄzÀ UÀÄgÀAiÀÄå vÁvÀ£À ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ EzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ dÆeÁl MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀaÑzÀgÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ CzÀȵÀÖ EzÀÝgÉ £ÀA§gÀ ºÀaÑj CAvÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹-300, 304 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 440=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃl, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CAvÁ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ EAzÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2016 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ :- 28/01/2016 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ  ºÉ¨Áâ¼À(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ EzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ dÆeÁl MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀaÑzÀgÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ CzÀȵÀÖ EzÀÝgÉ £ÀA§gÀ ºÀaÑj CAvÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹-290, 78 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 320=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃl, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CAvÁ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 32/2016 78(3), PÉ.¦. DPÀÖ , 420L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:29/01/2016 gÀAzÀÄ 08-05 ¦.JªÀiï PÉÌ ²²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ°¥Ánî ¦.J¸ï.L   gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ  §AzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29/01/2016 gÀAzÀÄ 06:15 ¦.JªÀiï PÉÌ MAzÀÄ RavÀ ¨sÁwä §A¢zÀÄÝ CzÉãÉAzÀgÉ, ªÁ°äQ £ÀUÀgÀzÀ ªÀıÁªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹ 50 ¦¹ 263, 261, 196 ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ ¸Á AiÀiÁzÀVgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2) ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ ¸Á; zÀÄSÁ£À ªÁr AiÀiÁzÀVgÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ  ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À ¸ÀASÉå PÉ.J-33-0075 £ÉzÀÝgÀ°è £ÁªÉ®ègÀÆ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ°äQ £ÀUÀgÀzÀ ªÀıÁªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤°è¹zÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 06:30 ¦.JªÀiï PÉÌ £ÁªÉ®ègÀÆ PɼÀUÉ E½zÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è M§â ªÀåQÛ ¸ÀzÀj UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ PÀÆV PÀgÉzÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä  UÉ°èj ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gɹj CAvÁ d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 06:45 ¦.JªÀiï PÉÌ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÉÆÃAiÀÄ¥Àà £ÁmÉÃPÁgÀ ªÀAiÀÄ|| 24 ªÀµÀð, eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀÄ, ¸Á|| ªÁ°äQ £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj CAvÁ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DvÀ¤UÉ ZÉPÀÌ ªÀiÁqÀ¯ÁV DvÀ£À ºÀwÛgÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2330/- gÀÆ 2} ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, 3} MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï zÉÆgÉwzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ PÉüÀ¯ÁV ªÀÄ®è¥Àà  vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà PÀrØ eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀ, ¸Á|| ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï AiÀiÁzÀVj  §ÄQÌAiÀĪÀ¤zÀÄÝ DvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gɸÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä UÉ°èj ªÀÄlPÁ §gɬĹj CAvÁ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ aÃnUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ M§â DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¸ÀÄwÛzÀÄÝ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è¥Àà PÀrØ EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä F eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¤Ãr ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2016 PÀ®A 78 (3) Pɦ DPïÖ ¸ÀAUÀqÀ 420 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 33/2016 78(3), PÉ.¦. DPÀÖ , 420L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:29/01/2016 gÀAzÀÄ 10-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ²²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ°¥Ánî ¦.J¸ï.L   gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ  §AzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29/01/2016 gÀAzÀÄ 10:30 ¦.JªÀiï PÉÌ MAzÀÄ RavÀ ¨sÁwä §A¢zÀÄÝ CzÉãÉAzÀgÉ, zÀÄSÁ£ÀªÁrAiÀÄ ªÀÄfÃzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ AiÀiÁgÉÆà ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹ 50 ¦¹ 263, 261, 196 ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ ¸Á AiÀiÁzÀVgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2) ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ ¸Á; zÀÄSÁ£À ªÁr AiÀiÁzÀVgÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ  ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À ¸ÀASÉå PÉ.J-33-0075 £ÉzÀÝgÀ°è £ÁªÉ®ègÀÆ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ zÀÄSÁ£ÀªÁrAiÀÄ ªÀÄfÃzÀ£À ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è fÃ¥ï ¤°è¹ £ÁªÉ®ègÀÆ PɼÀUÉ E½zÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è M§â ªÀåQÛ ¸ÀzÀj ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ PÀÆV PÀgÉzÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä  UÉ°èj ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gɹj CAvÁ d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 09:10 ¦.JªÀiï PÉÌ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÁfÃzÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ²ÃzÀ ªÀAiÀÄ|| 45 ªÀµÀð, eÁ|| ªÀÄĹèA, G|| ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á|| ¸ÀzÀgÀ zÀgÀªÁd AiÀiÁzÀVj CAvÁ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DvÀ¤UÉ ZÉPÀÌ ªÀiÁqÀ¯ÁV DvÀ£À ºÀwÛgÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1820/- gÀÆ 2} ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, 3} MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï zÉÆgÉwzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ PÉüÀ¯ÁV ¯ÉõÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀÄ|| 35 ªÀµÀð, eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀ, ¸Á|| ªÁ°äQ £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj §ÄQÌAiÀĪÀ¤zÀÄÝ DvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä UÉ°èj ªÀÄlPÁ §gɬĹj CAvÁ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ aÃnUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ M§â DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÁfÃzÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ²ÃzÀ  ªÀÄvÀÄÛ  ¯ÉõÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÀnÖªÀĤ EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä F eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¤Ãr ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 33/2016 PÀ®A 78 (3) Pɦ DPïÖ ¸ÀAUÀqÀ 420 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.