Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, February 14, 2015

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:-                                                                                             EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ: 14.02.2015 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉUÉ 10 UÀAmÉUÉ gÁeÉÆýî UÁæªÀÄzÀ°è d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß  CgÉÆævÀ£À ºÉÆ®zÀ°è FUÁUÀ¯Éà ¸ÁÖPï ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß  ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ  ²æà ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt J.E.E. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÁÖPï -2 UÉ  ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è ¸ÁV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA§ÄªÁUÀ DgÉÆæ zÉÆqÀØ £ÀgÀ¸À¥Àà FvÀ£ÀÄ  CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ ¦ÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ CPÀæªÀÄ vÀqÉzÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀå CrØ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 56/2015 PÀ®A: 341,504,353,506L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-02-2015

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 14-02-2015

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 05/2015, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ PÁ±À¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà dlUÉÆAqÀ, ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÁ, ¸Á: C¯Áè¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà dlUÉÆAqÀ, ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, FvÀ¤UÉ PÀ¼ÉzÀ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ, ¨ÉÃ£É JzÁÝUÀ DvÀ¤UÉ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ £ÉÆêÀÅ DUÀÄwvÀÄÛ, D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¨ÉÃ£É PÀrªÉÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè, zÀvÀÄÛ FvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸Á¬Ä §mÉÖ CAUÀrAiÀÄ°è 3-4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ zÀvÀÄÛ EvÀ£ÀÄ ¥Àæw ¤vÀåzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 12-02-2015 gÀAzÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÁwæ ªÉÄ£ÀUÉ §AzÀÄ J®ègÉÆA¢UÉ Hl wAr ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉƼÀÄîvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÁ¹UÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 13-02-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É zÀvÀÄÛ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ EzÁÝUÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV zÀvÀÄÛ FvÀ£ÀÄ ºÀ¼É ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ gÀÆ«Ä£À vÀUÀqÀzÀ PɼÀV£À PÀnÖUÉAiÀÄ CqÀØ zÀAmÉUÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ eÉÆÃvÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ MªÉÄäÃ¯É aÃjzÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀA§A¢ü ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ dlUÉÆAqÁ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄ®èªÀiÁä, ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¢UÀA§gÀ J®ègÀÆ C°èUÉ §AzÀÄ zÀvÀÄÛ FvÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¢£ÁAPÀ 12,13-02-2015 gÀAzÀÄ gÁwæAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è zÀvÀÄÛ EvÀ£ÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, zÀvÀÄÛ EvÀ£ÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2015, PÀ®A 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-02-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®èAiÀiÁå vÀAzÉ ZÀAzÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: ªÀÄgÀR®, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀazÁ£ÀAzÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CªÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà ¥sÉÆãÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ DzÀgÉ gÁwæAiÀĪÀgÉUÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è, ¢£ÁAPÀ 10-02-2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àðd£É ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀazÁ£ÀAzÀ CAUÁvÀ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, J©â¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ°®è, ªÉÄÊ ªÀÄÄnÖ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀtÚVvÀÄÛ, CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁ§jUÉÆAqÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ ªÀÄUÀ UÁ§jUÉÆAqÀÄ §AzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ZÉ£Àߧ¸ÀAiÀiÁå ªÀÄvÀÄÛ NAPÁgÀ ¸Áé«Ä gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÀaÑzÁ£ÀAzÀ EvÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä DvÀ£ÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆ¢zÀÄÝ, DvÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV §® PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É §®ªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀAzÀÄUÀnÖzÀ UÁAiÀÄ, UÀmÁ¬Ä PɼÀUÉ PÀAzÀÄ UÀnÖzÀ ¸Àé®à gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀAl®Ä ¨ÁªÀÅ §A¢vÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ §® ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛªÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÀazÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, EvÀ¤UÉ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ DgÉÆæ 1) ¢°Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §AqÉÃ¥Áà £Ë¨ÁzÉ, 2) C¤Ã® vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¥Ánî, 3) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ PÉÆý, 4) ªÀÄRÆìzÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ªÉÆÃd£À J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄgÀR® ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr J°èAiÉÆà ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ 10-02-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®V¹ ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-02-2015 gÀAzÀÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2015, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-02-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀgÁd a®èUÉð, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÉƼÁgÀ(©), vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ²ªÀgÁd a®èUÉð, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/ºÉZï-5088 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæ PÀqɬÄAzÀ - PÉƼÁgÀ(©) PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ £Ë¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è KgÀ ¥sÉÆøÀð ªÉĸï UÉøÀÖ ºË¸ï ºÀwÛgÀzÀ wgÀÄ«£À°è ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛ §¢ EgÀĪÀ «zÀÄåvÀ ¢Ã¥ÀzÀ PÀA§PÉÌ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¹zÁæªÀÄ£À JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄïÁãUÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2015, PÀ®A 498(J), 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ eÉÆåÃw UÀAqÀ ¸ÀÄPÉñÀ ¨sÀAqÁgÉ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ¥Àj²µÀÖ, ¸Á: ªÁAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ vÀªÀgÀÆgÀÄ ¨sÁ°Ì EzÀÄÝ, 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÁAfæAiÀÄ ªÁ¹ ¸ÀÄPÉñÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ¨sÀAqÁgÉ EvÀ£À eÉÆvÉ ®UÀߪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 1 ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ¸ÀÄPÉñÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ¨sÀAqÁgÉ FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ, UÁAeÁ ¸ÉÃzÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¨Ál° ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¬Ä MwÛ »rzÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬Ä ºÁPÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÄ UÁAeÁ ¸ÉÃzÀÄvÁÛ ºÉÆUÉ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É GzÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CzÀPÉÌ AiÀiÁPÉ vÁæ¸À PÉÆqÀÄwÛ¢Ýj JAzÀÄ PÉýzÀgÉ ¸ÀÄPÉñÀ FvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ºÉýzÀAvÉ PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, MzÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É, ªÀiÁªÀ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ¥Á¥À ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ AiÀiÁPÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ CAvÀ ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀgÉ ªÀiÁªÀ¤UÀÆ PÀÆqÁ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ eÉÆvÉ ¸ÀA§AzsÀ ¨É¼É¹gÀÄ« CzÀjAzÀ¯É ¤Ã£ÀÄ CªÀ½UÉ ¸ÀºÀPÁgÀ ªÀiÁqÀÄw¢Ý JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀ©üðt EzÁÝUÀ F ºÉÆmÉÖ £À£ÀßzÀ®è F ºÉÆnÖ gÀªÀiÁåzÀÄ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁۣɪÀÄ CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÉÆAzÉgÉ ¥ÀqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬Ä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹ DgÁªÀÄ ªÀiÁr¹ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÀÄ ©nÖgÀÄvÁÛgÉ, PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ CzÉà jÃw ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¤£ÀUÉ PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛãÉAzÀÄ PÀÄwÛUÉ MwÛzÀÝ£ÀÄ, ªÀÄUÀÄ«UÀÆ PÀÆqÁ PÉÆAzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ DgÉÆæ ±ÀgÀtªÀiÁä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ¨sÀAqÁgÉ EªÀ½UÉ ªÀÄUÀ¤UÉ §Ä¢Ý ºÉýæ CAvÀ ºÉýzÀgÉ CªÀ¼ÀÄ PÀÆqÁ UÀAqÀ ºÉýzÀAvÉ PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ ºÉÆqÉzÀgÉ ºÉÆr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ºÉý ¸ÀÄPÉñÀ FvÀ¤UÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál° vÀAzÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ UÉÆvÁÛV CªÀgÀ vÁ¬Ä, ¨sÁªÀ£ÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ PÀÄgÀħSÉüÀV, gÀÄQäÃt¨Á¬Ä ¥ÀÆeÁj ¸Á: PÉƽªÁqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉüÀ®Ä §AzÀgÉ CªÀjUÀÆ PÀÆqÁ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀÄPÉñÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ¨sÀAqÁgÉ, 2) ±ÀgÀtªÀiÁä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ¨sÀAqÁgÉ E§âgÀÆ eÁw: J¸ï¹ ¥Àj²µÀÖ, ¸Á: ªÁAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀj§âgÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ fêÀ ºÉÆqÉ¢zÉÝêÁ EµÀÄÖ ªÀÄA¢ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÉüÀ®Ä §A¢¢Ýj JAzÀÄ CªÀjUÀÆ PÀÆqÁ ¨ÉÊzÀÄ Nr¹zÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ 05-02-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, PÁgÀtªÁV ªÀiÁªÀ gÀªÉÄñÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ©nÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-02-2015 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಯುಧ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರ ಬಂಧನ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 13-02-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಇರುವ ನಿರಾವರಿ ಆಫೀಸ ಹತ್ತಿರ ಎರಡು ಜನರು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪಿಸ್ತೂಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಅಫಜಲಪೂರ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ನಿರಾವರಿ ಆಫೀಸ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ನಿರಾವರಿ ಆಫೀಸ ಹತ್ತಿರ ಇಬ್ಬರು ನಿಂತಿದ್ದು, ಒಬ್ಬನ ಹತ್ತಿರ ಪಿಸ್ತೂಲ ಇತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಹತ್ತಿರ ಗುಂಡುಗಳು ಇದ್ದವು. ಇಬ್ಬರು ಪಿಸ್ತೂಲ ಮತ್ತು ಗುಂಡುಗಳು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಿಲಾಗಿ 1] ಮಹಮ್ಮದ ಹನೀಫ ತಂದೆ ಚಾಂದಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ ಸಾ|| ಲಿಂಬಿತೋಟ ಅಫಜಲಪುರ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು, ಇವನ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಪಿಸ್ತೂಲ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪಿಸ್ತೂಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಇದು ಕಂಟ್ರಿ ಪಿಸ್ತೂಲ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೆ ಲೈಸನ್ಸ  ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು. 2] ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ @ ಶರಣು ತಂದೆ ಜಗದೇವಪ್ಪಾ ಕಲಶಟ್ಟಿ@ ಗೂಳೆ ಸಾ|| ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಇವನ ಹತ್ತಿರ 4 ಜೀವಂತ ಗುಂಡುಗಳು ದೊರೆತವು, ನಂತರ ಇವನಿಗೆ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಸದರಿ 4 ಜೀವಂತ ಗುಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳು ಇದೇ ಕಂಟ್ರಿ ಪಿಸ್ತೂಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆರೋಪಿತರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಪಿಸ್ತೂಲ ಅ||ಕಿ|| 40,000/- ರೂ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಕಂಟ್ರಿ ಪಿಸ್ತೂಲಿನ 4 ಜಿವಂತ ಗುಂಡುಗಳು ಅ||ಕಿ|| 2,000/- ರೂ ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು  ಜಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮುದ್ದೆ ಮಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸದರಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.  
ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ನರೋಣಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ಶಿವಶರಣ ಪೂಜಾರಿ ಸಾ: ಕಿಣ್ಣಿಸುಲ್ತಾನ ಇವರಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಣಸಿರಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣಾ ಚಾಕಣಿ ಇತನಿಗೆ ಶರಣಸಿರಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಬಸವಣಪ್ಪಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವದು ಇರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ನಡೆಯಲು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಗಂಡ ಶಿವಕುಮಾರ ಚಾಕಣಿ, ಅತ್ತೆ ನೀಲಮ್ಮಾ ಚಾಕಣಿ, ಮಾವ ಈರಣ್ಣಾ ಚಾಕಣಿ, ಭಾವ ರಾಜು ಚಾಕಣಿ,  ಮೈದುನ ಸಂತೋಷ ಚಾಕಣಿ ಇವರುಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದ ವರೆಗೆ ಚನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅವಳ ಗಂಡ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಭಾವ ಮತ್ತು ಮೈದುನ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಬೈಯುವದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಫೋನ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಿಗೆ ತವರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದುವರೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ  ಅವಳ ಗಂಡ ಶೀವಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ನೀಲಮ್ಮ  ಕೂಡಿ ಅವಳ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಂಡೀ ನೀನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲಾ ನೀನು ಗೊಡ್ಡು ಇದ್ದಿ, ಅಂತಾ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದು, ನನ್ನ ಮಗಳ ಗಂಡ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಶರಣ ಸಿರಸಗಿಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನನ್ನ ಮಗಳು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: 12/02/2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನನ್ನ ಎರಡನೆ ಮಗಳಾದ ಸಾರಿಕ @ ಸವೀತಾ ನನ್ನ ಎರಡನೆ ಅಳಿಯ ಉಮಾಕಾಂತ ತಂದೆ ಶಿವಣ್ಣಾ ಗೊಡಕೆ ಇವರುಗಳು ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಮಿನಾಕ್ಷಿ ಇವಳ ಗಂಡ ಶಿವಕುಮಾರ ಚಾಕಣಿ ಇವನು ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಮೋಟರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಿಣ್ಣಿಸುಲ್ತಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ದಗಂಟೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕುವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕರೆಯಲು ಬಂದಿರುತ್ತೆನೆ. ಸದ್ಯ ನಾವು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಶಿವಕುಮಾರ ಚಾಕಣಿ ರವರು ತಾನು ತಂದಿದ್ದ ಸೈಕಲ್ ಮೋಟರ್ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಆರ್ 8668 ಇದರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಮಿನಾಕ್ಷಿಗೆ ಕುಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 05:00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ನಾನು 08:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಫೊನ ಮಾಡಿ ಊರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಿರಾ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮತಾಡಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿರುತ್ತಾಳೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಶಿವಾನಂದ ತಂದೆ ವಿಠಲ ಕುಂಬಾರ ಮತ್ತು ಸಂಜಿವುಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಾಳಪ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಇವರು ಮದ್ಯ ರಾತ್ರಿ 12:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಶಿವಕುಮಾರ ಚಾಕಣಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಮಿನಾಕ್ಷೀ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಡಚಿಂಚೋಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ರಾತ್ರಿ 10:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಪಘಾತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಾದ ಮಿನಾಕ್ಷಿ ಇವರು ಭಾರಿಗಾಯವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಶಿವಶರಣ ಹಾಗೂ ಓಣಿಯ ಕೆಲವು ಜನರು ಕೂಡಿ ಡೋಗಿನಾಲಾ ದಾಟಿ ಲಾಡಚಿಂಚೋಳಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳ ಶವವು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನಾವುಗಳು ನೋಡಲು ಅವಳ ಬಲಗಡೆ ಮೆಲಕಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಗದ್ದಕ್ಕೆ ಎಡಗಡೆ, ಮಗ್ಗಲಿಗೆ ಕಂದುಗಟ್ಟಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಎಡಗಾಲು ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು ಇದು ನನ್ನ ಅಳಿಯ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಶಿಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಲಾಡಚಿಂಚೋಳಿಯ ಸಿಮೆಯ ಒಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಮಿನಾಕ್ಷಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಭಾರಿ ಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಅವಳ ಶವವು ಸೈಕಲ್ ಮೋಟರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ರೋಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸಾಕ್ಷೀ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಪಘಾತವೆಂದು ಸೃಷ್ಠಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅಳಿಯನೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅವಳ ಶೀಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ  ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದುರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನರೋಣಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.