Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, September 11, 2009

Raichur District Reported Crimes

: E¹àÃmï dÆeÁl, 7 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, £ÀUÀzÀĺÀt: 3280/- gÀÆ: d¦Û :

²æà Dgï.JA.£ÀzÁ¥sï ¦J¸ïL UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:10.09.2009 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ w¥À஢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ UÀÄgÀĸÁé«Ä ºÁUÀÆ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯É, 3 ªÉƨÉʯï¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ & £ÀUÀzÀĺÀt: 3,280/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: ªÀÄlPÁ dÆeÁl, NªÀð£À §AzsÀ£À, £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 270/- gÀÆ.d¦Û :

²æà ºÉZï.©.¸ÀtÚªÀĤ ¦J¸ïL eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ &¹§âA¢AiÀĪÀÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:09.09.2009 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ eÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è MAzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ r.gÀAUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ PÁ½AUÀ¥Àà 35 ªÀµÀð, ¸Á: eÁ®ºÀ½î EªÀ£ÀÀ£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁ aÃn & £ÀUÀzÀĺÀt: 270/- gÀÆ¥Á¬Ä d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ ¹ÃvÀtÚ£ÁAiÀÄPÀ eÁ®ºÀ½î EªÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ aÃn PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ E§âgÀ «gÀÄzÀÝ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Bidar District Daily Crime Update - 11-09-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-09-2009

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 11-09-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà gÁªÀÄzsÀ¤ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 01-09-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ PÀÄlÄA§zÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀ ¨É½î £ÀUÀzÀÄ ºÀt EvÀgÉ UÀȺÀ¥ÉÆAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ CA.Q. 66,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢: 11-09-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 19/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 10-09-2009 gÀAzÀÄ RArPÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è ²æêÀÄw. eÁÕ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁdÄ 22 ªÀAiÀÄ, gÀªÀjUÉ ºÁªÀÅ PÀrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: RArPÉj gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 10-09-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ vÉ¥ÀàUÉÆAqÀ ¨ÁªÀV ¸Á: ¥ÁvÀgÀ¥À½î gÀªÀgÀ ¥ÁvÀgÀ¥À½î ²ªÁgÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ MAzÀÄ PÀAZÀÄ «Ä²ævÀ PÀ¼À¸ÀªÀ£ÀÄß CA.Q. gÀÆ. 3000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ vÉ¥ÀàUÉÆAqÀ ¨ÁªÀV ¸Á: ¥ÁvÀgÀ¥À½î gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PAPER STATEMENT


PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 185/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 10-09-2009 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¨sÀdAwæ ªÀAiÀĸÀÄì 19 ¸Á: avÀªÁqÀV vÁ:ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ f¯Áè: §¼Áîj EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 09/09/2009 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉÆqÀzÁ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ oÁuɬÄAzÀ 18 Q.«Äà GvÀÛgÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²æà UÁ¼É¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÉÆgÀªÀgÀ 18 ªÀµÀð ¸Á: avÀªÁqÀV EªÀgÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï. JPïì.J¯ï. ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.35 J¯ï. 8842 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ PÉÊ, PÁ°UÉ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÉƸÀ¥ÉÃl D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦J¸ï.L. UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 231/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 10-09-2009 gÀAzÀÄ 7.45 ¦.JªÀiï.PÉÌ ²æà ZÀ£ÀߣÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ UëqÀ 50 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ ¸Á: PÀ£ÀPÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10-09-2009 gÀAzÀÄ 10.45 ¦.JªÀiï.PÉÌ PÀ£ÀPÁ¥ÀÆgÀ vÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ oÁuɬÄAzÀ 15 Q.«Äà GvÀÛgÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA PÉ.J-37 PÉ-5658 gÀ ZÁ®PÀ ¸ÀzsÀå ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢®è FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀAiÀÄå£ÀÄ EvÀ¤UÉ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨Ázï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.