Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, October 28, 2015

Raichur District Reported Crimes

                                                                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ¢£ÁAPÀ:25-10-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:26/10/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05-00 UÀAmÉ CªÀ¢AiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ¸ÉƸÉAiÀiÁzÀ ºÉÆ£ÀߪÀÄ UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FPÉAiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, C®è°è ºÀÄqÀÄPÁrzÁUÀ FPÉAiÀÄ ±ÀªÀªÀÅ ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÉ£Á¯ïzÀ°è ¢£ÁAPÀ:27/10/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉUÉ ¹QÌzÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄð£À PÀÆzÀ®ÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÆý¹zÀAvÉ PÀÄwÛUÉUÉ PÀÆzÀ®Ä ¸ÀÄwÛPÉÆArzÀÄÝ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, FPÉAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁAiÀÄ,  2)£ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà, 3)gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå 4)©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà, 5)²ªÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà, 6) DAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzsÉ §¸ÀAiÀÄå J¯ÁègÀÄ ¸Á:dgÀzÀ§Ar EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ£ÀߪÀÄä¼À£ÀÄß PÉlÖ zÀȶ֬ÄAzÀ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÄÝ, EªÀgÉà ªÉÄîÌAqÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §®vÁÌgÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉ ªÀÄÄZÀÄѪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉ£Á¯ï PÁ®ÄªÉ ¤ÃjUÉ ºÁQgÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EzÀÄÝ, PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ ªÀÄÄAvÁV zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ C.¸ÀA. 148/2015 PÀ®A: 376, 302, 201 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 26-10-15 ರಂದು ಮಾರಲದಿನ್ನಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಜಾತ್ರೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾರಲದಿನ್ನಿ ತಾಂಡಾದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ 10,00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಡಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿ ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ಟೊಪಣ್ಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 35 ವರ್ಷ ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ, ಮಾರಲದಿನ್ನಿ ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ತಮ್ಮನಾದ ಮಂಜುನಾಥ @ ಶೇಖರ್ ಇಬ್ಬರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೊಡಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಗಿದ್ದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1] ಮೌನೇಶ ತಂದೆ ಥಾವರೆಪ್ಪ 24 ವರ್ಷªÀÄvÀÄÛ 15 d£ÀgÀÄ PÀÆr ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ತಡೆದುನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ªÉÄÃಲಿಂದ ಮಸ್ಕಿ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 155/15 ಕಲಂ 143,147,341,504,323,324,506 ಸಹಿತ 149 ,ಪಿ,ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
d¨sÀj PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ದಿನಾಂಕ  28/10/2015 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 03.00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಪೋಷಮ್, 55 ವರ್ಷ, ಮಾದಿಗ, ಲಾರಿ ನಂ .ಪಿ-15/ ಎಕ್ಷ -5627  ಚಾಲಕ ಸಾ: .ನಂ 20-4-364 ಹನುಮಾನ್ ನಗರ್ ಗೋದಾವರಿ ಖಣಿ , ಮಂಡಲಂ-ರಾಮಗುಂಡಂ, ತಾಲೂಕಾ-ಪೆದ್ದಪಲ್ಲಿ ಜಿ: ಕರೀಂ ನಗರ (ತೆಲಂಗಾಣಾ) (9618378392)FvÀನು ತನ್ನ ಲಾರಿ ನಂ .ಪಿ 15/ಎಕ್ಷ-5627 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 27/10/2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಳ್ಳಾರಿಯ Minera steels & power Pvt Ltd  ಸುಲ್ತಾನಪೂರನಲ್ಲಿ  Iron Ore Pellet  (ಐರಾನ್ ಗೋಲಿ) ಯನ್ನು ಲೋಡ್  ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ 4.30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೆಲಂಗಾಣಾ ರಾಜ್ಯದ    Cauvery Iron Steels India Ltd  Chegunta ಕ್ಕೆ ಅನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟು ಸಿಂಧನೂರು ಮುಖಾಂತರ ಮಾನವಿಗೆ ಬಂದು  ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 28/01/2015 ರಂದು 01.30 .ಎಮ್. ಗಂಟೆಗೆ  ಮಾನವಿ-ರಾಯಚೂರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಾನವಿ ನಗರದ ಸೂರ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಹಂಪ್ಸಗಳನ್ನು ದಾಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಲಾರಿಯ ವೇಗವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ  ಲಾರಿಗೆ ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು HONDA ACTIVA  ಗಾಡಿಯ ಮೇಲೆ 4 ಜನರು ಬಂದವರೇ ಲಾರಿಗೆ  ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಲಾರಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ತಮ್ಮ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಇಳಿದವರೇ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ  ಹಾಗೂ ಕ್ಲೀನರಿಗೆ ಹೊಡೆ ಮಾಡಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 21090/- ರೂ ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ತಲಾ 500/- ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ 2 ಮೊಬೈಲ್ ಗಳನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಮಿದ್ದ ದೂರಿನ  ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 282/15 ಕಲಂ 394 .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡೆನು.
ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éèà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        1)gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀÄÆwð ,ªÀAiÀÄ-44 ªÀµÀð,¸Á- «±ÁSÁ¥ÀlÖ£ÀA(J¦)2)£ÁUÉñÀégÀ gÁªÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ,ªÀAiÀÄ-60 ªÀµÀð,eÁ-a®ÄªÁ¢,¸Á-¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ3)gÁPÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÉñÀégÀ gÁªÀ, ,ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð,eÁ-a®ÄªÁ¢,¸Á-¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ4)²æêÀÄw GµÁ UÀAqÀ £ÁUÉñÀégÀ gÁªÀ, ªÀAiÀÄ-55 ªÀµÀð,eÁ-a®ÄªÁ¢,¸Á-¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ತಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಗಂಡ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ವೈಶಮ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದಿನಾಂಕ 27.10.2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1530 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw ¦æAiÀÄzÀ²ð¤ UÀAqÀ £ÀgÉÃAzÀæ PÀĪÀiÁgÀ ,ªÀAiÀÄ-55 ªÀµÀð, eÁ-ZɮĪÁ¢,G-ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á- ªÀÄ£É £ÀA.J¯ï-229,¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä,gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ¼ÀÄ ವಾಸವಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಈತನು ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ತಲೆ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಲ್ಲದೇ ಉಳಿದ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಕೂದಲು ಹಿಡಿಡು ಎಳೆದಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ-ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ವಾಸವಿರುವ ಮನೆಯನ್ನು ಬನಿಡದಿದ್ದರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಸೂಳೆರೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  253/ 2015 PÀ®A: 307,354,323,448,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ದಿನಾಂಕ 27-10-2015 ರಂದು 4.45 ಪಿ.ಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಂಚಿನಾಳ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು ಹೋಗಿಬರುವ ಜನರನ್ನು 1 ರೂ. ಗೆ 80 ರೂ. ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ನಂಬರ್ ಬರೆಸಿರಿ ಅಂತಾ ಕೂಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಿಪಿಐ ಸಿಂಧನೂರು ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಸ್. ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಗಡ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 1) ಎಂ.ಶೇಖರ @ ಚಂದ್ರಸೇಖರ ತಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ವಯಾ:34 ವರ್ಷ, ಜಾ:ಕಾಪು, ಉ:ಕಿರಾಣೀ ಅಂಗಡಿ, ಸಾ:ಹಂಚಿನಾಳ ಕ್ಯಾಂಪ್ ತಾ:ಸಿಂಧನೂರು »rzÀÄ CªÀjAzÀ  ನಗದು ಹಣ ರೂ. 4380, ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಜರುಗಿಸಿ ಜಪ್ತಿಮಾಡಿದ ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಂಗಡ ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಇವನನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä 2) ಮಲ್ಲಯ್ಯ :ಜಾಲಿಹಾಳ ತಾ:ಸಿಂಧನೂರು FvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ ಸದರಿ ಜೂಜಾಟದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 292/2015 ಕಲಂ 78 (3) ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
            ದಿನಾಂಕ;-26/10/2015 ರಂದು ಬಳಗಾನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಾ ಭಾತ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಭಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ   ¦.J¸ï.L. ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಪಾರ್ಲಾಂಗ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇವಾಂಗ್ ಸಮಾಜದ ಬಸಣ್ಣ ಈತನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯ ನಾರಾಯಣ ತಂದೆ ಅಮರಪ್ಪ 45 ವರ್ಷ, ಜಾ:-ದೇವಾಂಗ್,ಪೆಂಟರ್ ಕೆಲಸ,   ಸಾ;-ಬಳಗಾನೂರು FvÀ£ÀÄ  1-ರೂಪಾಯಿಗೆ 80/-ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲಿರಿ ಇದು ದೈವಲೀಲೆ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಂಬರಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದುದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಂಜೆ 6-20 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನಿಂದ 1).ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ 1100/- 2).1-ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನು ಅಂ.ಕಿ.ಇಲ್ಲಾ. 3).ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದ ಚೀಟಿ ಅಂ.ಕಿ.ಇಲ್ಲಾ.ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ತಾಬಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಆರೋಪಿತನೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 155/2015.ಕಲಂ.78(3).ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು.
J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ 24/10/15 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ªÀ®ÌA¢¤ß UÁæªÀÄzÀ CAUÀ£ÀªÁr ±Á¯É ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ ²ªÀtÚ eÁw £ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀ®ÌA¢¤ß vÁ:ªÀiÁ£À«. ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÉñÀ £ÁAiÀÄPÀ, AiÀÄ®è¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÁÝUÀ 1)PÁ²ÃA vÀAzÉ zÉÆqÀØ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå eÁw CUÀ¸Àgï ¸Á: ªÀ®ÌA¢¤ß ºÁUÀÆ EvÀgÉà 7 d£ÀgÀÄ.C°èUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ eÁw JwÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É PÉqÀ« ºÉÆmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ MzÀÄÝ, «ÃgÉñÀ £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄ®è¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EªÀjUÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 281/15 PÀ®A 143, 147, 504, 323, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. & 3(i)(x)  J¸ï¹ /J¸ïn ¦.J.PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.10.2015 gÀAzÀÄ  112 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,900/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.