Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, November 22, 2012

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ:21-11-2012 gÀAzÀÄ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà,PÀgÀr,25ªÀµÀð,eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ,G:PÀÆ° PÉ®¸À,¸Á:PÉÆmÉßPÀ¯ï-¨sÉÆÃUÁªÀw ºÁ:ªÀ: §ÄgÀÄr ºÀ¼ÀîzÀ PÁåA¥ï  FvÀ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«UÉ  ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà  vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd  ºÁUÀÄ  EvÀgÉ 8  d£À J®ègÀÄ ¸Á:¸ÀÄAPÉñÀégÁ¼ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀAqÁ¹UÉ PÀÄAvÁUÀ DvÀ£ÀÄ  E°è £ÁªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ E°è PÀÄAvÀgÉ ºÉÃUÉ CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ ¸ÀAqÁ¸ÀÄ PÀĽvÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀAeÉ 18:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ G½zÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ, gÁqï, ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁåAqÀ¯ï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁåPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÀÛ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.36/ªÉÊ-5713, ºÁUÀÄ PÉ.J.26/eÉ-9839 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ,§rUɬÄAzÀ, gÁr¤AzÀ, ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀÄ ºÁåAqÀ¯ï¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ, §®UÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ PɼÀUÉ ºÁUÀÄ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹zÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  .97/2012 PÀ®A:-143,147,148,323,324,504,506 gÉ/« 149 L¦¹.CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


         ±À«ÄãÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¸Á¬ÄgÀ¸Á¨ï ªÀÄÆ°ªÀÄ£É ªÀ: 38, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À FvÀ£ÀÄ ºÀ«ÄÃzï vÀAzÉ gÁdªÀĺÀäzÀ GgÁ¼ÀªÀÄ£É ªÀ: 30, G: ZÁ®Pï ¸Á:PÀ®äAV vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀAVAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ 55 ¸Á«gÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ºÀt §AUÁgÀ ªÁ¥À¸ï PÉÆqÀĪÀAvÉ DvÀ£ÀÄ  PÉýzÀPÉÌ 1]¸Á¬ÄgÀ¸Á¨ï vÀAzÉ SÁeÁ¸Á¨ï ªÀÄÆ°ªÀÄ£É ªÀ: 45, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 2) ±À«ÄãÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¸Á¬ÄgÀ¸Á¨ï ªÀÄÆ°ªÀÄ£É ªÀ: 38, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À 3) SÁeÁ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÉÆû£À¸Á¨ï ªÀÄÆ°ªÀÄ£É G:30, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À4) SÁzÀgÀ©Ã UÀAqÀ ªÉÆû£À¸Á¨ï ªÀÄÆ°ªÀÄ£É ªÀ:50, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À5) UÀAiÀiÁ¸À vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀ¸Á¨ï ªÀÄÆ°ªÀÄ£É ªÀ: 30, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À6) §ÄrªÀiÁ UÀAqÀ ªÀi˯ÁºÀĸÉÃ£ï ªÀÄÆ°ªÀÄ£É ªÀ: 45 G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À 7) ªÀiË° vÀAzÉ JuÉÚ¸Á§ ªÀ: 20, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À J®ègÀÆ ¸Á: PÀ®äAV vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.CªÀÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ, PÀnÖ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¸ÁQëzÁgÀgÀ ºÀĸÉãÀ©Ã EªÀ¼À ªÉÄÊ, PÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr ºÀt, §AUÁgÀ PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀgÉ ¤ªÀÄä fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 144 /2012 PÀ®A 143, 147, 148, 504 506, 323, 324, 354, gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
              ¢£ÁAPÀ 13-09-2012 gÀAzÀÄ 10-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀļÀ¹gÁªÀiï gÁoÉÆÃqÀ vÀAzÉ ºÀj±ÀÑAzÀæ, 40 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ, ¸Á: AiÀiÁzÀVj ºÁ:ªÀ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß EArPÁ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-36/1949 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀÄ¹Ì PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ C±ÉÆÃPÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁAVïÁ¯ï eÉÊ£ï, ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÁÌgÀ¦AiÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-36-JA-3206 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß »A¢¤AzÀ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁgÀ dRAUÉÆAqÀÄ DvÀ£À  §® JzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ, M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀASÉå 403/2012 ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 336/2012 PÀ®A. 279,337 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               C£ÀAvÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄÄUÀ®¥Àà 48 ªÀµÀð, eÁ-CUÀ¸ÀgÀÄ, G-¤gÀÄzÉÆåÃV ¸Á-ºÀ¼Éà vÁAqÀÆgÀÄ f-gÀAUÁgÉrØ (DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀ) FvÀ£ÀÄ ¢£Á®Æ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ FUÉÎ 8 ¢£ÀUÀ½AzÀ PÀÄrAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß ©nÖzÀÝPÉÌ  vÀ¯É ¸Àj¬Ä®èzÉ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ½UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ5 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄzÀ zÉêÀ¢UÉJ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ  §AzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥Á¸ï ¨ÁgÀzÀzÉà EzÀÄzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.11.2012 gÀAzÀÄ gÁdÄ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄÄ®Ä 33 ªÀµÀð, eÁ-CUÀ¸ÀgÀÄ, G-PÀÄ®PÀ¸À§Ä, ¸Á-ºÀ¼Éà vÁAqÀÆgÀÄ f-gÀAUÁgÉrØ (J.¦) ªÀÄAvÁæ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄPÁr C°è ¹UÀ¢zÀÝjAzÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §AzÀÄ gÉʯÉé ¸ÉÖõÀ£ï §¸ï ¸ÁÖöåAqï E¤ßvÀgÉ PÀqÉUÉJ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè. ¥ÉÆÃmÉÆà vÉÆj¸À®Ä ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÁUÀ  ¸ÉÖõÀ£ï ªÀÈvÁÛzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀvÀÛ ªÀÄÄ£ÀĵÀå£À£ÀÄß D¸ÀàvÉæ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ UÀÄgÀÄw¹ DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 12/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  22.11.2012 gÀAzÀÄ 169 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   30,300/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 256/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 21-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CfäÃgÀ° vÀA/ ªÀÄvÀÄðeÁ¸Á§ ºÉƸÀ½î ªÀAiÀiÁ 30, eÁ. ªÀÄĹèA. G. UÁågÉÃd PÉ®¸À ¸Á. »mÁß¼À. vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.37/AiÀÄÄ.5808 £ÉÃzÀÝgÀ°è §ÆzÀUÀÄA¥Á¢AzÀ »mÁß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÆvÀ𠫸Àdð£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊr£À°è PÀĵÀÖV ºÉƸÀ¥ÉÃl J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¤°è¹ E½AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J.01/JA.F.744 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢gÀgÀ »A¢¤AzÀ CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CqÁØ ¢qÀØ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ §®UÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼É¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ. §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀÄn PɼÀUÉ §®UÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¥Àæ¯ÁízÀ DZÁgÀ J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 21-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀAmÉÆæïï gÀÆA. ¤AzÀ JA.J¯ï.¹/ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÉýPÉ PÉÆqÀĪÀ ¹ÜAiÀÄ°è E®èªÁzÀÄÝzÀÝjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ªÀiÁªÀ£ÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¸Á: PÁvÀgÀQ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ºÉýPÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 21-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ±ÉÃR¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: PÁlæ½î FvÀ£ÀÄ PÁvÀgÀQ¬ÄAzÀ PÁlæ½îUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV, C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß C½AiÀÄ£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ PÉqÀ«, ¨Áj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà gÁªÀÄtÚ £ÁAiÀiïÌ J.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

3) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/2012 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:2-3-12 gÀAzÀÄ 2-00 ¦JA¢AzÀ 2-30 ¦JA CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ;35 PÀÆå-8819 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀĤUÉ ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä CAvÁ UÀAUÁªÀwUÉ §AzÀÄ ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ©mÁÖUÀ CzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, DzÀgÉ, vÀªÀÄUÉ w½AiÀÄzÉà EzÀĪÀgÉUÀÆ ¦AiÀiÁ𢠤ÃqÀzÉà E¢ÝzÀÄÝ, C®èzÉÃ, ¢£À¥ÀwæPÉAiÀÄ°è £ÉÆÃr, PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß C°è d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀuÉñÀ 2) UÉÆÃ¥Á® E§âgÀÆ ¸Á:UÀzÀUÀ-¨ÉlUÉÃj EªÀjAzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ EAzÀÄ vÀqÀªÁV ¦AiÀiÁ𢠤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ಗಾಂಜಾ ಜಪ್ತಿ:
ನೆಲೋಗಿ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ಕೆ.ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ನೆಲೋಗಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ರವರು ದಿನಾಂಕ:22-11-2012 ರಂದು ನೆಲೋಗಿ ಸಿಮಾಂತರದಲ್ಲಿಯ ಹೊಲ ಸರ್ವೇ ನಂ 65  ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ 10 ಗಾಂಜಾದ ಗಿಡಗಳು ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರೇಪ್ಪ ಝಳಕಿ ಇವರು ಬೆಳಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಗಾಂಜಾ ಗಿಡಗಳು ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 15000=00 ರೂಪಾಯಿಗಳದ್ದು ಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:149/2012 ಕಲಂ 8 (ಬಿ), 20 (ಎ) ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್. ಆಕ್ಟ 1985 ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಅಂಬಾರಾಯ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಕೊರಳ್ಳಿ ಸಾ|| ಕೊರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕ, ಸಧ್ಯ ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿ ಹೈ ಕೊರ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 19-11-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಟಿಪ್ಪರ ಕೆಎ 32 ಬಿ-2679 ನೇದ್ದನನ್ನು ಸಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಲು ಟಿಪ್ಪರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು  ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:380/2012 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.