Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, January 3, 2014

Raichur district Reported crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
C£À¢üPÀÈvÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ದಿನಾಂಕ : 12-01-2013 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-10 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರಿನ ಹಿರೇಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮಹಿಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ. RFOSO4007 ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ಚಾಲಕ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಫರ್ಗುಸನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ಚಾಲಕ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕಳುವಿನಿಂದ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಸಿಂಧನೂರು gÀªÀgÀÄ ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಆರೋಪಿತರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎರಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳು ಅವುಗಳ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಗಳ ಸಮೇತ ಮತ್ತು ಎರಡು ಟ್ರ್ಯಾಲಿಗಳು ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೆಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟಿ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದಾ  ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ.05/2014 , ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                    ದಿನಾಂಕ 03-01-14 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12.00 ಗಂಟೆಗೆ ಅಹ್ಮದುದ್ದಿನ್ @ ಅಖೀಲ್ ತಂದೆ ಖಮರುದ್ದಿನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ 42 ವರ್ಷ ಮೇಕ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಲಸ ಸಾ|| ಸಿಂದನೂರು ಹಾ|||| ಮಸ್ಕಿ. FvÀ£ÀÄ  ಮಸ್ಕಿ ನಗರದ ಮೇನ್ ಕೇನಾಲ್ ಹತ್ತಿರ ಮಲ್ಲಯ್ಯರವರ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾ ಕೂಗಾಡುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕೊಡದೇ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಟಕಾ ನಂಬರಿನ ಹಣ ಹತ್ತಿರದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡದೇ ಮೋಸಮಾಡುತ್ತಾ ಮಟಕಾ ನಂಬರಿನ ಚೀಟಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ   ಗುರುರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಪಿ.ಎಸ್. ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ ಮಟಕಾ ನಂಬರಿನ ಹಣ 2340/- ಮತ್ತು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÀªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ªÀÄ¹Ì  ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 03/2014 ಕಲಂ 78 (3) ಕೆ.ಪಿ.ಯಾಕ್ಟ ಮತ್ತು 420 .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ

               ¢.02.01.2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ Q¯ÁèzÀ ºÀĸÉãÀ D®A zÀgÀUÁ ºÀwÛgÀ .1]ªÀĺÀäzï vËTÃgï vÀAzÉ EªÀiÁªÀÄÄ¢Ýãuï ªÀAiÀÄ.36 ªÀµÀð, eÁ.ªÀÄĹèA G.PÀÆ° ¸Á.Q¯Áè ªÀÄÄzÀUÀ¯ï. 2.ºÀĸÉãÀ¨ÉÃUï vÀAzÉ AiÀÄPÀÆ¨ï ¨ÉÃUï ªÀAiÀÄ.28 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, PÀÆ° ¸Á.Q¯Áè ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀĪÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ J.J¸ï.L(F) gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.2200/-, 2 ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ, & 2 ¨Á¯ï ¥É£ÀäßUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 01/2014 PÀ®A.78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ & 420 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢.02.01.2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ ªÀÄĤì¥Á°Ö »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1.]ºÀ¸ÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀĺɧƧ¸Á§ vÀ¯ÉÃSÁ£ï 23 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA PÀÆ° ¸Á.ºÀ¼ÉÃ¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï. 2].UÀÄgÀĪÁ. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ  CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦./ ºÉZÀÄѪÀj J¸ï. ¦. gÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C°Ã¸Á§ ¦.L r.J¸ï.© WÀlPÀ & J¦¹-193 gÀAUÀtÚ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ°èUÉ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆæ¬ÄAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.610/-, 1 ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, & 1 ¨Á¯ï ¥É£ÀߣÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÁÌV J¸ï.ºÉZï.N. ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀjUÉ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  03/2014 PÀ®A.78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ & 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è .¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÁÝgÉ.

            ¢.02.01.2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ CaiÀÄå¥Àà zÀAr ªÀAiÀÄ.72 ªÀµÀð, eÁ.eÁqÀgÀ G.PÁgÀ PÀÄlÄÖªÀ ªÀIJ£ï zÀ°è PÉ®¸À ¸Á.f.r.gÀªÀgÀ Nt ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀ£ÀĪÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ J.J¸ï.L(PÉ) gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆæ¬ÄAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.780/-, 1 ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, & 1 ¨Á¯ï ¥É£ÀߣÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ  zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2014 PÀ®A.78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ & 420 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ದಿ:01-01-2014ರಂದು ರಾತ್ರಿ11-00ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ತಂದೆ ದೇವಬಸ್ಸಪ್ಪ ವ:32 ಜಾ: ಮಾದಿಗ ಉ: ಒಕ್ಕುಲುತನ /ಕೂಲಿಕೆಸ    ಸಾ: ಮಾಡಗಿರಿ EªÀgÀÄ ಮತ್ತು ನಿಜ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಮಾಡಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ‘’ರೈತನ ಬಾಳು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಗೋಳು’’ಎಂಬ ಸಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ನೋಡಲು ಹೋಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ 100=00 ರೂಪಾಯಿಯ ಟಿಕೇಟ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಖುರ್ಚಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ 1] ಚಿಟ್ಟಿ ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ [2] ವಿಕ್ರಮ ನಾಯಕ    [3] ಶರಣ ನಾಯಕ    4] ರಾಜು ತಂದೆ ನಿರುಪಾದಿ ನಾಯಕ     [5] ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ಚಿಟ್ಟಿ ಹನುಮಂತ ನಾಯಕ                6]ಮಹೇಶ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯಕ,   [7] ವೀರೇಶ ತಂದೆ ವಗ್ಗಾಣಿ ಬಸ್ಸಪ್ಪ ನಾಯಕ, 8]ನಿಂಗಯ್ಯ ತಂದೆ ಸೊಟ್ಟ ಹನುಮಯ್ಯ ನಾಯಕ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾತಿ:ನಾಯಕ ಸಾ:ಮಾಡಗಿರಿ          EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ನಿಜ ಇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರೆಲೆ ಅಂತಾ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಜಗಳವಾಗಿದ್ದು  ದಿ.02-01-2014ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಮತ್ತು ನಿಜ ಇವರು ಮಾಡಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆದ ಜಗಳವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ದುಖಾಪತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 1/2014 ಕಲಂ: 341,143,147,148,323,324 ಸಹಿತ 149 .ಪಿ.ಸಿ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:03.01.2014 gÀAzÀÄ    64 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,000/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-01-2014


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03-01-2014

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2014, PÀ®A 307, 504 L¦¹ :-
DgÉÆæ QgÀt vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¸Á: PÀgÀAf (PÉ) EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ವಿದ್ಯಾವತಿ ಗಂಡ ಬಾಬಶೆಟ್ಟಿ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ: ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ EªÀjUÉ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭಂದ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು ಸಲ ಕರೆದಿರುತ್ತಾನೆ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋzsÀ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುvÁÛgÉ, ದಿನಾಂಕ 01-01-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಲು ¦üAiÀiÁð¢UÉ ಒತ್ತಾಯಿಸಿರುತ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ವಿರೋzsÀ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿzÀÄÝ, ಇದರಿಂದ ಕುಪಿತಗೊಂಡ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಇರಾದೆಯಿಂದ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಡಬ್ಬಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರು ಅಂತ ಅಂದರು ನೀನು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿನನ್ನು ಬದುಕಲ್ಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದು ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಮೈ ªÉÄÃ¯É ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿರುತ್ತಾನೆ, ಇಂದರಿಂದ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಮೈ ಸುಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ನಿಖಿಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-01-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2014, PÀ®A 498(J), 364(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ PÉÃfAiÀiÁ UÀAqÀ ¥Àæ¢Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: JzÉãï PÁ¯ÉÆä ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 22-06-2012 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ JzÉ£ï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ªÀÄgÉÃ¥Áà EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥Àæ¢Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 4-5 wAUÀ¼ÀÄ UÀAqÀ ºÉAqÀwAiÀÄgÀÄ C£ÉÆãÀåªÁVAiÉÄà EzÀÝgÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ ZÀ£ÁßVAiÉÄà £ÀqɬÄvÀÄ, DªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥Àæ¢Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄgÉÃ¥Áà (UÀAqÀ), 2) ªÀÄgÉÃ¥Áà (ªÀiÁªÀ), 3) PÀªÀÄ®ªÀiÁä UÀAqÀ ªÀÄgÉÃ¥Áà (CvÉÛ) J®ègÀÆ ¸Á: JzÉãï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀ©üðt ¹ÜwAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, CµÀÖgÀ°èAiÉÄà ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 08-11-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ, ºÉjUÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ ªÀiÁ¸ÀĪÀiï SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæUÉ £ÀAvÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzïUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆqÀ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ ¸ÀzÀj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃzÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ vÉÆj¸À°¯Áè, ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÁ¥À¸ï PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 09-12-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÄÖPÉƼÀîzÉÃ, ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÄR vÉÆÃj¸ÀzÉà ¨ÉÊzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ªÀiÁPÉðmï ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ£À°è zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÝjAzÀ ªÀiÁPÉðmï oÁuÉAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ PÀgɬĹzÀÄÝ, ¥ÉưøÀgÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀ±ÀPÉÌ PÉÆqÀ®Ä DgÉÆævÀjUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ §Ä¢ÞªÁzÀ ºÉýzÁÝVAiÀÄÆ ªÀÄUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀ±ÀPÉÌ PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè ºÁUÀÆ F §UÉÎ ªÀÄ»¼Á ¸ÀªÀÄÄäRzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á d£ÀªÁ¢ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ DgÉÆævÀjUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ §Ä¢ÞªÁzÀ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É E®è¸À®èzÀ £ÉÃ¥À ºÁQ bÁ¥Á PÁUÀzÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀÆdÄ ªÀiÁrzÀgÉ ªÀiÁvÀæ ªÀÄUÀÄ«UÉ PÉÆÃqÀÄvÉÛÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀÄ«UÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ 10 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä RZÀÄð DVzÉ CµÀÄÖ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆlÖgÉ ªÀiÁvÀæ ¤£Àß ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÄR vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ E®è¢zÀÝgÉ ¤Ã£ÀÄ J°èUÁzÀgÀÆ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-01-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2014, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-01-2014 ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¯ÁqÉ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, G: ªÀiÁå£ÉÃdgï ²æÃgÁªÀÄ amï ¥sÉÊ£Á£ïì ¸Á: PÉF© PÁ¯ÉÆä UÀÄA¥Á ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥sÉÊ£Á£ïì vÉgÉzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀªÀgÉUÉ PÉ®¸À ªÀiÁr ¥sÉÊ£Á£ïì ªÀÄÄaÑ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¥sÉÊ£Á£ïì£À »A¢£À JAlgÉ£ïì£À vÀUÀqÀzÀ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ¥sÉÊ£Á£ïì PÀA¥À¤AiÀÄ ±Àlgï ¸Éêr£À ¥ÀnÖ gÁr¤AzÀ ¨ÉAqï ªÀiÁr M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ¥sÉÊ£Á£ïì£À PËAlgï qÁæ£À Qà ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°è EnÖzÀÝ 12,800/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÄ ¥sÉÊ£Á£ïì£À°è ºÉƸÀ amï ¥ÁægÀA¨sÀ ªÀiÁrzÀÝ 30 UÁæºÀPÀjAzÀ vÀ¯Á 2900/- gÀÆ. ¸ÀAUÀæºÀ ªÀiÁrzÀÝ MlÄÖ ºÀt 87000/- gÀÆ ºÁUÀÄ EzÉ anÖAiÀÄ 2 PÀAvÀÄ 5 UÁæºÀPÀjAzÀ vÀ¯Á 2500/- gÀÆ. MlÄÖ 12,500/- gÀÆ. C®èzÉ 5 ®PÀëzÀ ºÉƸÀ aÃn ¥ÁægÀA¨sÀ ªÀiÁr 2 UÁæºÀPÀjAzÀ vÀ¯Á 13,250/- gÀÆ. £ÀAvÉ 26,500/- gÀÆ. ¸ÀAUÀ滹zÀÄÝ EzÀgÀ MlÄÖ 1,26,000/- gÀÆ. ¥sÉÊ£Á£Àì£À ¸ÁÖçAUï gÀƪÀiï£À C®ªÀiÁjAiÀÄ°è EnÖzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÁÖçAUï gÀƪÀiï£À C®ªÀiÁjAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ MlÄÖ 1,26,000/- gÀÆ. »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ ¸ÉÃj 1,38,800/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2014, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 02-01-2014 ರಂದು ªÀiÁtÂÃPÀ¥Áà J.J¸ï.L ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಆಲಗೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಚೌಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ DgÉÆæ fêÀ£À vÀAzÉ ¸ÉÆ¥Á£À °A¨ÁgÉ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ºÉÆ°AiÀÄ, ¸Á: C®UÀÆqÀ EvÀ£ÀÄ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿzÀÝ£ÀÄ ಮತ್ತು ಹೋಗಿ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 80/- ರೂಪಾಯಿ CAvÀ ºÉüÀÄwÛgÀĪÁUÀ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£À ªÉÄÃ¯É ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನು ಸ್ವ ಖುಷಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮೇರೆಗೆ ಅವನ ಅಂಗ ಜಡತಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ 1950/- ರೂಪಾಯಿ, 3 ªÀÄlPÁ anUÀ¼ÀÄ & ¨Á¯ï ¥É£ï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2014, PÀ®A 447, 504, 506, 427 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-01-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢ NA¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ ¥Ánî ¸Á: PÀÄAmɹ¹ð EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 79 £ÉÃzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ¹zÁæªÀÄ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä AiÀÄĪÀgÁdgÀªÀgÉÆA¢UÉ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà, 2) ¸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀ @ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà, 3) ¥ÀgÀ«Ãt vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà, 4) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà J®ègÀÄ ¸Á: PÀgÀqÁå¼À ªÀÄvÀÄÛ 5) ¥ÀæzÀ¥À vÀAzÉ «ÃgÀ¸ÀAUÀ¥Áà ¸Á: PÀÄAmɸÀ¹ð EªÀgÉ®ègÀÄ JªÀÄ.JZï-14/E¦-9138 £ÉÃzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¤ªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 60 ªÀÄvÀÄÛ 61 gÀ°è£À ¤ªÀÄä ¥ÉÊ¥À ¯ÉÊ£À QwÛ ºÁQzÉÝêÉ, ¤ªÀÅ D ºÉÆ®zÀ°è E¢ÝzÀÝgÉ ¤ªÀÄUÉ ©qÀÄwÛgÀ°¯Áè £ÁªÉ®ègÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝêÀÅ, ¤ªÉÄä®èjUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DUÁåzÀ ¤ªÉÄä®èjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ UÀÄ®Äè UÁªÀ½ PÉý C°èAiÉÄà ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CtÚ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ, D£ÀAzÀ, ¥ÀæªÉÆÃzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁºÀÄ® EªÀgÉ®ègÀÄ Nr §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ vÁªÀÅ vÀA¢zÀÝ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¤ªÀÄUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ, ¤ªÀÄä PÉÊPÁ®Ä vÉUÉAiÀÄÄvÉÛêÉÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À ¥ÉÊ¥À ¯ÉÊ£À MqÉzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ PÀ£ÀPÀë£ï vÉUÉzÀÄ 5000/- gÀÆ. ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-01-2014 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁr¹ °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2014, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
ದಿ£ÁAPÀ 01-01-2014 ರಂದು ¦üAiÀiÁð¢ ಉಮೇಶ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಮೇತ್ರೆ, ªÀAiÀÄ: 40 ವರ್ಷ, ಸಾ: ತೇಗಂಪೂರ EªÀgÀÄ ಬಾಳೂರದಲ್ಲಿ ಸಂಭಂದಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. ಕೆಎ-39/ಕೆ-3772 ನೇದ್ದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುಳಿvÀÄ ಮುಂದೆ DgÉÆæ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀ¥Ánî ¸Á: vÉÃUÀA¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಲನೆ ಚಲಾಯಿಸು ಅಂತ ಅಂದರು ಕೂಡಾ ಗಮನಿಸದೆ DgÉÆæAiÀÄÄ ಜೈನಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಅತಿವೇಗ ಹಾUÀÆ ನಿಷ್ಕಾಳಜೀನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಜಂಪಾಗಿದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïದಿಂದ ಕೇಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದಕ್ಕೆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ಹಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಲ ಭುಜಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ªÉÄÃgÉUÉ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖ°¹ಕೊಂಡು ತನಿಖೆ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2014, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 02-01-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzï dªÀiÁ¯ï vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¯Á®ªÁr ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÉƺÀäzï vÁºÉÃgÀ E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-32/J¸ï-5049 £ÉÃzÀgÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¥sÀvÉÛÃzÀªÁðeÁ PÀqɬÄAzÀ ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl PÀqɬÄAzÀ N«Äß PÁgÀ £ÀA. J¦-28/©eÉ-2638 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ PÀ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ, zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀĽvÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉƺÀäzï vÁºÉÃgÀ EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.