Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, January 5, 2019

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05-01-2019


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 05-01-2019

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 05/2019, PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 03-01-2019 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅರುಣ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಅಕ್ಕಣ್ಣಾ, ವಯ: 22 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಗೋರ್ಟಾ(ಬಿ), ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ರವರ ಅಣ್ಣ ಕಿರಣ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಅಕ್ಕಣ್ಣಾ, ವಯ: 26 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಗೋರ್ಟಾ(ಬಿ), ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಸದ್ಯ: ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ಬೀದರ ಈತನಿಗೆ ಬೀದರ ಜಬ್ಬಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ ಬಂಕ ಹತ್ತಿರದ ಕ್ವಿಟ್ಸ ಕಾನ್ವೆಂಟ ಶಾಲೆಯ ಎದುರಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರವರು ಬೊಮ್ಮಗೊಂಡೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಚಿದ್ರಿ ರೋಡನ ಮುಖಾಂತರ ಆದರ್ಶ ಕಾಲೊನಿ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಅಪಾಚಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ. ಎಮ್.ಡಿ.637.ಎ.ಇ.72ಜೆ.2.ಹೆಚ್.82260 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜಬ್ಬಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ ಬಂಕ ಹತ್ತಿರ ಕ್ವಿಟ್ಸ ಕಾನ್ವೆಂಟ ಶಾಲೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ವೇಗ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೇ ಸ್ಕೀಡ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಕೇಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಕಿರಣ ಈತನಿಗೆ ಬಲ ತಲೆಗೆ, ಮೇಲಕಿಗೆ, ಬಲ ಹಣೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರಗೆ ತಂದಾಗ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಿರಣ ಈತನು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 04/2019, PÀ®A. 323, 504, 506 (2), 354, 498 (J), 307, 120 (©) eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¦üAiÀiÁð¢ vÀ§¸ÀĪÀÄ ¨ÉUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ C¥sÀìgÀ ¥Á±Á, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: E¥Éà¥À½î, vÁ: d»gÁ¨ÁzÀ, ¸ÀzÀå: vÉÆÃ¥ÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 17-09-2017 gÀAzÀÄ E¥Éà¥À°è UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÀäzÀ ®wÃ¥sÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ C¥sÀìgÀ ¥Á±Á EªÀ£ÉÆA¢UÉ »gÉÆà UÁèªÀÄgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®, 2 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ, 25,000/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 3 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆlÄÖ vÀªÀÄä ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ¥sÀd® ¥ÀAPÀë£À ºÁ®zÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ 15 ¢ªÀ¸À ZÀ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ZÀ£ÁßV¯Áè, ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ UÀAqÀ C¥sÀìgÀ ¥Á±Á, £ÁzÀ¤ ¥ÀgÀ«Ã£ï, £À¹æÃ£ï ¨ÉUÀA, PÉʸÀgÀ, ¥ÀgÀ«Ã£ï EªÀ¼À ªÀÄUÀ C¸À®A, ªÉÄÊzÀÄ£À C¥sÀÓ® ¥Á±Á, E¸Áä¬Ä¯ï, CvÉÛ vÁºÉÃgÀ ©Ã, ¥ÀgÀ«Ã£À EªÀ¼À UÀAqÀ ªÀĺɧƧÄ, £À¹æãÀ EªÀ¼À UÀAqÀ vÁºÉÃgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj Rjâ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ EzÉ E£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ¯É®è ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ vÀ£Àß vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ CtÚ C¹Ã¥sÀ EªÀgÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ w½ ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CzÀgÀÆ ¸ÀºÀ CªÀgÀÄ ¥ÀÄ£Àí CzÉà jÃw ªÀiÁr vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉaÑUÉ ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ FUÀ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 12-12-2018 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀAqÀ C¥sÀìgÀ ¥Á±Á, 2) £ÁzÀ¤ ¥ÀgÀ«Ã£ï, 3) £À¹æÃ£ï ¨ÉUÀA, 4) PÉʸÀgÀ, 5) ¥ÀgÀ«Ã£ï EªÀ¼À ªÀÄUÀ C¸À®A, ªÉÄÊzÀÄ£À 6) C¥sÀÓ® ¥Á±Á, 7) E¸Áä¬Ä®, 8) CvÉÛ vÁºÉÃgÀ ©Ã, 9) ¥ÀgÀ«Ã£À EªÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄºÉ§Æ§Ä ºÁUÀÆ 10) £À¹æãÀ EªÀ¼À UÀAqÀ vÁºÉÃgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÁrUɬÄAzÀ ªÁ¸À«gÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊAiÀÄ°è PÀvÁÛ, ¨ÉÊPÀ ZÉÊ£ï, ZÁPÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁgÀzÀ¯ÉÆà ZÉÆÃqÉÆà ªÀÄvÀÛ ªÀiÁgÀzÁ¯ÉÆà CAvÀ CAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ, vÁ¬Ä, v˹åsÀUÀÄ ¸ÀºÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgɪÀÄ DUÀ C¯Éè EzÀÝ eÁ£À ªÀĺÀäzÀ, UÉÆÃj©Ã UÀAqÀ E¸ÁPÀ«ÄAiÀiÁå, ªÀÄĨÁgÀPÀ, gÀ»ÃA, ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸ÀªÀðgÀ±Á, ¥ÀÄvÀÛ° ©Ã, JA.J ¸ÀªÀiÁzÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ dUÀ¼À £ÉÆÃr ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 04-01-2019 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 04/2019, PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-01-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÀ vÀAzÉ ±Á°ªÁ£À ¥Ánî, ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £ÁUÀÆgÀ (PÉ) gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ «ªÉÃPÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¹r rîPïì ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-1497 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸Á¬Ä ¥sÁåPÀÖjUÉ PÉ®¸À PɼÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¥sÁåPÀÖjUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß «ªÉÃPÀ FvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ©ÃzÀgÀ gÀ§âgÀ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ n«J¸ï £ÀA. PÉJ-39/PÀÆå-7362 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÉêÀt¥Àà vÀAzÉ ±ÉÃAPÉæ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: UÉÆâü»¥ÀàUÁð EvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CzÀgÀ »AzÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ «ªÉÃPÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj n.«.J¸ï.UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAzÉ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀmÁ¬ÄUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, «ªÉÃPÀ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, n.«.J¸ï. ZÁ®PÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ WÀl£É ¸ÀA¨sÀ«¹zÀ £ÀAvÀgÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JgÀqÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ½UÀÆ qÁåªÉÄÃeï DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 01/2019, ಕಲಂ. 87 (3) ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 04-01-2019 ರಂದು ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವರಾಜ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿರಿ ಮಟಕದ ನಂಬರ ಹತ್ತಿದರೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಜಿ.ಎಮ್ ಪಾಟೀಲ ಪಿ.ಎಸ್. ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವರಾಜ ಚೌಕ ಕರಿಮಲ್ಲೇಶ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ದೂರಿನಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಆರೋಪಿ ಮಹ್ಮದ ಮಾಜೀದ ತಂದೆ ಶೇಖ ಮಹೆತಾಬಸಾಬ ಗಿರಣಿವಾಲೆ, ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಇತನು ಮಟಕಾ ಚಿಟಿ ಬರೆದುಕೊಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಖಚಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಮಟಕಾ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರಕಾರದ ಯಾವುದಾದರೂ ಪರವಾನಿಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೇ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಾ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದನು, ನಂತರ ಆತನ ಅಂಗ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಕಿಸೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾಲ ಪೇನ ಹಾಗು 3 ನಂಬರ ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಗಳು ಹಾಗು ನಗದು ಹಣ ರೂ. 520/- ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 02/2019, ಕಲಂ. 87 (3) ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 04-01-2019 ರಂದು ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಜಿ.ಎಮ್ ಪಾಟೀಲ ಪಿ.ಎಸ್. ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಧನ್ನೂರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಕನಕಟ್ಟೆ ರವರ ಹೊಟಲ ಎದುರುಗಡೆ ಮೂವರು ಮಟಕಾ ಚಿಟಿ ಬರೆದುಕೊಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಖಚಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ವಿಚಾರಿಸಲು 1) ಅರುಣಕುಮಾರ ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ದ ಕನಕಟ್ಟೆ ವಯ: 22 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ), 2) ವಿಠಲ ತಂದೆ ಸಂತರಾಮ ಗೋಂದಳಿ ವಯ: 21 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಗೊಬ್ಬರವಾಡಿ ಹಾಗೂ 3) ಭೀಮಶ್ಯಾ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ವಯ: 25 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ) ಇವರಿಂದ 3 ಪೆನ್ನು, 9 ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಹಾಗು ನಗದು ಹಣ 1820/- ದೊರಕಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಂತರ ಮೂವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 01/2019, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-01-2019 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃSï PÀ°ÃªÀÄ vÀAzÉ ±ÉÃSï ¥sÀvÀÄæ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: C§Äݯ ¥sÉÊd zÀUÁð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/2759 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 02-01-2019 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß DmÉÆà £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤°è¹zÀ DmÉÆ £ÀA. PÉJ-38/2759, EAf£À £ÀA. J.E.JªÀiï.©.eÉ.¹.19671, ZÁ¹¸ï £ÀA. 24.J¥sï.©.eÉ.¹.15984, C.Q 45,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 04-01-2019 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.