Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, September 23, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-09-2017¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 23-09-2017

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 09/2017, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-09-2017 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ£À UÀÄA¥Á ºÀwÛgÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¤±ÀPÀÛÀ£ÁV gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà £ÉÆÃr 108 CA§Ä¯ÉÊ£ÀìUÉ PÀgÉ  ªÀiÁrzÁUÀ CA§Æ¯ÉÊ£ÀìzÀªÀgÀÄ D ªÀåQÛUÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, D ªÀåQÛAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 22-09-2017 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ±Àlð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁåAl ¸À¥sÁjAiÀÄAvÉ EgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ©Ã½ §tÚzÀ n ±Àlð JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ avÀæ E½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlzÀ°è ¨É®Ö PÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 45 jAzÀ 50 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ EgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ªÀåQÛ J°èAzÀ §AzÀÄ UÀÄA¥Á ºÀwÛgÀ Hl E®èzÉ ¤±ÀPÀÛ£ÁV ©zÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è  ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±À EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà ¥Àl®ÆgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ zÀ°vÀgÀÄ, ¸Á: ¨É¼ÀÆîgÁ UÁæªÀÄ, ¸ÀzÀå: ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 17/2017, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-09-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀÆ¥Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄzsÀÄPÀgÀ ªÉÆûvÉ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¨sÁl¸ÁAVé UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄzsÀÄPÀgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀgï gÁªÀ ªÉÆûvÉ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ CªÀgÀ JqÀUÁ°£À ªÀÄÄAUÁ®Ä ºÀwÛgÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ°è SÁ¸ÀV ªÀÄzÀÄÝ ¤Ãr C°èAzÀ ¤®AUÁ PÉÌ MAiÀÄÄÝ ¢£ÁAPÀ 18-09-2017 jAzÀ ¢£ÁAPÀ 20-09-2017 gÀªÀgÉUÉ aQvÉì ªÀiÁr¹ C°è£À ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À UÉÆèç¯ï D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 22-09-2017 gÀAzÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2017, PÀ®A. 304(J) L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀAiÀiÁå vÀAzÉ §¸ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á: ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ, vÁ: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ eÁ°AzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-11 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ©ÃzÀgÀzÀ°è vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ MAzÀÄ ¸ÀéAvÀ PÁgÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¨ÁrUɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ G¥À fë¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, DvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ°èAiÀÄ UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀzÀ°è ªÀÄÆ®ZÀAzÀ UÀeÉæ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 22-09-2017 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ gÀ« vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd MqÀØVgÉ EªÀgÀÄ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ£ÁzÀ eÁ°AzÀgÀ EªÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁQzÀ PÀgÉAl PÀA§zÀ ªÉÊgÀ PÀrzÀÄ PÁj£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ PÁgÀ ¸ÀÄl®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÀgÉAl ºÀwÛjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀjUÉ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¤ªÀÄä ¸ÉƸÉAiÀiÁzÀ eÉÆåÃw @ ¥ÀÆeÁ EªÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ JqÀUÉÊUÉ PÀgÉAl ºÀwÛzÀjAzÀ E§âjUÀÆ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ eÁ°AzÀgÀ EªÀjUÉ £ÉÆÃr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¨sÁgÀw¨Á¬Ä ºÁUÀÆ ±ÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ CqÉ¥Áà ºÉÆPÁæuÉ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¤d EvÀÄÛ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ eÁ°AzÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É JzÀÄÝ vÀ£Àß PÁgÀ ¸ÀÄlĪÁUÀ PÁj£À ªÉÄÃ¯É PÀgÉAl ªÉÊgÀ ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÀgÉAl ªÉÊgÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÁUÀ PÀrzÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ EzÀPÉÌ PÉ.E.© E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ F WÀl£É £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ, PÁgÀt ¸ÀzÀj PÉ.E.© E¯ÁSÉAiÀÄ°è UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ¯ÉÊ£ÀªÀiÁ£À ºÁUÀÆ E¯ÁSÉAiÀÄ J¸ï.N (±ÁSÁ¢üPÁj) ªÀÄvÀÄÛ J.qÀÆâ÷è EªÀgÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ F WÀl£É £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉýîî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/2017, PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 21-09-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÉÊfãÁxÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ¥ÀAZÁ¼À, ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÉÊf£ÁxÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄR vÉÆüÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÁ¬Ä¥À¯Áå vÀgÀ®Ä ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ §eÁgÀ UÀ°èUÉ ºÉÆÃV §eÁgÀ UÀ°èAiÀÄ°è PÁ¬Ä¥À¯Áå vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ gÁ.ºÉ. 65 gÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸À¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ »gÉÆà ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï £ÀA. PÉJ-39/PÀÆå-7095 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß gÁ.ºÉ 65 gÀ ªÉÄÃ¯É «ÄÃgÁeï ZÉÃgïªÉÄãï gÀªÀgÀ CAUÀr JzÀÄgÀÄUÀqÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀAqÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ªÀiÁrr £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¥ÀAZÁ¼À EvÀ£ÀÄ aQvÉìAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 22-09-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 161/2017, ಕಲಂ. 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 22-09-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಗಂಡ ಹಣಮಂತು ದನ್ನೂರೆ ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಕೊಡಂಬಲ ರವರ ಮಗಳಾದ ರೇಖಾ ವಯ: 07 ವರ್ಷ ಇವಳು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೈದುನ ಸಂತೋಷ ರವರ ಮನೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಕೊಡಂಬಲ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪಾ ಜಲಸಂಗೆ ರವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೊಡಂಬಲ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಐನಾಪೂಐರದಿಂದ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-32/ವಾಯ್-0906 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ ಝುಟಪಳ್ಳಿ ವಯ: 46 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಐನಾಪೂರ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರೇಖಾಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ರೇಖಾಳಿಗೆ ಬಲಮೋಳಕಾಲಗೆ ತರಚಿದಗಾಯ, ಬಲತೊಡೆ ಮೂಳೆ ಮುರಿದು ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಎಡಪಾದದ ಕಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡಮೋಳಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಮೂಳೆ ಮುರಿದು ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಎಡಗಾಲ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಗೆ, ಎಡಸೊಂಟಕ್ಕೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿಯ ಬಲಮೋಳಕಾಲಿಗೆ, ಎಡಮೋಳಕಾಲ ಕೆಳಗೆ, ಎಡಮೊಳಕೈಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 222/2017, ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 05-09-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನಾಗನಾಥರಾವ ಪಾಟೀಲ ಸಾ: ಹುಣಜಿ (ಎ) ರವರ ಭಾವನ ಭಾವನಾದ ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪಾ ಜೈನಾಪೂರೆ ಸಾ: ತಳವಾಡ (ಕೆ) ರವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಜೆ-1613 ನೇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮರು ದಿವಸ ದಿನಾಂಕ 06-09-2017 ರಂದು 0600 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಆದರೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚೀತ ಕಳ್ಳರು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 22-09-2017 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 223/2017, ಕಲಂ. 457, 380 ಐಪಿಸಿ :-
ಭಾಲ್ಕಿಯ ಜಾಧವ ಹಳೆ ದವಾಖಾನೆ ಎದುರಿಗೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಬೀದರ ರೋಡಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಬಳತೆ ಸಾ: ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಭಾಲ್ಕಿ ರವರ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರದ ಅಂಗಡಿ ದಿನಾಂಕ 21-09-2017 ರಂದು 2200 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 22-09-2017 ರಂದು 0930 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ಕೀಲಿ ತೆರೆದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳು ಚಿಲ್ಲಾ ಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು ಅಲ್ಲದೆ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ತಗಡ ಎತ್ತಿದ್ದು ಇರುವದರಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲು ಒಂದು ಕೈ ಗಡಿಯಾರ ಅ.ಕಿ 200/- ರೂ ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಳವು ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ದಿನಾಂಕ 21-09-2017 ರಂದು 2200 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಅಂಗಡಿಯ ತಗಡ ಎತ್ತಿ ಮೇಲಿಂದ ಒಳಗೆ ಇಳಿದು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೋಂಡು ಟೆಬಲ ಮತ್ತು ಖುರ್ಚಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪುನಃ ತಗಡ ಎತ್ತಿ ಹೋರಗೆ ಹೋದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 22-09-2017 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 374/2017, PÀ®A. 363 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸À°ÃªÀÄ ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ ªÀÄzÀgÀ¸Á§ ±ÉÃR ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: avÀPÉÆÃmÁ (PÉ), ¸ÀzÀå: vÁd PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹. ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀµÀðzÀ°è NzÀÄwzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 06-09-2017 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ªÁ¸À«zÀÝ ªÀģɬÄAzÀ ±ÁAvÀ¤PÉÃvÀ£À ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ ªÀiÁUÀðªÁV PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÁAvÀ¤PÉÃvÀ£À ±Á¯ÉAiÀÄ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ PÀgÉzÀÄ E°èAzÀ PÉÆÃmÉUÉ AiÀiÁªÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀ PÉüÀÄ DvÀ¤UÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ¢AzÀ UÁA¢ü ªÀÈvÀÛzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆzÁUÀ ¥ÀÄ£ÀB PÀgÉzÀÄ F ¥sÉÆÃmÉÆzÀ°ègÀĪÀ ªÀåQÛ AiÀiÁgÀÄ JAzÀÄ «ZÁj¹zÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥sÉÆÃmÉÆ £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C¯Éè ¤AvÉ PÁj£À°è M¼ÀUÉ PÀĽvÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ºÀ¦üÃd C° vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀĸÁ§, 2) C£ÀìgÀ C° vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀĸÁ§ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è E¤ß§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ eÉÆÃgÁV M¼ÀUÉ J¼ÉzÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÁj£À°è ©zÀÝ £ÀAvÀgÀ J®ègÀÄ PÀÆr ¨Á¬ÄUÉ §mÉÖ vÀÄgÀÄQ PÉÊPÁ®ÄUÀ¼ÀÄ PÀnÖ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C¥ÀºÀj¹ ¸Àé®à zÀÆgÀ vÀAzÀÄ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À rQÌAiÀÄ°è ºÁQzÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀgÉ UÀAmÉ PÁgÀÄ Nr¹ ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀÄ ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQ̬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ vÉUÉzÀÄ ªÀÄvÉÛ ªÀÄzÀåzÀ ¹ÃnUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀgÀÄ, F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CAzÁdÄ PÀ®§ÄgÀV ¸Àé®à zÀÆgÀ EvÀÄÛ EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ PÁgÀÄ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV D¼ÀAzÀ £ÁPÁzÀ ªÀÄÄAzÉ ZÉÆÃgÀ UÀÄA§d ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ PÁgÀÄ ¤°è¹ PÁj£À°èzÀÝ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PɼÀUÉ E½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ qÉæöʪÀgï ºÀwÛgÀ »rzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ ºÉý ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉ PɼÀUÉ E½zÀgÀÄ, ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è qÉæöʪÀgï PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©r¹PÉÆAqÀÄ NqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J®ègÀÆ ¸ÉÃj »A¨Á°¹zÀgÀÄ DzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ fêÀ vÉUÉAiÀÄĪÀ ¨sÀAiÀÄ¢AzÀ eÉÆÃgÁV ¸ÀA¢ ¸ÀA¢ Nr vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ PÉÆ£ÉUÉ JªÀiï.J¸ï.PÉ. «ÄÃ¯ï ºÀwÛgÀ Nr ºÉÆÃV C°èzÀÝ MAzÀÄ PÁ¬Ä£À ¨ÁQì¤AzÀ vÀªÀÄä vÀAzÉUÉ PÀgÉ ªÀiÁqÀ®Ä vÀAzÉ UÁ§jUÉÆAqÀÄ ¤Ã£ÀÄ J°è¢Ý JAzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ £ÀqÉzÀ WÀl£É w½¹zÀÄÝ, DzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ CzÉ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AwPÉÆà £ÁªÀÅ ¤£ÀߣÀÄß PÀgÉAiÀÄ®Ä §gÀÄvÉÛÃªÉ ¤Ã£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁUÀ¨ÉÃqÀ JAzÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ¥Àr¹zÀgÀÄ, EµÁÖzÀ £ÀAvÀgÀ vÀAzÉ aPÀÌ¥Àà ¸ÉÃj vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 0300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ PÀ®§ÄgÀVUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÉÃn ªÀiÁrzÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV zÀªÁSÁ£ÀUÉ vÉÆÃj¹ aQvÉì PÉÆr¹ D KjAiÀiÁzÀ PÀ®§ÄgÀV ¥Éưøï oÁuÉ (gÁWÀªÉÃAzÀæ ¥Éưøï oÁuÉUÉ) ºÉÆÃV £ÀqÉzÉ®è «ªÀj¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ J¯Áè «µÀAiÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ¤ªÀÄä ªÁ¸À¸ÀܼÀzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀAvÉ ºÉýzÀgÀÄ, K£ÁzÀgÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀºÀPÁgÀ ¨ÉPÁzÀgÉ £À£Àß ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀASÉå PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ CªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀASÉå F jÃw EgÀÄvÀÛzÉ 8472263619 EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ »AwgÀÄV §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §AzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÉÆÃV CzÉ jÃw £ÀqÉzÀ «µÀAiÀÄ w½¹ zÀÆgÀÄ PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ £ÁªÀÅ ¨ÉÃgÉ PÉ®¸ÀzÀ°è ©Ãf EzÉÝêÀÅ £Á¼É ¨Á JAzÀÄ ºÉý PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄgÀÄ¢£À 0830 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV CAzÀÄ ¥ÀÆwð ¢£À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è PÀĽvÀgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAr®è ªÀÄvÉÛ £Á¼É ¨Á JAzÀÄ ºÁjPÉAiÀÄ GvÀÛgÀ ¤ÃrzÀgÀÄ, DzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á®ÄÌ ¢ªÀ¸À £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ CªÀgÀÄ ¦.J¸ï.L £ÀUÀgÀ oÁuÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀjUÉ ªÀiÁvÀ£Ár «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ DzÀgÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî°®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 22-09-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.