Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, August 2, 2011

Raichur District Reported Crimes

¥

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :


 

¢£ÁAPÀ:02.08.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 06.00 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà LrJ¸ïJAn ¯ÉÃOl gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ªÁQAUï ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ CzÀgÀ°è »AzÉ PÀĽvÀªÀ£ÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 5 vÉÆ°AiÀÄ §AUÁgÀzÀ JgÀqɼÉAiÀÄ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀ C.Q.gÀÆ:35,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀªÀÅzÀ£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ 25 jAzÀ 30 ªÀµÀðzÀªÀjzÀÄÝ PÀ¥ÀÄà§tÚzÀ gÉãïPÉÆÃmï ºÁQzÀÄÝ £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:01.08.2011 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉñÀªÀ ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ZÀAzÀÄæ vÀAzÉ ®PÀ¥Àw ®ªÀiÁt EªÀ¤UÉ PÀÆ° ºÀtPÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀÄÝ FUÀ E¯Áè £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀÝPÉÌ PÉñÀªÀ£ÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ ZÀAzÀÄæ£À JzÉAiÀÄ ªÉÄî CAV »rzÀÄ PÀÆ° ºÀt PÉÆqÀÄwÛÃAiÀiÁ E®è CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ZÀAzÀÄæ PÀÆ° ºÀt PÉÆnÖzÀÄÝ 18.30 UÀAmÉUÉ ZÀAzÀÄæ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀÄæ£À C½AiÀÄ UÀÄgÀÄ E§âgÀÄ ¸ÉÃj ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ avÀæªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÉñÀªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV PÉñÀªÀ¤UÉ ZÀAzÀÄæ £À£Àß JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV KPÉ »rzÀÄPÉÆAr¢Ýà CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ PÉñÀªÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¹nÖUÉzÀÄÝ PÀÆ°ºÀt PÉýzÀgÉà ºÀt PÉÆqÀĪÀ¢®è CAvÁ C£ÀÄßwÛÃAiÉÄ£À¯Éà CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¨ÉèÃr¤AzÀ ZÀAzÀÄæ£À JzÉUÉ ºÁQ J¼ÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ DvÀ£ÉÆA¢UÉ E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛ §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ UÀÄ¢ÝzÀÄÝ E¤ß§âgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ZÀAzÀÄæ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ºÀgÀ« UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA 57 «¹ÛÃtð 9 JPÀgÉ 4 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß JA.Dgï.£ÀA 30/88/89 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ²æà µÀ.¨sÀæ.108 ªÀĺÁAvÀ²ªÁZÁAiÀÄð ªÀĺÁ¸Áé«ÄUÀ¼ÀÄ 72 ªÀµÀð ¦ÃoÁ¢ü¥ÀwUÀ¼ÀÄ ©ZÁÑ° ¸Á«gÀ zÉêÀgÀ ªÀÄoÀ ¸ÁB UÀ§ÆâgÀÄ vÁB zÉêÀzÀÄUÀðEªÀgÀÄ ¸ÀéUÀð¸ÀÜgÁVzÁÝgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:04.11.1988 gÀAzÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæ ²ªÀZÁAiÀÄð¸Áé«ÄUÀ¼ÀÄ 80 ªÀµÀð PÀqÀUÀAa ªÀÄoÀ gÀªÀgÀÄ ©ZÁÑ° ¸Á«gÀ zÉêÀgÀ ªÀÄoÀ ªÀÄlªÀiÁj ªÀÄoÀzÀ C¢üPÁgÀPÉÌ §AzÀªÀgÉAzÀÄ ¸ÀļÀÄî ªÀiÁ»w ¤Ãr, µÀ.¨sÀæ.108 ªÀĺÁAvÀ ²ªÁZÁAiÀÄð ªÀĺÁ ¸Áé«ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄoÀPÉÌ ªÉÆøÀ ªÀAZÀ£É ªÀiÁr ¥ÉÆÃw «gÁ¹vï ªÀUÀð ªÀÄĨÁ¢¯ï ªÀiÁr¹PÉÆArzÁÝgÉ F PÀÈvÀåPÉÌ UÁæªÀÄ ¯ÉQÌUÀ ºÁUÀÆ PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¸Á:ºÀgÀ« gÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ µÀ.¨sÀæ.108 ªÀĺÁAvÀ ²ªÁZÁAiÀÄð ªÀĺÁ ¸Áé«ÄUÀ¼ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 01.08.2011 gÀAzÀÄ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:01.08.2011 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è ¦ÃPÁå @ ±ÀAPÀæ vÀAzÉ ªÁ¯É¥Àà ¸Á.SÉÊgÀªÁqÀV vÁAqÁ EªÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è CzÉ UÁæªÀÄzÀ AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä UÀAqÀ §¸À¥Àà EªÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ®VzÀÝ AiÀĪÀÄÄ£ÀªÀÄä½UÉ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÉÆAlPÉÌ PÉÊ ºÁQzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ aÃgÁrzÀÝPÉÌ NrºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ.02:08:2011 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmÉUÉ AiÀĪÀÄÄ£ÀªÀÄä¼ÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆ¸É ¸ÉÃj ¦ÃPÁå @ ±ÀAPÀæ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV, ¤£Éß gÁwæ ªÀÄ®VPÉÆAqÀ°è §AzÀÄ AiÀiÁPÉà ¸ÉÆAlPÉÌ PÉÊ ºÁQ¢ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¦ÃPÁå @ ±ÀAPÀæ EªÀ£ÀÄ £Á£ÉãÀÄ ªÀiÁrzÉÝÃ£É ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹, PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ AiÀĪÀÄÄ£ÀªÀÄä¼À ¸ÉƸÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §A¢zÀÄÝ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¸ÉÆAlPÉÌ §rzÀÄ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ AiÀĪÀÄÄ£ÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè UÀAUÁªÀw vÁ®ÆPÀ vÉÆArºÁ¼À PÁåA¥À ¤ªÁ¹, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ PÉ.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt 28 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ UÀAUÁªÀw vÁ®ÆQ£À ZÀ¼ÀÆîgÀÄ ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAQ£À°è £É®Äè ªÁå¥ÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 22.00.000/-( E¥ÀàvÉÛgÀqÀÄ ®PÀë ) gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ°è 10 ®PÀë ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁrzÀÄÝ, E£ÀÆß½zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¨ÁåAQ£ÀªÀgÀÄ ¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgÀ PÀlÖ®Ä w½¹zÀÝPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ D ªÉüÉAiÀÄ°è vÁ£ÀÄ Hj£À°è EgÀ¯ÁgÀzÀÝPÉÌ G½zÀ ºÀt PÀlÖªÀÅzÀÄ DUÀÄvÀÛzÉAiÉÆà E®èªÉÇà CAvÁ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ :30.07.2011 gÀAzÀÄ ±ÀAPÀgÀ £ÀUÀgÀ PÁåA¦£À°ègÀĪÀ vÀ£Àß vÀAV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ£À£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹ §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ CzÉà ¢ªÀ¸À 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĹÌAiÀÄ ¸Á£À¨Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ¤ÃgÀªÀiÁ£À« UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, SÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ C§Äݯï¸Á§ 55 ªÀµÀð EªÀgÀ 12 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄvÀæ ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ EªÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸Àé¸ÀÜvɬÄA¢zÀÄÝ, ºÁUÀÆ ¸ÀjAiÀiÁV «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀ¢zÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¥Àæw¢£À zÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:01.08.2011 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉUÉ eÁ£ÀĪÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¤ÃgÀªÀiÁ£À« ¹ÃªÀiÁzÀ CPÀÌ£ÁUÀªÀÄä£À ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ°è zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ 14.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄR vÉƼÉAiÀįÉAzÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è E½zÁUÀ ºÀĸÉãÀ¨ÁµÀ¤UÉ CPÀ¹äPÀªÁV ¦mïìì §AzÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄļÀÄUÀÄvÁÛ vÉîÄwÛzÁÝUÀ §mÉÖ MUÉAiÀÄÄwÛzÀÝ CzÉà UÁæªÀÄzÀ vÀAUÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄ®èªÀÄä EªÀgÀÄ WÁ§jUÉÆAqÀÄ HgÉƼÀUÉ ºÉÆÃV ºÀĸÉãÀ¨ÁµÀ£À vÀAzÉUÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ, ¨Á«UÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÀĸÉãÀ¨ÁµÀ£ÀÄ ¤Ãj£À°è G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÈvÀ ¨Á®PÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:01.08.2011 gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ zÀÄgÀUÀAiÀÄå CUÀj ¸Á: ©.Dgï.UÀÄAqÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° eÉÆÃ¥Àr ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ, eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°èzÀÝ 2 aî r.J.¦ AiÀÄÆjAiÀiÁ UÉƧâgÀ, 2 aî ¸ÀeÉÓ,MAzÀÄ ¥Áå£ï, 5 PÉ.f ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä, MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ ªÀÄAZÀ, 2 aî£É®Äè EvÀgÉ ªÀÄ£É ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ J¯Áè ¸ÉÃj C.Q.gÀÆ:60,000/- ¸Á«gÀ ¸ÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zÁ½ ªÀiÁr zÁR°¹gÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

²æà ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå J¸ï. »gÉêÀÄoÀ ¦J¸ïL vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:01.08.2011 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀAa£Á¼ï PÁåA¥ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝÀ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà, ¸ÀÆUÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ZÀ£ÀßAiÀÄå¸Áé«Ä, ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ PÀÄ¥ÀàAiÀÄå, PÉ. ªÁ¸ÀÄ vÀAzÉ gÁªÀĨÁ§Ä, §¶ÃgÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: AiÀÄÄ. ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt:19,100/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå J¸ï. »gÉêÀÄoÀ ¦J¸ïL vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:01.08.2011 gÀAzÀÄ 19.10 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝÀ «ÃgÀAiÀÄå¸Áé«Ä @ «ÃgɱÀ vÀA;«ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ¸Áé«Ä 38 ªÀµÀð, ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁaÃn ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt:2300/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ ZÉ£ÀßAiÀÄå¸Áé«Ä UÉÆgɨÁ¼À ¸Á:PÁgÀlV EªÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ E§âgÀ «gÀÄzÀÝ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.08.2011 gÀAzÀÄ 110 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 20,400/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ :
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಭರಣಿ ಸಾ|| ಜಗತ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಮಾರ್ಷಲ ಮತ್ತು ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹರಸೂರಕರ್, ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೂರು ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಜಗತ ಬಡಾವಣೆಯ ಗೌಳಿ ಹೊಟೇಲ ಹತ್ತಿರ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ರಮೇಶ ಪುಟಗೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಗೌತಮ ಹಾಗೂ ಆನಂದ ಈ ಮೂರು ಜನರು ಕೂಡಿ ಬಂದು ಹಳೆ ವೈಷ್ಯಮದಿಂದ ಗೌತಮನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು, ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಗು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ  ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 02-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 02-08-2011

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 01/08/2011 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì DgÀ E ¹ J¸À©ºÉZÀ JnJA JzÀgÀÄUÀqÉ ¨sÁ°Ì ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà PÁªÀıÉÃnÖ ªÀAiÀĸÀÄì 46 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ G : DgÀ E ¹ AiÀÄ°è CmÉAqÀgÀ PÉ®¸À ¸Á : ¯ÉÃPÀÑgÀgÀ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA : PÉJ-24-ºÉZÀ-140 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ mÉÆAPÀzÀ ºÁUÀÄ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ . ºÁUÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ vÀPÀët Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀè¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/2011 PÀ®A 379, 511 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/08/2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÉêÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà ªÀĺÁeÁ£À ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÀ ºÉ½PÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£ÀUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 298/2© £ÉzÀgÀ°è 14 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è MAzÀÄ ¨ÉÆÃgÀ¨É® ºÉÆqÉzÀÄ C°è D¸ÀgÉUÁV zsÀr PÀnÖ CzÉgÀ ªÉÄÃ¯É 7 vÀUÀqÀUÀ¼ÀÄ ºÁQgÀÄvÉÛ£É CªÀÅUÀ¼À CA/Q/ 4000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ EgÀÄvÀÛªÉ »VgÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 01/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ C®èA ¥Àæ¨sÀÄ ZËPÀÌ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀUÀqÀUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj vÀUÀqÀUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀÄzsÁªÀÄ vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ eÁzsÀªÀ ¸Á;PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ CAvÀ w½¹ UÁ§jUÉÆAqÀAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀzÀ ±À¤ zɪÀgÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ PÉÆnÖUÉ ªÉÄðAzÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀ §UÉÎ w½¹ 3 vÀUÀqÀUÀ¼ÀÄ F ªÉÆÃzÀ®Ä vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ MAiÀÄÄÝ ElÄÖ ¥ÀÄ£À: F 4 vÀUÀqÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ M¥ÀàPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ ºÁUÀÆ 4 vÀUÀqÀUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/2011 PÀ®A 279. 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 01/08/2011 ರಂದು 1915 ಗಂಟೆಗೆ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಸರಕಾರಿ ಅಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಗಾಯಾಳು ಇಲಾಜ ಕುರಿತು ಅಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಾಯಾಳುವಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಗಾಯಾಳುವಿನ ತಂದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರಾವಣಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಮೇತ್ರೆ ಸಾ// ಭೂತಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ರವರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶ ಏನೆಂದರೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 1/08/2011 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರಾವಣಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಮೇತ್ರೆ ಸಾ// ಭೂತಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ EªÀgÀÄ vÀಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ vÀ£Àß ಮಗ ಅಶೀಶ ವಯ 8 ವರ್ಷ ಇವನು ಹೋಗಿದ್ದು ನಾನು ಸಹ ಅಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಅಶೀಶ ಇವನು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮರಳಿ vÀªÀÄä ಅತ್ತೆ ಅವರ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮೊಟರ ಸೈಕಲ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಮೊಟರ ಸೈಕಲನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7:00ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ಮಗ ಅಶೀಶನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಎಡಕಾಲಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ, ಎಡ ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ, ಎಡ ತೊಡೆಗೆ, ಎಡ ಭುಜಕ್ಕೆ, ಗಟಾಯಿಗೆ, ಎಡ ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ, ಬಲಕಾಲಿನ ತೊಡೆಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಎಡ ಕಾಲಿನ ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಳಗಾಯ ಆಗಿದ್ದು,ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಮೊಟರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಮೊಟರ ಸೈಕಲ ನೋಡಲು ಪಲ್ಸರ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಅದರ ನಂಬರ ಎಪಿ-23/ಎಫ್-5512ಇದ್ದು ಅದರ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ಮಹ್ಮದ ಉಮರ ಖಾನ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಮಕ್ಸೂದ ಖಾನ ಸಾ ಗಡಿ ಕಾಲೋನಿ ಜಹೀರಾಬಾದ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ಮಗನಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತರುವಾಗ ಮೊಟರ ಸೈಕಲ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಮೊಟರ ಸೈಕಲ ಅಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದನು CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 01-08-2011 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà qÁ: gÁdPÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀazÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 31-07-2011 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ ¥À±ÀÄ D¸ÀàvÉæ ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ £ÉÃzÀÝgÀ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¢£ÁAPÀ 01-08-2011 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ, ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ£ÉÆÃqÀ®Ä PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÀA¥ÀÆålgÀ£À ªÀiÁ¤lgï, ¹¦AiÀÄÄ, ªÀÄvÀÄÛ mÉç¯ï PÁèxï PÁt¸ÀzÉà EzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ PÉÆoÀrAiÀÄ ªÉAn¯ÉÃlgï (TqÀQ) MqÉ¢zÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 31-07-2011 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 01-08-2011gÀ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ MlÄÖ gÀÆ. 51,240/- ¨É¯ÉAiÀÄ PÀA¥ÀÆålgï ¸ÁªÀÄVæ ªÀÄvÀÄÛ mÉç¯ï PÁèxï PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2011 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÀhÄgÉÃ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: SÁeÁ¥ÀÆgï EªÀgÀ ºÉÆ®ªÀÅ £ÀAzÀUÁAªÀ ²ªÁgÀzÀ°èzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆ®ªÀÅ £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÀhÄgÉÃ¥Áà ªÉÄÃvÉæ EvÀ¤UÉ ¥Á®¢AzÀ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀiÁgÀÄw gÀhÄgÉÃ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀqɬÄAzÀ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ 5000/- gÀÆ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw EvÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛ¯Áè CAvÁ ºÉý §Ä¢Ý ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁgÀÄw EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ E£ÀÆß 5000/- gÀÆ PÉýzÀÄÝ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀt PÉÆqÀ®Ä ¤gÁPÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. EzÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À°ènÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-07-2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÀhÄgÉÃ¥Áà ºÁ¸ÀUÉÆAqÀ, WÁ¼ÉÃ¥Áà E§âgÀÆ ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-08-2011 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ¢ªÀAUÀvÀ CuÁÚgÁªÀ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà rUÉΣÀªÀgÀ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ FvÀ£ÀÄ ºÉÆ® vÀ£ÀUÉ ªÀiÁgÀÄ J gÀAr CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ºÉÆ® AiÀiÁjUÉ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiÁgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ JqÀUÀqÀ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ QÃgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-08-2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JAJ¯ï¹ ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnPÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁd¥Áà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¨sÁ«zÉÆqÉØ ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ EªÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ£ÀÄ J gÁdå ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£Àß ºÉÆ®zÀ°è£À ¤ÃgÀÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ £À£Àß ¨É¼É ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è£À ¤ÃgÀÄ C¯Áè CzÀÄ ªÀÄ¼É §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CAzÁUÀ C¯Éè EzÀÝ PÉÆqÀ¯É vÉÆA©¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »A§¢UÉ, §®ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀĨsÁ¸À vÀAzÉ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¨sÁ«zÉÆqÉØ ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 01-08-2011 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ¸ÀĨsÁ¸À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß ºÉÆ®zÀ°è£À ¤ÃgÀÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ £À£Àß ¨É¼É ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ CzÀÄ §gÀzÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆ CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CªÀÅ ªÀÄ¼É ¤ÃgÀÄ §AzÀgÀ £Á J£À ªÀiÁqÀ¯É JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½ÃAzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß §rUɬÄAzÀ ºÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ºÉçâgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 02/08/2011 ರಂದು 0335 ಗಂಟೆಗೆ ಹುಮನಾಬಾದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಒಂದು ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ. §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn PÀlÄÖ ವೈಧ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಫೀಜಾಬೇಗಂ ಗಂಡ ಮಹ್ಮದ ಜಾಫಾರ ಬುಕ್ಕೇಗಾರ ವಯ 35 ವರ್ಷ ಉ// ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸಾ// ಹುಡಗಿ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಾರಂಶವೇನೆಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಇದ್ದು ಈಗ ಮತ್ತೆ 9 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ಗಂಡ£ÁzÀ JªÀiï.r. eÁ¥sÀgÀ G¸Áä£À° §ÄPÉÌUÁgÀ ¸ÁB ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ vÁB ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ಗರ್ಭದ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟು, UÀ¨sÀðzÀ°è EzÀÝ ªÀÄUÀÄ ನನ್ನದಲ್ಲಾ ಎಂದು ದಿನಾಂಕ 02/08/2011ರಂದು 0200 ಗಂಟೆಗೆ ಹುಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬತಾಯಿ ಇಂದ ಫೀರ್ಯಾದಿಯ ಎಡಗಡೆ ಮೇಲಕಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತ ಗಾಯಗೋಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳೀಕೆ ಸಾರಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಹೇಂದ್ರ  ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪ ಗಡ್ಡಿಮನಿ   ಸಾ: ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ವಡ್ಡರ ಗಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ   ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಮಾವನಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರವರು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ 36 ಎಸ್ 650 ನೆದ್ದರ ಮೇಲೆ  ದಿನಾಂಕ: 01-08-2011 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ ಹಿಂದಿನ ಗಾರ್ಡನ ಹತ್ತಿರದ ಜಗತ ದಿಂದ ಗೋವಾ ಹೊಟೇಲ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ  ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಟಿ.ವಿ.ಎಕ್ಸಲ್ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಎಸ್ 9872 ನೆದ್ದನ್ನು ಆನಂದ ಈತನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ತತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಈತನಿಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತಾನು ಸಹ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರಕಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ
 :

ಶ್ರೀ ಬಂಡೇಪ್ಪ ತಂದೆ ಗಂಗಾರಾಮ ಕೋಟೆ ಸಾ: ಚಿತಲಿ ತಾ: ಆಳಂದ   ರವರು  ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗನಾದ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಇತನು ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿ ಬಸ್ಸ ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದು ಬಸ್ಸ ನಂ ಕೆಎ 32 ಎಪ್‌ 1272 ನೇದ್ದನ್ನು ತುಳಾಜಪೂರದಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 4:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಆಳಂದ ಹತ್ತಿರ ರಿಂಗ ರೋಡ ಟರ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಬಸ್ಸ ಟೈರ ಮತ್ತು ಫಾಟಾ ಚೆಕ್ಕ ಮಾಡಲು ಬಸ್ಸಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಡೆಕ್ಟರ –ಕಮ್‌- ಚಾಲಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಇತನು ಸ್ಟೇರಿಂಗ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಬಸ್ಸ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಇತನು ಬಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಬಲಭಾಗದ ಟೈರ ಮಡಗಡ್ಡ ಜೋರಾಗಿ ತಲೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಎಡ ಕಪಾಳಕೆ ಕಂದು ಗಟ್ಟಿದ ಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರಕಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಆನಂದ ತಂದೆ ಬಳಿರಾಮ ಚವಾಣ ಸಾ: ಸಲಗರ ಕಾಲೋನಿ ತಾಂಡ ಸಲಗರ ಬಸಂತ ಪೂರ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಳಿರಾಂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ: 32-ಎ-1441 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ದಿನಾಂಕ: 31-07-2011 ರಂದು ನಮ್ಮ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಸೇರಿ ಕ್ರಾಸ ಕಡೆಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎದರುಗಡೆಯಿಂದ ಆಟೋ ನಂ ಕೆಎ: 32-ಬಿ-2248 ನೇಧ್ದರ ಚಾಲಕ ಅತೀ ವೇಗದಿಂದ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಆಟೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರಕಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.