Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, May 14, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04/05/2010


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 14/05/2010

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 12/05/2010 gÀAzÀÄ 1700UÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Áà G¥ÁàgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, G: G¥ÁgÀ PÉ®¸À, ¸Á gÀAeÉÆüÀ SÉÃt EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ£À £ÉAl¸ÀÛ£ÀPÁÌV PÀÄlÄA§zÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è d»gÁ¨ÁzÀ vÁ®ÆQ£À ªÀiÁqÀV UÁæªÀÄPÉÌ MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39/5322 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¨ÁrUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁqÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 13/05/2010 gÀAzÀÄ 2400 UÀAmÉUÉÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ DmÉÆ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ZÁ®PÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à DmÉƪÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ EªÀ¤UÉ JgÀqÀÄ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ QwÛ §A¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÀÄÄR ºÀuÉ ¥ÀÆwð dfÓ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄAiÀiÁVzÀÄÝ §®UÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. G½zÀªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢®è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽvÀ DmÉÆ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ¯Áè DzÀgÉ £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛªÉ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆ J©â¹ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ HjUÉ vÀAzÀÄ ©lÄÖ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÀÄ ¸ÀzÀj UÁAiÀÄUÀ½AzÀ gÁwæ 0200 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 13/05/2010 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JA.r. ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ dªÀiÁ¯ÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, G: ¨ÉÆgÀªÉÄãÀ Jeɤì, ªÀÄĹèA, ¸Á/ ªÀi˯Á® ªÀÄ£É £ÀA. 42-491/1 ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¨ÁA¨É¬ÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌÀ mÁæªÉ®ì£À°è PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ÃªÀ±ÀQÛ SÁAqÀ¸Áj gÁ.ºÉ.-9 gÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ DgÉÆæ mÁæªÉîì ZÁ®PÀ£À JA.r. ¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ PÀ¨Ár ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, mÁæªÉÃ®ì £ÀA. J¦-09/ªÉÊ-8873 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á ±Á¥ÀÆgÀ UÀ°è zÀUÁð gÉÆÃqÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß MªÀgÀmÉPï ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ QqÀQAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ PÉÊ ºÁQ PÀĽvÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄÄ §®UÉÊUÉ vÀUÀÄ° ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2010 PÀ®A 20 EArAiÀÄ£ï lædj mÉÆæêÀ PÁAiÉÄÝ 1878 :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ¼À »AzÉ gÀAeÉÆüÀ SÉÃt UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ 1) gÁdÄ vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀiÁå ªÀqÀØgÀ 25 ªÀµÀð 2) w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ wªÀÄuÁÚ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, E§âgÀÄ ¸Á gÀAeÉÆüÀ SÉÃtÂ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ zÀ£À ªÉÄʬĸÀĪÁUÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°èAiÀÄ ¤¢ü ¹PÀÌzÀÄÝ EzÀÄÝ ¹PÀÌzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀzÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀzÉ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÀÄ UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 12/05/2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¨sÁUÁåPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ ¸Á eÉÆäßPÉÃj ¸ÀzsÀå EA¢ügÁ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ J.¦.JA.¹. ªÀiÁPÉÃðl ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ DgÉÆæ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JzÉÀAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2010 PÀ®A 341, 324,504 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 13/05/2010 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ d°Ã® vÀAzÉ ªÀĺɧƧ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 30ªÀµÀð ¸ÁªÀÄgÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwzÁÝUÀ ªÀÄgÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ®Qëöäà zÉêÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CgÉÆæ WÀ¤ vÀAzÉ ªÀĺɧƧ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð ¸Á ªÀÄgÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀéªÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¸Àì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 354, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-05-2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUï ªÀUÁÝ¼É ªÀAiÀÄ: 35ªÀµÀð G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À eÁ: ¸ÀªÀÄUÁgÀ ¸Á ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨Á°£À ªÀÄÄAzÉ ©zÀÝ ªÀÄtÚ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæüvÀgÁzÀ 1) ZÀAzÀæªÀiÁä UÀAqÀ gÀhÄgÀt¥Áà ¹AzÀ§AzÀV eÁw ¸ÀªÀÄUÁgÀ ªÀAiÀÄ :55 ªÀµÀð E£ÀÆß £Á®ÄÌ d£À J®ègÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÆ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛªÀjzÀÄ J®ègÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®£ÀÄß »rzÀÄ ¨ÉãÀÄß ºÁUÀÆ ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁ¼É ºÁUÀÄ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ E£ÉÆßÃAzÀÄ ¸À® ¸ÉÃjAiÀÄ°è ªÀÄtÄÚ ºÁQzÁgÉ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 59/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 13/05/2010 gÀAzÀÄ 2235 UÀAmÉUÉ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄQ±À£À vÀAzÉ ¨sÀªÁ£ÀfgÁªÀ UÀeÉð ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁ: ¨sÁªÀ¸ÁgÀ ¸Á UÀuÉñÀ ªÉÄÊzÁ£ÀÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ©æqïÓ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA.JA.JZï-02/eÉ-7919 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ GzÀVÃgÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ PÁj£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀÄ«ÄÃvÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ UÀeÉð PÁgÀ £ÀA.JA.JZï-02/J.J¯ï-7919 £ÉÃzÀÝÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á UÀuÉñÀ ªÉÄÊzÁ£À ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ªÁºÀ£ÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 4 d£ÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 60/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 324, 504, 109 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/05/2010 gÀAzÀÄ 2250 UÀAmÉUÉ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzsÀgÀ vÀAzÉ ºÉʧw ªÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð eÁ: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ºÉÆgÀAr EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 13/05/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ¸Àa£ÀÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ ªÉÆÃgÉ ºÁUÀÄ 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ºÉÆgÀAr EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¥ÉÆÃZÀªÀiÁä ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄzÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÀ®Äè, §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:16.04.2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §qÉøÁ§ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 30 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ®ªÀįÁ EªÀ£ÀÄ PÀ®ªÀįÁUÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ ¸ÀA§¼ÀzÀ ºÀt PÀÄrzÀÄ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ ªÀÄ£ÉUÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è. ¤Ã£ÀÄ £ËPÀj ©qÀÄ ¤£Àß £ËPÀj £Á£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ dUÀ¼Á ªÀiÁr M¢ÝzÀÝ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À°èlÄÖPÉÆAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:17.04.2010 gÀAzÀÄ 02.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÝ §qÉøÁ§£À PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß F½UɬÄAzÀ PÉÆAiÀÄÄÝ PÉƯɪÀiÁr, F «µÀAiÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉýzÀgÉ §qÉøÁ§£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀAvÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ®è fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, ºÉtªÀ£ÀÄß ¸Àä±Á£ÀzÀ°è ªÀÄtÄÚªÀiÁr PÉƯÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ 17 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:13.05.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ DeÁzÀ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ªÀÄÄPÀÄAzÀgÁªï vÀAzÉ ªÀiÁvÀðAqÀgÁªï PÀÄ®PÀtÂð 67 ªÀµÀð, EªÀgÀ QjAiÀÄ ¥ÀÄvÀæ wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ ¹nÖ£À ¸Àé¨sÁªÀzÀgÁV ªÀiÁ£À¹ÃPÀ C¸Àé¸ÀÛgÁVzÀÄÝ CzÉ PÁgÀt¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ K£À£ÀÄß ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ¢£ÁAPÀ:09.05.2010 gÀAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ FªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï §A¢gÀĪÀÅ¢®è. FªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¥ÀÄwæ ºÉêÀiÁ UÀAqÀ ªÀĺÉñÀ PÀÄ®PÀtÂð ¸Á: avÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:13.05.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:12.05.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 50 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß RaðUÉ 20/- gÀÆ¥Á¬ÄPÉÆqÀÄ CAvÁ ¥ÀÄvÀæ §qÉøÁ§¤UÉ PÉýzÀÝPÉÌ ¤Ã£ÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä PÉüÀÄwÛ¢Ý PÉÆqÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆrè¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ:13.05.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:12.05.2010 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á: zÉëPÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ CzÉ PÁåA¥ï ¤ªÁ¹, £ÁgÁAiÀÄt¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà ®ªÀiÁt EªÀgÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¯ÉêÀ¯ï ªÀiÁrzÀÝgÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀÝPÉÌ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÁeÁ & gÀ« ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ gÁªÀÄtÚ ¢£ÁAPÀ:13.05.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

JA.©.£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ :

¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£ÀPÉÌ AiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt:¢£ÁAPÀ.13-05-2010 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JA ¢AzÀ 8-00 ¦.JA CªÀ¢üAiÀÄ°è ²æêÀÄw ªÀ¸ÀÄAzÁ gÉrØ UÀA. EAzÀæ¸ÉãÁ gÉrØ ¸Á;dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ®Æ¤ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ®Æ¤AiÀÄ 1£Éà PÁæ¸À ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À¸À¼ÉÆA¢UÉ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄj¤AzÀ M§â C¥ÀjavÀÀ ªÀåQÛ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄ¯É §AzÀÄ ²æêÀÄw ªÀ¸ÀÄAzÁ gÉrØgÀªÀgÀ PÉÆgÀ¼Àî°è PÉÊ ºÁQ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ QvÀÄÛPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀgÀÄ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀPÉÆAqÀÄ QgÀÄZÀĪÀµÀÖgÀ°è DvÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ DvÀ£ÀÀ ªÀAiÀĸÀÄì CAzÁd 25-30 ªÀµÀð«¤zÀÄÝ, PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÁåAl-±Àlð zsÀj¹zÀÄÝ vÀªÀÄä ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ QvÀÄÛ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÄѪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JªÀiï.©.£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

JA.©.£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ :

¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£ÀPÉÌ AiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt:¢£ÁAPÀ.13-05-2010 gÀAzÀÄ 7-40 ¦.JA.PÉÌ ²æêÀÄw C¤ÃvÁ UÀAqÀ qÁ;±ÁåªÀĸÀÄAzÀgÀ gÉrØ ¸Á;dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ M§â C¥ÀjavÀÀ ªÀåQÛ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄ¯É §AzÀÄ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÀÄgÀ½ »AwgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²æêÀÄw C¤ÃvÁgÀªÀgÀ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 7 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæQvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀgÀ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ CAzÁd 25-30 ªÀµÀðzÀªÀ¤zÀÄÝ, ¤Ã° §tÚzÀ ±Àlð zsÀj¹zÀÄÝ vÀ¼ÀîUÉ EzÀÄÝ, PÀ£ÀßqÀPÀ zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ JªÀiï.©.£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:¢:11/05/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Àà ¥ÀlÖt ¸Á||«oÀ×®£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥sÁå¸À£ï ¥Àè¸ï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ32-Dgï7666 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÉÃgÉ UÁqÀð£À ºÀwÛgÀ ¤°è¹ M¼ÀUÉ ºÉÆV ªÀÄgÀ½ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:¢:13/05/10 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¥ÉưøÀ ¥Ánî ¸Á||ªÉAPÀªÀÄä ªÀiÁPÉðl §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¢:12/05/10gÀAzÀÄ gÁwæ 8-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ CgÀ«AzÀ vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ ¥Ánî gÉÆA¢UÉ ªÀiÁPÉðmïUÉ ºÉÆÃV vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® »gÉÆúÉÆAqÁ ¥sÁåµÀ£ï ¥Àè¸ï £ÀA PÉJ32-PÀÆå5699 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl zÀvÀÛªÀÄA¢gÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ vÀgÀPÁj ªÀiÁPÉðl£À°è ºÉÆV §gÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÉÆVgÀĪÀgÀÄ CAvÁ EvÁå¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ 

UÀÄ®§UÁð ¸ÀAZÁj oÁuÉ:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:¢:13-05-10gÀAzÀÄ 10-30 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw ¥Á¥À®ªÀÄä UÀAqÀ ZÀ£ÀßgɸÀìAiÀÄå, ¸ÁBPÉÆqÀUÀÄqÀØ ¥ÁqÀÄ, vÁBgÀvÀßVj gÀªÀgÀÄ ºÀĪÀiÁߨÁzÀ ¨ÉÃ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ L¸ïQæêÀiï ¥sÁåPÀÖj PÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀæPÁ±À mÁQÃeï PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ.32/Dgï.319 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À C°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¥ÀzÁä UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ UÀÆUÀΤ¤, ¸ÁB ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¨Éøï UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ®§UÁð ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 86/2010 PÀ®A ºÀÄqÀV PÀuÉ

 

¢£ÁAPÀ: 13-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ : 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀA¢ ©üêÀÄ¥Àà »mÁß¼À ¸Á : CUÀ¼ÀPÉÃj EªÀgÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 05-05-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ ¸Áéw vÀA¢ CA¢UÁ®¥Àà »mÁß¼À ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð G: ©.PÁA 1£Éà ªÀµÀðzÀ «zsÁåy𤠸Á: CUÀ¼ÀPÉÃj EPÉAiÀÄÄ ºÉƸÀ §ArºÀ¯Áð¥ÀÇgÀzÀ PÁ¯ÉÃfUÉAzÀÄ ºÉÆzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸À §A¢gÀĪÀ¢®è. PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ªÉƪÀÄäUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀQ PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ : 86 / 2010 PÀ®A : ' ºÀÄqÀV PÁuÉ ' ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj PÁuÉAiÀiÁzÀ ¸Áéw EPÉAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ , ªÀÄÄAvÁzÀ «ªÀgÀ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.