Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, May 29, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-05-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 29-05-2016

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÁAiÀħuÁÚ ¥Ánïï, ¸Á: §lUÉÃgÁ ªÁr, ¸ÀzÀå ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ §lUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ zÉøÁ¬ÄgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà G½zÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è §lUÉÃgÁ ªÁrAiÀÄ PÉÃgÉAiÀÄ PÉüÀUÉ 3 JPÀÌgÉ 31 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA. 89 EgÀÄvÀÛzÉ, F d«Ää£À ªÉÄÃ¯É vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¨sÉÆøÀUÁ UÁæªÀÄzÀ r.¹.¹ ¨ÁåAPÀ¢AzÀ 50,000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁqÀªÀAw UÁæªÀÄzÀ J¸ï.©.L ¨ÁåAQ£À°è 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄ¼É ¨ÁgÀzÉà ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀÄzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¨ÁåAQ£À ¸Á® ªÀÄgÀÄ ¥ÁªÀw¸À®Ä DUÀÄwÛ®è, ºÉÃUÁzÀgÀÄ ªÀiÁr ¸Á® PÀlÖ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ DUÁUÀ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ¼É ¨É¼É ¸ÀjAiÀiÁV DVzÀgÉ ¨ÁåAQ£À ¸Á® PÀmÉÆÖuÁ CAvÀ zÉÊAiÀÄð ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, DzÀgÉ CªÀgÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°èAiÉÄ aAvÉ ªÀiÁr PÉÆgÀUÀÄwÛzÀÝgÀÄ, C®èzÉà 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ §lUÉÃgÁ ªÁrAiÀÄ PÉÃgÉ CwêÀȶ׬ÄAzÀ PÉÃgÉ MqÉzÀÄ ºÉÆ® ¥ÀÆwð ºÁ¼ÁVzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¥ÀjºÁgÀ zsÀ£À ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 28-05-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¸Á®zÀ §UÉÎ aAw¹ £À¤ßAzÀ ¸Á® wÃj¸À®Ä DUÀĪÀÅ¢®è £Á£ÀÄ G½AiÀÄĪÀÅzÀQÌAvÀ ¸ÁAiÀÄĪÀÅzÉ ¯É¸ÀÄ CAvÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É PÉlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÉÆÃtÂgÀÄzÀæ zÉêÀgÀ ºÉÆ®zÀ £Á¯ÁzÀ PÀqÉUÉ §»gÀzɸÀUÉ ºÉÆÃV ¸Á®zÀ ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà £Á¯ÁzÀ°èzÀÝ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ ©½AiÀÄ ®ÄAV¬ÄAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶೈಲನಾಬೀ ಗಂಡ ಮೊಯಿನಸಾಬ ಸಾ: ಕೊಟಗ್ಯಾಳ ರವರ ಮಗಳಾದ ರಫೀನಾ ತಂದೆ ಮೊಯಿನಸಾಬ ವಯ: 19 ವರ್ಷ, ಸಾ:ಕೊಟಗ್ಯಾಳ ಇವಳಿಗೆ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ವಿಪರಿತ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆನೆ ಇದ್ದು, ಆಕೆಯನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೆನೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದರು ಸಹ ಆಕೆಯ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಾರದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 28-05-2016 ರಫೀನಾ ಇಕೆಯು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಡಗದ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದ ದಂಟೆಗೆ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ, ಆಕೆಯು ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆನೆ ತಾಳಲಾರದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ, ಆಕೆಯ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 17/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà qÉÆuÉÚ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: NvÀV, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀhÄgÀt¥Áà FvÀ£À ªÉÆzÀ®£Éà ºÉAqÀw ¸ÀĤÃvÁ EªÀ½UÉ 1) ¥ÀªÀ£À ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, 2) gÀ« ªÀÄvÀÄÛ 3) ¸ÀĵÁä »ÃUÉ 2 UÀAqÀÄ M§â¼ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½zÀÄÝ CªÀ£À ªÉÆzÀ®£Éà ºÉAqÀw ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, CªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÀtPÀÄt UÁæªÀÄzÀ ¸À«vÁ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, CªÀ½UÉ ¸Áéw ªÀAiÀÄ 3 ªÀµÀðzÀ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, gÀhÄgÀt¥Áà FvÀ£À ºÉ¸Àj£À°è vÀªÀÄÆägÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 104 £ÉÃzÀgÀ°è 4 KPÀgÉ 38 UÀÄAmÁ d«ÄäzÀÄÝ, ªÀÄUÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, DvÀ£ÀÄ ¦.PÉ.¦.J¸ï ¨ÁåAPÀ ZÀAzÀ£ÀºÀ½îAiÀÄ°è 20,000/- gÀÆ. ¸Á® ªÀÄvÀÄÛ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÉÖÃl ¨ÁåAPÀ D¥sï ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°è 40,000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 60,000/- gÀÆ. ¸Á® ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆ¸É ¸À«vÁ EªÀ¼ÀÄ CªÀ¼À ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ CªÀ¼ÀÄ ºÀtPÀÄt UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 28-05-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw E§âgÀÆ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ 1630 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉƪÀÄäUÀ ¥ÀªÀ£À FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ gÀhÄgÀt¥Áà FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯Éà ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ M¼ÀV¤AzÀ a®PÀ ºÁQ PÉÆArzÀÄÝ ¨ÁV°UÉ MzÀÄÝ £ÀÆQ vÉUÉzÁUÀ gÀhÄgÀt¥Áà£À ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ £ÉÆÃr ¨ÉAQ £ÀA¢¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£À vÀ¯É, ªÀÄÄR, ¨É£ÀÄß, JzÉ, JgÀqÀÆ PÉÊ, JgÀqÀÆ PÁ®Ä ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹, £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÁUÀ CA§Ä¯ÉãÀìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀå ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ºÀwÛgÀ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ªÀÄUÀ gÀhÄgÀt¥Áà FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸Á®zÀ ¨ÁzsɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆuÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV PÉÆuÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 5 °ÃlgÀ ¹ÃªÉÄ KuÉÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, DvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀzÉà ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃw ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2016, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-05-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫.±ÀæªÀtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «.ªÉAPÀmɱÀégÀ®Ä ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁæºÀät, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 7-1-396/516 ©.PÉ.UÀÄqÁ J¸ï.Dgï £ÀUÀgÀ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥À®ìgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. nJ¸ï-09/Ef-5990 £ÉÃzÀÄ, PÀ¥ÀÄà §tÚ, ZÉ¹ì £ÀA. JªÀiï.r..2.J.12.r.gÀhÄqï.M.J¥sï.¹.©.08158, EAf£À £ÀA. r.eÉ.gÀhÄqï.¹.J¥sï.©.22326, ªÀiÁzÀj-2015 £Éà ¸Á°£ÀzÀÄÝ, C.Q 45,000/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¸Éß»vÀgÁzÀ JªÀiï.gÀªÉÄñÀ ¨Á§Ä   C«£Á±À, Q±ÉÆÃgÀ, ¸ÁAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ¢AzÀ ©lÄÖ ©ÃzÀgÀ £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀPÁÌV ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É §A¢zÀÄÝ, ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄzÀgÀ¸Á UÀªÁ£À £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ PÉÆÃmÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃV ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¸Éß»vÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ ElÄÖ PÉÆÃmÉ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀÀ°¯Áè AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV J°AiÀÄÆ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹UÀ°¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-05-2016 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2016, PÀ®A 420, 468, 471 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಾಗಣಾಥ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ತೊಂಡಾರೆ ಸಾ: ತೊರಣಾ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಾ) ರವರಿಗೆ ತೊರಣಾ ಶಿವಾರದ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ. 58/ಬಿ ನೇದರಲ್ಲಿ 2 ಏಕರೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದು, ಸದರಿ ಹೊಲವು ತೋರಣಾ-ಬೆಳಕುಣಿ (ಬಿ) ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಇರುತ್ತದೆ, 2015 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ತಂದೆ ವಾಮನರಾವ ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ  ಸೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ದೇವಪ್ಪಾ ರವರು ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ನಾನು ಟವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೂಕಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಥಳಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ದೇವಪ್ಪ ಇವರು ಇರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಕಂಪನಿಯ 3 ಜಿ ಮತ್ತು 4 ಜಿ ಟಾವರ ಕೂಡಿಸಲು ಬಾಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಕಂಪನಿಯ ಕಛೇರಿ ತೆರೆದಿರುತ್ತೆವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಸದರಿಯವರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ 3 ಜಿ ಮತ್ತು 4 ಜಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಕಂಪನಿಯ ನಮಗೆ ಟಾವರ ಕುಡಿಸಲು 30*40  ಸ್ಥಳ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮೋದಲನೆ ಹಂತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಟಾವರ ಕುಡಿಸಲು ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಥಳದ ಪಹಣಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು 25,000/- ರೂ. ಟಾವರ ಕೂಡಿಸುವ ಬಾಬತ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ 5000/- ರೂ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 30,000/- ರೂ. ಕೊಡಬೇಕು, ನಂತರ ಎರಡನೆ ಹಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಇಂಜನಿಯರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸ್ಥಳದ ಸರ್ವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮೂರನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರೀಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಎನ.ಓ.ಸಿ ಕೊಡಬೆಕು ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರೀಮೆಂಟಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ ಚಂಡಿಗಡ ಹೈಕೊರ್ಟದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಸಹಿಗಾಗಿ ಫೈಲ ಬರುತ್ತದೆ, ಈ 4 ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಒಟ್ಟು 75,00,000/- ರೂ. ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬಿಸಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಅವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 15-05-2015 ರಂದು ರಂದು ಬಾಲೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಪಾಟೀಲ್ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಛೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸದರಿಯವರಿಗೆ ತನ್ನ ಹೊಲದ ಕಾಗದ ಪತ್ರ, ಓಟರ ಐ.ಡಿ, ಪಹಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ, ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹೇಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಸ್.ಬಿ.ಹೆಚ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪಾಸ ಬುಕ್ ಝರಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ 30.000/-  ರೂ. ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಪಾಟೀಲ್ ರವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನಂತರ 4-5 ದಿವಸ ಕಳೆದಾಗ ಸದರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಾಜಿ ದೇವಪ್ಪಾ ರವರು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದು 30*40 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೆಶಕರಾದ ಲವ ಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೆಶಕರಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸೋನಿ ರವರು ಪಂಜಾಬದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಹತ್ತಿರ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೆವೆ ಫೈಲ್ ಅವರಿಂದ ಅಪ್ರೂಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ 3ಜಿ ಮತ್ತು 4ಜಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಟಾವರ ಕೂಡಿಸುತ್ತೆವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ನಂಬಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹಣ ಪಡೆದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಸದರಿಯವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಟಾವರ ಕೇಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲಾ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಪದೆ ಪದೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಾಜಿ ದೇವಪ್ಪಾ ರವರು 15 ದಿವಸ, ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಂತ ದಿನ ಮುಂದೂಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಪದೆ ಪದೆ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಹಣದ ರಸೀದಿ ಕೋಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಾಗ ಸದರಿಯವರು ಟಾವರ್ ಲೊಕೆಷನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಮುದ್ರಣ ಇದ್ದ ರಸೀದಿ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನಾಂಕ 15-05-2015 ಅಂತ ನಮೂದಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯಿಂದ 25,000/- ರೂ ಪಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ರಸೀದಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ರಸೀದಿ ಬರೆದು ಕೊಡುವಾಗ ಕೂಡಾ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ 8-10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಟಾವರ ಕೇಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಂಬಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ರೀತಿಯ ಟಾವರ ಕೂಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲಾ, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ತಂದೆ ವಾಮನರಾವ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾ: ಬಾಲೂರ, 2) ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ದೇವಪ್ಪಾ ಸಾ: ಸೋನಾಳ, 3) ಲವಕುಮಾರ ಸಾ: ಚಂದಿಗಡ ಪಂಜಾಬ, 4) ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸೋನಿ ಸಾ: ಚಂದಿಗಡ ಪಂಜಾಬ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮೋಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯಂತೆಯೇ ಇತರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರು ಮೋಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಹ ಗೋತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ದಿನಾಂಕ 28-05-2016 ರಂದು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/2016, PÀ®A 394 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠣ÉÆêÀiÁ£À ªÀÄÄeÁ¥sÀgÀ CºÉêÀÄzÀ vÀAzÉ ºÁªÉÄÃzÀ ªÀÄÄeÁ¥sÀgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÁªÀÄ¥À°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ 3 ¯ÁjUÀ½zÀÄÝ ¯Áj £ÀA. J¦-24/nJ-4554 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¯Á¯ÉرÁºÀ ¸Á: vÀqÉÆüÁ CAvÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀi˯Á ¸Á: vÀqÉÆüÁ CAvÀ QèãÀgÀ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 24-05-2016 gÀAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ DmÉÆà £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÄgÉñÀ mÉæÃqÀgïì gÀªÀjAzÀ MAzÀÄ ¸Á«gÀ UÉÆêÁ ¥Á£À ªÀĸÁ¯Á ¥ÁPÉÃl C.Q 2,64,495/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DmÉÆãÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ©lÄÖ gÁ.ºÉ £ÀA. 09 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ OgÀAUÀ¨ÁzÀUÉ ºÉÆgÀlÄ gÁwæ 0030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 09849011885 £ÉÃzÀPÉÌ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£À ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 07090560181 £ÉÃzÀjAzÀ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÉãÉazÀgÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ¯ÁjAiÀÄ£Àäß ºÉÊzÁæ¨Á¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ £ÀA. 09 gÀ ªÉÄÃ¯É vÁ¼ÀªÀÄqÀV ºÀwÛgÀ¢AzÀ 2 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É 4 d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ¯ÁjUÉ ¥sÁ¯ÉÆà ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ 1030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ alÖUÀÄ¥Áà PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß MªÉÄäÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ £À£ÀUÉ ºÁUÀÄ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ QèãÀgÀ ªÀi˯Á EªÀ¤UÉ PɼÀUÉ E½¹ ºÀªÉÆÌà NªÀgÀ mÉÃPï PÀgÁÛ PÁågÉ ªÀiÁPÉ ¯ËqÉ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀUÉ ºÁUÀÄ QèãÀgÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄ PÀÄwÛUÉUÉ ºÀaÑ ¸Á¯ÉÆà ¯ÉÆÃUÀ a¯ÁAiÀÄvÉÆà RvÀA PÀgÀzÉÃvÉ CAvÀ CAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀÄr¹ 3 d£À ¯ÁjAiÀÄ°è Kj CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ mÁªÉî¢AzÀ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgÀ¤UÉ PÀtÂÚUÉ PÀnÖ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄ®V¹ ¯ÁjAiÀÄ°zÀÝ ¨ÁèAPÉÃl £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ºÁQ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ CeÁÕvÀ ¸ÀܼÀPÉÌ MAiÀÄÄÝ CzÀgÀ°zÀÝ MAzÀÄ ¸Á«gÀ UÉÆêÁ ¥Á£À ªÀĸÀ¯Á ¥ÁPÉmï C.Q 2,64,495/- gÀÆ. £ÉÃzÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ SÁ° ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£Àäß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ MAiÀÄÄÝ £ÀªÀÄä PÉÊPÁ®ÄUÀ¼ÀÄ PÀnÖ ¯ÁjAiÀÄ°èAiÉÄà ©lÄÖ ¥sÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ aÃgÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr d£ÀgÀÄ §AzÀÄ £À«ÄäçâgÀ£Àäß ©r¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-UÀÄ®§UÁð gÉÆÃr£À ¯Á®zsÀj PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ¯Áj ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgÀ EªÀjUÉ ¤ÃªÀÅ C¯Éè Ej CAvÀ ºÉý ¢£ÁAPÀ 25-05-2016 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä «µÀAiÀÄ ¤d EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-05-2016 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £À. 211/2016, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಎಮ್.ಡಿ ನಯುಮ ತಂದೆ ಮೈನೊದ್ದಿನ ಶೇಕ ವಯ: 28 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ: ಮನೆ ನಂ. 17-3-39 ಗಾಂಧಿನಗರ  ಮೈಲುರ ಬೀದರ ರವರ ಗೆಳೆಯನಾದ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಚಿಮ್ಮಾನಾಯಕ ಇವನ ಮದುವೆ ತರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 26-05-2016 ರಂದು ತಮ್ಮೂರಾ ಮಹಮ್ಮದ್ ಜಹೀರಪಾಷಾ ಇವನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಎಸ್-4686 ನೇದರ ಹಿಂದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಕುಳಿತಿದ್ದು ಜಹೀರ್ ಪಾಷಾ ವಾಹನ ನಡೆಸುತಿದ್ದು, ಭಾಸುಣಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಡಿಯೋ ಸುಟಿಂಗ ಮಾಡಲು ಇಬ್ಬರೂ ಬೀದರದಿಂದ ಹೋರಟು ತರನಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುತಿದ್ದು, ಮೈಲಾರ್ ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕೇಲಸ ಮಾಡುವ ಗೇಳೇಯನಾದ ಸಿದ್ದು ಎಂಬುವನಿಗೂ ಜೋತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಮೈಲಾರ ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೋದಲು ಕಮಾನ ಹತ್ತಿರದಿಂದಾಗಿ ದೇವಾಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸದರಿ ಕಮಾನದಿಂದ ಅಂದಾಜ 200 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋದಾಗ ಸದರಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ ಚಾಲಕ ಆರೋಪಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಜಹೀರಪಾಷಾ ಇತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗದಿಂದ ಹಾಗೂ ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ದು ವಾಹನ ಕಂಟ್ರೋಲ ಆಗದೆ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲಗಾಲಿನ ಮೋಳಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿಯ ಎರಡೂ ಮೋಳಕಾಲಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಗಿರುತ್ತದೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಬರುತಿದ್ದ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ನಾಸೀರ ಇವನು ಬಂದು ಎಬ್ಬಿಸಿ 108 ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ ಕರೆಸಿ ಗಾಯಗೊಮಡ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸನಲ್ಲಿ ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲಸಿರುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಣ್ಣ ಮಹಮ್ಮದ ವಾಸಿದ್ ಇವರು ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸನಲ್ಲಿ ಬೀದರದಿಂದ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 27-05-2016 ರಂದು ತಂದು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  

Yadgir District Reported Crimes


Yadgir District Reported Crimes

                                                                                        

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 108/2016 PÀ®A.279 337 338  L.¦.¹. :- ¢£ÁAPÀ:26-05-2016 gÀAzÀÄ 04-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÁAvÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ «ÃdªÀiÁä EªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÁAvÀ¥Àà¤UÉ  rQÌ ¥Àr¹zÁUÀ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 70/2016 PÀ®A 279, L¦¹¢£ÁAPÀ 26/05/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-30 ¦.JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj QèãÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯Áj mÁåAPÀgÀ £ÀA PÉ.J-32-J-9197 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÉÃqÀA ¢AzÀ ¹ªÉÄAl£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆ£Àß½îUÉ QgÁ¬Ä ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃqÀA ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 26/05/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ  ªÀiÁUÀðªÀÄzsÀå ©üêÀÄ£À½î UÁæªÀÄ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ EvÀ£ÀÄ mÁåAPÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß ZÁ®£É ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CqÁØ¢rØAiÀiÁV vÀ£Àß ZÁ®£É ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÁZÀªÁgÀ UÀÄqÀØzÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è E½eÁgÀÄ«£À°è ¸ÀªÀÄ£Á¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ mÁåAPÀgÀ ¯Áj ¥À°Ö ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÝjAzÀ mÁåAPÀgÀ ¯Áj PÁå©£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ, mÁåAPÀgÀ, EAf£À, ªÀÄÄA¢£À ªÀÄvÀÄÛ »A¢£À ZÀPÀæUÀ¼ÀÄ, ¨Áålj, ªÀÄvÀÄÛ mÁåAPÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ E£ÀÄß §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ dRAUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ, £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀ¢¯Áè, F C¥ÀWÁvÀªÀÅ  ¢£ÁAPÀ 26/05/2016 ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 40/2016 PÀ®A 143,147,148,324,354,504,506 s¸À»vÀ  149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ-28/05/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-15 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ MAzÀÄ UÀtQPÀÈvÀ ¦gÁå¢ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ¸ÁgÀA±À ªÉ£ÉAzÀgÉ  £Á£ÀÄ ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ ¸ÀÄeÁÕ£À¥Àà ¨ÁAiÉÆÃgÀ ªÀAiÀiÁ|| 38 ªÀµÀð eÁ|| (ªÀiÁ¢UÀ) PÀ£ÀªÀlðmÉÃqï QæòÑAiÀiÁ£À G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| D£ÀÆgÀ(©) EzÀÄÝ F ªÉÄð£À «µÀAiÀÄzÀ°è «£ÀAw¹PÉƼÀÄîªÀzÉãÀAzÀgÉ.£Á£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ E§âgÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀUÀqÉ ªÀÄ®VPÉÆArzÉÝêÀÅ. £ÀªÀÄä ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝgÀÄ. CzÀgÀAvÉ £ÀªÀÄä CtÚ vÀªÀÄäQAiÀÄ CtÚ£À ºÉAqÀw ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä EªÀgÀÄ vÀªÀÄä  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®VPÉÆArzÀݼÀÄ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-05-2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä CwÛUÉ ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀĪÀ ¸À¥Àà¼À PÉý £Á£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ E§âgÀÄ JzÀÄÝ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä £ÀªÀÄä eÁwAiÀĪÀ£ÁzÀ  1) K¸ÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ zsÀªÀÄðtÚ  EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä EªÀ½UÉ J©â¹zÀÄÝ. DUÀ CªÀ¼ÀÄ K£ÀÄ PÉ®¸À FªÀwÛ£À°è §AzÀÄ £À£ÀUÉ J©â¹¢.K£ÁzÀgÉ PÉ®¸À EzÀÝgÉ DªÉÄÃ¯É ¨Á CAvÁ CAzÁUÀ CªÀ£ÀÄ PÉÊ »rzÀÄ dVÎzÁUÀ DUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ E§âgÀÄ PÀÆr K¸ÀÄ£ÁxÀ¤UÉ AiÀiÁPÀ CªÀ½UÉ J©â¹¢ CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DUÀ CªÀ£ÀÄ K ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄäzÉ£ÀÄ ¸ÀÄ¢Ý ªÀÄPÀÌ¼É £Á£ÀÄ K£À ¨ÉÃPÁzÀgÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ.¸Àƽ ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÁågÀÄ PÉüÀ°PÉÌ CAzÁUÀ £ÁªÀÅ CªÀ¼À ªÉÄÊzÀÄ£Àj¢Ýë PÉüÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ CAzÁUÀ. K¸ÀÄ£ÁxÀ£ÀÄ MAzÀÄ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ £À£Àß vÀªÀÄä ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀ¤UÉ CzÉà §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨ÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä §AzÀ ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä EªÀ½UÉ K¸ÀÄ£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ CzÉà §rUɬÄAzÀ §®UÉÊ ªÀÄtÂÃPÀnÖ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. CµÀÖgÀ°è J¸ÀÄ£ÁxÀ£À ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ 2) ¸ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zsÀªÀÄðtÚ  3) ªÀÄgÀ¼ÀªÀÄä UÀAqÀ zsÀªÀÄðtÚ  4) gÁeÉñÀéj UÀAqÀ K¸ÀÄ£ÁxÀ 5) ªÀ¸ÀAvÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀĪÀÄAvÀ  6) zsÀªÀÄðtÚ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ EªÀgɯÁègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉ. F ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀ̼À ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ K£ÀAvÀgÁ F ¸Àƽ ªÀÄPÀ̼ÀÄ CAzÀªÀgÉ. CªÀgÀ°è ¸ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zsÀªÀÄðtÚ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. CzÉà §rUɬÄAzÀ §®UÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ. ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. G½zÀªÀgÀÄ F ¸Àƽ ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ §ºÁ¼À DVzÉ. EªÀgÀ£ÀÄß ºÉÆÃUÉ ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ fêÀ¸À»vÀ ºÉÆqÉAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÁ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ. CµÀÖgÀ°è. UÉæõÀªÀÄä . ¸ÀAVÃvÀ. ªÀiÁgÀvÀªÀÄä. EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. EªÀgÀÄ ©r¸À¢zÀÝgÉ E£ÀÄß §ºÁ¼À ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ.£ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀĪÀ£ÀÄß dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ F CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2016 87 Pɦ AiÀiÁPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:-28/05/2016 gÀAzÀÄ 16.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ (©) UÁæªÀÄzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ «ÄA¢£À DªÀgÀtzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À²Ã§zÀ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀiÁzÀ ºÉZï.¹-133, ¦¹-290, 152, 91, 305,288 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 3 d£ÀjUÉ »r¢zÀÄÝ, 4 d£ÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, ¹PÀÌ DgÉÆævÀjAzÀ ºÁUÀÄ Rt¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 1290=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ  CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 127/2016 PÀ®A 279.337.338.L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 28/05/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢ ²æà ªÀÄÄeÁ»Ãzï ºÀĸÉãï vÀAzÉ ºÁf CºÀäzÀ ºÀĸÉãÀ C£ÉÆÃj ¸Á|| UÉÆÃV ¥ÉÃoÀ vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtPÀ AiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥sÀ ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 27/05/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä NuÉAiÀÄ C§ÄÝ¯ï ¸ÀvÁÛgÀ vÀAzÉ ºÁf C§ÄÝ® UÀ¤ ªÀÄ£ÀÆìgÀÄ E§âgÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-33 J¸À-7992 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ ¤ªÀÄÄvÁåªÁV UÉÆÃV¥ÉÃoÀ¢AzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ gÁwæ 20-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©-UÀÄr ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄÄSÉå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïɠ rÃVæà PÁ¯ÉÃdÄ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ  ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛÃgÀĪÀ C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ FvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ £Á£ÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä ºÉýzÀgÀÆ PÀÆqÀ DvÀ£ÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¸ÀzÉà ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÀAvÉ zÀ£À CqÀØ §AzÁUÀ MªÉÄäÃ¯É ªÀÄÄA¢£À ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹ÌÃqï ºÁV MªÉÄäïÉà ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV E§âgÀÆ  gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÉÝêÀÅ. »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ £À£ÀUÉ JgÀqÀÄ ªÉÆÃtPÁ°UÉ ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ C§ÄÝ¯ï ¸ÀvÁÛgÀ FvÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀPÉÌ wêÀæªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwvÀÄÛ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ C©Ãzï ºÀĸÉãï vÀAzÉ ºÁf CºÀäzÀ ºÀĸÉãÀ C£ÉÆÃj ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr £ÀªÀÄUÉ C¥sÀWÁvÀªÁzÀ «µÀAiÀÄ w½¹zÀ PÉÆqÀ¯Éà DvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ UÁAiÀļÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÀªÀÄä£ÀÆ £ÉÆÃr MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ  ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ.C°èAiÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀ®§ÄjUÉ C¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄå®Ä w½¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ gÁwæ 23-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀªÉñÀégÀ C¸ÀàvÉæ PÀ®§ÄjV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ.G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/05/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18-30 UÀAmÉUÉ  oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ C¥sÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J.-33 J¸À-7992 £ÉÃzÀÝgÀ  ZÁ®PÀ  «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ

 

 

 

Kalaburagi District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಜೇವರಗಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 28.05.2016 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 05:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬರ್ಡ್ಸ ಹಿಲ್ಸ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಜೇವರಗಿ ಶಹಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾರ್‌ ನಂ ಕೆ.ಎ 41 ಝಡ್ 5218 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಾರ್‌ ಅನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕಟ್ ಹೊಡೆದು ಕಾರ್‌ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಕಾರ್‌ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಗಾಯ-ಪೆಟ್ಟು ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಶ್ರೀ ಅನೀಸ್ ತಂದೆ ಹಸನಸಾಬ್ ಸಾ|| ನವರತ್ನ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್ ಐವಾನ್‌‌ಶಾಹಿ ಕಲಬುರಗಿ  ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತವನ ಬಂಧನ :
ಜೇವರಗಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ  28.05.2016 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಜೇವರಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ  ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರೋಡನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರನೆ ಅಂತ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಮಂತ ಇಲ್ಲಾಳ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಜೇವರಗಿ ಠಾಣೆರವರು ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರು ಇರುವಾಗಲೇ ರೋಡಿನ ಸೈಡಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಗೊಡೆ  ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ ಎದರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ 1-00 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80-00 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚೀಟಿ ಬರೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹ್ಮದ್ ಖಾಜಾಸಾಬ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ್ ಜಾಫರ್ ಸಾಬ ಶೇಖ್  ಸಾ: ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಚೌಕ :ಜೇವರ್ಗಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು. ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಅಂಗ ಶೋಧ ಮಾಡಲು ಅವನ ಹತ್ತಿರ ನಗದು ಹಣ 1800/-ರೂ. ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ, ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನು ನೇದ್ದವುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವನೊಂದಿಗೆ ಜೇವರಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆತ್ಮ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಜೇವರಗಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಗಂಢ ಹಿರಗಣ್ಣಾ ಹಿರಗಪ್ಪನವರ್ ಸಾ: ಹುಲಗುತ್ತಿ ತಾಃ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿಲ್ಲೆಃ ಬಿದರ ರವರ ಮಾವನಿಗೆ ಮೂವರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿರುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಾಸಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ 250 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1 ಎಕರೆ ಜಮಿನು ಇರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನು ಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು, ಹೋದ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆಗಾಗಿ, ಕ್ರಿಮಿನಾಶ ಔಷದ ಬೀಜ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಮಾನುಗಳು ಖರೀದಿ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ 1,50,000/- ರೂ ಸಾಲ  ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು, ಅಲ್ಲದೆ ಸದರಿ ಜಮೀನು ಮೇಲೆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾರಾಯಣಪೂರದಲ್ಲಿ 1,00,000/- ರೂ ಸಾಲ, ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಾರಾಯಣಪೂರದಲ್ಲಿ 40,000/- ರೂ ಸಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಖಾಸಗಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ ಸಾಲ ಕೂಡಿ ಒಟ್ಟು 2,90,000/- ರೂ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಹೋದ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬಾರದೆ ಇರುವದರಿಂದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲಾ. ಬೇರೆಯವರ ಹತ್ತಿರ ಖಾಸಗಿ ಸಾಲ ಕೂಡಾ ಕಟ್ಟಲು ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲಾ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ಹೇಗೆ ತೀರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾವ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕಟ್ಟಿದರಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವು ಆದರೂ ಕೂಡಾ ಅವನು ನಾನು ಸಾಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದನು. ಈಗ 8 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ದಿ: 21.05.2016  ರಂದು ನಾನು ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋದನು 3-4 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಪೊನ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮೈಸೂರನಲ್ಲಿದ್ದೆನೆ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ.  ಇಂದು ದಿ. 28.05.2016 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 11.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪೋನ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಹಿರಗಣ್ಣ ಇತನು ಜೇವರಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರ ವಲಯದ ಗಡ್ಡಿ ಪೂಲ್ ಹತ್ತಿರ ಗುಂಡೆರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅನ್ನುವವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ಬಾವಂದಿರಾದ ಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಹಿರಗಪ್ಪನವರ್, ವೀರಪಣ್ಣ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಹಿರಗಪ್ಪನವರ್ ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ವೈಜನಾಥ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ಹುಮನಾಬದೆ, ತಾಯಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಕೀಯ ವಾಸುದೇವ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಹಿರಗಪ್ಪನವರ್ ಇವರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಹೆಣ ಜೇವರಗಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶವಗಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜೇವರಗಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಹೆಣ ನೊಡಿ ಗುರುತಿಸಿರುತ್ತೆನೆ. ಅವನ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಗ್ಗದ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಮರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಜೆಡಿ ಇವರು ಹೆಳಿದ್ದನೆಂದರೆ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10.45 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ಜೇವರಗಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೀನ್ನ ಗಂಡನು ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸತ್ತಿದ್ದನ್ನು  ನೋಡಿ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೆನೆ. ಆಂತಾ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.