Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, June 28, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:         

    ªÀiÁ£À« £ÀUÀgÀzÀ PÁvÀgÀQ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¥ÀmÁÖ©ügÁªÀÄAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀmÁÖ©ügÁªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ C§Äâ®Ä E§âgÀÄ ¸Á:eÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï ºÁ:ªÀ: ªÀiÁ£À« EªÀgÀ gÉʸï«Ä¯ï£À°è CQÌ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ²æäªÁ¸ÁZÁgï ¸Á:²ªÀ£À½î AiÀÄ®ºÀAPÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ, PÉÆqÀ¨ÉÃPÁVzÀÝ gÀÆ:35,00,000/- ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ ²æäªÁ¸À PÉýzÀÝPÉÌ ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á® ZÀPï PÉÆnÖzÀÄÝ, ZÀPï ¨ÁåAPï£À°è ºÁQzÀÄÝ qÁæ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ SÁvÉAiÀÄ°è ºÀt EgÀzÀÝjAzÀ ZÀPï ¨Ë£ïì DVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:27.06.2011 gÀAzÀÄ «ZÁgÀuÉUÉ DUÀ«Ä¹zÀÝ ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á®£À£ÀÄß ²æäªÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀmÁÖ©ügÁªÀÄAiÀÄå EªÀgÀÄ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅ¢zÉ CAvÁ gÉʸï«Ä¯ïUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÝjAzÀ zÉúÀ ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, 108 CA§Äå¯É£ïì ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁ£À« ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.06.11 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥À¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è FUÁUÀ¯Éà E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ½¸À¯ÁVzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:26/06/11 gÀAzÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉÆ°¸ï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ J¯ÉPÀÆqÀ®V UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ vÀªÀÄätÚ, ¸ÀAUÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÁzÀ ¸ÀÄPÀªÀÄĤ¸Áé«Ä FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÉÆqÀØAiÀÄå FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ vÀªÀÄätÚ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CAd£ÀªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ F «µÀAiÀÄzÀ°è zÉÆqÀØAiÀÄå¸Áé«Ä FvÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÄwÛUÉ »¹V PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. F «µÀAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ:28.06.11 gÀAzÀÄ ¸ÀÄPÀªÀÄĤ JA§ÄªÀªÀgÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉUÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:25.06.2011 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ mÁmÁJ¹E ¸ÀASÉå:PÉJ.36,J.1259 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ©üêÀÄtÚ ¸Á:PÀ®ÆègÀÄ FvÀ£ÀÄ, vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ Pɦ¹ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ §¸ï¸ÁÖöåAqï gÉÆÃr£À°è »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ dUÀ¢Ã±À EªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ ©üêÀÄgÁAiÀĤUÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢ü CªÀÄgÉñÀ EªÀjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¨sÀAqÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¹, ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ºÉÊzÁæ¨Ázï PÁ«Ä£Éä D¸ÀàvÉæUɺÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ¸Á:PÀ®ÆègÀÄ vÁ:ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉUÉ UÀÄ¥À§UÁð-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ PÉE© D¦üøï£À ºÀwÛgÀ PÀȵÀgï UÁr £ÀA§gï PÉJ.33, JA.2420 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ JzÀgÀÄVJ §ÄgÀÄwÛzÀÝ N«Äß UÁr£ÀA§gï PÉJ.37,JA.3237 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÉ.zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¨Á§Ä ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ ªÀÄvÀÄÛ N«Äß §¸ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁeÁªÀ°UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ PÀȵÀgï ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÉ.zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¨Á§Ä ¥ËæqÀ±Á¯É ²PÀëPÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 27.6.11 gÀAzÀÄ gÁwæ 22.3 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÉÆñÁ® gÉÆÃr£À°ègÀĪÀ gÁdPÀªÀÄ¯ï ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¹gÁd FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: f.J. -01/r-4445 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ¸Á: ¹ÃAiÀiÁvÀ¯Á¨ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ F§UÉÎ ªÀĺÀäzï ¤ÃeÁªÀiï FvÀ£ÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ zÁR°¹zÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 26.06.11 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ- ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÁ½ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ¸Á: §¤ßUÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA: PÉJ.36/qÀ§Æè 8396 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV& ®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀvÀÄÛ ©¢zÀÝ JªÀÄäUÉ UÀÄ¢ÝzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ DgÉƦ¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ »AzÉ PÀĽvÀ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÀÆUÀÆgÀAiÀÄå¸Áé«ÄUÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ,F§UÉÎ ¢£ÁAPÀ:27.06.11 gÀAzÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    

¢£ÁAPÀ:27.06.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzsÁåºÀß 2.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è DzÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ PÀĪÀiÁj gÁeÉñÀéj vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà UÀÄAd½î 16 ªÀµÀð FPÉUÉ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ, SÁ¸ÀV jÃwAiÀiÁV vÉÆÃj¹zÀÝgÀÄ UÀÄtªÁUÀzÀÝjAzÀ vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉä£À ¥ÀÄr ¸Éë¹, E¯Ád PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà UÀÄAd½î ¸Á:DzÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£ÉßzÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    

¢£ÁAPÀ:25.06.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmɸÀĪÀiÁjUÉ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¹RAr ¸Á:®PÀÌA¢¤ß FvÀ¤UÉ §ºÀÄ¢£À¢AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ J¯ÁèPÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìºÉÆA¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä EnÖzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÝjAzÀ G¥ÀZÁgÀPÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÁUÀ ¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ FgÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    

¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ D£ÉºÉƸÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢ E¨Áæ»A ©JAn¹ ZÁ®PÀ/¤ªÁðºÀPÀ£À ¥ÀwßUÉ DgÉÆæ ºÀÄ®UÀ¥Àà @ ±ÉnÖ EªÀ£ÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï PÀgÉ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ E¨Áæ»A EªÀ£ÀÄ PÉüÀ¢ÝjAzÀ ¹nÖUÉzÀÝ ºÀÄ°UÉ¥Àà ºÁUÀÆ AiÀĪÀÄÄ£ÀªÀé UÀAqÀ FgÀ¥Àà ¥Éưøï EªÀgÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Á¬ÄUÉ ªÀÄĶתÀiÁr UÀÄ¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¨Á§Ä¨ÉÃUÀA dįÉÃSÁ gÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÁ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä C®èzÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ E¨Áæ»A PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄ°AzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    

¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.30 UÀAmɸÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸À°ÃªÀÄ nÃZÀgï C§ÄÝ¯ï ¸ÀªÀÄzï (¦rN FvÀ£À vÀªÀÄä) ªÀÄ£É SÁ°ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ eÁ¥sÀgïSÁ£ï PɼÀUÉ §AzÀÄ ¦rN gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦rN gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÁUÀ CªÀgÀ vÀªÀÄä ¸À°ÃA §A¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉSÁ°ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½ªÀÄzÀ ¨ÉÊzÀÄ CAV »rzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÁUÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ eÁ¥sÀgïSÁ£ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ªÀiÁgÀÆ¥sï¸Á§ ¸Á:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:9.06.11 gÀAzÀÄ §¼ÀV£À 09.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ü CªÀÄgÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß ºÉÆ®zÀ°è £ÁªÀÅ PÁ®ÄªÉ vÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ ªÀiÁrPÉÆà CAvÁ ¨ÉÊzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÀzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ zÀÄSÁ:¥ÁvÀ UÉÆý¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zÁ½ ªÀiÁr zÁR°¹zÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

    ¢£ÁAPÀ:27.06.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.15 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL PÀ«vÁ¼ÀgÀªÀgÀÄ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ ZÀ£ÀߥÀà ¨sÁ«PÀnÖ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, ¨Á§Ä ¸Á:ºÀnÖ FvÀ£ÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ ¹QÌ©zÀݪÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀĺÀt:780/- ªÀ±À¥Àr¹ PÉÆAqÀÄ zsÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¦J¸ïL PÀ«vÁ¼ï ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À qÀ¦à£ï gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    

¢£ÁAPÀ:27.06.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.30 gÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¥ï£À°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨sÁwä w½zÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïL ²æà PÀgÀÄuÉñÀ UËqÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zsÁ½ªÀiÁr ¨sÁµÁ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ ªÀÄĹèÃA ¸Á:¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¥ï EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr DvÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀnÖ ¨Á®¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀĺÀt:5535/- ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ «ZÁj¸À¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß PÁgÀlV UÁæªÀÄzÀ «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå EªÀjUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß ¸ÀºÁ zÀ¸ÀÛVjªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:28.06.2011gÀAzÀÄ 79 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr :19400 /- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ರಾಮರಾವ ತಂದೆ ನಾರಯಣರಾವ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ|| ಶಕ್ತಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ ಡೈವರ ಅಂತಾ ಕೇಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ನಂದೂರ ದಿನಾಂಕ: 03-05-2011 ರಂದು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರದೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಗಳಾದ ಕು|| ರೇಖಾ ಇವಳನ್ನು ಜಬರ ದಸ್ತಿಯಿಂದ ಹೆದರಿಸಿ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಅವರ ಅಣ್ಣನಾದ ರಾಜು ಇತನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿಸುವದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎನಾದರು ಅರ್ಜಿ ಅಥವಾ ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಹೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಜಾತಿ ನಿಂದೆನ ಪ್ರರಕಣ :

ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ.  ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ ದಂಡಿನ್ ಸಾಃ ತುಮಕುಂಟಾ ರವರು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೊರಡಗೆಯಿಂದ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಜಹೀರ ಪಟೇಲ ಇತನು ನನಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ನನ್ನ ಅಳಿಯನಾದ ಬಸವರಾಜನಿಗೆ ಜಹೀರ ಪಟೆಲ್ ತಮ್ಮನಾದ ಶರೀಪ ಪಟೇಲ್ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರಕಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-06-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-06-2011

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2011 PÀ®A 279, 3604(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27-06-2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¯ÁzÀ vÀAzÉ gÀhÄgÉÃ¥Áà, vÀ¼ÀWÁlPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉƤ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉAqÀw ¸ÀAVÃvÁ EªÀgÀÄ §A§¼ÀV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. PÉ.J-22/6795 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAVÃvÁ EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀAVÃvÁ EªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2011 PÀ®A 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-04-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ UÀuÉñÀ vÀAzÉ CtÚgÁªÀ PÉÆl ªÀiÁ¼É ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ªÁAdgÀSÉÃqÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì, ¸ÀzsÀå: ©ÃzÀgÀ eÉÊ°£À° «ZÁgÀuÁ §A¢ EvÀ£ÀÄ ºÁWÀÆ ªÀÄvÀÄÛ eÉÊ°£À EvÀgÀ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ eÉÊ°¤AzÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀ £ÀA 7795473660 £ÉÃzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ ªÀĵÁÚf zsÀ£À¸ÀÆgÉ UÀÄgÀÄzÁ® vÁ: zÉêÀtÂ, f¯Éè: ¯ÁvÀÄgÀ, ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdå EvÀ£À ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA 9764745337 £ÉÃzÀPÉÌ PÁ® ªÀiÁr ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2011 PÀ®A 420, 376, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®Qëöä vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: eÉÊ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ £Ë¨ÁzÀ EPÉAiÀÄÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ-1 UÉÆêÀzsÀð£À vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ¸Á: eÉÊ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ, EªÀj§âgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 16-04-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ-1 FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý £ÀA©¹ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV ºÉAqÀwAiÀÄAvÉ ªÀåªÀºÀj¹gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 24-06-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ-1 UÉÆêÀzsÀð£ï FvÀ£À vÀAzÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UÉÆêÀzsÀð£ï E§âjUÀÆ ©ÃzÀgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ, DgÉÆævÀgÁzÀ 1] UÉÆêÀzsÀð£À vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ, 2] ©üêÀitÚ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ªÀÄÄRå ¥ÉÃzÉ, 3] ¹ÃvÁ UÀAqÀ ©üêÀÄtÚ, 4] eÉÊ©üêÀÄ CtzÀÆgÉ, 5] ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ J®ègÀ ¸Á: eÉÊ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉUÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀµÀÄÖ CAvÀ¸ÀÄÛ EzÉAiÉÄà JAzÀÄ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ 2 ®PÀë, 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆlÖgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV ºÉý fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ UÀÄAqÀªÀiÁä UÀAqÀ «oÀ®gÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: KtPÀÆgÀ EªÀgÀ ªÉƪÀääUÀ£ÀÄ MAzÀÄ ¥É£ÀߣÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ EvÀgÉ ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀgÀ eÉÆÃvÉ DqÀªÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Áà ªÉÄÃvÉæ eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: KtPÀÆgÀ EPÉAiÀÄÄ §AzÀÄ F ¥É£ÀÄß KPÉ »rzÀÄPÉÆAr¢Ý CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÉƪÀääUÀ¤UÉ PÉüÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ £À£Àß ªÉƪÀÄäªÀÄUÀ¤UÉ K£ÀÄ PÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ DgÉÆævÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÉÄÃvÉæ EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2011 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-06-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀÄAqÀªÀiÁä UÀAqÀ «oÀ® ªÉÄÃvÉæ, 2) «oÀ® vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÉÄÃvÉ E§âgÀÄ eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á-KtPÀÆgÀ EªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ£ÀÄ MAzÀÄ ¥É£ÀߣÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ EvÀgÉ ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀgÀ eÉÆÃvÉ DqÀªÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: KtPÀÆgÀ, EPÉAiÀÄÄ §AzÀÄ F ¥É£ÀÄß KPÉ »rzÀÄPÉÆAr¢Ý CAvÀ DgÉÆævÀ¼À ªÉƪÀÄäUÀ¤UÉ PÉüÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÀÄ £À£Àß ªÉƪÀÄäªÀÄUÀ¤UÉ K£ÀÄ PÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄzsÀå ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DV DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTIRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮೊಹ್ಮದ ಖಾಜಾ ಮೈನೋದ್ದಿನ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಸಲಿಂ ಸಾಃ ಬಗದಾದ ಕಾಲನಿ ಶಾಹಬಾಜ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ. ನಾನು ಮತ್ತು ಶಾಬೋದ್ದೀನ ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲದ ಮೇಲೆ ಘೋಡವಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ರೊಡಿನಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಯಿಂದ TATA MAGIC TEMPO No KA-32-B-1055 ಚಾಲಕನ ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ನಮಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಆಳಂದ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಶೈಲ್ ತಂದೆ ವಿಠಲ್ ನಡಗೇರಿ ಸಾ|| ಹಳ್ಳಿಸಲಗರ ರವರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನು ಇತನು ಆಳಂದ ಕ್ಕೆ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ರೇವಣಪ್ಪನಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಗಿತ್ತು, ರೇವಣಪ್ಪಾ ಇತನು ನೀನು ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳತ್ತಿನಿ ಅಂತಾ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು , ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 27-06-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆನಂದರಾಯಗೌಡನ ಸಂಗಡ ಇನ್ನೂ 6 ಜನರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮಲ್ಲರಿಗು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜಾತಿ ನಿಂದೆನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.