Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, November 12, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-11-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 12-11-2017

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 22/2017, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ §®©üêÀÄ @ ©üêÀÄuÁÚ FgÀ§¸É, ¸Á: RAqÁå¼À, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ UÀAqÀ §®©üêÀÄ @ ©üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà FgÀ§¸É, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: RAqÁå¼À, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ JqÀì PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝgÀÄ, CzÀPÁÌV aQvÉì ¸ÀºÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ, CzÉà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-11-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 12-11-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 24/2017, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ EAzÀĪÀÄw UÀAqÀ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ºÀlPÀgÀ, ¸Á: eÉƤßPÉÃj, vÁ: OgÁzÀ (©), vÁ: OgÁzÀ (©) gÀªÀjUÉ eÉƤßPÉÃj UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è CªÀgÀ UÀAqÀ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ºÀlPÀgÀ, ¸Á: eÉƤßPÉÃj, vÁ: OgÁzÀ (©) EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 02 gÀ°è MlÄÖ 2 JPÀÌgÉ 28 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, UÀAqÀ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼É ¨É¼É¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ JPÀ¯ÁgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¸ÀºÀPÁgÀ ¨ÁåAPÀ£À°è ºÉÆ®zÀ ªÉÄÃ¯É PÀæ¶ ¸Á® 30,000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.©.L. ¨ÁåAPÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀzÀ°è PÀȶ ¸Á® 20,000/- gÀÆ. ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ PÉ®¸À ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀªÀÄÆägÀ°è, ¸ÀA§A¢üPÀgÀÀ°è SÁ¸ÀV ¸Á® 3,00,000/- gÀÆ ¥ÀqÉ¢zÀÝgÀÄ, »ÃUÉ MlÄÖ 3,50,000/- gÀÆ. ¸Á® DVzÀÄÝ, ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀÄzÀ PÁgÀt ¸Á®ªÀ£ÀÄß wÃj¸À®Ä DVgÀĪÀÅ¢¯Áè, UÀAqÀ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ gÀªÀgÀÄ ¸Á® §ºÀ¼ÀµÀÄÖ DVzÉ ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¨É¼É ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄw¯Áè ¸Á® ºÉÃUÉ wgÀ¸À¨ÉÃPÀÄ £Á£ÀÄ EgÀĪÀzÀ QÌAvÀ ¸ÁAiÀÄĪÀzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ CAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ ¸ÀÄgÉñÀ FvÀ¤UÉ DªÁUÀ DªÁUÀ C£ÀÄßwÛzÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ EA¢¯Áè £Á¼É ºÉÃUÁzÀgÀÄ ªÀiÁr ¸Á® wÃgÀ¸ÉÆt ¤ÃªÀÅ F vÀgÀºÀ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸Àj E¯Áè CAvÀ CªÀjUÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 11-11-2017 gÀAzÀÄ UÀAqÀ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃV ¸Á® ºÉÃUÉ wgÀ¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ ºÀÄAZÉ VqÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ, zÀÆgÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ w¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 142/2017, PÀ®A. 376, 363, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-09-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆæ 1) ®PÀëöät vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ UÀĪÁ¯É ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ»rzÀÄ MvÁÛAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÉÆÃt CAvÀ GªÀÄUÁðzÀ ZËgÀ¸ÁÛPÉÌ ºÉÆÃV C°èAzÀ læPï ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀÆ£ÁzÀ ºÀqÀ¥ÀìgïPÉÌ 2200 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV ºÀqÀ¥ÀìgïzÀ ¤ªÁAvÀ ¯ÁqïÓ£À°è G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 17-09-2017 gÀAzÀÄ ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ 18-09-2017 gÀAzÀÄ ®PÀëöät UÁªÀ¼É EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÉÃqÀ ¨ÉÃqÀ CAvÀ ¤gÁPÀj¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁvÀÄ PÉüÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄÆgÀÄ ¸Áj d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¢£ÁAPÀ 18-09-2017 gÀAzÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀÆuɬÄAzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ §AzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 19-09-2017 gÀAzÀÄ ®PÀëöät UÁªÀ¼ÉAiÀÄ CPÀ̼ÁzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 2) avÁæ UÀAqÀ GzÀÞªÀ CªÀ¯É (CPÀÌ), 3) GzÀÞªÀ CªÀ¯É (CPÀÌ£À UÀAqÀ) E§âgÀÄ ¸Á: gÁªÀÄwÃgÀ, 4) ±ÁtªÀiÁä ¸Á: ºÀtªÀÄAvÀªÁr, 5) gÀÄQät ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À EªÀgÉ®ègÀÆ E§âjUÀÆ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¤¯ÁÝtzÀ°è »rzÀÄ ¤«§âgÀÄ ªÀÄzÀªÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃr CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ ©lÖ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉý E§âjUÀÆ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ gÁªÀÄwÃgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ E§âjUÀÆ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 07-11-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 267/2017, ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 11-11-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಾಣಿಕರಾವ ಹಳ್ಳಿಖೆಡ ನಿಶಾ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸುರವೈಜರ ಸಾ: ಹಿಲಾಲಪೂರ, ತಾ: ಹುಮನಾಬಾದ, ಸದ್ಯ: ವಿದ್ಯಾನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಬೀದರ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ನಾನು ನಿಶಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸುರಪವೈಜರ ಅಂತ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆನೆ, ನನಗೆ ದಿನಾಂಕ 06-11-2017 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಸುಮಾರು 0900 ಗಂಟೆಗೆ ಬೀದರ ಜೀಲ್ಲೆಯ ಹಲಬರ್ಗಾದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಏರಟೇಲ್ ಗೊಪುರಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಟೆಕ್ನಿಶಿಯನ ವೆಂಕಟ ಈತ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದೇನೆಂದರೆ ಹಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಏರಟೇಲ್ ಗೊಪುರಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದ 24 ಎಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಯಾರೊ ಕಳ್ಳರು ದಿನಾಂಕ 05, 06-11-2017 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೆ ನಾನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊಗಿ ನೊಡಲು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಕಳವು ಆಗಿದ್ದು ನಿಜ ಇದ್ದು, ಕಳವು ಆದ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ 25,000/- ರೂ. ಆಗಬಹುದು  ಅಂತ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 213/2017, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 05-11-2017 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà, ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 19-6-244, ¥Á¥À£Á±À UÉÃmï ºÀwÛgÀ, ²ªÀ£ÀUÀgÀ (G), ©ÃzÀgï gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/PÉ-9705 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄ GªÉÄñÀ vÀAzÉ zsÀļÀ¥Áà gÀªÀjUÉ PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ¨sÉÃnAiÀiÁUÀ®Ä CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®ªÀ£ÀÄß CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤°è¹zÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ GªÉÄñÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÁºÀ£À ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ°®è, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ªÁºÀ£ÀzÀ «ªÀgÀ 1) »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥ÉÆæà £ÀA. PÉJ-38/PÉ-9705, 2) ZÁ¹Ã¸ï £ÀA. JªÀiï.©.J¯ï.ºÉZï.J.10.J.¹.J.9.JªÀiï.00068, 3) EAf£ï £ÀA. ºÉZï.J.10.E.ºÉZï.J.9.JªÀiï.02508, 4) ªÀiÁqÀ¯ï 2010, 5) §tÚ : ¨ÁèöåPï UÉæ, 6) C.Q 35,000/- gÀÆ. DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 11-11-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 194/2017, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-11-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀªÀ£À vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: UÉÆgÀ£À½î, ¸ÀzÀå: aAiÀiÁ£ï PÁ¯ÉÆä PÀÄA§gÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¥Áå±À£ï ¥ÉÆæà ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/Dgï-1939 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß CAUÀrUÉ ºÉÆÃV CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ aAiÀiÁ£ï PÁ¯ÉÆä PÀÄA§gÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ, ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¯ÁPï ªÀiÁr ElÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CtÚ£ÁzÀ zsÀ£ÀgÁd ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢ü ±ÀgÀt¥Àà ªÀUÉΣÀªÀgÀÄ EzÀÄÝ J®ègÀÆ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-11-2017 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÁt°®è, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢ü J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ ºÁUÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹QÌgÀĪÀ¢®è, ¢£ÁAPÀ 05, 06-11-2017  gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è »ÃgÉÆà ¥Áå±À£ï ¥ÉÆæà ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/Dgï-1939, C.Q 35,000/- gÀÆ. Zɹ¸ï £ÀA. JªÀiï.©.J¯ï.ºÉZï.J.10.J.6.E.ºÉZï.f.10114, EAf£ï £ÀA. ºÉZï.J.10.E.J£ï.J.ºÉZï.f.32580, PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ, ªÀiÁzÀj 2014 £Éà ¸Á°£À £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 11-11-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 207/2017, PÀ®A. 78 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 11-11-2017 gÀAzÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ Vj PÁA¥ÉèÃPÀì »AzÀÄUÀqÉ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è 05 d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtPÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CAvÁ £À¹Ã©£À E¹àÃl J¯É dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ SÁeÁ ºÀĸÉãÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ £Àqɹ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) CdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨sÀzÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: ZÀl£À½î UÁæªÀÄ, 2) CªÀÄgÀ£ÁxÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, ¸Á: PÉ.E.© PÁ¯ÉÆä UÀÄA¥Á ©ÃzÀgÀ, 3) E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ, 4) GªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ 5) «gÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ¥ÀArvÀ ªÀAiÀÄ:  27 ªÀµÀð, ¸Á: ZÀlÖ£À½î EªÀgÉ®ègÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀÄ DlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 44,340/- gÀÆ¥Á¬Ä, 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 2 ¥À®ìgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.