Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, November 21, 2012

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES


PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¢£ÁAPÀ: 15-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 14-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ  §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ: ªÀÄ®è¥Àà, 17ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, «zsÁåyð, ¸Á: ¥Ánïï Nt zÉêÀzÀÄUÀÀð FvÀ£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀÀðzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¥ËæqÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV J¸ïJ¸ïJ¯ï¹ AiÀÄ ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢éwAiÀÄ ¦AiÀÄĹ UÉ £ÉÃgÀªÁV ¥ÀjPÉëAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä CfðAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA§®Ä ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì ¨ÁgÀ¢zÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ ºÀ½îUÀ¼À°è ºÁUÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è «ZÁj¹¯ÁV J°èAiÀÄÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ¢zÀÝjAzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ: AiÀÄ®è¥Àà, 42ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, UÁæªÀÄ ¯ÉÃPÁÌ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ aAl®PÀÄAl. ºÁ.ªÀ. ¥Ánïï Nt zÉêÀzÀÄUÀÀð gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2012 PÀ®A: ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¦ügÁå¢ C§Äݯï UÀ¤ vÀAzÉ ±ÉÃSï CºÉªÀÄzï , 60 ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèÃA, G:ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á:EqÀ¥À£ÀÆgÀ vÁ:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À 2£Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ SÉÊgÀÆ£ï ¨ÉÃUÀA FPÉAiÀÄ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ¤ªÁ¹ SÁeÁ JA§ÄªÀªÀjUÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ. vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£É EqÀ¥À£ÀÆjUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ¢£ÁAPÀ: 16-11-2012 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ 1) C¨Áægï vÀAzÉ SÁeÁ, 5 ªÀµÀð, 2) CºÉªÀÄ¢ vÀAzÉ SÁeÁ, 3 ªÀµÀð, 3) ©¯Á¯ï vÀAzÉ SÁeÁ 1 1/5 ªÀµÀð gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆzÀªÀ¼ÀÄ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀ¼À EgÀÄ«PÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀA§A¢PÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁzÀ ªÀiÁ»w zÉÆgÉAiÀÄzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĪÀÄPÀ̼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/2012 PÀ®A. ªÀÄ»¼É & ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¦üAiÀiÁ¢ ²æÃ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀuÉÃUËqÀ §®èlV , ªÀAiÀÄ: 45ªÀ, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UÉÆgɨÁ¼ï, vÁ; ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ CPÀ̼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ £ÁUÀgÁeï ªÀAiÀÄ:18ªÀ, FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:17-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ §¸ï ºÀwÛ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢®è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 270/2012 PÀ®A: ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
           ¢£ÁAPÀ:20-11-2012 gÀAzÀÄ 15-10 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAvÉçeÁgÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)UÉÆëAzÁ PÀ®Äè vÀAzÉ AiÀÄAPÉÆèsÀ ªÀ:41 eÁ:G¥ÁàgÀ G:ºÀ.a.UÀ.£ËPÀgÀ n.£ÀA:2933 ¸Á:¸ÀAvÉçeÁgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ 2)ªÀÄ»§Æ¨ï PÁåAnÃ£ï ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ PÀ.gÁ.¥ÉÆ.¥ÀgÀªÁV ²æÃ. ¥ÀæPÁ±À ªÀiÁ½ ¦J¸ïL ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ 1] ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.318/- 2) MAzÀÄ ªÉÄÊPÉÆæêÀiÁåPïì ªÉÆèÉʯï C.Q.500 3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Áè 4) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn C.Q.gÀÆ E¯Áè CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ïÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 168/2012 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 20-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ vÁvÀ¥Àà£À UÀÄrAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ° DgÉÆævÀgÁzÀ 1)±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀ:35 eÁ:PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á: aPÀÌ£ÀUÀ£ÀÆgÀÄ 2)±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀ:31 eÁ:ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: aPÀÌ£ÀUÀ£ÀÆgÀÄ 3)SÁ£ï¸Á§ vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ ªÀ:32 eÁ:ªÀÄĹèA ¸Á :¤¯ÉÆÃUÀ¯ï 4)CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ªÀ:21 eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á : ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï 5)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀi˯Á¥Àà ªÀ:30 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á : ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï 6)²ªÀÅ vÀAzÉ ªÀiË®¥Àà ªÀ:19 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á : ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï 7)¸À°ÃA vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÛªÀiï¸Á§ ªÀ:20 eÁ:ªÀÄĹèA ¸Á : ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï 8)§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà ªÀ:20 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á : ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÁgÀ-§ºÁgÀ J£ÀÄߪÀ E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ PÀ.gÁ.¥ÉÆ.¥ÀgÀªÁV ²æà ¥ÀæPÁ±À ªÀiÁ½. ¦J¸ïL ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆV¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 940/-¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 20-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-15 UÀAmÉUÉ «ÃgÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ§¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄAiÀÄå ¸Áé«Ä eÁ:30 eÁ:dAUÀªÀÄ 2) CrªÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀ:42 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ 3) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà ªÀ:40 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ 4) ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ ªÀ:32 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ 5) gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀ:38 eÁ:¨ÁåUÀgÀ J®ègÀÆ ¸Á:«ÃgÁ¥ÀÆgÀ 6) ¸ÉÆêÀıÉÃRgï vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀ:22 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ 7) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzsÉ PÉƼÀî¥Àà ªÀ:21 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ E§âgÀÆ ¸Á:ºÀnÖ ºÉƸÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÁgÀ-§ºÁgÀ J£ÀÄߪÀ E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ PÀ.gÁ.¥ÉÆ.¥ÀgÀªÁV ²æà ¥ÀæPÁ±À ªÀiÁ½. ¦J¸ïL ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆV¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 5160/-¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:-20/11/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ vÁ½PÉÆÃn ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ £ÀfÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÉƺÀäzï gÀ¦üÃPï¸Á§ PÀ£ÀÆð¯ï 28 ªÀµÀð ªÀÄĹèA ªÀÄl£ï SÁ£ÀªÀ½ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á;§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨sÁwäçAzÀªÉÄÃgÉUÉ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ²æÃ.¨Á¼À£ÀUËqÀ J¸ï.JA. ¦.J¸ï.L §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr  dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ 1] ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.190/- 2] MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃn                      3] MAzÀÄ ¨Á®¥É£ï £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/2012 PÀ®A-78(3) PÉ.¦ AiÀiÁåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:-20/11/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀÄnÖ§¸ÀªÀgÁd SÁ£ÁªÀ½ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ RAiÀÄĪÀiï vÀAzÉ ªÉƺÀäzï gÀ¦üÃPï¸Á§ PÀ£ÀÆð¯ï 30 ªÀµÀð ªÀÄĹèA vÀwÛªÁå¥ÁgÀ ¸Á;§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆrVzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ²æÃ.¨Á¼À£ÀUËqÀ J¸ï.JA. ¦.J¸ï.L §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ DgÉÆævÀ¤AzÀ 1]ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.200/- 2]MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃn 3]MAzÀÄ ¨Á®¥É£ï  ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/2012 PÀ®A-78(3) PÉ.¦ AiÀiÁåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
 ¢£ÁAPÀ 20-11-2012 gÀAzÀÄ 13-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ºÀnÖ PÁåA¦£À §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀ:60 eÁ:ZÀ®ÄªÁ¢ G:ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄ gÀªÀjUÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt ºÀnÖ PÀA¥À¤ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÀnÖ PÁåA¦£À ¸ÁÖgï ºÉÆÃmɯï£À°è ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ ¤zÁ£ÀªÁV gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥sÀ¬ÄÃeï vÀAzÉ ZÁAzÀ¥Á±Á ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ (¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA:PÉJ-36 ºÉZï-4670 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÁ ¸ÉÊPÀ¯ï  £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ GAlĪÀiÁr, C°èAzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢: 20-11-2012 gÀAzÀÄ 20:30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉƦvÀgÁzÀ 1] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2] ±ÁAvÀ PÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-zÉêÀzÀÄUÀð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÁzÀ ¸ÀégÁeï mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-36/n©-4473, mÁæöå° £ÀA.PÉJ-36/n©-4472 ºÁUÀÆ mÁmÁ EArPÁ PÁgï £ÀA. PÉJ-36/¦-7677£ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß CwêÉÃUÀªÀV C¯PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà M§âjUÉƧâgÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ, lPÀÌgï PÉÆlÖ gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ mÁæöåPÀÖgï mÁæöå° PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ qÁA§gï gÉÆÃr£À ªÉÄð¤AzÀ PɼÀUÉ MAzÀÄ ¨ÁdÄ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ mÁæöå°AiÀÄ°è PÀĽwÛzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠪ÀiÁ£À±ÀAiÀÄå vÀAzÉ ¦qÀØAiÀÄå ªÀ: 33 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀiÁ£À±ÀAiÀÄå£ÀzÉÆrØ ºÁUÀÆ EvÀgÀ 06 d£ÀgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ JqÀPÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, ªÉÆtPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ JqÀvÉÆqÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ, gÀAUÀAiÀÄå¤UÉ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ, mÁæöåPÀÖgï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀĤUÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆlÖ PÁgïÀgÀ°èzÀÝ ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÁ¼À¥Àà §rUÉÃgÀ ¸Á: ºÉƸÀ½î PÁåA¥ï EªÀjUÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EvÀgÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj PÁgï£À ZÁ®PÀ£ÀÄ F C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr C°èAzÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.96/2012 PÀ®A:- 279, 337, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
     ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ UÁAiÀÄwæ @ ¢Ã¥Á UÀAqÀ ²ªÀgÁªÀÄ ¸Á ªÉÄÃWÀgÁd , ªÀAiÀÄ: 24ªÀ, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À ºÁ.ªÀ: ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ DgÉÆæ 01  ²ªÀgÁªÀiï ¸Á vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀiï ¸Á ªÉÄÃWÀgÁeï , ªÀAiÀÄ: 34ªÀ, G: ºÉÆÃmÉ¯ï ªÁå¥ÁgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ:27-02-2012 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À vÁ®ÆèQ£À ºÀÄ®ÄVAiÀÄ ºÀÄ°UɪÀÄä zÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è vÀªÀÄä PÀÄ®¥ÀzÀÝwAiÀÄAvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ , ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀģɧ¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆæ 01 [vÀ£Àß UÀAqÀ] ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ 02 CvÉÛAiÀiÁzÀ PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÆgÁªÀiï ¸Á ªÉÄÃWÀgÁd , ªÀAiÀÄ: 64ªÀ, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, E§âgÀÆ ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À  EªÀgÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ ¸À®ÄªÁV ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr. DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀqɬÄAzÀ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ C¥ÀgÁ¢üPÀ M¼À¸ÀAZÀÄ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ 1,00,000-00 gÀÆ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÀƯïræAPï ªÀIJ£ï RjâUÉ 50,000/- gÀÆ PÉÆr¸ÀĪÀAvÉ PÉý ¢£ÁAPÀ: 29-06-2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 50,000/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzɬÄAzÀ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£ÀB DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄÄAa£À ªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr ¢.19-08-2012 gÀAzÀÄ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀħAzsÀ£ÀzÀ°ènÖzÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.269/2012 PÀ®A.323 , 342 , 498(J) , 504 506 , 120(©) ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.3 & 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
         ¢£ÁAPÀ: 20.11.2012 gÀ QÌAvÀ ªÀÄÄAavÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ DgÉÆæ dUÀ¢Ã±À. © vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà G:aÃn ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á:ªÀiÁgÀÄw £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ aÃn ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, aÃn ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è ¦ügÁå¢ ¦.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ «ÃgÀgÁdÄ , 37 ªÀµÀð, eÁ:PÀªÀiÁä G:MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.301, gÁWÀªÉÃAzÀæ gɹqɤìAiÀįï, §¸ÀªÉñÀégÀ ¯ÉÃOmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà d£ÀgÀÄ ¸ÀzsÀ¸ÀåjzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß  ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ aÃn ºÀtªÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸ï ªÀiÁqÀzÉà ªÉƸÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ MlÄÖ aÃn ºÀt 3 jAzÀ 4 PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA. 110/12 PÀ®A. 420 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.     
 
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀt :-
¢£ÁAPÀ:-20-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀ: 45, eÁ: PÀÄgÀħgï, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀÄ vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ºÁ:ªÀ: ¥ÁAqÀÄgÀAUÀPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ±Ér£À »AzÀÄUÀqÉ PÀnÖzÀ 2 ºÉÆÃjUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ªÀ: 28, eÁ: PÀÄgÀħgï ¸Á: C«ÄãÀUÀqï vÁ: ªÀiÁ¤é FvÀ£ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ MAzÀÄ ºÉÆÃjAiÀÄ£ÀÄß ©aÑzÁUÀ CzÀÄ EjAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ CzÀ£ÀÄß ©lÄÖ CzÀgÀ eÉÆvÉVzÀÝ MAzÀÄ ºÉÆÃjAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ¤é PÀqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ CzÉà gÁwæ £ÉÆÃr ºÉÆÃjUÀ¼ÀÄ E®èzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä AiÀÄ®è¥Àà ºÁUÀÆ C½AiÀÄ UÀÄAqÀ¥Àà EªÀgÉÆA¢UÉ ¨ÉÊPï ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ºÉÆgÉmÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆj£À CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð¯ï ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è ªÀiÁ¤é gÀ¸ÉÛ PÀqÉ ¨É¼ÀV£À 04-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ ºÉÆÃjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¤°è¹ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉÆÃj vÀ£ÀßzÉà JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2012 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À°PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.11.2012 gÀAzÀÄ 157 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    28,200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-11-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 21-11-2012

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 207/2012 PÀ®A 98 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20-11-2012 gÀAzÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ J.J¸À.L. ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ «±ÉõÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¨sÁ°Ì §¸Àì ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄgÉÃSÁ @ ¸ÀÄdvÁ UÀAqÀ C«£Á±À ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹. ªÀiÁAUÀ, ¸Á: ¥sÀįÉè £ÀUÀgÀ GzÀVgÀ (JA.J¸À.) EPÉAiÀÄÄ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV §¹ì£À ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ 4-5 §¸ÀìUÀ¼À£ÀÄß ºÀwÛ E½AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¸Àé®à ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¸ÀÆPÀëöäªÁV UÀªÀĤ¹zÁUÀ CªÀ¼ÀÄ §¹ì£Àè° ºÀvÀÄÛwÛgÀĪÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ½UÉ PÉʺÁPÀÄwÛzÀ¼ÀÄ £ÀAvÀgÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ»¼Á ¦¹ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀÄgÉÃSÁ EPÉUÉ »rzÀÄ ¥Àæ²ß¸À¯ÁV vÀ£Àß EgÀÄ«PÉ §UÉÎ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°®è, £ÀAvÀgÀ ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀĪÀªÀ¼ÀÄ CAvÁ SÁvÀjAiÀiÁzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ CªÀ¼À ¥À¸Àð£ÀÄß ªÀÄ»¼Á ¦¹AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀjÃQë¸À¯ÁV CzÀgÀ°è PÀvÀÛj¹zÀ §AUÁgÀzÀ fÃgÁ ªÀÄt ¸ÀgÀ ¹QvÀÄÛ CzÀgÀ §UÉÎ ¥Àæ²ß¸À¯ÁV F »AzÉ ºÉÆÃzÀ PÉ.J¸À.DgÀ.n.¹. §¸Àì£À°è ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¸ÀÄgÉÃSÁ EPÉAiÀÄÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ EªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ fÃgÁ ªÀÄt ¸ÀgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ªÀÄ»¼Á ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ªÀ±À¢AzÀ zÉÆgÉvÀ MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ fÃgÁ ªÀÄt ¸ÀgÀ CAzÁdÄ vÀÆPÀ 3 UÁæA C.Q. 10,000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀ±À ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°è §A¢ü¹zÀ DgÉÆævÀ¼ÀÀ£ÀÄß ºÁUÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÀgÀ¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¼À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 208/2012 PÀ®A 323, 498(J), 504 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ «¯Á¸À UÉÆÃR¯É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: eɸÁÌA ªÀ¸Àw UÀȺÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ 1997 £Éà ¸Á°£À°è DgÉÆæ «¯Á¸À vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÁªÀ UÉÆÃR¯É G: ¯ÉÊ£À ªÀiÁå£À, ¸Á: PÉ.E.©. ªÀ¸Àw UÀæºÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¦æÃAiÀÄzÀ²ð¤ JA§ 14 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É, DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¦æÃAiÀÄzÀ²ð¤ ºÀÄnÖzÁV¤AzÀ®Æ QgÀÄPÀļÀ ¤qÀÄvÁÛ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉzÀj¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV RaðUÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ QgÀÄPÀļÀ ¤qÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ MAzÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ÉÊ PÀÆqÀ Rj¢ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀgÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆæAiÀÄÄ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦æÃAiÀÄzÀ²ð¤ EPÉUÉ E½UɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÀģɬÄAzÀ 1 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ gÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, »ÃUÉ DgÉÆæAiÀÄÄ 1998 £Éà ¸Á°¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr vÁ£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ vÀ½î ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-11-2012 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2012 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄeÁvÁ UÀAqÀ gÉÆûzÁ¸À ªÉÄÃvÉæ ¸Á: ¨ÉüÀPÀÄt (©) GªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ 2004 £Éà ¸Á°£À°è DgÉÆæ gÉÆûzÁ¸À vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ ¸Á: ¨ÉüÀPÀÄt (©) EªÀgÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ, 3 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, ªÀÄPÀ̼ÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ gÉÆûzÁ¸À, CvÉÛ ªÀZÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ, ªÀiÁªÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀÄ PÀÆr ¤Ã£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè, ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁV¤AzÀ £ÀªÀÄUÉ zÀj¢æ ºÀwÛzÉ, ¤Ã£ÀÄ 3 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀÌ¼É ºÀr¢¢, CªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ºÁåAUÉ ªÀiÁqÀ¨ÉPÀÄ, ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÁ J°èAiÀiÁzÀgÀÄ ºÉÆÃV ¸Á¬Ä CAvÁ zÉÊ»PÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ ºÁQzÀÝjAzÀ, ¨ÉüÀPÀÄt (©) UÁæªÀÄzÀ¯Éè MAzÀÄ ªÀÄ£É PÀnÖPÉÆAqÀÄ EgÀĪÁUÀ C®èAiÀÄÄ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwzÀÝjAzÀ, ¸ÀzsÀåPÉÌ GzÀVÃgÀzÀ°è mÉîjAUÀ PÉî¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, DªÁUÀ DªÁUÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É »ÃVgÀĪÁUÀ        ¢£ÁAPÀ 17-11-2012 gÀAzÀÄ ¨ÉüÀPÀÄt (©) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-11-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 260/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20-11-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆ¥Á£À vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ®¹ vÀÄUÁAªÀ, vÁ: ¤®AUÁ (JªÀiï.ºÉZï), ¸ÀzÀå: gÁ¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ UÀuÉñÀ EvÀ£À eÉÆvÉ gÁªÀÄ¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Dgï.«.©qÀ¥Àà PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA J¦-09/4659 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, DgÉÆæAiÀÄÄ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ PÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀiËTPÀªÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20-11-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÁ, ¸Á: ªÀÄ£Àß½î EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§¢üPÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/3915 £ÉÃzÀgÀ°è ¨Á¥ÀÆgÀ¢AzÀ PÀgÀPÀªÀÄÄPÀ° UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ eÁªÀ¼À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV eÁªÀ¼À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ CzÉ DmÉÆÃzÀ°è ¨Á¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ £ÀA 1) £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/3915 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ¨Á¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¤uÁð PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ £ÀA 2) gÁdÄ vÀAzÉ ªÁ®Ä gÁoÉÆÃqÀ DmÉÆà £ÀA PÉJ-32/J-9365 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: UÀÄrvÁAqÁ EªÀj§âgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä DmÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ-¤uÁð gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄvÀÛAV UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥Ánî gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/3915 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀ ºÀtªÀÄAvÀ¤UÉ JzÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, DmÉÆà £ÀA PÉJ-32/J-9365 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀ zÀ±ÀgÀxÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°èAiÀÄ EvÀgÀ E§âjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ, E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä DmÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß  ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÁîVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 199/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ dMvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 20-11-2012 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁgÀÄw SÁAqÀ¸Áj ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ªÀĸÀÌ¯É ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß AiÀĪÀĺÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦-10/4248 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ªÀÄAoÁ¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqɬÄAzÀ GªÀÄUÁð PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà fÃ¥À £ÀA PÉJ-39/JA-1148 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£Á DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß  Cw ªÉÃUÀªÁV zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ºÁUÀÄ CeÁgÉÆÃPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ 15 ಜನರ ಬಂದನ:ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ 1,04,380/ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಜಪ್ತಿ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 20/11/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ 2 ನೇ ಹಂತದ ಮೊದಲನೇ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಿರಾದಾರ ಆದರ್ಶ ದಾಲಮಿಲ ಎದರುಗಡೆ ಇರುವ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿ ಬಮದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಪವಾರ ಪ್ರವೀಣ ಮಧುಕರ ಎಸ್ಪಿ ಸಾಹೇಬರು  ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮಾನ್ಯ ಕಾಶಿನಾಥ ತಳಕೇರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್ಪಿ ಸಾಹೇಬರು  ಗುಲಬರ್ಗಾ  ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ  ಹೆಚ್ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ  ಗುಲಬರ್ಗಾ  ರವರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿಮಾನ್ಯ  ಸತೀಶಕೆಎಮ್ ಸಿಪಿಐ ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತ  ಗುಲಬರ್ಗಾರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ  ಆನಂದರಾವ ಎಸ್ ಎನ್ ಪಿಎಸ್ಐ (ಕಾ&ಸು) ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಠಾಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಸಂಜೀವರಡ್ಡಿ, ನರಸಿಂಹ ಚಾರಿ, ಹಣಮಂತ,ಶಿವಶಂಕರ,ಜಾಧವ,ದತ್ತಾತ್ರೇಯ,ಮೊಜೋದ್ದಿನ,ಶಿವಶರಣಪ್ಪ,ಶಿವಶರಣಪ್ಪ,,ಈರಣ್ಣ,ಚನ್ನಬಸವಯ್ಯ,ಚಾಲಕರ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಎಪಿಸಿ,ರಮೇಶ,ಸಿಪಿಸಿನೇದ್ದವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 1} ಗೌತಮ ಅರ್ಜುನ ಖಾಜನೋರ ವ:32 ವರ್ಷ ಉ: ಕಾರ ಚಲಕ ಸಾ: ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ 2} ವರ್ಧನ ತಂದೆ ಮಾರುತಿರಾವ ಮಿಣಜಗಿ ವ:28 ವರ್ಷ ಉ: ಎಂ.ಬಿ.ಎ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ: ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ 3} ಆನಂದ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ವ;25 ವರ್ಷ ಉ: ಬಿ.ಕಾಂ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ  ಸಾ: ಎಂ.ಬಿ. ನಗರ  ಗುಲಬರ್ಗಾ 4} ರಾಜು @ ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ಜಯಂತ ವ:30 ವರ್ಷ ಉ:ಗುತ್ತೆದಾರ ಕೆಲಸ ಸಾ: ನಂ. 105 9ನೇ ಕ್ರಾಸ ಕೆ.ಅರ್.ಪುರಣ ಬೆಂಗಳೂರ 5} ಬಾಷಾಸಾಬ ತಂದೆ ಬಾಬಾಸಾಬ ವ;44 ವರ್ಷ ಉ: ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪರ ಸಾ: ಎಮ್.ಬಿ. ಬ್ಲಾಕ  ಸೆಕೆಂದ ಮೇನ್ ಮಲ್ಲೇಶರಂ ಬೆಂಗಳೂರ 6} ಸಾಗರ ತಂದೆ ಬಲರಾಜ ಲಾಹೋಟಿ ವ:20 ವರ್ಷ ಉ: ಜಾತಿ ಕಸಬು ಸಾ: ಮೇತಾರ ಗಲ್ಲಿ ಗಾಜಿಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ 7} ಸಚಿನ ತಂದೆ ಬಸವಂತರಾವ ಯಳವಂತಗಿ  ವ:23 ವರ್ಷ ಉ:ಸರಾಫಿ ವ್ಯಾಪರ  ಸಾ: ಜಗತ ಭೀಮ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ 8} ಶರಣು @ ಶರಣಬಸವ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಪಾಟೀಲವ:28 ವರ್ಷ ಉ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ: ಎಂ.ಬಿ. ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ 9} ಅನಿಲ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣಾ ಬತ್ತಲಿ ವ:28 ವರ್ಷ ಉ: ಫೈನಾನ್ಸ ಕೆಲಸ ಸಾ: ರಾಮ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ 10} ಜಗನಾಥ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಸುಲ್ತನಪೂರ ವ;25 ವರ್ಷ ಉ: ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ; ಹಾರುತಿ ಹಡಗಿಲ ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ 11} ಗುರುಶಾಂತ ತಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ವಾಡಿ ವ:28 ವರ್ಷ ಉ: ಕಾರ ಚಾಲಕ ಸಾ: ಮಾಹಾದೇವ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ 12} ಪ್ರದೀಪ ತಂದೆ ರತ್ನನಸಿಂಗ ರಿಡ್ಡಲಾನ ವ:20 ವರ್ಷ ಉ: ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಮೇತಾರ ಗಲ್ಲಿ ಗಾಜಿಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ 13} ಕಿಶೋರ ತಂದೆ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ ವ:31 ವರ್ಷ ಉ: ವ್ಯಾಪರ ಸಾ; ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ 14} ಅಜಯಸಿಂಗ ತಂದೆ ಧರ್ಮಸಿAಗ ವ:22 ವರ್ಷ ಉ: ಬೇಕಾರ  ಸಾ: ಗಾಜಿಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ 15} ಶರಣಯ್ಯ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಭಾಸಗಿ ಮಠ ವ:30 ವರ್ಷ ಉ:ಟೆಂಗಿನ ವ್ಯಾಪರ ಸಾ: ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ನಗದು ಹಣ 1,04,380/- ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:379/2012 ಕಲಂ, 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಹಿಳಾ ಪೋಲಿಸ ಠಾಣೆ:ಮಾನ್ಯ 2 ನೇ ಅಪರ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪತ್ರ ನಂ 4405/12 ದಿನಾಂಕ 17.11.2012 ನೇದ್ದರ ಪತ್ರದ ತಂದು ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದವೇನೆಂದರೆ, ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಲಂ 156(3) ಸಿ.ಆರ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪಿ.ಸಿ ನಂ 589/12 ನೇದ್ದರ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರ್ಚನಾ ಗಂಡ ಪ್ರವೀಣ ಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ್  : 30, ಮನೆಗೆಲಸ ಜಾಲಿಂಗಾಯತ ಸಾಪ್ರಬುದೇವ ಎಪಿಸಿ 273 ಮನೆ ನಂ 140 (ಬಿಪೊಲೀಸ  ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು  ನನ್ನ ಮದುವೆಯು ದಿನಾಂಕ:02.12.2010 ರಂದು ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ 50 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ 5 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ, 5 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಎರಡು ದಿವಸದ ನಂತರ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು ಇನ್ನು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ ಹತ್ತಿದರು. ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಸ್ಟ್ರಲೀಯಾ ಬ್ರಿಸಬಾನಗೆ ಡಿಜಾಯನ ಇಂನಜಿನಿಯರ್ ಅಂತಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ನಂತರ ನಾನು ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಿಲ್ಲಾದಿದ್ದಾಗ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು ಯಾರು ಉಪಚಾರ ಕೊಡಸಲಿಲ್ಲಾ. ಮನೆಯ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನೀನು ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ವರದಕ್ಷಣೆ  ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಮತ್ತು ನೌಕರಿ ಮಾಡು ಅಂತಾ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಲು ಪ್ರಾರಂಬಿಸಿ ದಿನಾಂಕ:02.10.2010 ರಂದು  ಮುಂಜಾನೆ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು ಟಾಟಾ ಸುಮೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಾದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದು  ಇನ್ನೂ 20 ಲಕ್ಷ ವರದಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಾವಾದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು  ಗಂಗಾಧರ ಎಂಬುವನು ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹೊಡೆದರು ನನ್ನ ಕೂದಲು ಎಳೆದಾಳಿ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಕೂಡ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಂಟರು ಬಂದಿದರು. ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ನನ್ನ ಗಂಡ ಹೇಳದೇ ಕೇಳದೇ ಆಸ್ಟ್ರಲೀಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ನನ್ನ ವಿಸಾ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ ಅಕೌಂಟ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಫೊನ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:79/2012 ಕಲಂ 498(ಎ),323.504.506.ಐ.ಪಿ.ಸಿ 3&4 ಡಿ.ಪಿ.ಎಕ್ಟ್. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.