Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, September 19, 2015

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ: 17.09.2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಾನು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸೂಗೂರು ಮೊಗಲತ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಸುರೇಶ @ ತಮ್ಮಡು ತಂದೆ ರಂಗಪ್ಪ, ಸಾ: ದೇವಸೂಗೂರು  FvÀ£ÀÄ ಯಾವ ಸೂಳೆ ಮಗ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡು ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸದರಿಯವನು ಏನಲೇ ಸೂಳೆ ನಾನು ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳದೇ ಕೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರೇನು ಅಂತಾ ಅಂದವನೇ ತನ್ನ ಸೀರೆ ಸೆರುಗು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA;  102/2015 PÀ®A: 354, 504, 506 ಐಪಿಸಿCrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                    ¢£ÁAPÀ 18/9/15 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÊzÀgï C° vÀAzÉ £À©Ã¸Á¨ï 45 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA ¸Á: £ÁUÀ¥Àà PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ 1£ÉÃPÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.FvÀ£À  vÀAzÉAiÀiÁzÀ £À©Ã¸Á¨ï vÀAzÉ dªÀiï²Ãgï 65 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA ¸Á:£ÁUÀ¥Àà PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ 1£Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀA©UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨Ázï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉ.¦.¹. PÀA¥ËAqÀ PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÁUÉñÀ @ £ÁUÀ£ÁxÀ ¸Á:OgÁzÀ  f¯Éè ©ÃzÀgï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.J¦-28 nJ-6718 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ  £À©Ã¸Á¨ï¤UÉ vÀ¯É, JqÀUÀtÄÚ, JqÀPÁ®Ä E¤ßvÀgÉà PÀqÉUÀ¼À°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼Á VzÀÄÝ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ jªÀiïì ¨ÉÆÃzsÀPÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/15 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                      ದಿನಾಂಕ.18.09.2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.30  ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಪಿರ್ಯಾದಿ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà 55 ªÀµÀð, UÉÆ®ègÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: eÉPÉÌgÀªÀÄqÀÄ UÉÆ®ègÀºÀnÖ ಮತ್ತು ಆದಪ್ಪ  ಕೂಡಿ ಜೆಕ್ಕೆರಮಡು ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಸೀಮಾದ ಯಂಕಪ್ಪ ರವರ ಹೊಲದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಈಗ್ಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದೆ ಧನಗಳು ಕಟ್ಟುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಜಗಳವಾಗಿದ್ದು ಅದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆರೋಪಿತರು ಅಕ್ರಮಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳು ಆದಪ್ಪ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತಗೆದು  ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಎಡಗಡೆಯ ಕಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ & ಬಲಗಡೆಯ ಕಿವಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು & ಆದಪ್ಪನಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಗದ್ದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು   ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï UÀÄ£Éß £ÀA:  157/2015 PÀ®A 143 147 323, 324, 504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹.CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-                                                                                                           
¦ügÁå¢ ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ: ¢. ªÀÄgÉ¥Àà ªÀiÁåwæ, 40ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: PÉÆ¥ÀàgÀ.FPÉAiÀÄÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28/08/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ Hl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ¢: 29/08/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JZÀÑgÀUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¤ªÀÄð¯Á FPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ DPÉAiÀÄ PÁtzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HgÀÄUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ DzÀgÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¤ªÀÄð¯Á FPÉAiÉÆA¢UÉ  ¦ügÁå¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¹zÀÞ°AUÀ vÀAzÉ zÉÆqÀتÀÄgÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ  ¸À®ÄUÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹  C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÁgÀt C¥ÀºÀgÀtUÉÆAqÀ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀĪÀAvÉ  °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Àß £ÀA. 221/2015 PÀ®A. 366(J) L¦¹.   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.     
C¥ÀºÀgÀtUÉÆAqÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ.  1) ºÉ¸ÀgÀÄ-   ¤ªÀÄð¯Á  2) ªÀAiÀĸÀÄì -  17ªÀµÀð,  3) vɼÀî£ÉAiÀÄ ªÉÄÊPÀlÄÖ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR,   ªÉÆAqÀªÀÄÆUÀÄ, PÉA¥ÀħtÚzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ.  4) ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÁQzÀÝ §mÉÖUÀ¼ÀÄ-  £Á² ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ. 5)ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¨ÁµÉUÀ¼ÀÄ. :- PÀ£ÀßqÀ, vÀ«Ä¼ÀÄ,
         
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                            ¢: 01/09/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-45 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ಫಿರ್ಯಾದಿ C¸Áæ ¥sÁwªÀiÁ UÀAqÀ ªÀĸÀÆzï C£Àégï, ªÀAiÀiÁ:43 ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G-UÀÈ»tÂ, ¸Á:eÁ¤AiÀiÁ ªÉƺÀ¯Áè, ºÀ¼É 100 £ÀA. ©Ãr PÀA¥À¤ ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ತನ್ನ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ತವರೂರಾದ ಲಿಂಗಸುಗೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ 15 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಸರ, 1 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ 5,000/- ರೂ ಇರುವ ಲೇಡೀಸ್ ಪರ್ಸನ್ನು ತಮ್ಮ ಲಗೇಗ್ ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬಸ್ಸಿನ ಸೀಟಿನ ಮೇಲಿರುವ ಲಗೇಜ್ ಇಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಸರ್ಜಾಪೂರ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಳಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅ:ಕಿ:41,600/- ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಬಂಗಾರದ ಸಾಮಾನು ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ 5,000/-ರೂ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 46,600/- ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವುದನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಅವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಾನೂ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಗಣಕೀಕೃತ ಫಿರ್ಯಾದು ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 226/2015 PÀ®A. 379 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                     ದಿನಾಂಕ 18-09-2015 ರಂದು 4 ಪಿಎಂ ಕ್ಕೆ, ಮಾಡಸಿರವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲೋಕರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಜಿನ್ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹುಸೇನಪ್ಪ ತಂದೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪ, ವಯ:42 ವರ್ಷ, ಜಾ:ಮಾದಿಗ, ಉ:ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ:ಮಾಡಸಿರವಾರ ಗ್ರಾಮ ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£ÀÄ  ಯಾವುದೇ ಲೈಸನ್ಸ ಇಲ್ಲದೇ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮದ್ಯದ ಪೋಚಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 180 ಎಂ.ಎಲ್ ನ 20 ಓರಿಜಿನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ವಿಸ್ಕಿ ಪೌಚುಗಳು ಮತ್ತು 90 ಎಂ.ಎಲ್ ನ 20 ಓರಿಜಿನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ವಿಸ್ಕಿ ಪೌಚುಗಳು ಅಂ.ಕಿ ರೂ. 1610/- ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 150/- ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 268/2015 ಕಲಂ 32, 34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.09.2015 gÀAzÀÄ 45 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 5300/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes 

 ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 218/2015 PÀ®A 294, 295() L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ:18/09/2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 13.00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯದಿ ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶ ತಂದೆ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಗುತ್ತೇದಾರ ಸಾ|| ಹಳಿಸಗರ ಶಹಾಫೂರ ವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಿಂದು ಧರ್ಮದ ಆರಾದ್ಯ ದೈವವಾದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ ಮೂರ್ತಿಯ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೂ ದರ್ಮದ ಪ್ರಥಮ ವಂದಿತ ದೇವರಾದ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದು ದಿನಾಂಕ:17/09/2015ರಂದು ಪ್ರತಿಸ್ಟಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಸದರಿ ಗಣಪತಿಯ ಫೋಟೊ ತೆಗೆದು  ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಪ್ರೋಪೈಲ್ ಅವಿನಾಶ ಗುತ್ತೇದಾರ ಯುಸರನೇಮ್ ಅಕೌಂಟಿನಲ್ಲಿ 21.30 ಗಂಟೆಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆನು ಸದರಿ ಪೋಟೋಗೆ ಸದ್ದಾಂಖಾನ್ ಎಂಬ ಯುಸರನೇಮದಿಂದ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಫೇಸಬುಕ್ ಪ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಮಹ್ಮದ ಹಭೀಬ್ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾ|| ಗಾಂಧಿಚೌಕ್ ಶಹಾಪೂರ ಈತನು ನಾನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಗಣಪತಿಯ ಪೋಟೋಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ:17/09/2015 ರಂದು 21.54 ಗಂಟೆಗೆ "ಮೇರಾ ಬುಲ್ಲಿಪೆ ಆವ್ ಬೇ" ಅಂತಾ ಅಶ್ಲೀಲ ಪದ Gಪಯೋಗಿಸಿ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೂ ದರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದ್ವೇಷಭಾವನೆಯಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಜನರ ಭಾವನೆಗೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.218/2015 ಕಲಂ.294,295(ಎ) ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊAಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡನು.
©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2015 PÀ®A 457,380 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 18/09/2015 gÀAzÀÄ 11-15 JJªÀiï PÉÌ ²æà azÁ£ÀAzÀ »gÉêÀÄoÀ ¥Àæ¨sÁj ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸À.ªÀiÁ.».¥Áæ.±Á¯É ²gÀªÁ¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 14/09/2015 gÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 15/09/2015 gÀ ¨É½UÉÎ 9-50 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ ¸ÀgÀPÁj ªÀiÁzÀjAiÀÄ »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ²gÀªÁ¼ÀzÀ°è PÀA¥ÀÆålgï PÉÆÃuÉAiÀÄ°è EnÖzÀÝ MAzÀÄ ¯É£ÉÆêÉÇà PÀA¥À¤AiÀÄzÀÄÝ 21 EAZï ºÁUÀÄ MAzÀÄ ºÉZï.¦ PÀA¥À¤AiÀÄzÀÄÝ 15 EAZÀ £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼ÀÀ C.Q:40,000-00 gÀÆ, ºÁUÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è eÉÆÃr¸À®Ä vÀAzÀÄ EnÖzÀÝ JgÀqÀÄ ¹°èAUï ¥sÁå£ïUÀ¼ÀÄ C.Q: 5400-00 gÀÆ, JgÀqÀÄ ºÉÆ°UÉ AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ .CQ|| 10,000-00 gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 55400-00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2015 PÀ®A 457,380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ .
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 180/2015 PÀ®A: 87 :- ¸ÀgÀPÁj vÀ¥Éð ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà UÀAUÁzsÀgÀ ©.JªÀiï ¦.L ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18/09/2015 gÀAzÀÄ 05:20 ¦.JªÀiï PÉÌ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ¥ÀlÖtzÀ gÀAUÀA¥ÉÃlzÀ zÉÆqÀبÁ« ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÀzÀ°è 09 d£À DgÉÆævÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ElÄÖ CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ E¹àÃl dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ MlÄÖ 9230/- gÀÆ,UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 219/2015 PÀ®A 279.3389 L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ   18/09/2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ  15.30  ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮರಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕುಂಟೇರ ಸಾ|| ಖಾನಪೂರ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ ಮಾಡಿದ ಸಾರಂಶವೆನಂದರೆ   ದಿನಾಂಕ  18/09/2015  ರಂದು ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಓಣೆಯ   ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಕಂಟೇರ  ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ  ಮುಂಜಾಜೆ  10.30 ಶಹಾಫುರ ದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಗಿಸಕೊಂಡು  ಮರಳಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ  ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ  ಶಹಾಪೂರ ಯಾದಗಿರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ   ಹಾಲಿನ ಡೈರಿ ಹತ್ತಿರ   ಒಂದು ಗುಡ್ಸ ಗಾಡಿ ನಂಬರ ಇಲ್ಲದೆ  ಚಾಲಕನು ಅತೀ ವೇಗ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ವಾಹನ ಚಲಾಯಸಿಕೊಂಡು   ಹೊಗಿ ಎದರುಗಡೆ ಅಂದರೆ  ಯಾದಗಿರಿ ಕಡೆಯಿಂದ   ಬುರತ್ತಿದ್ದ  ಒಬ್ಬ ಮೋಟರ  ಸೈಕಲ್  ಸವಾರಿನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದನು  ಇದರಿಂದ  ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರ ವಾಹನ ಸಮೇತ ಕಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಾಗ  ನಾನು  ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ರೋಡಿನ ಸೈಡಿನಲ್ಲಿ  ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ  ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ  ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮೂರಿನ  ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ  ಭೀಮರಾಯ ತಿಪ್ಪನಟಗಿ  ಇದ್ದು ಈನಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ  ತಲೆಯ ಬಲಗಡೆ ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯತವಾಗಿ ರಕ್ತ ಸೋರುತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದ ಲೈಟಗೂಡ್ಸ ವಾಹನ  ಚಾಕಲನಿಗೆ ಅವನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಸಿಲು  ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಬಂದೇನವಾಜ ತಂದೆ ಇಮಾಮಸಾಬ ನಾಲ್ವತವಾಡ ಸಾ|| ಯಾಳಗಿ  ಅಂತಾ ಹೇಳಿದೆನು  ನಂತರ ನಮ್ಮೂರಿನ ಶರಣಪ್ಪ ಈತನ ಮೋಟರಸೈಕಲ್ ನಂ  ನೋಡಲು ಕೆ, 33ಎಲ್ 6127 ಇರುತ್ತದೆ   ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದಪ್ಪ  ಇಬ್ಬರು ಕೊಡಿ ಗಾಯಗೊಂಡ  ಶರಣಪ್ಪನಿಗೆ ಖಾಸಿಗೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಉಪಚಾರ  ಕುರಿತು    ಶಹಾಪೂರ ಸರಕಾರಿ  ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆವೆ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಅಪಘಾತ ಪಡೆಸಿದ ಲೈಟ ಗುಡ್ಡವಾಹನ ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನ ವಿರದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೆಕಂದು    ನೀಡಿದ ಅರ್ಜಿ ಆದಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 213/2015 ಕಲಂ  279.338 ,ಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು                                                                               
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 220/2015 PÀ®A 379 L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ  18/09/2015 ಸಾಯಂಕಲ  18.30 ಗಂಟೆಗೆ   ಪಿರ್ಯಾದಿ  ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಸ ತಂದೆ ವೀರಣ್ಣಾ ಸಾ|| ಚಿತ್ರದುರ್ಗಾರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಂಶವೆನಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 14/09/2015 ರಂದು  ಸಾಯಂಕಲ 18.15 ಪಿ,ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಕಲಬುರಗಿ  ಹರಿಹರ ಬಸ್ಸ ನಂ  ಕೆ ಎ32 ಎಪ್ 2049 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ  ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೊಗುವಾಗ ರಾತ್ರಿ 8.30 ಪಿ,ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಶಹಾಪೂರ  ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸನಿಂದ  ಇಳಿವಾಗ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪಟ್ಯಾಪ ನನ್ನ ಸೀಟನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು  ಬಸ್ಸನಿಂದ ಇಳಿದು  ಕ್ಯಾಂಟಿನಕ್ಕೆ  ಊಟಕ್ಕೆ ಹೊಗಿ  ಮರಳಿ 8.45 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಸೀಟನಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನಾನು ಇಟ್ಟುಹೊದ  ಲ್ಯಾಪಟ್ಯಾಪ ಿರಲಿಲ್ಲಾ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳೂರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ  ಬಸ್ಸನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಸ್ಸನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲಾ ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಅಗಿದ್ದರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಹೊಗಿ ತಡವಾಗಿ  ಬಂದು ಇಂದು ಠಾಣೆಗೆ ದೂರಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾರಂಶ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ  220/2015 ಕಲಂ  379 ,ಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 128/2015 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 17/09/2015 gÀAzÀÄ 6:15 ¦.JªÀiï.¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄgÀĸÀÄtV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ¥sÀÆælì ¥sÁªÀÄð ºË¸ï ¸À«ÄÃ¥À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JzÀÄj¤AzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ rQÌ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ E§âgÀÄ ¸ÀªÁgÀgÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄÄ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-32 E.E-2756 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ¸ÀÆUÀÄgÀ ¸Á: ¸ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-33 PÀÆå-571 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀtÚ ¸Á: ºÉÊAiÀiÁ¼À CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ E§âgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÆzÁgÀgÀ£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ AiÀiÁzÀVÃgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃgÀPÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
     EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18/09/15 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¥ÀÄ£Àgï ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄzÁgÀ£ÁzÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ¸ÀÆUÀÄgÀ ¸Á: ¸ÀUÀgÀ FvÀ¤UÉ AiÀiÁzÀVÃgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀUÉ CA§Ä¯É£Àì ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀå CAzÀgÉ §½ZÀPÀæ UÁæªÀÄ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ºÉýPÉ ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É. 
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 128/2015 PÀ®A: 41(r), 102 ¹Dg惡 & 379  L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 18/09/2015 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ ¦¹-262, ¦¹-214 gÀªÀgÉÆA¢UÉ J£ï.Dgï.¹ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §gÀĪÁUÀ ºÀÄt¸ÀV PÉE© ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¥ÉưøÀ fÃ¥À£ÀÄß £ÉÆÃr UÁ¨sÀj¬ÄAzÁ ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®zÉÆA¢UÉ ªÁ¥À¸Àì ºÉÆgÀmÁUÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß vÀ¥ÁàV ºÉýzÀÄÝ DUÀ ¦AiÀiÁ𢠥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä vÁ£ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÀÄgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÀÄt¸ÀVUÉ §A¢gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¦AiÀiÁð¢ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀjUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæüvÀ£ÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥Éð ¦AiÀiÁð¢AiÀiÁV PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.