Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, July 24, 2014

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ತಂದೆ ಹಿರಗಪ್ಪಾ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಸಾ: ವಚ್ಚಾ ಇವರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ.ಕೆಎ-32 ಟಿಎ 7043 ನೇದ್ದನ್ನು 7 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಲಿಗೆ ನಂ.ಹಾಕಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ನಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನಿಗೆ ಚಾಲಕ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 24-07-14 ರಂದು 6 ಎಎಂದ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಪ ಭಾಗೋಡಿ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಸಾದಾ ಮರಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ನಂತರ 10 ಎಎಂದ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪಾ ಸಾ:ಮುಗಟಾ ಇತನೂ ನನಗೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶರಣಪ್ಪ ನಾನು ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಸಮೀಪ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ದೊಡ್ಡಮನಿ ರವರ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ರೋಡಿನ ಎಡ ಬದಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ 2-3 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳು ಮರಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಅದರ ಹಿಂದೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ರವರ ಜೀಪ ಇದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಸಹ ಇದ್ದು ಟ್ರ್ತಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನಿಗೆ ನೋಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಗಾಭರಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ತಂದೆ ಬ್ರೇಕ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಆಯ ತಪ್ಪಿ ರೋಡಿನ ಎಡ ಬದಿಗೆ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ಮರಳು ಸಮೇತ ಬಿದ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿರು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪಾ ಮಾನಕರ ಸಾಃ ಪ್ಲಾಟ ನಂ. 2-907/49/225, ವಿರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಬಡಾವಣೆ ಜಿ.ಡಿ.ಎ ಕಾಲೋನಿ ಸೇಡಂ ರೋಡ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 04/03/2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 08:00 ಪಿ.ಎಂ. ಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ವಿರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಬಡಾವಣೆ ಜಿ.ಡಿ.ಎ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲಾಟ ನಂ. 2-907/49/225, ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕಃ 05/03/2014 ರ 06:30 ಎ.ಎಂ. ರಂದು ಬಂದು ನೋಡಲು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಕೊಂಡಿ ಮುರಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 1) ಒಂದು HAIER ಕಂಪನೀಯ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ 32 ಟೀವಿ ಅಃಕಿಃ 23,500/- ಹಾಗು 2) ಒಂದು ತೊಲೆಯ ಬಂಗಾರದ ಬ್ರಾಸಲೆಟ್ ಅಃಕಿಃ 28,000/- ನೇದ್ದನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 

Raichur DIstrict Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ªÀÄ°è£À gÁªÀÄQæõÀÚ vÀAzÉ ªÀÄ°è£À ¸ÀÆAiÀÄðgÁªï ªÀ: 45, eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ  vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀÄ°è£À ²æÃgÁªÀÄÄ®Ä vÀAzÉ ªÀÄ°è£À ¸ÀÆAiÀÄðgÁªï  ªÀ: 52, eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ             vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÀ vÀªÀÄä¤zÀÄÝ PÉ. ºÀAa£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 33/2 gÀ°è ºÉÆ®zÀ ¨sÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ F ºÉÆ®ªÀÅ £À£Àß ¥Á°£ÀzÀÄ CAvÁ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà JAzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ©. ªÀÄÄgÀ½QæõÀÚ¤UÉ §®Q«UÉ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ,  UÀÄ£Éß £ÀA:106/2014 PÀ®A: 341. 323, 324, 504. 506 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ಮೃತ ®PÀëöäuïÚ vÀAzÉ ¸ÉêÁå£ÁAiÀiïÌ gÁoÉÆÃqï ªÀ-50 ªÀµÀð eÁ-®ªÀiÁt G-MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ªÀÄÄgÁA¥ÀÆgÀ vÁAqÁ, vÁ-ªÀiÁ£À«  FvÀ£ÀÄ ಪಿರ್ಯಾದಿ ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ ®PÀëöäuïÚ gÁoÉÆÃqï ªÀ-45 ªÀµÀð eÁ-®ªÀiÁt G-ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á-ªÀÄÄgÁA¥ÀÆgÀ vÁAqÁ, vÁ-ªÀiÁ£À« FPÉAiÀÄ ಗಂಡನಿದ್ದು, ಮೃತನು ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿ ಬೀಜದ ನಾಟಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಾಲದ ಬಾದೆಯಿಂದ ನಿನ್ನೆ ದಿ: 22/07/14 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ತನ್ನ ವಾಸದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಅಸ್ವಶ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆತನನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಮಾನವಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಒಪೇಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ದಿ:  23/07/14 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 00-15 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 22/2014 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.   
     ªÀÄPÀÄÛªÀĸÁ§¤UÉ DvÀ£À vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ±Á¯É NzÀ°®è 10 £Éà vÀgÀUÀw N¢ ©lÄÖ PÀĪÀÄw ¤£ÉƧâ£É £ÀªÀÄUÉ ªÀÄUÀ¤¢ÝÃ, £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgɯÁègÀÆ ¸ÀjAiÀiÁV NzÀÄvÁÛgÉ. ¤Ã£ÀÄ N¢zÀgÉ £ÀªÀÄUÉ ZÀ£ÁßV EgÀÄwÛvÀÄÛ CAvÁ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-07-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¸À¹ ªÀÄrUÉ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢ ºÉÆqÉzÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ   10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü £À£ÀÄ߸Á¨ï vÀAzÉ ªÀÄPÀÄÛªÀiï ¸Á¨ï §Æ¢ªÁ¼À 55 ªÀµï MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: VÃvÀPÁåA¥ï  FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢ ¸Éë¹ aÃQÃvÉìUÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀĪÀµÀÖgÀ°è 11-30 J.JA PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.   CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA: 29/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ಫಿರ್ಯಾದಿ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà, 28 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¤qÀUÉÆüÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀನ ತಂಗಿಯಾದ ಬಸಮ್ಮ @ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಕೆಗೆ ಆರೋಪಿತನಾದ ದೇವರಾಜ ಈತನಿಗೆ ಈಗ್ಗೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರು ಬಸಮ್ಮ @ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಣ ಹಗೂ 2 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು ಆದರೆ 15 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಂದುವರೆ ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ಸರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಬಸಮ್ಮ @ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಕೆಗೆ 1]zÉêÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÀgÉPÀ£ÀÆgÀÄ, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: zÉë¥ÀÄgÀvÁ:ªÀiÁ£À«2]±ÀgÀt¥ÀàvÀAzɸÀUÀgÀ¥ÀàºÀgÉPÀ£ÀÆgÀÄ,£ÁAiÀÄPÀ¸Á:zÉë¥ÀÄgÀvÁ:ªÀiÁ£À«3] UËgÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÀgÉPÀ£ÀÆgÀÄ, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: zÉë¥ÀÄgÀ vÁ: ªÀiÁ£À«4]ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà@ZËqÀAiÀÄåvÀAzɱÀgÀt¥ÀàºÀgÉPÀ£ÀÆgÀÄ,£ÁAiÀÄPÀ¸Á:zÉë¥ÀÄgÀvÁ:ªÀiÁ£À«5] CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÀgÉPÀ£ÀÆgÀÄ, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: zÉë¥ÀÄgÀ vÁ: ªÀiÁ£À«6] dAiÀĪÀÄä vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÀgÉPÀ£ÀÆgÀÄ, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: zÉë¥ÀÄgÀ vÁ: ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟೀರಿ ಅಂತಾ ವಿನಾಕಾರಣ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದು ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತರುವಂತೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಬಸಮ್ಮ @ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಮನೆಯವರು ಆಕೆಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಇನ್ನೂ 20 ಸಾವಿರ ರೂ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಆರೋಪಿತರು ಬಸಮ್ಮ @ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಕೆಗೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ರೂಒಪಾಯಿ ತಂದೀದಿ ಇನ್ನೂ 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತರುವಂತೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದು ಈಗ್ಗೆ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹುಲಿಗಿ ಜಾತ್ರೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಪುನಃ ಆಕೆಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ತವರು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಪುನಃ ಆಜಕೆಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಇನ್ನೂ 15 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಬಸಮ್ಮ @ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಕೆಯು ಈಗ 6 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ  ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣ ತರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ  23/07/14 ರಂದು ಬೆಳಿಗಿನ ಜಾವ 0400 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಮ್ಮ @ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಕೆಗೆ  ಹೊಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊರಳಿಗೆ ಸೀರೆಯಿಂದ ಉರುಲು ಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 202/14 ಕಲಂ 498 (ಎ),304(ಬಿ),302, ಸಹಿತ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು 3 & 4 ಡಿ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು.
 J¸ï,¹ /J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ದಿನಾಂಕ: 23-07-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 4-00 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ರಾಯಚೂರ ನಗರದ ಈರನಗೌಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಬುಡ್ಡಿಬಾಬಾ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ವಿರೇಶನಾಯಕ ಹಾಗು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ 2] ರಾಜುನಾಯಕ, 3] ಹನಮಂತನಾಯಕ  ಇವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ  ಆರೋಪಿತರಾದ, 1] ಕೆ.ಮಲ್ಲೇಶ ತಂದೆ ಮಾರೆಪ್ಪ , 50ವರ್ಷ, 2] ರಾಕೇಶ ತಂದೆ ಕೆ. ಮಲ್ಲೇಶ 21ವರ್ಷ, 3] ರಮೇಶ ತಂದೆ ಕೆ. ಮಲ್ಲೇಶ 19 ವರ್ಷ, ಎಲ್ಲರೂ ಜಾ:ಕುರಬರ, ಬೇಲ್ದಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ:ಮಡ್ಡಿಪೇಟೆ ರಾಯಚೂರ ಇವರುಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಸೈಕಲ್ ಮೋಟರ್ ಗೀಚಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಗೀಚಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೈದಾಡಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಂಟೆ ತೆಗೆದಾಗ ಹಿರಿಯರು ಸದರಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಅದೇ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ¢£ÁAPÀ: 23.07.2014 gÀAzÀÄ ಬಂದು ಬ್ಯಾಡರ ಸೂಳೆಮಕ್ಕಳೆ ನಿಮ್ಮದು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಅವಾಚ್ಯ ಬೈದು, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಕೈಗಳಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಇವರ ಸಂಬಂದಿಕರಿಗೆ ಹೊಡೆದು ತಲೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಒಳಪೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಮಾರ್ಕೆಟಯಾರ್ಡ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 88/2014 ಕಲಂ: 323, 504.506  ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ & 3(1)(10) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                      ಶ್ರೀ ಯಮನಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಪ್ಪ ಗುಡಿಹಾಳ 30 ವರ್ಷ,ಜಾ:-ಕುರುಬರು, ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ. ಸಾ:-ಗೌಡನಬಾವಿ ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು FvÀ¤UÉ  ಮತ್ತು 1).ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಾಗಪ್ಪ ನವಲಿ 30 ವರ್ಷ,¸Á: UËqÀ£À¨Á« ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀjUÉ                                         ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಇದರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು, ನಾನು ದಿನಾಂಕ;-23/07/2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಹಿರ್ಧಶೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಾಸ ರಾಮನಗೌಡ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಕೊಂಚಿ ಹಳ್ಳದ ಸಮೀಪ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿತರಾದ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಾಗಪ್ಪ, ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ, ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಈ ಮೂವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿ, ಮಚ್ಚು, ರಾಡು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದವರೇ ನನಗೆ ‘’ಲೇ ಯಮನ್ಯಾ ಸೂಳೇ ಮಗನೆ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿ ನಿನಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಿವಿ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿವುದಿಲ್ಲಾ ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ’’ ಅಂತಾ ಚೀರಾಡುತ್ತ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು,ಆಗ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಾಗಪ್ಪ ನವಲಿ ಈತನು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಬಲಗಾಲು ಮೊಣಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮುರಿದಿದ್ದು,ಅಲ್ಲದೆ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ಈತನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಬಲಗಾಲು ಮೊಣಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮುರಿದಿದ್ದು, ಆಗ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಈತನು ರಾಡಿನಿಂದ ಎಡಗೈ ರಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ನಂತರ ಇವರು ಹೋಗುವಾಗ ‘’ಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಇವತ್ತು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವ ತೆಗೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಆರೋಪಿ ಯಂಕಣ್ಣ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ದಿದ್ದಿಗಿ ಈತನು ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ಪ್ರಛೋದನೆ ನೀಡಿ ಜಗಳವಾಗಲು ಕಾರಣನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ಠಾಣಾ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 141/2014.ಕಲಂ,504,326,307,506,109 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.07.2014 gÀAzÀÄ    34 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    9,700/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-07-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-07-2014

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-07-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¸ÉÆ£ÀQqÉ, ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: UÀÄAdUÁð gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw E§âgÀÄ PÀÆr ±ÀºÁeÁ¤ OgÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ 0700 UÀAmÉUÉ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ QgÀt vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÉÄìĹ 0930 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ JvÀÄÛUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÆr¸À®Ä ªÉAPÀl vÀAzÉ wæA§PÀ zÉêÀuÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨Á«UÉ ºÉÆÃV ¨Á«AiÀÄ°è£À ¤ÃgÀÄ vÀAzÀÄ JvÀÄÛUÀ½UÉ PÀÆr¸À®Ä MAzÀÄ PÉÆqÀ vÀAzÀÄ ºÁQzÀÄÝ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÉÆqÀ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ¨Á«UÉ E½zÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÁ®°è ZÀ¥Àà° EzÀÝ PÁgÀt DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ, ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 12/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-07-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸À«vÁ UÀAqÀ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ ªÁ¼ÀAQ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: qÁPÀļÀV EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ PÀnÖUÉ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÀnÖAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ «µÀ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ ¸À«vÁ EªÀ¼À §®UÉÊ vÉÆgÀ¨ÉgÀ½UÉ PÀaÑzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄgÀÄw ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀzÀ°è zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÁ¼ÀAQ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: qÁPÀļÀV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/2014, PÀ®A 341, 504, 307, 34 L¦¹ :-
UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÀiÁzÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆý gÀªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà CvÀ¯Á¥ÀÆgÉ PÀÄgÀħgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁ£ÀAzÁ EªÀ½UÉ ®UÀߪÁUÀ®Ä §AiÀĹzÀÄÝ DzÀgÉ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ DPÉAiÀÄ ®UÀߪÀÅ CzÉà UÁæªÀÄzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÉÄÃvÉæ EªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVgÀÄvÁÛgÉ, ªÀĺÁ£ÀAzÁ FPÉAiÀÄÄ ªÀÄzÀÄªÉ DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DUÁUÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀÄvÁÛ EgÀÄwÛzÀݼÀÄ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀ½UÉ £ÉÆÃqÀÄ ¤£Àß ®UÀߪÁVzÉ 3 d£À ªÀÄPÀ̽zÁÝgÉ £ÁªÀÅ F jÃw ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è F «µÀAiÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ UÉÆvÁÛzÀgÉ UÀAqÀ ºÉAqÀwAiÀÄ°è dUÀ¼ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w¼ÀĪÀ½PÉ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀĺÁ£ÀAzÁ FPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr vÁ«§âgÀÄ ªÀiÁvÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ £À«Ää§âgÀ £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼ÀªÁVzÉ CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ¼É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 23-07-2014 gÀAzÀÄ ªÀĺÁ£ÀAzÁ FPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ªÀĺÁ£ÀAzÁ FPÉAiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ £ÀA. 1) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ CvÀ¯Á¥ÀÆgÉ ¸Á: PÀĪÀiÁgÀ aAZÉƽ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¯Áå¥ïmÁ¥ï£À°è ¹¤ªÀiÁ £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ¹¤ªÀiÁ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÀÆ«ÄUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ®VgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¥ÀæPÁ±À FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀƫĤAzÀ ºÉÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄ C°èAiÉÄà ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ PÀgÉzÀ£ÀÄ C°è ¥ÀæPÁ±À FvÀ£À vÀAzÉ DgÉÆæ £ÀA. 2) £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà CvÀ¯Á¥ÀÆgÉ eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆý EvÀ£ÀÄ EzÀÄÝ, ¥ÀæPÁ±À FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä vÀAVUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr CªÀ¼À ¸ÀA¸ÁgÀ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA¢¢Ý ¤£ÀUÉ vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÁªÀÄzÉêÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÀÄ ‘vÉUÉzÀÄ ºÁPÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ¤UÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄ’ CAzÁUÀ ¥ÀæPÁ±À FvÀ£ÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ¸ÉÆAlzÀ°è, JqÀ £ÀqÀÄ ¨É£Àß°è, PÀÄwÛUÉ PɼÀUÉ, JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ aÃjPÉÆAqÁUÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀÝjAzÀ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ, ºÀ¼É zÉéõÀ¢AzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.     

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/2014, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 23-07-2014 ರಂದು ಬಗದಲ ಗ್ರಾಮದ ಲುಂಬಿಣಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ರವಿ ತಂದೆ ಮಸ್ತಾನಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರೆಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಲೈಸನ್ಸ ವಗೈರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ JªÀiï.J¸ï. vÁ£À¥ÁàUÉƼÀ ¦.J¸ï.L. §UÀzÀ® oÁuÉ gÀªÀjUÉ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ §AzÀ ಮೇರೆಗೆ  ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚgÀ£ÀÄß ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, oÁuÉAiÀÄ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವgÉÆqÀ£É DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¥Áà ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: §UÀzÀ® EvÀ£À ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋr ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆತನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಒಂದು ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಬಿಚ್ಚಿನೋಡಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಯು.ಎಸ್. ವಿಸ್ಕಿ 90 ಎಮ್.ಎಲ್. ಉಳ್ಳ 90 ಸರಾಯಿ ತುಂಬಿದ ಬಾಟಲಗಳು ಇದ್ದು ಒಂದು ಬಾಟಲಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತು 24=15 ಪೈಸೆ 90 ಬಾಟಲಿಗಳ ಕಿಮ್ಮತ್ತು 2173=00 ರೂ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆತನ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಹಳೆಯ ನೋಕಿಯಾ ಮೋಬೈಲ ಇದ್ದು ಅದರ ಅ.ಕಿ. 1000=00 ರೂ ಮತ್ತು ಸರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಗದು ಹಣ 2500=00 ರೂ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2014, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-     
¢£ÁAPÀ 23-07-2014 gÀAzÀÄ C°è¥ÀÆgÀ vÁAqÁzÀ zÉêÀ® gÁoÉÆÃqÀ gÀªÀgÀ PÀlÄÖwÛgÀĪÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¸ÀÄgÉñÀ JªÀiï ¨sÁ«ªÀĤ ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É C°è¥ÀÆgÀ vÁAqÁzÀ zÉêÀ¯Á gÁoÉÆÃqÀ gÀªÀgÀ PÀlÄÖwÛgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ zÉêÀ¯Á gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, 2) ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ªÉÆãÀÄ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, 3) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÉÆãÀÄ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, 4) vÁgÀ¹AUï vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, 5) zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, 6) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zsÀªÀÄÄð ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, J®ègÀÄ ¸Á: C°è¥ÀÆgÀ vÁAqÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä MlÄÖ 6 d£ÀgÀ ¥ÉÊQ 5 d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¥Àæ¨sÀÄ EvÀ¤UÉ »rzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ zÉÆgÉvÀ ºÀt 250/-gÀÆ. UÀ¼ÀÄ J®ègÀÆ E¸ÉàÃl DlPÉÌ §¼À¹zÀÝ ºÀt 700/-gÀÆ. UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 950/-gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.     

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/2014, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22-07-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æzÉë UÀAqÀ dAiÀÄ¥ÀæPÁ±À gÀÄzÀ£ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: PÉÆüÁgÀ (PÉ) UÁæªÀÄ, vÁ & f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «®ì£À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/7419 £ÉÃzÀgÀ°è ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¨É£ÀPÀ£Àß½î UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É£ÀPÀ£Àß½î AiÀÄ®èªÀiÁä zÉêÀ¸ÁÜ£À ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ ©æeïØ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. J¦-23/PÉ-4679 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ AiÉÄñÀ¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÀ¥ÀUÀ¥Á ¸Á: ªÀiÁªÀÄ£ÀPÉÃj EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «®ì£À E§âjUÀÆ ¸ÀºÀ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, rQÌ ªÀiÁrzÀ PÀÆqÀ¯Éà DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-07-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2014, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23-07-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀgÀvÀ vÀAzÉ ªÀÄZÉÑÃAzÀæ UÀªÁgÉ, ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄ, vÁ & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw E§âgÀÆ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/eÉ-1120 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀPÀÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ d£ÀªÁqÁ PÉ.E.© ¥ÀªÀgÀ ºË¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÀÆædgï ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ-38/JªÀiï-1120 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ  rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw E§âjUÀÆ ¸ÀºÀ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ PÀÆqÀ¯Éà vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಗುರುನಾಥ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾ: ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಕಾಲೋನಿ  ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 23-07-2014  ರಂದು ರಾತ್ರಿ 09-30 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಇಇ 1324 ನೆದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡ ,ಆನಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಟಿ ,ಹೌಸಿಂಗ ಬೋರ್ಡ ಕಾಲೋನಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಮೀಪ ರೋಡ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೊ ಲಾರಿ ಅಥವಾ ಟಿಪ್ಪರ ಚಾಲಕನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ವಾಹನ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಸದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ನವಜಾತ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಹೆಣ್ಣು ಶಿಶುವನ್ನು ಒಗೆದು ಹೋದ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಚೇತನ ತಂದೆ ಗುರುನಾಥ ಮರತೂರಕರ ವಿರೇಶ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು  ದಿನಾಂಕ: 23.07.2014 ರಂದು 10.00 ಎ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ  ನಾನು ವಿರೇಶ ನಗರದ ಬಯಲು ಜಾಗೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ  ನಾಲಿಯ ಹತ್ತಿರ  ಬಹಳ ಜನ ನೆರೆದಿದ್ದು ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ  ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ  ಯಾವುದೇ ನವಜಾತ  ಹೆಣ್ಣು ಮಗು (ಮೃತ) ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಯಾರೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಆ ಮಗುವಿನ ಜನನವನ್ನು ಮರೆ ಮಾಚುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು ನಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ಮಗುವಿನ ಜನನವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಗೋಸ್ಕರ ಬಿಸಾಕಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.