Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, June 8, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 06-06-13 AzÀÄ §AzÀ ¨sÁj ªÀļÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà »gÉêÀĤ 36 ºÀjd£À ªÀµÀð ¸Á|| ªÀiÁgÀ®¢¤ß.FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆqÉAiÀÄÄ £É£É¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 08-06-13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmÉUÉ ©Ã¹zÀ vÀA¥ÁzÀ UÁ½UÉ £ÉãÉzÀ UÉÆÃqÉAiÀÄÄ CgÀ½PÉÆAqÀÄ, UÉÆqÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄ®VzÀ ¦AiÀiÁð¢. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà »gÉêÀĤ 4 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀiÁgÀ®¢¤ß.ºÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÀAoÉêÀÄä vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà 5 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀiÁgÀ®¢¤ß. EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 09/13 PÀ®A 174 ¹,Dgï,¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

PÀªÀÄ®ªÀÄä vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀwÛUÀÄqÀØ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ ¤gÀÄ¥Á¢ vÁ¬Ä PÀªÀÄ®ªÀÄä ªÀAiÀiÁ: 18 eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀwÛUÀÄqÀØ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À vÁ¬Ä EzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ¤UÉ 6 wAUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ, C®è°è SÁ¸ÀV jÃw¬ÄAzÀ vÉÆÃj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÀÆ PÀÆqÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄ DVgÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ PÁt¹PÉƼÀÄîwÛvÀÄÛ. ¢£ÁAPÀ 07-06-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ ¨ÁzÉà vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ºÉä£À UÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀÄAVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 07-06-2013 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JAPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 11/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

²æêÀÄw ¹ÃªÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀégÀ ¹AUï 32 ªÀµÀð gÀd¥ÀÆvÀ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á¼À ªÀÄÄgÁºÀgÀ¥ÀÆgÀ PÁåA¥ï ºÁ: ªÀ: ©.«.Dgï. ±Á¯É ºÀwÛgÀ ªÀiÁ£À« FPÉUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV FUÉÎ 11 ªÀµÀð PÀ¼É¢zÀÄÝ, E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 3-4 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß UÀAqÀ gÁwæ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¨ÁgÀzÉà 2 -3 UÀAmÉUÉ §gÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀ ºÀwÛzÀÝjAzÀ UÀAqÀ¤UÉ w½¹ ºÉýzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä CvÉÛ ªÀiÁªÀ E§âjUÀÆ ºÉüÀ¯ÁV CªÀ¤UÉ ¨ÉgÉ ¨ÉÃgÉ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ EªÉ vÀ£ÀUÉ w½zÁUÀ §gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ vÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ AiÀiÁPÉ ºÉý¢ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀzÀÄ ªÀiÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01.06.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1000 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ UÀAqÀ ºÁUÀÆ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:139/2013 PÀ®A: 143,147,498 (J),504,323,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:07/06/2013 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è (1) £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà dr ªÀAiÀÄB50 ªÀµÀð eÁwB PÀÄgÀħgÀÄ MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ (J-1 ¹QÌ©zÀݪÀ£ÀÄ)(J-2 jAzÀ J-5 gÀªÀgÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁzÀªÀgÀÄ)(2)zÀįÉèñÀ vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà eÁwB PÀÄgÀħgÀÄ ªÀAiÀÄB35 ¸ÁB ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ (3)ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¢¤ß ªÀAiÀÄB35 eÁwB PÀÄgÀħgÀÄ ¸ÁB ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ (4)ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄB30 eÁwB G¥ÁàgÀ ¸ÁB ªÀÄgÀPÀªÀÄ¢¤ß (5) ©üêÀiÁ vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà ªÀAiÀÄB35 ¸ÁB ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ zÀAqÉUÉ MAzÀÄ VqÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¦.J¸ï.L. PÀ«vÁ¼À gÀªÀgÀÄ zÁ½ªÀiÁrzÁUÀ J-1 gÀªÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ G½zÀ J-2,3,4,5 gÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆævÀ¤AzÀ ºÁUÀÆ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 5700/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹ámï J¯ÉUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 90/2013 PÀ®A:87 PÉ.¦.AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 07-06-2013 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁ¹Ã£ï vÀAzÉ ¥sÀPÀÄæ¢Ý£ï ¸ÁAVè , ªÀAiÀÄ:35ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G: PÀÆ° PÉ®¸À,¸Á: ¸ÀÄlÖ KjAiÀiÁ ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ Dgï.f.JªÀiï. ±Á¯É ªÀÄÄA¢¤AzÀ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ »AzÀÄUÀqÉ JªÀiï.f ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ CªÀÄgÉÃUËqÀ vÀAzÉ ªÀįÁÌdUËqÀ ¥ÉÆ.¥ÁnÃ¯ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36/EJ-0349 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ , ¸Á: UÀÄqÀzÀÆgÀÄ . FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36/EJ-0349 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÄAzɯÉUÉ JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉlÄÖ & vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ , DgÉÆævÀ¤UÉ §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ PÉwÛzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.141/2013 , PÀ®A.279,337,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ .

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:08.06.2013 gÀAzÀÄ 150 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,800/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-06-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 08-06-2013

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 279, 337, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-06-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀwõÀ ¸ÉA¨É¼Éî EªÀgÀ WÉÆÃgÀªÁr UÁæªÀÄzÀ E¸Áä¬Ä¯ï SÁ¢æ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ PÀAzÀÄj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: PÁ¸ÀgÀ ¹¹ð, vÁ: ¤®AUÁ, f: ¯ÁvÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Hj£À £ÀªÀÄÆäj£À «PÁ¸À vÀAzÉ UÉÆÃgÀR ªÀiÁ½ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JA.JZï-24/¦-5072 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄïɠ PÁ¸ÀgÀ ¹¹ð¬ÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ªÀiÁUÀðªÁV WÉÆÃgÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï «PÁ¸À vÀAzÉ UÉÆÃgÀR EvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ DvÀ£À »AzÉ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ «PÁ¸À vÀAzÉ UÉÆÃgÀR ªÀiÁ½ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÁ¸ÀgÀ ¹¹ð, vÁ: ¤®AUÁ, f: ¯ÁvÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ wgÀĪÀÅ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ MªÉÄä¯É vÀ£Àß  »rvÀ vÀ¦à ªÀÄƪÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®UÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ §® UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ DgÉÆæAiÀÄ §®UÉÊ QgÀĨÉgÀ½UÉ, §® UÀmÁ¬ÄUÉ, §® PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄïÉ, JqÀUÀqÉ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄïÉ, ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ®Ä ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¨sÉúÉƱÀ DVzÀÝ ºÁUÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è PÀĽvÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ¸Áé«Ä EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÀAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, PÀÆqÀ¯É UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ CA§Ä¯É£ïì£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §gÀĪÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: PÁ¸ÀgÀ ¹¹ð, vÁ: ¤®AUÁ, f: ¯ÁvÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/2013, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 07-06-2013 gÀAzÀÄ «ÄgÀV£À ºÀ§â EzÀÝ PÁgÀt zÀ±ÀgÀxÀ @ ¥À¥Áå ¸Á: U˸Á¨ÁzÀ xÁAqÀ, ºÀj vÀAzÉ ®¸ÀÌgÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ¨Á¼ÀÄgÀ xÁAqÀ ºÁUÀÆ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ZÀAzÀgÀ ZÀªÁít ¸Á: ¸ÉêÁ£ÀUÀgÀ xÁAqÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-10/J¯ï-3785 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÀ®¨ÁUÀð UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV CqÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß Rjâ ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ ¸ÉêÁ£ÀUÀgÀ xÁAqÀPÉÌ ©ÃzÀgÀ ¨sÁ°Ì gÉÆÃqÀ ºÁ®»¥ÀàUÁ𠲪ÁgÀzÀ £ÁUÀ£ÁxÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ §gÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ zÀ±ÀgÀxÀ @ ¥À¥Áå vÀAzÉ «oÀ×® ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: U˸À¨ÁzÀ xÁAqÀ EvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JgÀqÀÄ PÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ¼À J®§Ä ªÀÄÄjzÀÄ, ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ºÀj gÁoÉÆÃqÀ EvÀ£À §®UÁ® ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄ, ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ vÉÆÃgÀ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¸ÀAdÄ EvÀ£À §®UÁ® »ªÀÄärUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¸ÉÆAlPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß  ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¤ì vÀAzÉ ©PÀÄ̹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: ¸ÉêÁ£ÀUÀgÀ xÁAqÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 12/2013, PÀ®A 174 ¹.DgÀ.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-06-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ µÀtÄäR PÀÄA¨ÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄA¨ÁgÀ, ¸Á: ¸ÀAUÉÆÃV UÁæªÀÄ, vÁ: Ear, f: ©eÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀrUÀgÀÆA¢UÉ J£ï.J¸ï.J¸ï.PÉ ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ UÉÆÃzÁªÀÄ-1 gÀ°è ªÀÄzsÁåºÀß 1500 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §gÀĪÀ ¯ÁjUÀ½UÉ ¸ÀPÀÌgÉ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr G½zÀ aîUÀ¼À£ÀÄß ¸Á°£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ¦üÃl JvÀÛgÀ¢AzÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ EvÀ£ÀÄ ©zÀÝ gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ ¸ÀPÀÌgÉAiÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîUÀ¼ÀÄ DvÀ£À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ DvÀ£À ªÀÄÄR, JzÉ ºÁUÀÆ ¨Á¬Ä ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ DvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ©ÃzÀgÀ §¸ï ¸ÁÖAqÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ, ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É, FvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¸ÀzÀj WÀl£É DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæªÀÄt ªÀÄÆwð, J£ï.J¸ï.J¸ï.PÉ ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£É ¸ÀPÀÌgÉ UÉÆÃzÁªÀÄ QÃ¥Àgï ¸Á: J£ï.J¸ï.J¸ï.PÉ ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£É PÁélgÀì gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÁ° ¸Á: ¨sÀAUÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: ªÀÄ£Àß½î gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£Àß½ UÁæªÀÄzÀ gÁ¸ÀÄgÉ gÀªÀgÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »gÉÆà ºÉÆAqÀ ¸Éà¯ÉAqÀgÀ ¥Àè¸À £ÀA. PÉJ-37/PÉ-2627 £ÉzÀ£ÀÄß ºÁåAqÀ ¯ÁPÀ ºÁQ ¤°è¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 03-06-2013 gÀAzÀÄ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÁt°¯Áè, J¯ÁèPÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ §gÀÄgÀÄ, zsÀªÀiÁð¥ÀÆgÀ, d»gÁ¨ÁzÀ EvÀgÀ PÀqÉUÀ¼À°è ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè ¢£ÁAPÀ 02,03/06/2013 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Àà¯ÉAqÀgÀ ¥Àè¸À PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ EzÀÄÝ, ZÉÃ¹ì £ÀA. 03JªÀÄ16J¥sÀ01725, JAf£À £ÀA. 03JªÀÄ15F01606 EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 07-06-2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2013, PÀ®A 379(M) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06, 07-06-2013 gÀ ªÀÄzsÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è KtPÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ£Àß½î UÁæªÀÄUÀ¼À ²ªÁgÀzÀ°ègÀÄ PÀÆr¹zÀ n.¹ AiÀÄ°è£À MlÄÖ 236 °Ãlgï n.¹ D¬Ä¯ï C.Q 10,500/- £ÉÃzÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ gÀrØ ±ÁSÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ eɸÁÌA ±ÁSÉ RlPÀ aAZÉÆý, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(©) EªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2013, PÀ®A 379, 403, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæªÀiÁä UÀAqÀ gÀhÄgÀt¥Áà ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EªÀgÀ ¸ÉÆøÉAiÀiÁzÀ DgÉÆæ 1) ²ªÀªÀiÁä UÀAqÀ FgÀ¥Áà ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ, ¸ÀzÀå: PÀÄA¨ÁgÀ ªÁqÀ ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 2) PÁ½zÁ¸À vÀAzÉ ®PÀëöät vÀÄUÁAªÀ ¸Á: OgÁzÀ, 3) ®PÀëöät vÀAzÉ ¸ÁªÀÅf vÀÄUÁAªÀ, ¸Á: OgÁzÀ, 4) ¸ÀÄAzÀæªÀiÁä UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ »ªÀiÁ®¥ÀÆgÀPÀgÀ ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀ ªÁqÀ ©ÃzÀgÀ, 5) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ »ªÀiÁ®¥ÀÆgÀPÀgÀ, 6) ®PÀëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À »ªÀiÁ®¥ÀÆgÀPÀgÀ, 7) ±ÉÆèsÁ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ »ªÀiÁ®¥ÀÆgÀPÀgÀ, 8) ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ »ªÀiÁ®¥ÀÆgÀPÀgÀ, 9) £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ »ªÀiÁ®¥ÀÆgÀPÀgÀ, 10) ²ªÀªÀiÁä UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt »ªÀiÁ®¥ÀÆgÀPÀgÀ J®ègÀÄ ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀ ªÁqÀ PÁæ¸ï UÀÄA¥Á ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ zÀĵÉàçgÀuɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, 20 vÉÆ¯É ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 20,000/- PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀévÀÛ£ÀÄ C¥ÁæªÀiÁtÂPÀ zÀÄ«ð¤AiÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÉÆøÉAiÀiÁzÀ ²ªÀªÀiÁä EªÀ¼ÀUÉ 2000 ¸Á°£À°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄUÀ FgÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-02-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É DvÀ¤UÉ 3 d£À ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÉÆøÉAiÀiÁzÀ ²ªÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ¨É¼É¹gÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-06-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/2013, PÀ®A 143, 147, 323, 342, 355, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 07-06-2013 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ ವಯ: 52 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಮುರ್ಕಿ EªÀgÀÄ ಹಾಗೂ EªÀgÀ ಅಣ್ಣನಾದ ಸೋಮನಾಥ ರವರು ಮುರ್ಕಿ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಔರಾದ[ಬಿ] ಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ನಿಂತಾಗ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಮನ್ಮಥ ತಂದೆ ಶಿವಮೋರ್ತೆಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ, 2) ಈಶ್ವರ ತಂದೆ ಶಿವಮೊರ್ತೇಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ, 3) ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಿವಮೋರ್ತೆಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ, 4) ಸಂದೀಪ ತಂದೆ ಮನ್ಮಥಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ, 5) ರಮೇಶ ತಂದೆ ಈಶ್ವರ ಬಿರಾದಾರ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄÄQð EªÀgÉ®ègÀÆ ಬಂದು ಹೊಲದ ಬಗ್ಗೆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈzÀÄ M¨ÉÆâ§âgÀ£ÀÄß ಖತಂ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ ಸೋಮನಾತ ರವರಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ, ಬೂಟಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತ ಗಾಯ ಪrಸಿ, ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ, ಆಗ Hj£À 1) ಶರಣಪ್ಪಾ ಟೋಕರೆ, 2) ತ್ರೀಂಬಕ ಹಲಮಂಡಗೆ, 3) ಗಂಗಾರಾಮ ಹಲಮಂಡಗೆ ರವರು ಬಂದು DgÉÆævÀjUÀ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ zÀÆj£À Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2013, PÀ®A 143, 147, 295, 153(J), 447 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-06-2013 gÀAzÀÄ §zÁð¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è zÀ°vÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÀÄ ¥Àæw ªÀµÀðzÀAvÉ F ªÀµÀðªÀÅ ¸ÀºÀ qÁ: ¨Á¨Á ¸ÁºÉçgÀ dAiÀÄAwAiÀÄ£ÀÄß UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ UËoÁt eÁUÀzÀ°è ¤Ã° zsÀédªÀ£ÀÄß £ÉlÄÖ DZÀgÀuÉ ªÀiÁr ¥Àæw ªÀµÀðzÀAvÉ ªÀiÁgÀ£É ¢£À vÉUÉAiÀÄzÉ ¸ÀzÀj zsÀédªÀ£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄ £ÉlÄÖ ªÀĺÁ£À ªÀåQÛAiÀÄ ¥sÉÆÃmÉÆ ºÀaÑ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, F §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ EvÀgÉ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÀÄ £ÁªÀÅ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀj eÁUÀzÀ°è ¨ÉÃgÉ zsÀéd £ÉlÄÖ PÀ¨ÉÓ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÀ UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAvÀvÉAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ, F §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ J¯Áè zÀ°vÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ FgÀ¥ÀàuÁÚ PÀÄAlgÀÄ ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ C©üªÀÈ¢üÝ C¢üÃPÁj UÁæ.¥ÀA. qÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ PÀgɬĹ w½ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁr ¸ÀzÀj UËoÁuÁ eÁUÀªÀ£ÀÄß PÀ¨ÉÓ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 7-8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: §zÁð¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAvÀvÉ ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁr ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæzÁ¸À ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: ¤UÀzÀÄ, vÁ: PÀ£Áð¼À, ºÀjAiÀiÁt gÁdå, ¸ÀzÀå: £Ë¨ÁzÀ ªÀiÁUÀðgÉÃl PÁ¯ÉÆä EªÀgÀÄ PÉƼÁgÀ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀzÀ zÁ¯ï«Ä¯ï£À®è PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀiÁUÀðªÁV PÁ®Æ zÁj¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀzÀ vÀªÀÄä  ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ £Ë¨ÁzÀ gÉʯÉéà UÉÃmï ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ gÀ§âgÀ ¥sÁåPÀjAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÁ®Ä £ÀrUɬÄAzÀ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ DmÉÆà jPÁë ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß Cw eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼À¬ÄvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¨ÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-06-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-06-2013 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA. 09 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£Àß½ ¨ÁqÀðgÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ºÉÆrØ£À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠣À«Ã£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ÃªÀgÁd ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð,   eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀ®¨ÉêÀįï, £Áå®PÀgÀ ªÀÄAqÀ®, vÁ: d»ÃgÁ¨ÁzÀ, f¯Áè: ªÉÄÃzÀPÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ ¸Á̦ðAiÉÆ PÁgÀ £ÀA. JA.ºÉZï-18/J¸ï-697 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ²gÀr ±Á¬Ä ¨Á¨Á gÀªÀgÀ zÀ±Àð£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß  GªÀÄUÁð PÀqɬÄAzÀ d»ÃgÁ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ «Äw PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ºÉÆrØUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÁgÀ£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀw, vÀAzÉ-vÁ¬Ä ºÁUÀÄ vÀAV EªÀgÉ°èjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀºÀ ¨sÁj, ¸ÁzÁ, gÀPÀÛUÁAiÀÄ & UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.