Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, August 5, 2014

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ: 03-08-2014 gÀAzÀÄ  ªÀÄzsÀ̺Àß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¤«ÄvÀå   ¦ügÀå¢ ²æà gÀAUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ¤AUÀAiÀÄå ªÀAiÀÄ 23 eÁ F½UÉÃgÀ G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á UÉÆÃ¥Á¼À¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ vÁ zÉêÀzÀÄUÀð  FvÀ£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ §A¢zÀÄÝ   ¥ÉmÉÆæ¯ï ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä zÉêÀzÀÄUÀð eÁ®ºÀ½î gÉÆÃr£À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è EgÀĪÀ £ÁUÀgÁd ¸ÀdÓ£À EªÀgÀ ¥ÉmÉÆæ¯ï §AQUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀħAzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀĸÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦ügÀå¢AiÀÄÄ PɼÀUÀqÉ ©zÀÄÝ §® ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ EzÀÄgÀÄvÀÛzÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  ¸ÀzÀj WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ  ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À  ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ªÀÄÄAvÁV   EzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ   zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2014 PÀ®A:279,338,L.¦.¹ & 187  L JªÀiï « PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ದಿನಾಂಕ : 05-08-2014 ರಂದು 10-15 ಎ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು-ರಾಯಚೂರು  ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ನಾಲಾ ಬ್ರೀಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕಟ್ಟೇಮ್ಮ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪ ಬಾರಕೇರ್ , ವಯ: 28 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಕಬ್ಬೇರ್ ಉ: ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ: ಬಾರಕೇರ್ ಓಣಿ ಮಸ್ಕಿ   ತಾ: ಲಿಂಗಸೂಗೂರು FPÉಯು ಬಸ್ ನಂ ಕೆಎ-34 ಎಫ್-1210 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು , ಸದರಿ ಬಸ್ ನ್ನು ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ  ದೇವೆಂದ್ರ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಎನ್..ಕೆ.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಂ- ಕೆಎ-34 ಎಫ್-1210 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಿರುಗುಪ್ಪಾ ಡಿ.  ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಡೆ ಜೋರಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಎದುರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿ ನಂ ಎಪಿ-16 ಟಿವಿ-3248 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಾದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು , ಮತ್ತು  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ  ಭೂಲಕ್ಷ್ಮಿ , ಹೊನ್ನನಗೌಡ, ಮಹಾಂತಗೌಡ, ಗುಂಡಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 183/2014, ಕಲಂ. 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .
ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄgÁeï vÀAzÉ ®QëöäPÁAvÀ gÁªï eÁVÃgÀzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, eÁ: ¨ÁæºÀätgÀÄ G: J¯ï.L.¹ JeÉAmï ¸Á: ¨ÁæºÀätgÀ Nt ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ©üêÀĸÉãÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-07-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À £ÀUÀgÀzÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ°èzÀÝ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.182/2014, PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        
                 ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 4-5 ದಿನಗಳಿಂದ ಮೃತ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಪಂಪಣ್ಣ 59 ವರ್ಷ ಲಿಂಗಾಯತ ಗ್ರಾ,ಪಂ,ಸದಸ್ಯ ಸಾ|| ಉಪ್ಪಲದೊಡ್ಡಿತಾ|| ಸಿಂದನೂರು FvÀ£ÀÄ  ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಂತೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 31.07.2014  ರಂದು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಮಸ್ಕಿ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ 27/02 ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 31.07.2014 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 04.08.2014 ರ ಮದ್ಯದ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಿಂದ ವಿಷ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ  ಎಂದು ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ  ಮೇಲಿಂದ ªÀĹÌಠಾಣಾ ಯು.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ 04/2014 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆಕೈಗೊಂಡೆನು.
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ªÀiÁlÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ d«ÄÃ£ï ¸ÀªÉð £ÀA 16/©-1 13 JPÀgÉ 24 UÀÄAmÉ F±ÀégÀzÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ fÃuÉÆÃðzÁÝgÀPÁÌV ªÉÄÃzÀQ£Á¼À zsÀtÂAiÀĪÀgÀÄ d«ÄãÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß dAUÀªÀiï d£ÁAUÀzÀ ¸ÀÆUÀAiÀÄå FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°è £ÉÆAzÀt ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß Hj£À d£ÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è F »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÉÃUËqÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ªÀ:48, eÁ:°AUÁAiÀivï   G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀiÁlÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ¸ÀÆUÀAiÀÄå¤UÉ PÉýzÀÄÝ CzÉà ¹lÄÖ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ N.J¸ï £ÀA 349/14 gÀ°è ¥Àæw§AzsÀPÁeÉÕAiÀÄ£ÀÄß PÉý zÁªÉ ºÀÆrzÀÄÝ ¸ÀzÀj zÁªÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¨sÀA¢PÀjUÉ ¸ÀªÀÄ£ïì EAzÀÄ eÁjAiÀiÁVzÀÄÝ, KPÉà £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ¸ÀªÀÄ£ïì eÁj ªÀiÁr¢ÝÃAiÀiÁ CAvÁ PÉüÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ ¢£ÁAPÀ:-4-8-2014 gÀAzÀÄ 8-00 J.JAPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀÆUÀAiÀÄå 2) ±ÀA¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå 3) £ÁUÉñÀ 4) ªÀÄ°èPÁdÄð£ï   5) §¸ÀìAiÀÄå 6) ±ÀAPÀæAiÀÄå 7) UÀAUÀªÀÄä 8) ±ÁgÀzÀªÀÄä 9) CªÀÄgÀªÀÄä J®ègÀÆ eÁ: dAUÀªÀiï ¸Á: ªÀiÁlÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ CzÀ£ÉßãÀÄ PÉüÀ°PÉÌ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀPÀ §A¢gÉãÀ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÀmÉÖUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À 111/2014 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 323, 324, 506 gÀÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.                               

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.08.2014 gÀAzÀÄ    111 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   19,800/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05-08-2014


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 05-08-2014

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 19/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-08-2014 gÀAzÀÄ ²ªÀgÁd vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÀÄtPÉÆÃf ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ºÀA¢PÉÃgÁ gÀªÀgÀ vÁ¬Ä ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ «oÀ®gÁªÀ ªÀÄtPÉÆÃf ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ºÀA¢PÉÃgÁ EªÀ¼ÀÄ mÁ¤PÀ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV PÀtÄÚ PÁtzÀPÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ºÀÄ°èUÉ ¹A¥Àr¸ÀĪÀ OµÀ¢ü ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DPÉUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 04-08-2014 gÀAzÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, DPÉAiÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2014, PÀ®A 307, 504 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠥ÀAqÀj vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ PÀÄAqÁ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw:  UÉƯÁè, ¸Á: «oÀ®¥ÀægÀ gÀªÀgÀ vÀAzÉ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÀ©â£À ©°è£À ºÀt 15,000/- gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV J¯Áè ºÀtªÀ£ÀÄß RZÀÄðªÀiÁr FUÀ JAlÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀÄvÉÛ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ZÀAzÀæ¨sÁUÀ gÀªÀjUÉ £À£ÀUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 04-08-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ DgÉÆæ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ¥Á¥ÀAiÀiÁå PÀÄAqÁ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆïÁè, ¸Á: «oÀ®¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆgÀV¤AzÀ §AzÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ K ZÀAzÀæ¨sÁV £À£ÀUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ¥ÀqÀ¸Á¯É¬ÄAzÀ JzÀÄÝ CAUÀ¼ÀzÀ°è ºÉÆÃV DgÉÆæUÉ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt J°èzÉ ¤Ã£ÀÄ FUÁUÀ¯É PÀ©â£À ºÀt 15,000/- gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV¢Ý D ºÀt J°èzÉ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ¯ÉPÀÌ PÉüÀÄwÛAiÀiÁ ¤£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ §® ¥sÀPÀ½AiÀÄ°è, §®UÀqÉAiÀÄ JzÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ §® ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ZÀÄaÑ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ªÀÄzsÀåzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ CzÉà ZÁPÀÄ«¤AzÀ JqÀUÀqÉAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §®¨sÁUÀzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/2014, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-08-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ F±ÀégÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ «¯Á¸À zsÁ¨Á ºÉÆÃmÉî JzÀÄgÀÄUÀqÉ §AzÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-56/E-6053 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà PËAmÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ EzÀgÀAvÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ §¸À¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉ JzÀÄj¤AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-24/ªÁAiÀÄ-827 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ bÉÆÃlÄ«ÄAiÀiÁå @ £ÀfêÉÆâݣÀ vÀAzÉ £À²ªÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M§âgÀ£ÉÆçâgÀÄ E§âgÀÆ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ±ÁAvÀPÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ §®PÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÀgÀAvÉ rQÌAiÀiÁzÀ bÉÆÃlÄ«ÄAiÀiÁå EvÀ¤UÉ §®PÁ°UÉ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÀgÀAvÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ ¸ÉÊAiÀÄ£À ªÀAiÀÄ: 6 ªÀµÀð, ¸ÉÊAiÀÄÄ¥sï ªÀAiÀÄ: 8 ªÀµÀð EªÀjUÀÆ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°PÀ¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಆಳಂದ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಸುಲೇಮಾನ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ರಹೇಮನ ಮುಗುಟ ಸಾ: ಬಾಹರ ಪೇಟೆ ಆಳಂದ ರವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪಿಕಪ್‌ ವಾಹನ ಇದ್ದು ಸದರಿ ವಾಹನವನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗು ಬಾಡಿಗೆಗಾಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ದಿನಾಂಕ 24/07/2014 ರಂದು ಸಾಹಾಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪರಚುಟನ್‌ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು (ಕಿರಾಣಿ ಸಾಮಾನುಗಳು) ತರಲು ನಮ್ಮ ಪಿಕಪ್‌ ವಾಹನ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಚಾಲಕನಾದ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಯಶ್ವಂತರಾವ ರಾಮಶೇಟ್ಟಿ ಸಂಗೋಳಗಿ ಹಾ:ವ: ಆಳಂದ ಇತನು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪರಚುಟನ್‌ ಟ್ರಾನ್ಸಪೊರ್ಟ ಮಾಲು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಆಳಂದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಅದೆ ದಿವಸ 11;45 ಪಿಎಮ್‌ಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸದರಿ ವಾಹನ ಕೀಲಿ ಕೈಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮದ್ಯ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 25/07/2014 ರಂದು 3;30 ಎಎಮ್‌ಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನು ರಂಮಜಾನ ಶಹರಿ ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಎದ್ದು ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ಸದರಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಪರಚುಟನ್‌ಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹಗ್ಗವನ್ನು ತುಂಡಾಗಿದ್ದು ಕಂಡು ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ನೀಸಾರ ಅಹ್ಮದ ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆನಂದರೆ ಯ್ಯಾಕೊ ವಾಹನದ ಹಗ್ಗ ಕಡಿದ ಹಾಗೆ ಕಾನುತ್ತಿದೆ ಬರಲು ಹೇಳಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಸದರಿ ಪಿಕ್‌ಪ್‌ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪಾರಚುಟನ್‌ ಸಾಮಾನುಗಳಿಗೆ ತಾಡ ಪತ್ರಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಕಟ್ಟಿದ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತಾಡ ಪತ್ರಿಯನ್ನು ಹರಿದು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದ ಪರಚುಟನ್‌ ಸಾಮಾನುಗಳು ಯ್ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ರಾತ್ರಿ 2:30 ರಿಂದ 3:30 ರ ಒಳಗಡೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳ ಅ.ಕಿ. 1,20,846/- ರೂ ಆಗಬಹುದು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಆಳಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಕಾಂಬಳೆ ಸಾಃ ಬಾಚಪಳ್ಳಿ ತಾಃ ಔರಾದ ಜಿಃ ಬೀದರ   ಜಯನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕಃ 04/08/2014 ರಂದು 01:30 ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ತರಲು ಜಯನಗರ ಕ್ರಾಸ್ ಎದರುಗಡೆ ಇರುವ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಜಯನಗರ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಾಗ ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಸೇಡಂ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆ.ಎ 36 ಎಸ್ 7555 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಕೆಳತುಟಿ ಹರಿದು ರಕ್ತ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಮೊಳಕೈ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲಿನ ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ದ್ವೀಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಸ್ಟೇಷನ ಬಝಾರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಸಂಗಮನಾಥ ತಂದೆ ದತ್ತಪ್ಪಾ ಕಣ್ಣಿ ಸಾಃ ಚೌಡೆಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 06-07-2014  ರಂದು 4 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಜನತಾ ರಿಫ್ರೆಶಮೆಂಟ ಹೊಟೇಲ್ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಸ್ಕೂಟಿ ನಂ. ಕೆಎ 32 ಎಲ್ 9751 ಸಿಲ್ವರ ಕಲರ ಅ.ಕಿ 15000/- ನೇದ್ದನ್ನು ಕೀಲಿ ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೊಟೇಲ್ ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾಷ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಸ್ಕೂಟಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇಂದಿನ ವರೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಅದರ ಇಂಜಿನ ನಂ.K803HM898486, ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ.KO3HF912776 ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂಥಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.