Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, January 22, 2015

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ.21-01-2015ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗಲಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ  ಮಾರುತ್ತಂಡ ತಂದೆ ಮಲ್ಕಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ್ ವಯಸ್ಸು36 ವರ್ಷ ಜಾ:ಕುಂಬಾರ್ ಉ:ಒಕ್ಕಲತನ ಗ   ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ  ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು      1)  ಮಲ್ಪಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ್ 35 ವರ್ಷ 2)  ದೇವಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ 20 ವರ್ಷ ಇಬ್ಬರು ಜಾ:ಕುಂಬಾರ್ ಉ:ಒಕ್ಕಲತನ ಸಾ:ಗಲಗ ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಜಾಗ್ಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು. ಕಸ ಮತ್ತು ಜಳಕ ಮಾಡುವ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ನಡುವೆ ಸರಿ ಇರದೆ ದಿನಾಂಕ 21-01-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವಮ್ಮಳು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಬೆರಳನ್ನು ತಿರುವಿದ್ದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಪಿರ್ಯದಿದಾರರು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಯಾಕೆ  ಕೈ ಬೆರಳಿಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಾ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪನು ಕೊಡಲಿನಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಅತನ ಅಣ್ಣನಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿ  ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಜೀವದ ಹಾಕಿದವರ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ನುಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಗಣಕೀಕೃತ  ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ eÁ®ºÀ½î ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.03/15 ಕಲಂ.323,324,504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

        ¢£ÁAPÀ:- 21-01-2015 gÀAzÀÄ  ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ  ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ªÀiÁ®A© UÀAqÀ: ¢.¸À§Ó°¸Á¨ï, 65ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä zÉêÀzÀÄUÀð.  FPÉAiÀÄÄ  oÁuÉUÉ  ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁrzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß  ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±À.  
     ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ £ÁfÃAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA ªÀAiÀÄ14ªÀµÀð FPÉAiÉÆA¢UÉ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ: ªÀiÁ£À±À¥Àà FvÀ£ÀÄ DUÁUÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÄÝ F §UÉÎ ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ ²ªÀ¥Àà£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ vÀ£Àß ªÉƪÀÄäUÀ½UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀݼÀÄ. ¢£ÁAPÀ 19-01-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ   ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ ZÀÄAV PÁæ¸ï PÀqÉUÉ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÁfÃAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA¼ÀÄ PÁt¸À¢zÀÝjAzÀ  J¯Áè PÀqÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ: ªÀiÁ£À±À¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÁfÃAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ vÀ£Àß ªÉƪÀÄäUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀĪÀAvÉ ¤ÃrzÀ UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁrzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2015  PÀ®A. 366(J),  L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


      C¥ÀºÀgÀtUÉÆArgÀĪÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ZÀºÀgÉ «ªÀgÀ

1) C¥ÀºÀgÀtUÉÆAqÀ - ºÀÄqÀÄV.
2) ºÉ¸ÀgÀÄ- £ÁfÃAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA
3) ªÀAiÀĸÀÄì -  14ªÀµÀð, 
4) vɼÀî£ÉAiÀÄ ªÉÄÊPÀlÄÖ, GzÀÝ£ÉÃAiÀÄ ªÀÄÄR,
  ªÉÆAqÀªÀÄÆUÀÄ, UÉÆâ ªÉÄʧtÚ.  
5) ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÁQzÀÝ §mÉÖUÀ¼ÀÄ-
w½ ¤Ã° §tÚzÀ ¥sÉÊeÁªÀÄ.
     PÁgÀt F ªÉÄð£À ZÀºÀgÉUÀ¼ÀļÀî ºÀÄqÀÄV ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w zÉÆgÉvÀ°è  zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉUÉ CxÀªÁ F PɼÀV£À £ÀA§gïUÀ½UÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
1] zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥ÉÆÃ£ï £ÀA. 08531-260333.                                    
2] gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï ¥ÉÆÃ£ï £ÀA.08532-235635.    

¢£ÁAPÀ 17.01.2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, AiÀÄ®UÀmÁÖ UÁæªÀÄzÀ §rUÀ¥Àà£À ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÉ ªÁ°äÃQ ZËPÀ ºÀwÛgÀÉ, ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄ®UÀmÁÖ UÁæªÀÄ. DgÉÆævÀgÀÄ 1) gÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà         2) ªÀĺÁªÀÄĤAiÀÄ¥Àà @ªÀĪÀÄįɥÀà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà PÀjUÀÄqÀØ E§âgÀÄ  eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: AiÀÄ®UÀmÁÖ UÁæªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ಆರೋಪಿತ ರಿಬ್ಬರು ಹೊಲದ ದಾರಿ ಸಂಬಂಧ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಈತನು ಕೈಗಳಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ದಬ್ಬಿ ಬಲಗಾಲು ಗುಡಿಗಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ನಂ 2 ಈತನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಎಡಗೈ ಮೊಣಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ತೀವ್ರ ಗಾಯಪಡಿಸಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2015 PÀ®A : 323, 324, 504. 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¢£ÁAPÀ 21.01.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 15-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ »gÉúɸÀgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÉÆÃzÁ«Ä£À ºÀwÛgÀ,  ¦üAiÀiÁ𢠧¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ DzÀ£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 64 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: »gÉúɸÀgÀÆgÀÄ, vÁ:°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ.ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ 1)ªÉAPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ, 22 ªÀµÀð ¸Á: avÀð£Á¼À 2)«ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¨Á®¥Àà, 50 ªÀµÀð, ¸Á: avÀð£Á¼À 3)CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà, 43 ªÀµÀð, ¸Á: E.eÉ §¸Á¥ÀÆgÀ 4)gÀ« vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ, ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð ¸Á: avÀð£Á¼À 5)«ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ, ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð ¸Á: avÀð£Á¼À.EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ, ಬಿಡಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ದಬ್ಬಿ, ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. 12/2015 PÀ®A: 143,147,148,323,324,504,354 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ನೇದ್ದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ದಿನಾಂಕ 21.01.2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2.45 ಗಂಟೆಗೆ ಹಿರಹೆಸರೂರು ಸೀಮಾದ  ಫೀರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ  ಶ್ರೀ ವೀರನಗೌಡ ತಂದೆ ಬಾಲಪ್ಪ ವಯಾ: 60 ವರ್ಷ ಜಾ: ಲಿಂಗಾಯತ್ ಉ: ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಹಿರೇಹೆಸರೂರು ಹಾ.ವ ಚಿರತನಾಳ. DgÉÆævÀgÀÄ 1) ಬಸನಗೌಡ ತಂದೆ ಆದನಗೌಡ ವಯಾ: 58 2) ಹಳ್ಳಿ ವೀರಭದ್ರ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ3) ಸಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ4) ರೆಡ್ಡೆಪ್ಪ ತಂದೆ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ 5) ಅಮರೇಶ ತಂದೆ ಬಸನಗೌಡ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾ: ಲಿಂಗಾಯತ ು: ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಹಿರೇಹೆರೂರು  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆರೋಫಿ ನಂ 1 ಇವರ ನಡುವೆ ಹೊಲದ ಸಂಬಂದ ವ್ಯಾಜ್ಯವಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೊಲವು ಹಿರೇಹೊಸರೂರು ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ 22 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದು, ಸದರಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 21.01.2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2.45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಫೀರ್ಯಾದಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ¢£ÁAPÀ: CAvÁ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2015 PÀ®A143.147,148, 323.324.504  ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¢£ÁAPÀ : 18-01-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀÀAmÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀQÌAvÀ 2 wAUÀ¼ÀÄ  ªÀÄÄAavÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢ ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಪ್ರಭಣ್ಣ ವಯ-31ವರ್ಷ,ಜಾತಿ:ಲಿಂಗಾಯತ, :ಸಿರವಾರ ಸಾಮ್ರಾಟ ವೈನಶಾಪ ಮ್ಯಾನೇಜರ, ಸಾ:ಗಬ್ಬೂರು ತಾ:ದೇವದುರ್ಗ, ಹಾಲಿವಸ್ತಿ:ಸಿರವಾರ, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ 1] CvÀÛ£ÀÆgÀÄ §¸ÀªÀ [2] ªÀÄ®Äè PÁA¨Éî E§âgÀÆ ¸Á:¹gÀªÁg ಈಗ್ಗೆ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಆರೋಪಿತರ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದವರು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.9986353460 ಕ್ಕೆ ಅತ್ತನೂರು ಬಸವನ ಪೋನ್ ನಂ.8861419471 ದಿಂದ  ಮತ್ತು ಮಲ್ಲು ಕಾಂಬ್ಲೇ ಈತನ ಮೋಬೈಲ್ ಪೋನ್ ನಂ. 9449003839 ದಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸೆಟ್ಲಮೆಂಟ್ ಮಾಡು ಹಣ ಕೊಡು ಇಲ್ಲದಿ ದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈನಶಾಪ್ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಸಾಹುಕಾರ ಶಿವಾನಂದ ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು ಅಂತಾ ಅನ್ನುತ್ತ ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ದಿನಾಂಕ.18-01-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ10-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಸಿರವಾರ ದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ವೈನ ಶಾಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅತ್ತನೂರು ಬಸವ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಬೈಲ ದಿಂದ ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಹುಕಾರ ಬಂದಾನಿಲ್ಲಾ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಾ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಪ್ಪಂದ್ರ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಗೆ ಕುಂದ್ರತಿವಿ ನೋಡು ಅದರ ಸಂಬಂದ ಪ್ರಕಾಶ ದರ್ಶನಕರ ಇವರ ಗೊಬ್ಬರದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನೀನು ಬೇಗನೆ ಸೆಟ್ಲ ಮಾಡು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒದೆಯುತ್ತೇವೆ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದ ಗಳಿಂದ ಬೈದು ನೀ ನು ಜಲ್ದಿ ಸೆಟ್ಲ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇವೆಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಸಾಹುಕಾರ ಶಿವಾನಂದ ಇವರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.9448070206ಕ್ಕೆ ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮದು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಡು ಅಂತಾ ನೀಡಿರುವ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ  ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2015  PÀ®A: 504, 384,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹  ನೇದ್ದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼ÀÄ:-
¢£ÁAPÀ:- 21-01-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÀð gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹jªÁgÀ PÁæ¸À ¸À«ÄÃ¥À AiÀiÁªÀÅzÉÆ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð PÀqɬÄAzÀ ªÁ¥À¸ï vÀ£Àß HjUÉ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-36/PÉ-2083 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃgÀnzÀÝ ªÀÄÈvÀ DAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, 42ªÀµÀð, FvÀ¤UÉ lPÀÌgÀPÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ vÀ¯ÉUÉ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï dPÀA UÉÆArzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ²æà PÀgÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, 45ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¸ÀÆUÀÄgÁ¼À.EªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Àß £ÀA. 10/2015  PÀ®A.279. 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22..01.2015 gÀAzÀÄ 61  ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8,900/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UDPATE 22-01-2015

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 22-01-2015

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2015, PÀ®A 3 & 4 E.¹ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 21-01-2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üUÀAd §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ JzÀÄgÀUÀqÉ E§âgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀrvÀgÀ aÃnzÁgÀjUÉ «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî¸ÀAvÉAiÀÄ°è ºÉaÑ£À zÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¥ÀæPÁ±À AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É UÁA¢üUÀAd §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) §¸ÀégÁd vÀAzÉ CqɪÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, 2) ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CqɪÀ¥Áà E§âgÀÄ ¸Á: ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÄ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï PÁ夣À°è ¤Ã° ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀjUÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA. 2 EvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ £ÀA. 1 EvÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä w½¹zÉãÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀÄ E§âgÀÄ PÀÆr ¤Ã° ¹ÃªÉÄ JuÉÚ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ºÉaÑ£À zÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃªÉ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPï PÁå£ï ºÁUÀÆ ¯Á¼ÀQ MAzÀÄ °ÃlgÀ C¼ÀvÉ ªÀiÁ¥ï EgÀÄvÀÛzÉ, ¥Áè¹ÖPï PÁå£ÀzÀ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚ C¼ÀvÉ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä MlÄÖ 47 °ÃlgÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ EzÀÄÝ CzÀgÀ C.Q 940/- gÀÆ DUÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ¤Ã° ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¥Áè¹ÖPï PÁå£À ¯Á¼ÀPÉ, C¼ÀvÉ ªÀiÁ¥À d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ DPÀ¹äÃPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå: 04/2015 :-
PÉÆüÁgÀ EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï KjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ¦æ«ÄAiÀÄgï ¸ÀfðPÀ¯ï PÀA¥À¤AiÀÄ°è C§Ógï¨ÉAmï PÁl£ï ¥ÉÆæÃqÀPÀë£ï ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀäzï ªÀĹ GdÓªÀiï vÀAzÉ ªÉƺÀäzï E°AiÀiÁ¸ï GdÓªÀiÁ ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¹¢Ý vÁ°ÃªÀÄÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ C°è ªÀiÁå£ÉÃdgï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 21-01-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1100 UÀAmÉUÉ PÀA¥À¤AiÀÄ PÉÃAiÀÄgï ¸ÉPÀë£ïzÀ°è «zÀÄåvï ±Álð ¸ÀPÀÆåðmï DV DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ°zÀÄÝ, EzÀjAzÀ PÉÃAiÀÄgï ¸ÉPÀë£ïzÀ°èzÀÝ C§Ógï¨ÉAmï PÁl£ï 220 §AqÀ¯ïìUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ GjzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 39,93,000/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀ D¹Û ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 03/2015, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-01-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁAvÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä vÀAzÉ UÀÄgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀÄoÀ, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ(¸Áé«Ä), ¸Á: AiÀÄgÀ£À½î, vÁ: ©ÃzÀgï gÀªÀgÀ QjAiÀÄ ªÀÄUÀ D£ÀAzÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ DmÉÆÃjPÁë ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ£À ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ GªÀiÁPÁAvÀ ªÉÄÊ®ÄgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ°è ªÁ¸ÀªÁzÀÄÝ, wAUÀ½UÉ MAzÀÄ JgÀqÀÄ ¸À® HjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ, ¢£ÁAPÀ 13-01-2015 gÀAzÀÄ HjUÉ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ §A¢gÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 16-01-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¢£ÁAPÀ 20-01-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ¥Á¥À£Á±À PÉgÉAiÀÄ°è MAzÀÄ ±ÀªÀ EzÉ ªÀÄvÀÄÛ qÉæöÊ«AUÀ ¯ÉʸÀ£Àì ¹QÌzÀÄÝ, CzÀgÀ°è D£ÀAzÀ vÀAzÉ PÁAvÀAiÀÄå AiÀÄgÀ£À½î CAvÀ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß §AzsÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ PÉgÉAiÀÄ°èzÀÝ ±ÀªÀ £ÉÆÃrzÀÄÝ, gÁwæ PÀvÀÛ®Ä EzÀÝjAzÀ UÀÄgÀÄw¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ°®è ¢£ÁAPÀ 21-01-2015 gÀAzÀÄ ±ÀªÀ PÉgɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ D£ÀAzÀ FvÀ£ÀzÉà EzÀÄÝ £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ£À zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É®è ¤Ãj£À°è d®ZÀgÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ ªÀiÁA¸À RAqÀ wA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, D£ÀAvÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-01-2015 jAzÀ ¢£ÁAPÀ 20-01-2015 gÀ ¨É¼ÀV£À ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉgÉAiÀÄ°è ºÉÃUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀå £ÀªÀÄUÉ UÀÄgÀÄwgÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2015, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 21-01-2015 gÀAzÀÄ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ £Ë¨ÁzÀ¢AzÀ PÉÆüÁgÀ PÀqÉUÉ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ªÉÄÃ¯É C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¸ÀAvÉÆõÀ J¯ï.n ¦.J¸ï.L(PÁ.¸ÀÄ) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ©ÃzÀgÀ £Ë¨ÁzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ §PÀZËr ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 2) ¥Àæ¢Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªï WÁ¼É ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: AiÀįÁè°AUÀ PÁ¯ÉÆä £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÄ ©½ §tÚzÀ ºÉÆAqÁ DQÖªÁ ¢éÃPÀZÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-38/nDgï-5343 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ PÉÊaîzÀ°è ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ CªÀjUÉ »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ PÉÊaîªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è 1) 90 JªÀiï.J¯ï£À 96 Mjf£À¯ï ZÁAiÀiïì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ mÉmÁæ ¥ÁåPïUÀ¼ÀÄ, CªÀÅUÀ¼À C.Q 2318.4/- gÀÆ., ªÀÄvÀÄÛ 2) 180 JªÀiï.J¯ï£À 12 M¯ïØ mÁªÉãÀð ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ mÉmÁæ ¥ÁåPïUÀ¼ÀÄ, CªÀÅUÀ¼À C.Q 679.32/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 2998/- gÀÆ DUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀj§âjUÉ ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀj§âgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ 2000/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt zÉÆgÉvÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß J°èAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ýj ªÀÄvÀÄÛ F §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÉãïì EzÉÃAiÀiÁ CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ DgÉÆæ 3) dUÀ£ÁxÀ ¸Á: §PÀÌZËr §PÉÌñÀ ªÉÊ£À ±Á¥À ªÀiÁ°PÀ £Ë¨ÁzÀ gÀªÀjAzÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ºÀt ¸ÀA¥ÁzÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ F §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯Éʸɣïì E¯Áè CAvÁ w½¹zÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2015, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 21-01-2015 gÀAzÀÄ ºÀÄqÀV d£ÀvÁ £ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÜzÀ¼ÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ zÀvÁÛvÉæAiÀiÁ PÁ£ÁðqÀ ¹.¦.L ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É d£ÀvÁ £ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¨Áwä ¥ÀæPÁgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÉÆÃqÀ®Ä ¨Áwä ¤d EzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ G¥ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁgÀ, ¸Á: d£ÀvÁ £ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV EvÀ£ÀÄ 1/- gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ §gÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1480/- gÀÆ., 2) MAzÀÄ ªÉƨÉʯï C.Q 700/- gÀÆ., 3) 2 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, 4) MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.