Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, February 28, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄð£À zËdð£ÀåzÀ ªÀiÁ»w:-

     ¢£ÁAPÀ:28-02-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ JªÀiï.© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è zÉêÀgÁdÄ CgÀ¸ÀÄ ªÀiÁPÉðmï »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ºÀĸÉÃ£ï ¨ÁµÁ ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvï UÉÆÃAzÀ½ G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ,¸Á: JªÀiï.© PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉUÉ PÉÊ ºÁQ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.36/2013 PÀ®A.448 , 354 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .  

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:- 

        ¢£ÁAPÀ 26-2-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  CgÀ¹PÉÃgÁ  UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.147 gÀ°è UÀÆlA gÀAUÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ.30 ªÀµÀð, eÁw. UÉÆ®ègÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: CgÀ¹PÉÃgÁ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ²æà d£ÁzsÀð£À vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ  ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð eÁw UÉÆ®ègÀ  G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: CgÀ¹PÉÃgÁ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÄgÀÄ EªÀgÉÆA¢UÉ EzÁÝUÀ UÀÆlA gÀAUÀ¸Áé«Ä FvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀiÁªÀ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ UÉÊgÁt d«Ää£À°è vÁ£ÀÄ næ®ègÀ ºÉÆrAiÀÄÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉýzÀPÉÌ D ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ næ®ègÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ ¤£ÀßzÀÄ vÀ¥ÁàUÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ "¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä ªÀiÁªÀ£À ¥ÀgÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ K£À¯ÉÃ''É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ C°èAiÉÄ ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §® PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÁUÀÆ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÉÄÊPÉÊUÉ M¼À ¥ÉlÄÖ ºÁUÀÆ §® PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÁUÀÆ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ. PÀA¢zÀ UÁAiÀÄUÀ½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß 24/2013 PÀ®A: 323,324.504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

f.¸ÀÄgÉÃAzÀæ vÀAzÉ UÉÆÃt§¸À¥Àà ¸Á: ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12.11.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À«AiÀÄ ©.J¸ï.J£ï.J¯ï PÀbÉÃjAiÀÄ CªÀ¸ÀgÀzÀ°è ©lÄÖ CªÀ¸ÀgÀzÀ°è vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹.r. r¯ÉPïë £ÀA: PÉ.J. 36 JPïë -3342 PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁåAqÀ¯ï ¯ÁPï ºÁPÀzÉ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå M¼ÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃV ¥ÀÄ£À: ªÀÄzÁåºÀß 1.30 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä vÁ£ÀÄ ¤°è¹zÀ 40,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ UÁr EgÀ°¯Áè vÁ£ÀÄ CA¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÀ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀ°®è.¢£ÁAPÀ: 27.02.2013 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÉÆgÉvÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½zÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV UÀÄgÀÄw¹zÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß eÁ£ÉñÀ @eÁ¤ vÀAzÉ zÉë¥ÀÄvÀæ 20 ªÀµÀð ªÀiÁ¢UÀ «zÁåyð ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ ¹gÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ; 27.02.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2013 PÀ®A: 379 L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

  
 

CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ¸Á: ªÀÄĸÀÆÖgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01.11.2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 11.30 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À« vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgï D¦üùUÉ §AzÀÄ CªÀgÀtzÀ°è vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉèAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ04-E¦5550 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁåAqï ¯ÁPï ªÀiÁqÀzÉà CªÀ¸ÀgÀzÀ°è ElÄÖ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä vÁ£ÀÄ ¤°è¹zÀ 30,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ UÁr EgÀ°¯Áè vÁ£ÀÄ CA¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÀ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀ°®è.¢£ÁAPÀ: 27.02.2013 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÉÆgÉvÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½zÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV UÀÄgÀÄw¹zÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß eÁ£ÉñÀ @eÁ¤ vÀAzÉ zÉë¥ÀÄvÀæ 20 ªÀµÀð ªÀiÁ¢UÀ «zÁåyð ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ ¹gÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 27.02.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 28/2013 PÀ®A: 379 L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

ªÀÄÈvÀ ¨sÀUÀªÀAvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà G-qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À 55 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-aAZÉƽî f-UÀÄ®âUÀð EªÀjUÉ FUÉÎ 15 ªÀµÀðUÀ½AzÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ C¨sÁå¸À«zÀÄÝ zÉêÀjUÉAzÀÄ HgÀÄ-HgÀÄ wgÀÄUÀÄwÛzÀÄÝ ,¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£ÀÄ zÉêÀjUÉAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ vÁ£ÀÄ EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎAiÀÄÆ ¸ÀºÀ w½¸ÀzÉ, ªÉÆ£Éß 2-3 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£ÀÄ wAyÃtÂà ªÀiË£ÉñÀégÀ eÁvÉæUÉAzÀÄ §AzÀÄ C°èAiÉÄà wAyÃt ©æeïÓ£À PÁV£É¯É ©üêÀiÁgÁAiÀÄ£À VjAiÀÄAiÀÄ gÀÄA »AzÉ PÀÄrvÀzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀĸÉàUÉÆAqÀÄ VgÀtÂAiÀÄ »AzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. . CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA-06/2013 PÀ®A-174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

  ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.02.2013 gÀAzÀÄ 365 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 69,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-02-2013


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 28-02-2013
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/13 PÀ®A 279, 338, 304 (J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 27/02/2013 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà §®ªÀAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ : 23 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á : PÀÄAmÉ ²¹ð vÁ : ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÆ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 27/02/2013 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÁ¬Ä ²æêÀÄw ¤ªÀÄð¯Á ¥Ánî E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ r¸À̪ÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA : PÉJ-39-eÉ-4876 gÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄAmÉ ²¹ð¬ÄAzÀ ¨sÁ°ÌUÉ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ CPÀÌ£À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ §mÉÖUÀ¼ÀÄ Rj¢ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1100 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¹ © PÁ¯ÉÃd UÉÃl ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA : JªÀÄ JZÀ-13-Dgï-1957 gÀ ZÁ®PÀ C§ÄÝ® vÀAzÉ ªÀfÃgÀ ¥ÀoÁt ¸Á: ªÉÆüÀ f: ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ £ÀªÀÄä ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ vÀÀ£Àß vÁ¬Ä ¤ªÀÄð¯Á E§âgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ PÀÆqÀ¯É vÀ£À£Àß vÁ¬Ä ²æêÀÄw ¤ªÀÄð¯Á EªÀ¼À£ÀÄß J¼ÉzÀÄ PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÀÄÄA¢£À JqÀ¨sÁUÀzÀ mÉÊAiÀÄgÀ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄ°AzÀ ºÁ¬Ä¹gÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ vÀ¯É ¥ÀÆtð MqÉzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄR eÉfÓ ºÉÆV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2013 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/02/2013 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà CtzÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉ.E.©. ¥ÁªÀgÀ ºË¸À (EzÁÎ »AzÉ) ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ Cfð zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 21-22/02/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ PÉÆnUÉAiÀÄ°è PÀnÖzÀ MAzÀÄ JªÉÄä ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ PÀgÀÄ MlÄÖ C.Q. 65,000/- gÀÆ ¨É¯É G¼ÀîzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CfðzÁgÀgÀÄ PÉÆïÁè¥ÀÆgÀPÉÌ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 24/02/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ JªÉÄä ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ PÀgÀÄ PÀ¼ÀĪÁzÀ §UÉÎ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr §gÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ  zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 43/2013 PÀ®A 279, 337, L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/02/2013 gÀAzÀÄ 14:15 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt -§AUÁè gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà ºÁ¼ÀzÉ gÀªÀgÀÄ ªÉƨÁ¬Ä® jÃZÁdð ªÀiÁqÀ®Ä gÉÆÃqÀ PÁæ¸À  ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj £ÀA PÉJ 39 6461 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß GªÀÄäUÁð PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §® ¨sÀÆdPÉÌ, JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
 
alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 21/2013 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ. :-
 
¢£ÁAPÀ 27/02/2012 gÀAzÀÄ ²æà CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ alUÀÄ¥ÁàzÀ°è vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸À EzÀÄÝzÀjAzÀ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ §gÀ®Ä PÉÆqÀA§® §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¤AwgÀĪÁUÀ MAzÀÄ CmÉÆ £ÀA PÉJ-32/©-0616 £ÉzÀÝ£ÀÄß §AzÁUÀ ¸ÀzÀj CmÉÆzÀ°è vÁ£ÀÄ PÀĽvÀÄ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉƪÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwzÁÝUÀ CmÉÆzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwzÀÝ vÁªÉ®ègÀÆ CªÀ¤UÉ ¤zsÁ£ÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀ£ÀÄ PÉüÀzÉ vÀ£Àß CmÉƪÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄzÁåºÀß 1215 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ alUÀÄ¥Áà-PÉÆqÀA§® gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨ÉÊ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ CmÉÆ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ £À£Àß ¨É¤ß£À°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀPÉÊ QgÀĨÉgÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ºÁUÀÆ CmÉÆzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwzÀÝ ¸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà gÀªÀgÀ §®PÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ, JqÀPÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÉÊUÉ, mÉÆAQ£À°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. dUÀzÉë UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ElUÉ£ÉÆÃgÀ gÀªÀjUÉ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ, §®PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀPÉÊUÉ, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. SÁeÁ©Ã UÀAqÀ d¨ÁâgÀ¸Á§ gÀªÀjUÉ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¤AUÀªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ gÀAeÉÃj gÀªÀjUÉ §®PÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
 
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/13 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 27/02/2013 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L. [C.«]  ®PÀÌ¥Áà © CVß gÀªÀgÀÄ  ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ºÀUÀ®Ä ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðgÀĪÁUÀ ¥ÀlÖtzÀ°è eÉÃgÀ¥ÉÃl UÀ°èAiÀÄ, ªÀi˯Á° ZËPÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ £À¹Ã©£À E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ RaÃvÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV ªÀiÁr DgÉƦvÀgÁzÀ 1). ªÀÄÄ£Á¥sÀ vÀAzÉ ºÀ¤Ã¥sï ªÀÄįÁè ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G|| ºÀÆ«£À ªÁå¥ÀgÀ ¸Á|| eÉÃgÀ¥Él ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 70/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ 2). ªÁfÃzÀ vÀAzÉ ªÀ»ÃzÀ CrØ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð G|| ¯Áj QèãÀgï PÉ®¸À ¸Á|| eÉÃgÀ¥Él ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 60/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ 3). ©Ã¹äïÁSÁ£À vÀAzÉ CºÉêÀÄzÀSÁ£À ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð G|| ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃPÁå¤PÀ ¸Á|| eÉÃgÀ¥Él ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 50/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ 4). CwÃR vÀAzÉ gÀ¦üÃPÀ ºÀ£ÀÄß ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð G|| ¯Áj QèãÀgï PÉ®¸À ¸Á|| eÉÃgÀ¥Él ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 60/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ 5). ±ÁQÃgÀ vÀAzÉ vÀAzÉ AiÀÄPĄ̀Á® ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G|| ¯Áj QèãÀgï PÉ®¸À ¸Á|| eÉÃgÀ¥Él ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 60/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ J®ègÀ ªÀÄzÀåzÀ°èzÀÝ 60/- gÀÆ. UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 350/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û  ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/13 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 27-2-2013 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÁ»Ãzï ºÀĸÉÃ£ï ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ ¥ÁæzÉòPÀ vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀæ F.PÀ.gÀ.¸Á. ¸ÀA¸ÉÜà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ½AzÀ ZÁ®PÀ PÀA ¤ªÁðºÀPÀgÀ £ÉêÀÄPÁw PÉÃAzÀæzÀ°è ZÁ®PÀ ºÀÄzÉÝUÉ ªÀÈwÛ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ¢: 27-02-13 gÀAzÀÄ ªÀÈwÛ ¥ÀjÃPÉëUÉ §AzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À°è M§âgÁzÀ ¸ÀAdÆPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw ¸ÉÆãÀ¥sÀÄ¯É ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ gÀªÀgÀ £ÉÆÃAzÀt ¸ÀA: 123740 gÀªÀgÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉ.J-33-J¥sï-14 §¸ïì £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Dgï.¦. mÁæPï – 1 gÀ°è mÁæPï ªÀÄÄV¹ ªÁ¥À¸ï §gÀĪÁUÀ 1515 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¥Á¥ÀuÁÚ ªÀÄÄRå PÀıÀ®PÀ«Äð ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ WÀlPÀ gÀªÀgÀÄ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄ Dgï.¦. mÁæPï ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ, §®ªÉÄ®ÄQUÉ, §®Q«UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
 
RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/13 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ-27/2/13 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L J£ï.ªÉÊ UÀÄAqÀÄgÁªï gÀªÀjUÉ zÁqÀV UÁæªÀÄzÀ°è ¹zÀÄÝ @ ¹zÀÝgÁd EvÀ£À CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C£À¢üPÀÈvÀÛªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁqÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¹zÀÄÝ @ ¹zÀÝgÁd EvÀ£À CAUÀrAiÀÄ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀÄ£ÀĵÀå MAzÀÄ PÁl£À£À°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ MªÉÄäÃ¯É CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆæüvÀ£ÀÄ vÀ¦¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.  C°èAiÉÄ EzÀÝ ¨sÁwäzÁgÀjAzÀ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¹zÀÄÝ @ ¹zÀÝgÁd vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà «ÄUÀÄðuÉ eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-zÁqÀV CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ElÄÖPÉÆAqÀ MAzÀÄ PÁl£À CzÀ£ÀÄß ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 180 JªÀiï.J¯ï ªÀżÀî MlÄÖ 40 Nn «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q- 2040/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Wednesday, February 27, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-02-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-02-2013

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà ªÀgÀzÁ, 41 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £ÉüÀV EªÀgÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀıÉÃnÖ ªÀgÀzÁ, ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 127 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ©â£À ¨É¼ÉUÉ ¤ÃgÀÄ ©ÃqÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV CªÀgÀ JqÀPÁ°UÉ ¦AqÀjAiÀÄ M¼À¨sÁUÀzÀ°è ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ SÁ¸ÀV aQvÉì PÀÄjvÀÄ eÁAw UÁæªÀÄPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 25-02-2013 gÀAzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀzÀ°è zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA. 01/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ EAzÀªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀgÁªÀÄ £Ë¯ÉPÀgÀ ¸Á: PÀoÀ×½î EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ zÁ£À¥Áà £Ë¯ÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¸Á: PÀoÀ×½î EªÀgÀÄ Hj£À ªÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀð¢AzÀ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 25-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£ÀÄ CªÀgÀ ªÀiÁ°PÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ ¨Á«AiÀÄ°è DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀzÉà ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-02-2013 gÀAzÀÄ °TvÀªÁV ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2013, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧®ªÀAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀÄAmÉ ²¹ð, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ vÁ¬Ä ¤ªÀÄð¯Á ¥Ánî E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä r¸À̪ÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/eÉ-4876 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄAmÉ ²¹ð¬ÄAzÀ ¨sÁ°ÌUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì ¹.© PÁ¯ÉÃd UÉÃl ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. JªÀÄ.JZÀ-13/Dgï-1957 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ C§ÄÝ® vÀAzÉ ªÀfÃgÀ ¥ÀoÁt ¸Á: ªÉÆúÀ®, f¯Éè: ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ (JA.J¸ï) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ J¼ÉzÀÄ PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À JqÀ¨sÁUÀzÀ mÉÊAiÀÄgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬ÄAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÁ¬Ä¹gÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬ÄAiÀÄ vÀ¯É ¥ÀÆtð MqÉzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄR eÉfÓ ºÉÆV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁªÀÄĪÉî vÀAzÉ gÀhÄgÉÃ¥Áà, ªÀAiÀÄ: 63 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: ªÀÄ.£ÀA: 9-12-123 gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ gÉÆÃqÀ, «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ UÀuÉñÀ ªÉÄÊzÁ£À ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPÀUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß SÁvɬÄAzÀ 2,50,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÁåV£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉÆAqÁ DQÖêÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÉ-1252 gÀ ¹Ãn£À PɼÀ¨sÁUÀzÀ rQÌAiÀÄ°èlÄÖ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ZÀPÀæ ¥ÀAZÀgÀ DVzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ zÀÄgÀ¹Û PÀÄjvÀÄ £ÉúÀgÀÄ ¸ÉÖÃrAiÀÄA ºÀwÛgÀ ¥ÀAZÀgÀ CAUÀrUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ eÉÆÃr¸À®Ä PÉÆlÄÖ C°è ¸ÉßûvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ¥ÀAZÀgÀ eÉÆÃr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ §½ §AzÀÄ, ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä £ÉÆÃrzÁUÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ¹Ãl vÉgÉ¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ UÁ§j¬ÄAzÀ ¹Ãl£ÀÄß vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀgÀÄ M¼ÀUÉ EnÖzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä, ¨ÁåAPÀ ¥Á¸ï §ÄPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÇÃlgÀ PÁqÀð EzÀÝ ¨ÁåUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è °TvÀªÁV PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¥Àæ¨sÀÄ ¸ÀÄj£ï ¹¦L ªÀÄAoÁ¼À ªÀÈvÀÛ EªÀjUÉ »gÀ£ÁUÁAªÀ ²ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è PÉgÉAiÀÄ zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀÄt¹£À VqÀzÀ PɼÀUÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¹àmï J¯ÉUÀ½AzÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢ªÀgÉÆqÀ£É »gÀ£ÁUÁAªÀ PÉgÉAiÀÄ zÀqÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV C°èAiÉÄà ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÀÄt¹VqÀzÀ PɼÀUÉ PÉgÉAiÀÄ zÀqÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÁ»zï vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À ¥ÀmÉî, 2) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ©gÁzÀgÀ, 3) §®©üêÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ, 4) ªÀiÁºÁzÉêÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ 5) Nr ºÉÆÃzÀ gÉêÀt¹zÀÝ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ J®ègÀÄ ¸Á: »gÀ£ÁUÁAªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¹àmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï JA§ £À¹©£À dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ DqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÁºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä 4 d£ÀjUÉ »r¢zÀÄÝ, CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀ MlÄÖ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ DlzÀ°è vÉÆÃqÀV¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1430/- gÀÆ, MAzÀÄ 2 PÁgÀ§£ï ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ, 1 ¸ÁåªÀĸÁAUÀ ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ »gÉÆà ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-56/E-3849 ºÁUÀÆ r¸ÀÌÀªÀj ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉJ-56/E-1291 »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ 77,430/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ  «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-02-2013 gÀAzÀÄ dªÀÄV UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀAqÀj£ÁxÀ ZËzÀj gÀªÀgÀ ºÉÆÃl¯ï CAUÀr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÀzÀ°è E¹àÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ²æÃPÁAvÀ.«. C¯Áè¥ÀÆgÉ ¦J¸ÀL ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É dªÀÄV UÀæªÀiÁzÀ ²ªÁf PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ ZËzsÀj gÀªÀgÀ ºÉÆÃl® ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ ZËzÀj ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: FqÀUÁgÀ, 2) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ «µÀÄÚPÁAvÀ §ZÁÑ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÉƪÀÄn, 3) £ÁUÉAzÀæ vÀAzÉ zÉÆAr¨Á vÁqÀªÀÄ¯É ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, 4) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹ªÀÄ®Ä PÁqÀUÉ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, J®ègÀÆ ¸Á: dªÀÄV EªÀgÉ®ègÀÆ E¹àÃmï JA§ dÆeÁl Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, CªÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV¹zÀ 2800/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-02-2013 gÀAzÀÄ ªÀqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÉÊf£ÁxÀ aPÀ¤AUÉ gÀªÀgÀ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÀzÀ°è E¹àÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ²æÃPÁAvÀ.«. C¯Áè¥ÀÆgÉ ¦J¸ÀL ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÀqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÊf£ÁxÀ aPÀ¤AUÉ gÀªÀgÀ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AqÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃl¯ï »AzÉ EgÀĪÀ gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ J£ÀÄߪÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà ®SÁ£É, 2) Q±À£À vÀAzÉ ±ÀAgÀPÀ ZÀªÁít, 3) ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà CzÀÆßgÉ, 4) £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ «oÀ® dªÀÄ£ÁPÉ ¸Á: J®ègÀÆ  ªÀqÀUÁAªÀ EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV¹zÀ 1900/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 134(J) & (©) eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2013 gÀAzÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀzÁ²ªÀ ªÀiÁ°¥Ánî ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¸ÀÄAoÁt EªÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÀzÁ²ªÀ ¥Ánî EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄqÀ© UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-04/JZï.E-5073 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄAoÁt - ªÀÄÄqÀ© gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É «oÀ®gÁªÀ gÁAiÀÄUÉÆüÀ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.JZÀ-04/©ªÉÊ-4722 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄqÀ© PÀqÉUÉ §AzÀªÀ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ, vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸À»vÀ zÁ¸ÀgÀªÁr PÀqÉUÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ£À vÀ¯É §®¨sÁUÀzÀ°è, ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj UÁAiÀÄ, §® gÀmÉÖ, §® ªÀÄÄAUÉÊ, §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §® ¨sÀPÁ½ ¸ÀÄvÁÛªÀÄÄvÁÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ UÀAUÁªÀiÁ¬Ä D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-02-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ ¸ÀD: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-56/E-3715 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀUÉ §gÀĪÁUÀ AiÀÄgÀAqÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 Q.«Äà zÀÆgÀ §gÀ®Ä JzÀÄj¤AzÀ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ £ÀA. PÉJ-38/JA-1448 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀ ªÉƼÀPÁ°UÉ, JqÀ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄïÉ, ºÀuÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è, UÀmÁ¬ÄUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

  ²ªÀgÁd vÀAzÉ vÉæöÊ AiÀÄA§PÉñÀégÀ ªÉÄÃzÁ, 26 ªÀµÀð, ªÉÄÃzÁgÉ, lA§gï ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: «oÀ® £ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13.02.2013 gÀAzÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¦An vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁeï ¸Á: ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖzÀ UÁqÀð£ï ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃV ¥ÀA¥Á UÁqÀð£ï ºÀwÛgÀ ¥ÀA¥ï ºË¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀÄAPÀð® 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ©lÄÖ ¦AlÄ FvÀ£ÀÄ PÀnÖ¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÀAvÀgÀ E§âgÀÄ PÀÆr §AzÁUÀ C°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è. ¸ÀzÀj §eÁeï ¥À®ìgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J.36/ªÉÊ-2491 Zɹ¸ï £ÀA  MD2DHDHZZUCH09712  EAf£ï £ÀA    DHGBUH83876  C.Q. 48,000/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹UÀ°®è. CzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 26.02.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 27/2013 PÀ®A: 379 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 25.02.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉUÉ ²æÃ. ²ªÀ PÀĪÀiÁgÀ ¸Á: ªÀÄ.£ÀA: mÉÊ¥ï-5/97 Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£É £ÀA: mÉÊ¥ï-5/97 gÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ Pɦ¹ AiÀÄ°è  PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 06.00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£É §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV  AiÀiÁgÉÆà vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV°UÉ eÉÆÃr¹zÀ ¥À½AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¨Éqï gÀƪÀiï£À°èzÀÝ  1] PÀA¥ÀÆålgï ªÀiÁ¤lgï C.Q. 6500/-gÀÆ. 2] ¨É½î ¢Ã¥À  C.Q 1000/-gÀÆ.  3] ¨É½îAiÀÄ §lÖ®Ä C.Q 500/-gÀÆ. 4] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1500/- »ÃUÉ MlÄÖ 9500/-gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 27/2013 PÀ®A: 457, 380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

                 :

¢£ÁAPÀ: 11.01.2013 jAzÀ 20.01.2013 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è E.£À«Ã£ï PÀĪÀiÁgï £ÁAiÀÄPï G: Pɦ¹ £ËPÀgÀ ¸Á: ªÀÄ.£ÀA mÉÊ¥sï-4/50 Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ¸ÀQÛ£ÀUÀgÀ.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£É £ÀA: mÉÊ¥sï-4/50 gÀ ªÀÄ£É ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀÆåV HjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ F ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ  N¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 26 EAZÀļÀî 24000/-gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ MAzÀÄ n.« AiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 28/2013 PÀ®A 457.380 UÀÄ£Éß £ÀA§gï 28/2013 PÀ®A 457.380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 26.02.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.30 UÀAmÉUÉ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ ©üÃgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgï ¸Á: ªÀÄ.£ÀA J/11 ºÉƸÀ AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¸ÀºÉÆzÉÆåÃVAiÀiÁzÀ «ÃgÉñÀ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉƸÀ AiÀÄåQÖÃªï ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï PÉ.J 36-EJ-9112 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ Pɦ¹ ªÉÄãï UÉÃmï ªÀÄÄAzÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀqÉUÉ ºÉÆnÖzÀÝ ¯Áj lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ  UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 29/2013 PÀ®A 279 337,L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ gÁªÀÄÄ®Ä ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: MPÀÄÌvÀ£À ¸Á: ªÀÄAqÀèUÉÃgÁ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ CzÉà ¨ÁzsÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 21.02.2013 gÀªÀÄzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÁ 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀÄzsÀ ¸Éë¹ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ jêÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ UÀÄt ªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ : 26.02.2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÁ 5.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ²æêÀÄw ¥ÀzÀäªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄÄ®Ä ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄAqÀèUÉÃgÁ vÁ;f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 03/2013 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆøÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢.04-06-2006 gÀAzÀÄ 1) ªÉAPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ & 2) ¤AUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ E§âgÀÆ ¸Á.£ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ ¹ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ d«ÄãÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀªÉð.£ÀA.66/1 »¸Áì.J «¹ÛçÃtð 02-33 UÀÄAmÉ & ¸ÀªÉð.£ÀA.27 »¸Áì.2 «¹ÛçÃtð 07-11 UÀÄAmÉ £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ.1,64,000/-UÀ½UÉ ¦ügÁå¢ ±ÀgÀuÉÃUËqÀ vÀAzÉ ªÉAPÀ£ÀUËqÀ 50 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.£ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¢.05-6-2006 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ºÉ¸ÀjUÉ £ÉÆÃAzÀt ªÀiÁr¹PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¸ÀªÉð.£ÀA.66/1 »¸Áì.J «¹ÛçÃtð 02-33 UÀÄAmÉ gÀ°è 1979 gÀ°è 00-25 d«ÄãÀ£ÀÄß d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 1980 gÀ°è 01-00 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß J£ï.J ªÀiÁr ¥ÁèlÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁr, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦ügÁå¢UÉ w½¸ÀzÉà ªÉÆøÀ¢AzÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2013 PÀ®A.417, 420, 424 gÉ/«.34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.02.2013 gÀAzÀÄ 176 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 31,900 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಫರತಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಶೇಖ್ ಖಾಜಾಮೀಯಾ ಹುಸೇನ ತಂದೆ ಶೇಖ್ ಮಗ್ದುಮ್ ಹುಸೆನ ಮೀಣಜಗಿ ಸಾಮದಿನಾ ಕಾಲೊನಿ ಎಮ್‌ಎಸ್‌ಕೆ ಮಿಲ್  ಜಿಲಾನಾಬಾದ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನನ್ನ ಮೂರನೆಯ ಮಗನಾದ ಶೇಖ್‌ ವಾಸೀಂ ಹುಸೇನ್‌ ಇತನು ಫಿರೋಜಾಬಾದದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಬೂಬ ಪಾಷಾ ತಂದೆ ಸುಲೈಮಾನಸಾಬ ಹೆರವಾಲೆ ಸಾ|| ಫಿರೋಜಾಬಾದ ಇವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಬಹಳ ದಿವಸವಾಯಿತು ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ದಿನಾಂಕ:25-02-2013 ರಂದು 7-00 ಪಿ.ಎಮ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ ಸಿಡಿ-100 ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್‌ ನಂ. ಕೆಎ-32 ಆರ್-2942 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ 9-00  ಗಂಟೆಯ ನನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಮಗನಾದ ಶೇಖ್‌ ಹಾಬಿದ ಹುಸೇನ್‌ ಇತನು ಅಣ್ಣನಾದ ಶೇಖ್ ವಾಸೀಂ ಹುಸೇನ ಇತನ ಮೋಬೈಲ್‌ ಫೊನ್‌ನಿಂದ ಯಾರೋ ಪೊನ್ ಮಾಡಿ ಸರಡಗಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಸಮೀಪ ಯಾವೂದೋ ಒಂದು ವಾಹನದ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಮೋಟರ್‌ ಸೈಕಲ್‌ ನಂ:ಕೆಎ-32 ಆರ್- 2942 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆಯೆ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆತನಿಗೆ ಭಾರಿಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು 108 ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸನಲ್ಲಿ  ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುತಿದ್ದೆವೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ದೇಹದ ಹಲವು ಕಡೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗ ಶೇಖ್‌ ವಾಸೀಂ ಹುಸೇನ್‌ ಇತನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್‌ ಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ವಾಹನವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಶೇಖ್ ಖಾಜಾಮೀಯಾ ಹುಸೇನ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 25/2013 ಕಲಂ,279,338 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Tuesday, February 26, 2013

GULBARGA DISTRICT

ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡಗರಿಂದ ಹಣ ಮತ್ತು ಮೊಬಾಯಿಲ್ ದರೋಡೆ:

ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:26/11/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗೋದುತಾಯಿ ನಗರದ ರೈಲ್ವೆ ಹಳೆಯ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀ ಚೇತನ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಕೊಟಗಿ ಮತ್ತು ಶಫೀಮುಲ್ಲಾ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಸರ್ಗಾ ಕಾಲೇಜದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಶನ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ರೈಲ್ವೆ ಹಳೆಯ ದಾಟಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತ ಹುಡುಗರು ಬಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡಿನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮೊಬೈಲ ಮತ್ತು ಹಣ ಕಸಿಕುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಚೇತನ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಕೊಟಗಿ ಸಾ||ಗೋದುತಾಯಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 107/2012 ಕಲಂ 397 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡ  ಶ್ರೀ ಟಿ.ಹೆಚ್. ಕರೀಕಲ್ ಪಿ.ಐ ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಸುರೇಶ, ರಫೀಕ, ಬಸವರಾಜ, ಉಮ್ಮಣ್ಣ ಪಿ.ಸಿ ರವರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶದಿಂದ ಹಣ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಪಾಧಿತರಾದ ಸಮೀರ ತಂದೆ ಸೈಯದ ಮಹೆಬೂಬ ಸಾ|| ವಿದ್ಯಾನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಶಫೀ ಮಹ್ಮದ ಶಫೀಯೊದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಇಮ್ತಿಯಾಜ ಸಾ|| ಶಾಂತಿನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 25.02.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-36/ºÉZï-4377 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆUÀÄgÀAiÀÄå vÀAzÉ PÀ¸ÀÆÛgÀAiÀÄå, 54 ªÀµÀð, G: Pɦ¹ £ËPÀgÀ, eÁ: °AUÁAiÀÄvï,  ¸Á: ªÀÄ.£ÀA: mÉÊ¥ï-¹/32 Dgï.n.¦.J¸ï. PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¹zÀݪÀÄä¼À£ÀÄß ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ ²¯Áà PÀA¥À¤AiÀÄ UÉÃmï ªÀÄÄAzÀÄUÀqɬÄAzÀ Dgï.n.¦.J¸ï. PÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2013 PÀ®A: 279, 338 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

      ¢£ÁAPÀ 25-02-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉUÉ ²ªÀUÁå¤ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀ G: PÉ.J-36/n.© 1268 mÁæPÀÖgï £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:CvÀÛ£ÀÆgÀÄ  vÁ:ªÀiÁ£À«FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï £ÀA PÉJ-36/n.©.1268  £ÉÃzÀÝ£ÀÄß aPÀ®¥À«ð £À¢¬ÄAzÀ G¸ÀÄPÀÄ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  CvÀÛ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ  ¹AUÀqÀ¢¤ß ¹ÃªÀiÁzÀ DzÉÃ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ mÁæPÀÖgÀ ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ, ªÉÄÊUÉ, ¨sÁjUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ mÁæPÀÖgï JqÀ ªÀÄUÀΰUÉ EgÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV ¤AwgÀÄvÉÛAzÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ  ºÉýÃPÉAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 34/2013 PÀ®A: 279 .304 [J] L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹PÉÆAqÀÄvÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.                                              

 
 

   ¦üÃgÁå¢ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸Á§tÚ ªÀAiÀiÁ: 32, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° ¸Á: ¥ÉÊ PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¥Àæw ªÀµÀð wAyt ªÀiË£ÉñÀégÀ eÁvÉæUÉ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà jÃw F ªÀµÀðªÀÇ ¸ÀºÁ eÁvÉæUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¢£ÁAPÀ: 24.02.2013 gÀAzÀÄ DmÉÆà £ÀA PÉ.J-36-J-4603 £ÉÃzÀÝgÀ°è D¥Á¢vÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ dmÉÖ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25, DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: K¼ÀÄgÁV PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ EvÀgÉÃAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ eÁvÉæUÉ §AzÀÄ EAzÀÄ ªÁ¥À¸ï ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ 25-02-13 gÀAzÀÄ s ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉUÉ ºÉÆ£Àß½îAiÀÄ zɪÀézÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ-UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ wgÀÄ«£À°è ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ZÁ®£ÉªÀiÁrzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è ZÁ®PÀ£À »A¢£À JqÀUÀqÉAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¹ÃnUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ©üêÀıÀAPÀgÀ£ÉÆA¢UÉ PÀĽwzÀÄÝ, JqÀ§¢AiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ£ÉÆA¢UÉ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ£À »AzɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ¸ÀwÛzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 38/2013 PÀ®A 279, 337, 304(J) L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 25-02-2013 gÀAzÀÄ 3-40 ¦.JA.PÉÌ PÉ.ºÀAa£Á¼ÀPÁåA¦£À°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀi˯Á¸Á§£À ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  wæêÀÄÆwð vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð eÁ: PÁ¥ÀÄ G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: PÉ.ºÀAa£Á¼ÀPÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ    FvÀ£ÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ªÉÄîÌAqÀªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl ºÀt 4400/-gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß UÀuÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀvÀåA ¸ÁB §¸ÀªÀtÚPÁåA¥À (¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É.)  EªÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2013 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 25-02-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5-00 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ°è DPÀ¹ääPÀ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ¦üAiÀiÁ𢠲æà E¨Áæ»A ¨Á¨Á C°AiÀiÁ¸À vÀAzÉ £ÀÆgÀCºÀäzÀ eÁw; ªÀÄĹèA G;-§¼É ªÁå¥ÁgÀ ¸Á;zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀ §¼É CAUÀrUÉ ºÁUÀÆ 1] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ «ÄoÁ¬Ä CAUÀr PÀqÉè »lÄÖ , M¼ÉîJuÉÚ , ¸ÀPÀÌgÉ , ªÉÄåzÁ »lÄÖ, ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÃj MlÄÖ1, 00, 000=00 2} §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà QgÁt CAUÀr ¸ÀPÀÌgÉ , ¨É®è, ªÀ¼Éî JuÉß , ¸Á§£ÀÄ , ªÉÄåzÁ , C®ªÀiÁj MlÄÖ 4,00, 000=00 3} ²ªÀgÁd vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà «ÄoÁ¬Ä ¸ÀPÀÌgÉ , ¨É®è, ªÀ¼Éî JuÉß , , ªÉÄåzÁ , ¥Á¥ÁMlÄÖ gÀÆ.2,000,00/-4}E¨Áæ»A ¨Á¨Á C°AiÀiÁ¸À E¨Á滪ÀÄ vÀAzÉ £ÀÆgÀCºÀªÀÄäzÀ §¼É CAUÀr ¸ÀÄlÄÖ 1,00,000=00 MlÄÖ-8,000,00/- gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ ºÁVzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæt ºÁ¤ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 05/2013 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ªÀÄÈvÀ ²ªÀªÀÄÆwð FvÀ£ÀÄ ¢£Á®Æ ªÀÄzÀå¥Á£À ( «¹Ì )ªÀiÁqÀĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, ¤gÀAvÀgÀªÁV ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, F §UÉÎ CªÀ£À CtÚ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw CªÀ£À ¸ÉßûvÀgÀÄ JµÀÄÖ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ºÁUÀAiÉÄà ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀwÛzÀÄÝ, ¤gÀAvÀgÀ eÉÆåÃw AiÉÆÃd£Á CrAiÀÄ°è ªÉÄùÛç PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ vÀªÀÄä Hj¤AzÀ UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÀzÀj PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ §AzÀÄ UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄzÀ UÉÆÃzÁªÀÄÄzÀ°è vÀ£Àß PÉÊPɼÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸ÀUÁgÀgÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, JA¢£ÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 21-02-2013 gÀªÀÄzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CwAiÀiÁV ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr JZÀÑgÀ vÀ¦à ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ J©â¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ JzÉÝüÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ; 22-02-2013 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ªÉÄrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃf£À°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁÝUÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 25-02-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07.10 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ ²ªÀªÀÄÆwð, ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð, eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ, G-PÀÆ° ¸Á-GZÀÑ®PÀÄAl vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð f: PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 02/2013 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦gÁå¢ ²æÃ.ªÀÄw zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiË£ÉñÀ 25 ªÀµÀð,ªÀÄ£ÉPÉ®¸À,¸Á;-ªÀĹÌ, vÁ;-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ. ºÁ.ªÀ.eÁ®ªÀqÀV.vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉUÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-ªÀµÀðUÀ¼À PɼÀUÉ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ¥Àà 30 ªÀµÀð,G:-ªÉÄõÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ MPÀÌ®ÄvÀ£À,.¸Á;-£ÁgÀ§Ar UÁæªÀÄ vÁ;-ªÀiÁ¤é ºÁ.ªÀ.ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ¹Ì vÁ;-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ.FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉAiÀiÁV 25000/-gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ CzsÀð vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ §mÉÖ,ªÀģɧ¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, UÀAqÀ ºÉAqÀw ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® C£ÀÆå£ÀåªÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÀUÀ¼À°è DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ, E¸ÉàÃmï DqÀĪÀ ZÀlªÀ£ÀÄß PÀ°vÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀÄgÉñÀ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀæ¨sÀÄgÁAiÀÄ¥Àà 50 ªÀµÀð, G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À,. ¸Á;-ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ¹Ì vÁ;-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ PÉlÖ PÀlÖ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛ E£ÀÆß 50,000/-gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀPÀëuÉAiÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄvÁÛ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DªÁV¤AzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:-18/02/2012.gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ ¦gÁåzÁgÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁrzÀÄÝ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÉ ¤Ã£ÀÄ E°èAiÉÄà E¢ÝAiÀiÁ ¸ÀÆ¼É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ aÃgÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀªÀgÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¹éÃPÀÈw AiÀiÁzÀ SÁ¸ÀV ¦gÁå¢ ¸ÀASÉå 97/2012. £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/2013.PÀ®A.498(J),323,448,504,506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦.PÁ¬ÄzÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦gÁå¢ ²æÃ.ªÀÄw ±ÁgÀzsÀªÀÄä UÀAqÀ ¢//gÀªÉÄñÀ¥Àà 35 ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á;-¸ÀĮۣÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÀ ¨ÉAqÀènÖ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA.10 PÉëÃvÀæ 02-09 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ F «µÀAiÀÄzÀ°è 1).AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà 45 ªÀµÀð.MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á;-dAUÀªÀÄgÀºÀnÖ.2).ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà 28 ªÀµÀð,MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á;-dAUÀªÀÄgÀºÀnÖ.3).CA§ªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà 35 ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À,,¸Á;-dAUÀªÀÄgÀºÀnÖ.vÁ:-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ D d«ÄãÀ£ÀÄß KPÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr¢Ý CzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¢£À®Æ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀiÁÝqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ ºÉzÀj ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ ªÀÄUÀ E§âgÀÄ ¸Àé®à ¢£À HgÀÄ ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¸ÀªÁV £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ ¢£ÁAPÀ:-25/12/2012.gÀAzÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ ªÀÄUÀ E§âgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ F ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV PÀÆrºÁQ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ºÁQ DgÉÆæ AiÀÄAPÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ''¯Éà ¸ÀƼÉà ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸Áj ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ D ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁr¸ÀÄ CAzÀgÀÄ £À£Àß ªÀiÁvÀÄ PÀ¼ÀÄwÛ¯Áè HgÀÄ©lÄÖ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄvÉÃPÉ §A¢¢ÝÃj FUÀ¯ÁzÀgÀÆ £Á£ÀÄ ºÉýzÀ°è ¸À» ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀÆqÀÄUÉÆð¤AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À PÀÄwÛUÉUÉ »rzÀÄ ¯Éà ¨ÉÆøÀÆr £Á£ÀÄ ºÉýzÁUÉà PÉüÀÄwÛAiÉÆà E¯Áè CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀ®Ä DgÉÆæ CA§ªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ EªÀ¼À£ÀÄß K£ÀÄ PÉüÀÄwÛj CAvÁ PÁ°¤AzÀ ¨É¤ßUÉ M¢ÝzÀÄÝ, ZÀAzÀ¥Àà£ÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ ¥ÀPÉÌUÉ MzÀÄÝ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ £ÁªÀÅ ºÉüÀzÀAvÉ PÉüÀ¢zÀÝgÉ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ¤ªÀÄä fêÀ G½¸ÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦gÁå¢ ¸ÀASÉå 486/2012. £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2013.PÀ®A.323,341,448,504,506,¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.02.2013 gÀAzÀÄ 208 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 41,300 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-02-2013


div align="justify">
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-02-2013
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀA. 02/2013 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2013 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw AiÀĪÀÄÄ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÉAPÀlgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: ¸ÉÆîzÁ§PÁ gÀªÀgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24-02-2013 gÀAzÀÄ 0730 ¦.JªÀiï. UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¢UÀA§gÀ ºÁUÀÄ 1) CAUÀzÀ vÀAzÉ gÁWÉÆèÁ ¥ÀªÁgÀ 2) ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ CAUÀzÀ ¥ÀªÁgÀ 3) ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ CAUÀzÀ ¥ÀªÁgÀ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ D£ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¢UÀA§gÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CzÉ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11 ¦.JªÀiï. UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ F ªÉÄïÁÌt¹zÀ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢UÀA§gÀ¤UÉ K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiÁr £ÁªÀÅ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ £ÁªÀÅ gÁwæ Fr vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl ¥ÀªÁgÀ FvÀ¤UÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀ°¯Áè ¢£ÁAPÀ 25-02-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¥Àæ¢Ã¥À ¥ÀªÁgÀ §»gÀÄzɸÉPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ HgÀ ªÀÄÄA¢£À ºÉÆ®zÀ°è £ÀgÀ¹AºÀ zÉêÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ºÉtªÁV ©¢ÝzÀÄÝ £ÉÆÃr w½¹zÁUÀ ºÉÆÃV ºÉt £ÉÆÃrgÀÄvÉÛÃªÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ F ªÉÄð£À d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2013 PÀ®A 279, 336 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2013 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ-OgÁzÀ gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ-OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CgÀtå E¯ÁSÉ ¨ÉÆÃgÁ¼À ºÀwÛgÀ C¥Á¢vÀ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ, 27 G// fÃ¥À ZÁ®PÀ ¸Á// vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀUÀ¼À mÁ¦£À ªÉÄÃ¯É 05 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹zÀÄÝ PÀAqÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀߣÀÄ ¤°è¹zÁUÀ mÁ¦£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ 05 d£ÀgÀÄ ¥Éưøï fÃ¥À £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ mÁ¦£À ªÉÄÃ¯É d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹zÀgÉ CªÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ«zÉ CAvÀ w½zÀÆ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
      
OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2013 PÀ®A 279, 337. L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2013 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ J.¦.JªÀiï.¹ PÁæ¸ï - §¸ï ¤¯ÁÝt gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §eÁd ±ÉÆÃgÀĪÀiï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ ¸ÀA¨Áf ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ// ªÀÄgÁoÁ G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// gÀhÄj vÁ// zÉÃUÀ®ÆgÀ (JªÀiï.J¸ï) EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ £ÀA JªÀiïJZï-26 JJZï-4853 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ mÉA¥ÀÄ £ÀA JªÀiï.JZï 24 J 3436 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®UÀqÉ ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2013 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-01-2013 gÀAzÀÄ ²æà ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ¸ÀAUÀ¥Áà zsÉÆAn ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁ: £ÉÃPÁgÀ G: PÁAiÀiÁðzÀ²ð ²æà UÀÄgÀÄ UÀAUÁzsÀgÀ §PÀÌ¥Àæ¨sÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£À PÀgÀPÀ£À½î ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ²æà UÀÄgÀÄ UÀAUÁzsÀgÀ §PÀÌ¥Àæ¨sÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°èAiÀÄ ¨É½îAiÀÄ ¯ÉÃ¥À£À zÉêÀgÀ ªÀÄÆwð, ¨É½îAiÀÄ ¯ÉÃ¥À£À ¥ÁzÀÄPÉ 2, ¨É½îAiÀÄ ¥À®èQÌ 1, EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ CAzÁdÄ C.Q 20,000/-gÀÆ. ºÀÄAr (¸ÀtÚ) CzÀgÀ°èzÀÝ CAzÁdÄ gÀÆ. 2,500/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ J®è CAzÁdÄ C.Q 22,500/-gÀÆ.£ÉÃzÀݪÀÅ PÀ¼ÀîªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ  UÀÄ£Éß £ÀA 05/2013 PÀ®A 457, 380 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è  UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÉrØ vÀAzÉ £ÁUÀgÉrØ AiÀÄ®ZÀAzï ¸Á: PÀgÀPÀ£À½î gÀªÀgÀÄ ¥ÀÄ£ÀB Cfð PÉÆlÖ ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀzÀj zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ CzsÀåPÀë£ÁVgÀĪÁUÀ ¨sÀPÁÛ¢üPÀUÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ 1) 4 PÉ.fAiÀÄ ¨É½îAiÀÄ ¥À®èQÌ, 2) 4 PÉ.fAiÀÄ ªÀÄÆwð 3) 1 PÉ.f ¥ÁzÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄѪÀjAiÀiÁV PÀ¼ÀªÀÅ DVgÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä PÉÆÃjPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2013 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 25/02/2013 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀwñÀ vÀAzÉ ªÉÊfãÁxÀ.  23 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®vÀ£À ¸Á/ ¸ÉÆãÀPÉÃgÁ EªÀgÀ CtÚ C¤Ã® FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J 39 PÉ 4036 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É DtzÀÆgÀªÁrUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÁªÀıÉÃnÖ PÀÄA¨ÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J. PÉ.J. 38 JªÀiï. 2084 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.  DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ C°èAiÉÄ ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2013 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 25-02-2013 gÀAzÀÄ. 1630 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ. UÁA¢üUÀAdzÀ°ègÀĪÀ zÉë mÉæÃrAUï PÀA¥À¤ CAUÀr ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃl J¯É dÆeÁmÁ DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ªÀiÁ»w w½zÀ PÀÆqÀ¯É ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ºÁUÀÆ  oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ 1700 UÀAmÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ©ÃzÀgÀ UÁA¢üUÀAdzÀ°ègÀĪÀ zÉë mÉæÃrAUï PÀA¥À¤ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄUÀΰUÉ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀ RƯÁè eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆæ ªÀiÁzÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ÆègÀÄ ¸Á/ ©ÃzÀgÀ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÀÄA¥ÁàV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃ¥À dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ. ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ  1715 UÀAmÉUÉ zÁ½ £Àqɹ 6 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ J®ègÀ ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ gÀÆ. 4180=00 ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2013 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹  :-
¢£ÁAPÀ 25/02/2013 gÀAzÀÄ JA.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨sÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥sÀAiÀiÁd vÀAzÉ ªÀĺɧƧ¸Á§ ¸Á: UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 25/02/2013 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ £ÀªÀÄä mÉA¥ÀÄzÀ°è ºÀ¹ªÉÄt¹£ÀPÁ¬ÄAiÀÄ ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ mÁmÁ J.¹.E £ÀA: PÉ.J32 © 3906 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ  ±ÀªÀıÉƢݣÀ ¸Á: UÀÄ®§UÁð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ªÁlgï ¦ü¯ÁÖgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¥À°ÖªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ±ÀªÀıÉÆâݣÀ EvÀ¤UÉ ¸ÉÆÃAlPÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2013 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹  :-

¢£ÁAPÀ: 25/02/2013 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®Qëöä  UÀAqÀ ²ªÀgÁd ªÀqÀØgÀ  ªÀAiÀĸÀÄì : 45 ªÀµÀð ªÀÄ£É PÉ®¸À ¹AzÀ§AzÀV  vÁ:: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ²ªÀgÁd EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¹AzÀ§AzÀV ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ©üêÀÄuÁÚ gÀªÀgÀ ºÉÆmÉ® JzÀÄgÀÄUÀqÉ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ©æd ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÉ CAzÀgÉ, ©.J¸ï.J¸ï.PÉ ¥sÁåPÀÖj PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ UÀt¥ÀgÁªÀ ºÀvÀ¨Á ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J. 32 « 5523 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á; PÀ®ªÁr vÁ: ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw  ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ PÀtÂÚ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2013 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2013 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JAJ¯ï¹ EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¯Á®¥Áà §¸ÀUÉÆAqÁ ªÀAiÀÄ 46 ªÀµÀð   eÁw PÀÄgÀ§ÄgÀ G// MPÀÌ®ÄvÀ£À  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-38/JZï-4252 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// SÁ±ÉA¥ÉÆgÀ (¦)gÀªÀgÀ ªÉÆ. ¸ÉÊ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ lªÀiÁmÁ vÀgÀ®Ä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆV §gÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÄ JzÀÄj£ÀAzÀ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/eÉ-301 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀÆqÀ, E§âgÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgï ªÀÄ£ÁßKSÉý gÉÆÃr£À CªÀÄÈvÀgÁªÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ  MªÀÄä¯Éà ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ªÉÆ. ¸ÉÊ. ZÁ®PÀjUÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2013 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/02/2013 gÀAzÀÄ 19:45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CªÀÄÈvÀ @ CA¨Áf vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 49 ªÀµÀð ¸Á: qÁ: CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆqÀ zÁlĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ38/3678 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÉÃSï gÀ»ÃªÀÄvÀ vÀAzÉ ±À©âÃgÀ CºÀäzÀ ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqɹzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ°è, ªÀÄÆVUÉ, §®PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀ¨sÀÄdPÉÌ, JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ, JqÀ PÁ°£À ºÉ©âgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ £ÀAvÀgÀ CzÉà CmÉÆÃzÀ°è D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


:: ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ::
5 ಜನ ದರೋಡೆಕೋರರ ಬಂಧನ. ಬಂಧಿತರಿಂದ ನಗದು ಹಣ 2.41 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು, 2 ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಗಳು  ಹಾಗು ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರ ಜಪ್ತಿ.
ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ವೃತ್ತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಸರಹದ್ದಿನ ಭಾಗ್ಯನಗರ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಮಾಲಿಕರು ದಿನಾಂಕ:23-02-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-00  ಗಂಟೆಗೆ ವೇಳೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ದರೋಡೆಕೋರರು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಮಾಲಿಕರಿಗೆ ಹೆದರಿಸಿ ಲಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಚ್ಚುನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಇತರೆ ಕಡೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಅವರಿಂದ 2.41 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎನ್. ಸತೀಶಕುಮಾರ್. ಐ.ಪಿ.ಎಸ್.. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ ತಳಕೇರಿ ಅಪರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಹಾಗು ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಾ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ,ಎಸ್.ಅಸ್ಲಾಂಬಾಷ ಪ್ರಭಾರಿ ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಎಂ.ಬಿ ನಗರ ವೃತ್ತ ಶ್ರೀಮಂತ ಇಲ್ಲಾಳ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ಠಾಣೆ, ಗೋಪಾಲ ರಾಠೋಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐಪ್ರದೀಪ.ಎಸ್.ಭಿಸೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಅ.ವಿ)ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಎಸ್. ಚಾಮನೂರ (ಅ.ವಿ) ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ವೇದರತ್ನಂವೀರಶೆಟ್ಟಿರವೀಂದ್ರಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿಸಂಜೀವಕುಮಾರಶಾಮಪ್ರಸಾದ ಕುಲಕರ್ಣಿ,ಪ್ರಭಾಕರಮನೋಹರಅಜರೋದ್ದಿನಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪಮಲ್ಲಿನಾಥಯಲ್ಲಪ್ಪಾದೇವಪ್ಪ, ಶ್ರೀಶೈಲ, ಬಸವರಾಜ, ಪ್ರಕಾಶಗುರುಶರಣ,ಶಿವಪ್ಪ ಕಮಾಂಡೋ ಹಾಗು ಅಶೋಕ ರವರ ತಂಡವು ದರೋಡೆಕೋರರಾದ 1) ಸಿದ್ದು ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾವಪ್ಪಾ  ಆನೂರ ವಯಾ||22, ಜಾತಿಃಲಿಂಗಾಯತ ಉಃ ಶಿವಂ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ|| ಸರ್ವೋದಯ ನಗರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಹಾಸ್ಟಲ್ ಹತ್ತಿರ ಶಹಾಬಾದ ರೋಡ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ. 2) ಜಗದೀಶ ತಂದೆ ಅಮೃತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ವಯಾ|| 20,ಜಾತಿಃ ಕುರುಬ ಉಃಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಐ.ಟಿ.ಐ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೀಷಿಯನರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಃ ಕೃಷ್ಣಾ ಕಾಲೋನಿ ರಾಣೇಶ ಪೀರ್ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ಆಳಂದ ರೋಡ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ. 3) ಸುಭಾಶ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ವಯಾ||25, ಜಾತಿಃ ಕುರುಬ ಉಃ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ಸಿನ ಕ್ಲೀನರ್ ಕುಸನೂರ ರೋಡ್ ಸಾಃವಸಂತ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ ರಾಜಾಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ. 4) ಭೀಮ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ್ ಪೂಜಾರಿ ವಯಾ|| 18 ಉಃ ಸ್ಯಾಮ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ 2 ನೇ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಆಫೀಸ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸಾಃ ಕ್ಯೂನಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬಡೆಪೂರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ. ಮತ್ತು 5) ಶಿವಶರಣ ತಂದೆ ವೀರಣ್ಣಾ ಪೊದ್ದಾರ ವಯಾ||18 ಜಾತಿಃ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಉಃಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ ಪಿ.ಯು.ಸಿ 2 ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸೇಡಂ ರೋಡ್ ಸಾಃ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರಶಾಂತ ನಗರ (ಎ) ರಾಜಾಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಚಾರಿಸಲು ಈ ದರೋಡೆಕೋರರ ಪೈಕಿ ಸಿದ್ದು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಎನ್ನುವವನು ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದುದಿನನಿತ್ಯದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣವನ್ನು ಮಾಲಿಕರಾದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನರೆಡ್ಡಿ ಇವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಸಮಯವನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾ ಮೇಲ್ಕಂಡವರನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ದರೋಡೆಕೊರರ ಗುಂಪನ್ನು ರಚಿಸಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ನಗದು ಹಣ 2,41,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ 01 ಮಚ್ಚು ಹಾಗು 02  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳನ್ನು ಅಃಕಿಃ50,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 2,91,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳನೇದ್ದುವುಗಳು ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  
       ಐದು (5) ಜನ ದರೋಡೆಕೋರರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎನ್. ಸತೀಷಕುಮಾರ  ಐ.ಪಿ.ಎಸ್,. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 

Monday, February 25, 2013

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ:
ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ನನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯವರು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಹೋದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ  ನಾನೋಬ್ಬಳೆ  ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಹೋದರ ಮಾವನ ಮಗನಾದ ಶಿವಲಿಂಗ ತಂದೆ ದೇವಂದ್ರಪ್ಪ ಜುಮ್ಮಾನೋರ ಸಾ|| ಧೋಟಿಕೋಳ ಇತನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ (ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ) ಎರಡು (2) ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಜಬರ ದಸ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಷಯ ನನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಬೈಯ್ಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಯಾರ ಹತ್ತಿರವು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದಿನಾಂಕ:15-02-2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನೋಬ್ಬಳೇ  ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶಿವಲಿಂಗ ಇತನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ ನನಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂದರು ಜಬರ ದಸ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿದನು. ದಿನಾಂಕ:23.02.2013 ರಂದು ಬೆಳೆಗ್ಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಂತಿಯಾಗುತ್ತಿರುವದರಿಂದ ನನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದಾಗ ವೈಧ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ಗುರು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ದೂರು ಕೊಡಲು ತಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನೊಂದ ಯುವತಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ:32/2013 ಕಲಂ,448,376 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಚೌಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:25.02.2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12;50 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ  ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ 9,50,000=00 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರಾಫ ಬಜಾರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ  ಸುಜಕಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಡಿಕ್ಕಿಯೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಸರಾಫ ಬಜಾರದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ ಮರಳಿ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿಯೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಹಣ ಇರಲ್ಲಿಲ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಸುಜಕಿ ಎಕ್ಸಸ ಡಿಕ್ಕಿಯೊಳಗಿನ 9 ಲಕ್ಷ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರ ಜೋತೆಗಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಚೆಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಗಳು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ರೇವಪ್ಪಾ ಏರಿ ವಯಾ||45 ಉ|| ದಾಲ್ ಮಿಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಸಾ|| ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:52/2013 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¦AiÀiÁð¢ GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ C£ÀAvÀ¥Àà 40 ªÀµÀð. ªÁå¥ÀgÀ ¸Á||ªÀĹÌ. FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-11-12 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß mÁæ° £ÀA§gÀ PÉ.J 36/n.© 8729 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀĹÌAiÀÄ J.¦.JªÀiï.¹ JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀuÉñÀ ªÁlgï ¸À«ð¸ï ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹zÀÄÝ, ªÀÄgÀÄ¢£À ¢£ÁAPÀ 02-11-12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmÉUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è mÁæ° EgÀ°®è. ¢£ÁAPÀ 01-11-12 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 02-11-12 gÀ ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÁV UÀtQPÀÈvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 27/13 PÀ®A 379 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

 EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

 ¦üAiÀiÁð¢ UËgÀªÀÄä @ ªÀÄzsÀĪÀÄw UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï, ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À , ¸Á: ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀÄAmÉÆÃf, ªÀAiÀiÁ: 41 ªÀµÀð, G: G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃeï CA¨ÁªÀÄoÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.  ¸Á: QA¢V PÁåA¥À vÁ: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÉÆA¢UÉ 2010 gÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄÄ DvÀ£À eÉÆvÉUÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DvÀ¤AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸ÉUÉ M¼ÀUÁV ºÉÆgÀ ºÁQzÀÝjAzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¸ÉÃj fêÀ£ÁA±ÀPÉÌ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:02-02-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRå zÁégÀzÀ°è DvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-36 J£ï-2207 £ÉÃzÀÝjAzÀ lPÀÌgï PÉÆqÀ®Ä §A¢zÀÝ®èzÉ , ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ fêÀ£ÁA±À PÉÃ¸ï ªÁ¥À¸ï vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛAiÀiÁ E¯Áè CAvÁ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr , ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀASÉå 89/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2013 PÀ®A: 323, 355, 504, 506, L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_ 

¢:24/02/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ CºÀäzÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸Á¨ï,48ªÀµÀð,ªÀÄĹèA ¸Á:ªÀÄ®zÀPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ªÀÄ®zÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DqÀÄ PÁAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄ£Áß©Ã FPÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ EzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ §§Æè FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ £ÉÆÃr K£À¥Àà ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä 2 JPÀgÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß AiÀiÁPÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr¢Ý CAvÁ PÉüÀ®Ä ¤£ÀUÉ DmÉÆà PÉÆr¸ÀÄvÉÛÃ£É zÀÄrzÀÄ w£ÀÄß CAvÁ ºÉüÀ®Ä DUÀ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄ£Áß©Ã ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAr¢Ýà ¤£ÀUÉ £ÁaPÉ §gÀĪÀ¢®è K£À¯ÉÆà CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¤Ã£ÀÄ gÀAUÀ¥Àà£À PÀÆqÀ E¢Ýà CzÀPÉÌ ©n֤à CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ, ¹nÖUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆrè¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ vÁ£ÀÄ PÉÊ CqÀØ vÀgÀ®Ä vÀ£Àß §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2013 PÀ®A: 324,504,506, L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 25-2-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¸ÀUÀªÀÄPÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ CUÀ¸É ºÀwÛgÀ 01)  ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà CUÀ¸ÀgÀ02) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà CUÀ¸ÀgÀ03) ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà CUÀ¸ÀgÀ04) ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄ¥Àà CUÀ¸ÀgÀ J¯ÁègÀÄ ¸Á: ¸ÀUÀªÀÄPÀÄAmÁ. gÀªÀgÀÄ PÀÆr ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢²æà ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð eÁw CUÀ¸ÀgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀUÀªÀÄPÀÄAmÁ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:SÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 323 324 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢:24/02/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ªÀÄ£Áß©Ã UÀAqÀ CºÀäzÀ ºÀĸÉãï,40 ªÀµÀð,eÁ:ªÀÄĹèA,¸Á:ªÀÄ®zÀPÀ¯ï. FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ®zÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°èAiÀÄ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DqÀÄ PÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ CºÀäzÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸Á¨ï,48 ªÀµÀð,ªÀÄĹèA ¸Á:ªÀÄ®zÀPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ JPÀgÉ d«ÄãÀÄ AiÀiÁPÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr¢ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CzÀÄ £À¤ßµÀÖ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr¢Ýä ¤Ã£ÁågÀÄ PÉüÀ®Ä ¨ÉÆøÀÄr CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ßUÉ, ¥ÀPÀÌUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà vÀ£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2013 PÀ®A: 324,504,506,498(J) L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:-24/02/2013. gÀAzÀÄ 11-30 UÀAmÉUÉ ²æäªÁ¸À PÁåA¥ï£À 1). ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà @ ºÀ£ÀĪÀÄvÀ vÀAzÉ CAiÀiÁå¼À¥Àà CrØ 2) «ÃgÉñÀ vÀAzÉ CAiÀiÁå¼À¥Àà CrØ 3) CAiÀiÁå¼À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ CrØ J®ègÀÆ eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ²æäªÁ¸À PÁåA¥ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ÀĸÉãÀ¥Àà vÁ¬Ä PÉÆÃgÀªÀÄä 36 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ²æäªÁ¸ï PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ °ÃfUÉ ªÀiÁrzÀ £É®Äè UÀzÉÝUÉ EAzÀÄ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀÄîªÀ ªÀAvÀÄ EzÀÝ PÁgÀt PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß ©lÄÖPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ F ¢ªÀ¸À £ÀªÀÄäzÀÄ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀÄîªÀ ªÀAvÀÄ EzÉ £ÁªÀÅ ©lÄÖPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¯É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀßzÀÄ ºÉZÁÑVzÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤Az£ÉUÉÆý¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2013 PÀÀ®A.504,323,324,506,355 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 3(1) (10) K¸ï.¹/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ 1989 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀ£À zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ: 24.02.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.20 UÀAmÉUÉ zÉêÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ PÀȵÁÚ ©æÃeï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ºÀ£ÀªÀÄAvÀ.2]dAUÉè¥Àà 3] §¸Àì¥Àà EªÀgÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV DAzsÀæ¢AzÀ  03 ¨Ál°UÀ¼À°è ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀ®Ä vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄðAzÀ J.J¸ï.L(PÉ) ¥ÀAZÀgÁzÀ §¸Àì¥Àà ºÀvÀÄÛ ºÀgÀ¼À¥Àà ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹ 496.463 gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃV DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ°èzÀÝ 30 °Ãlgï ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥ÀrPÉÆAqÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 23/2013 PÀ®A 32.34.PÉ.E AiÀiÁåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 273.284 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 24.02.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 3.30 UÀAmÉUÉ zÉêÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ©ÃgÀ¥Àà UÀÄr ºÀwÛgÀ ¯Éçgï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1]ªÀÄj°AUÀ 2]gÁdÄ EªÀgÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV DAzsÀæ¢AzÀ 20 °Ãlgï ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀ®Ä vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄðAzÀ J.J¸ï.L(©) ¥ÀAZÀgÁzÀ ºÀgÀ¼À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ §¸Àì¥Àà ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹ 496.475.163 gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃV DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ°èzÀÝ 20 °Ãlgï ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥ÀrPÉÆAqÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 22/2013 PÀ®A 32.34.PÉ.E AiÀiÁåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 273.284 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.02.2013 gÀAzÀÄ 131 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-02-2013
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-02-2013

 
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA. 44/13 PÀ®A 143 147 494 498 (J) 504 506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 ªÀgÀzÀQëÃuÉ ¤±ÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ :-

 ¢£ÁAPÀ : 25/02/2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ qÁ : C¥ÀuÁð UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ CuÉÚ¥Àà£ÀªÀgï ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ G : ªÉÊzsÀå ªÀÈwÛ ¸Á: ¨sÁ°Ì  zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 11/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ©ÃzÀgÀ ²ªÀ £ÀUÀgÀzÀ qÁ : ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ CuÉÚ¥Àà£ÀªÀgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ ¸Á¬Ä ¥ÀĵÁàAd°AiÀÄ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ 5 ®PÀë 50 ¸Á«gï gÀÆ ºÁUÀÄ 5 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ 25 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä §mÉÖUÁV ºÀt ¨ÉÃrPÉ EnÖzÀÝgÀÄ CzÀgÀAvÉ CªÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ªÀÄÄAZÉ ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV £ÀªÀÄä vÀAzÉ ºÁUÀÄ ¤²ÑÃvÁxÀð ªÀiÁrzÀ ²æà ªÉÊf£ÁxÀ qÉÆÃtUÁ¥ÀÄgÉ ªÀÄÄ : PÉƼÁgÀ (©) gÀªÀgÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ ²ªÀ £ÀUÀgÀzÀ°è  CªÀgÀ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è  ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¨ÉÃrPÉ EnÖzÀÝ  5 ®PÀë 50 ¸Á«gï gÀÆ ºÁUÀÄ 5 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ 25 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä §mÉÖUÁV ºÀt  ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ . FzÁzÀgÀÄ PÀÆqÁ ¸Àé®à ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ ±ÉÆèsÁ, ªÀiÁªÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁAUÀå®åzÀ ºÀt PÉÆqÀÄ JAzÀÄ QgÀPÀļÀPÉÆnÖzÀÝPÉÌ  vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 4500/- gÀÆ¥Á¬Ä vÀAzÀÄ PÉÆnÖgÀÄvÉÛ£É ºÁUÀÄ CvÉÛ ªÀiÁªÀ UÀAqÀ ºÁUÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À ¹zÁæªÉÄñÀégÀ ªÀÄvÉÛ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ ¨ÁQ EzÀÝ 50 ¸Á«gÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ ºÁUÀÄ ¤ªÀÄä vÀAzÉ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ MAzÀÄ ¥Áèl PÉÆqÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ PÉÆnÖ¯Áè ºÁUÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÉuÉÚ C®è £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÀzÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉ E®è ¤£ÀUÉ (Lax lower   oesophageal sphincter, Duodena  gastric reflux )  JA§ zÉÆqÀØ gÉÆÃUÀ EzÉ ¤£Àß £ÀqÀvÉ ¸ÀjAiÀiÁV®è JAzÀÄ ¸ÀļÀÄî C¥ÁzÀ£É ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀPÀļÀ ¤Ãr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ : 03/02/2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ CuÉÚ¥Àà£ÀªÀgÀ FvÀ£ÀÄ alUÀÄ¥Àà gÁA¥ÀÄgï gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀzÀ°è ¨ÉüÀPÉgÁ UÁæªÀÄzÀ gÁt vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd £ÁgÁAiÀÄt ¥ÉÃl JA§ ºÀÄqÀVAiÉÆA¢UÉ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj gÁt vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÁUÀÄ ¸ÀA§A¢ü PÀAmÉ¥Áà ¸ÁªÀ¼ÀV ¸Á : CtzÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀAvÉÆõÀ£À ºÉAqÀw JAzÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ PÀÆqÁ ¸ÀAvÉÆõÀ FvÀ¤UÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁtÂAiÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/13 PÀ®A 318 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-02-2013 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀºÀzï CºÀäzï vÀAzÉ C¸ÀgÉÆâݣï gÀªÀgÀÄ PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉƤAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ²ªÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ £Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ²±ÀĪÀ£ÀÄß £Á¬Ä w£ÀäßwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä 2-3 ¢ªÀ¸ÀzÀ ªÀÄUÀÄ EzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄUÀÄ«£À PÁ°¤AzÀ »rzÀÄ ¥ÀÆwð ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÀgÀUÉ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ wA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À ªÀÄÄAUÉÊ ¸ÀºÀ wA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ªÀÄUÀªÀÅ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ªÀÄzsÀåzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉjUÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄUÀÄ«£À AiÉÆÃUÀ PÉëêÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀzÀPÉÌ DUÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ CxÀªÁ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ ¢AzÀ ªÀÄUÀÄ d¤¹zÀPÉÌ vÀ£Àß ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß PÉ.ºÀZï.© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ºÀwÛgÀ £Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ©¸ÁrzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
   

§.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 28/2013 PÀ®A 447, 323, 341, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹  :-  
¢£ÁAPÀ 24/02/2013 gÀAzÀÄ 09:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉƺÀäzÀ E°AiÀiÁ¸À vÀAzÉ C§ÄÝ® PÀjêÀÄ ±ÉÃPï, ¸Á: SÁ¢æ ZËPÀ D¼ÀAzÀ gÉÆÃqÀ UÀÄ®âUÁð gÀªÀgÀÄ RÄzÁÝV oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV PÉÆlÖ °RvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10/02/2013 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ü ºÉÊzÀgÀC° vÀAzÉ £À¹ÃgÉƢݣÀ §qÀÆgÉ ¸Á-D®UÀÆqÀ ªÀÄvÀÄÛ C§ÄÝ® CfÃd vÀAzÉ ªÀÄPÀ§Æ®¸Á§ ±ÉÃPï ¸Á-ªÀÄAoÁ¼À gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ºÉÆ® £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §gÉÆt CAvÀ ºÉý eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è PÀĽwzÁÝUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3 UÀAmÉUÉ 1) C¸ÀèA vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ §¹ÃgÀ ºÀÄAqÉPÁgÀ ¸Á-«ÄdUÀÄj UÀÄ®âUÁð 2) ±ÉÃPï dÁ¥sÀgÀ ºÀĸÉìãÀ vÀAzÉ ±ÉÃPï ªÉƺÀäzÀ ºÀĸÉìãÀ ¸Á-©¯Á¯Á¨ÁzÀ UÀÄ®âUÁð ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ MAzÀÄ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-32/JA-7888 £ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀªÀgÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C¸ÀèA ºÀÄAqÉPÀgÀ §AzÀªÀ£É CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ K vÉÃgÁ SÉÃvÀ ªÉÄÃgÉ £ÁªÀÄ ¥ÀgÀ PÀgÀ zÉÃgÉ CAvÀ CAzÀ£ÀÄ, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £Á£ÀÄ AiÀiÁPÉ ªÀiÁr PÉÆqÀ° CAvÀ CA¢zÀPÉÌ C¸ÀèA ºÀÄAqÉPÀgÀ, eÁ¥sÀgÀ ºÀĸÉìãÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À eÉÆvÉ §AzÀ E¤ß§âgÀÆ £À£ÀUÉ PÁj£À°è PÀÆr¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ  C¸ÀèA ºÀÄAqÉPÁgÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, eÁ¥sÀgÀ ºÀĸÉìãÀ£À, C¸ÀèA£À eÉÆvÉAiÀÄ°è §AzÀ E¤ß§âgÀÆ £À£ÀUÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, ¨É£Àß°è MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/13 PÀ®A 498 (J), 304 (J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2013 gÀAzÀÄ 12:45 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ®°vÁ UÀAqÀ ªÉÆúÀ£À eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw ®A¨Át G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á-¸ÉêÁ£ÀUÀgÀ vÁAqÁ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À vÁ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ºÉý §gɬĹzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ   ¢£ÁAPÀ 24-02-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 ¦.JA. UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ UÀAqÀ ªÉÆúÀ£À eÁzsÀªÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÃzÀj¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß  DUÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ CAzÀgÉ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÁAiÀÄ¯ï ªÀAiÀÄ 6 ªÀµÀð ºÁUÀÄ CA§gÀ£ÁxÀ ªÀAiÀÄ 2 ªÀµÀð EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ vÀUÀqÀzÀ ªÉÄÃ¯É Kj aÃgÁqÀÄvÁ PÀÄtÂAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄß  PÀÄqÀ¯É ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ºÉzÀj vÀ£Àß ªÀÄUÀ CA§gÀ£ÁxÀ EvÀ¤UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ vÀUÀqÀzÀ ªÉÄÃ¯É KPÉ PÀÄtÂAiÀÄÄwÛ¢Ý ? C£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è MAzÀÄ vÀUÀqÁ dgÀÄV vÀUÀqÀzÀ  ªÉÄðzÀÝ MAzÀÄ PÀ®Äè ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀAiÀÄ¯ï ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ , PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ vÀUÀqÀzÀ eÉÆvÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ PÀÆqÁ PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ .  ¦ügÁå¢üAiÀÄÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ GªÀÄUÁðPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV , C°èAzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 25-02-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÁAiÀįï EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É . CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀîî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/13 PÀ®A PÀ®A 279,337, 338. L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 24/02/2013 gÀAzÀÄ 17:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ±À²PÀ¯Á vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ºÀ¼Éî ¸Á: UÉÆÃgÀ£À½îgÀªÀgÀÄ  ©ÃzÀgÀ ¹.JªÀÄ.¹ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÀ UÀȺÀ ¥ÀæªÉñÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ, ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀªÀgÁzÀ zsÀ£ÀgÁd EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ38eÉ4295 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¹zÀÝ°AUÀ 5 ªÀµÀð, ªÀÄ°èPÁdÄð£À 3 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁ£ÀAzÀ ºÁUÀÆ ªÀĺÁ£ÀAzÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀ±ÁAvÀ J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¹.JªÀÄ.¹. PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ UÉÆgÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUï. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀÄA¥Á jAUï gÉÆÃqÀ UÉÆgÀ£À½î PÁæ¸À jAUï gÉÆÃqÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è  EgÀĪÀ ¥ÉmÉÆæî §APÀ ¸À«ÄÃ¥À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¨ÉæÃPÀ MªÉÄäÃ¯É »ÃrzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¥À°Ö ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̽ÃUÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁ£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁ£ÀAzÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÉÆArggÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 40/2013 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 L.JA.« DPÀÖ  :-
¢£ÁAPÀ 24/02/2013 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-§AUÁè  gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁf JA.J¯ï.J. RĨÁ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ dA¥À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä MAzÀÄ C¦à CmÉÆ £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj C¦à CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß C¦à CmÉƪÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ «Äw PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉ ºÁUÉà dA¥À ªÉÄðAzÀ ªÉÃUÀªÁV ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ C¥ÉàAiÀÄ°è PÀĽwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ©zÀÝgÀÄ ¸ÀzÀj CmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ CmÉƪÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉà CmÉÆ ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¤UÉ  JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PÉüÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ, JgÀqÀÄ ¨sÀÄdUÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 41/2013 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 L.JA.« DPÀÖ  :-
¢£ÁAPÀ 24/02/2013 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-§AUÁè  gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÉ ªÀiÁºÁzÉë gÀªÀgÀ D±ÀæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¸Áé«Ä ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 56/ E- 2739 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ PÀqÉUÉ fÃ¥À £ÀA JA.ºÉZï 23, E-1472 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.       

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/13 PÀ®A PÀ®A 279,337. L.¦.¹.eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« JPÀÖ  :-
¢£ÁAPÀ 25/02/2013 gÀAzÀÄ 8:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UËvÀªÀÄ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¹AzÉ 19 ªÀµÀð ¸Á|| £ÁªÀÄzÁ¨ÁzÀ  gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÀ¼É §¸À ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ DmÉÆÃjPÁë £ÀA PÉJ38/3271 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À  UÉüÉAiÀÄ ºÁUÀÆ PÉ® ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÁzÀ E¨Áæ»ÃA, ªÀĺÉÃ¥sÀÆd J®ègÀÆ ¸ÉÃj DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÀUÉ §gÀÄwgÀĪÁUÀ, DmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ r.¹.¹. ¨ÁåAPÀ ¸À«ÄÃ¥À §AzÀÄ rªÉÊqÀgï  UÁå¥À ºÀwÛgÀ DmÉÆÃzÀ ¨ÉæÃPÀ MªÉÄäÃ¯É »rzÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ E¨Áæ»A, ªÀĺÉÃ¥sÀÆd EªÀjUÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ DmÉÆÃZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  10:45 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.