Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, September 30, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-09-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 30-09-2010
alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/10 PÀ®A 333,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/09/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ ¥Ánïï dĤAiÀÄgï EAf¤AiÀÄgï n.JªÀiï.¹. alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ CUÀ°PÀgÀt PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ¢AzÀ ¸ÀgÀzÁgÀ ZËPÀ ªÀgÉV£À gÀ¸ÉÛ Cw PÀæªÀÄ ªÀiÁrzÀªÀgÀ PÀlÖqÀ vÉgÀªÀÅUÉƽ¸À®Ä gÉêÀt¥Áà ºÀÆUÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 1:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÉêÀt¥Áà ºÀÆUÁgÀ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà ºÀÆUÁgÀ gÀªÀgÀÄ K EAf¤AiÀÄgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É PÀlÖqÀ ºÉÃUÉ vÉgÀªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÀ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Àlð »rzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ wêÀæ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 29/09/2010 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ PÀgÀPÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ ®QëöäPÁAvÀ PÀÄ®PÀtÂð EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 01 £ÉÃzÀgÀ°èAiÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è FeÁqÀ®Ä ÁdPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ eÉÆvÉ 15-20 ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è FeÁqÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV 0830 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ±ÀªÀªÀÅ ¥ÁvÁ¼À UÀrØ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨Á«¬ÄAzÀ vÀUÉAiÀįÁ¬ÄvÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/10 PÀ®A 143, 147, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 29-09-2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ eÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¸ÉÆÃgÀ½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 17-08-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀîUÉ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£À£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Áà E§âgÀÄ ªÀqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¹zÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ w½¹zÉãÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀgÉ wAUÀ¼À »AzÉ £Á£ÀÄ ªÀÄÄPÀæªÀÄ EvÀ¤UÉ PÀgÉÃzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ JPÉ ºÉÆqÉ¢¢Ý CAvÁ PÉýzÁUÀ ªÀÄÄPÀæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ CªÀ£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°èzÀÝ d£ÀgÁzÀ ºÀQêÀÄ, ¦ügÉÆÃeï, ªÀfÃgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀgÀzÁgÀ EªÀgÉîègÀÆ ºÉÆqɬÄj ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̽UÉ fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀ¨ÉÃqÀj CAvÁ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ F WÀl£ÉAiÀÄÄ C¯Éè EzÀÝ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÉÄÃvÉæ ºÁUÀÆ ¸ÀAvÉƵÀ vÀAzÉ ªÉÊeÉÃ¥Áà ®PÁÌ ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ £ÉÆÃr dUÀ¼À ©Ãr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/10 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 29/09/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1745 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ ¨Á®ªÀiÁä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqɬÄAzÀ M§â LZÀgÀ mÉA¥ÉÆà £ÀA. J¦-09 ªÁ¬Ä-5549 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÀÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁPÀzÀjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ DAiÀiÁ vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢¬ÄAzÀ §mÉÖ vÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÁßSÉýî PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ²æêÀÄw a£ÀߪÀiÁä UÀAqÀ ©üêÀÄuÁÚ qÀƪÀÄPÀwÛ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁw Qæ±ÀÑ£À ¸ÁB ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀ¼À ªÉÄÃ¯É mÉA¥ÉÆà ¥À°Ö ªÀiÁr ©¢ÝzÀjAzÀ a£ÀߪÀÄ EªÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. DgÉÆæ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/10 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29-09-2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¹¦L £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ WÀnÖ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ¹PÀ̪ÉÄÃgÉUÉ M§âªÀåQÛ PÀĸÀĪÀÄUÀ°èAiÀÄ°è d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹¦L gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ PÀĸÀĪÀÄUÀ°èUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁUÀ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä PÀĸÀĪÀÄUÀ°èAiÀÄ°è gÀ²ÃzÀ«ÄAiÀiÁå gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EzÀÝ ¥Á£ÀqÀ¨Áâ JzÀÄgÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±À¦üAiÉÆâݣï vÀAzÉ ±ÀªÀĸÉÆÃ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 2-3-69, PÀĸÀĪÀÄUÀ°è ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É 1430 UÀAmÉUÉ zÁ½ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ MlÄÖ gÀÆ. 1,760/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ©½ ºÁ¼ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉzÀ 4 ªÀÄlPÁ aÃn¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á®¥É£À d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÄ DgÉÆævÀjUÉ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆæ ºÁUÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®zÉÆA¢UÉ 1545 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/10 PÀ®A 143, 147, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 29/09/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀªÀÄäuÁÚ zÉÆqÀتÀĤ ¸Á// PÉÆqÀA§® gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22/09/2010 gÀAzÀÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zsÀ£À¥Àw vÀAzÉ vÀªÀÄäuÁÚ CªÀ£À ºÉAqÀw ¥ÀÄvÀ¼ÀªÀiÁä ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¥ÀÄmïgÁd, ªÀĸÉÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAVÃvÁ gÀªÀgÉ®ègÀÆ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ zÁj vÀgÀÄ© CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CzÀ®èzÉ vÀ£Àß vÁ¬Ä ºÁUÀÆ ¸ÀºÉÆÃzÀjAiÀÄjUÀÆ ¸ÀºÀ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/10 PÀ®A 448, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/09/2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÉêÀt¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà ºÀÆUÁgÀ ¸Á// £ÀUÀgÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÁqÀð £ÀA 4 gÀ°è ªÀÄ£É £ÀA 4-39 DVgÀÄvÀÛzÉ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ alUÀÄ¥Áà ªÀÄÄSÁå¢üPÁj ±ÀA¨sÀÆ°AUÀ zÉøÁ¬Ä ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ E£Àì¥ÉPÀÖgï D£ÀAzÀ¥Áà, eÉ.E. «£ÁAiÀÄPÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀÄ eÉ.¹.¦. vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É PÉqÀĪÀ®Ä ZÁ®£É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ vÁ£ÀÄ vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ vÀ£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §A¢gÀÄvÁÛgÉ EvÁå¢ CAvÀ °TvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/10 PÀ®A 333, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/09/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ ¥Ánïï dĤAiÀÄgï EAf¤AiÀÄgï n.JªÀiï.¹. alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ CUÀ°PÀgÀt PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ¢AzÀ ¸ÀgÀzÁgÀ ZËPÀ ªÀgÉV£À gÀ¸ÉÛ Cw PÀæªÀÄ ªÀiÁrzÀªÀgÀ PÀlÖqÀ vÉgÀªÀÅUÉƽ¸À®Ä gÉêÀt¥Áà ºÀÆUÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 1:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÉêÀt¥Áà ºÀÆUÁgÀ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà ºÀÆUÁgÀ gÀªÀgÀÄ K EAf¤AiÀÄgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É PÀlÖqÀ ºÉÃUÉ vÉgÀªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÀ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Àlð »rzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ wêÀæ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/10 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ; 29-09-10 gÀAzÀÄ 1720 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÀªÀÄ®ªÀiÁä UÀAqÀ ¯ÉÃl PÀȵÀÚ¥Áà PÀªÀ¯ÉÃgÀ ¸Á: £ÀgÀUÀgÀ ªÉƺÀ¯Áè ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 29-09-2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §mÉÖ MUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£À ªÀÄUÀ ZÉAzÀæPÁAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁrUÉzÁgÀgÀ ¨ÁrUÉ ºÀt ¤ÃqÀĪÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ°AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, §rUɬÄAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 273/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29/09/10 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ MAzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì £ÀA KA-32/F-1015 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ UÀÄ®âUÁð¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è vÀAzÀÄ ¸ÁÖAqÀUÉ vÀAzÀÄ ºÀaÑzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §¸Àì¤AzÀ PÀAqÀPÀÖgÀ ºÁUÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ PÉüÀV½zÀÄ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj §¹ì£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ¤®ðPÀëöå¢AzÀ MªÀÄä¯Éà »AzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸Àì ¤¯ÁÝt PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ ¦ügÁå¢ ²æà vÁeÉÆâݣï vÀAzÉ ±ÀªÀıÉÆâݣï ZÁ®ªÁ¯É ªÀ-28ªÀµÀð G-MPÀ̮ģÀ ¸Á-PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EªÀgÀ vÁ¬Ä ªÀĪÀÄįÁ©Ã EvÀ½UÉ rQ̪ÀiÁrzÀjAzÀ §® ªÉÆüÀPÁ® ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/10 PÀ®A 147, 148, 448, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 28/09/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ EAzÀĪÀÄw UÀAqÀ «dAiÀÄPÀƪÀiÁgÀ ¸Á/ PÀnÖvÀÄUÁªÀ EªÀjUÉ CgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á/ PÀnÖvÀÄUÁªÀ EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/10 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/09/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ vÉÃdªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á/ PÀnÖvÀÄUÁªÀ EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁr §gÀĪÁUÀ CgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ EAzÀĪÀÄw UÀAqÀ «dAiÀÄPÀƪÀiÁgÀ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á/ PÀnÖvÀÄUÁªÀ EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÄ ¸ÉÃj ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦AiÀiÁð¢vÀ½ÃUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀiªÁV zÁj vÉqÉzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀÆQzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ CªÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/10 PÀ®A 504, 506, L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 28/09/10 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw vÀļÀ¸ÉªÀiÁä UÀAqÀ ªÀÄjAiÉÄ¥Áà ¸Á:ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁtUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÀƨÁ UÀAqÀ gÁd¥Áà ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J gÀAr ¨sÀƸÀr ¤£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢AzÀ KPÉ ºÀÆUÀÄwÛ¢Ý F PÀqÉ zÁj E¯Áè CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/10 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29-09-2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¹¦L £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ WÀnÖ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ¹PÀ̪ÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj dƤAiÀÄgï PÁ¯ÉÃeï (¨ÁAiÀiïì) ªÀÄÄRåzÁégÀzÀ ºÀwÛgÀ ¥sÀÄl¥ÁvÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢gÀªÀgÉÆAzÀUÉ vÀªÀÄä PÁAiÀÄð®AiÀÄ¢AzÀ 1715 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ ¹¢Ý vÁ°ÃªÀÄ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj dƤAiÀÄgï PÁ¯ÉÃeï (¨ÁAiÀiïì) ªÀÄÄRåzÁégÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä UÉÃl£À ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄPÀ§Æ¯ï CºÀäzï vÀAzÉ ¨Á§Ä «ÄAiÀiÁå 35 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, vÀgÀPÁj ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 2-77-04, ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀiï ©ÃzÀgÀ. 2) gÀhÄÄ®¥ÉPÀgï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï C«ÄÃgÀ C° 55 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA. ¥sÀ¤ðZÀgï PÉ®¸À, ¸Á: ¨ÁªÀaðUÀ°è ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ zÁ½ªÀiÁr CªÀgÀÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 18,195=00, 20 CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 2 ¨Á®¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÉƨÉÊ®UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/2010 PÀ®A 324, 323, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/09/10 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ ²ªÁf ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: RÄzÁA¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÀÆnÖzÉ£ÉAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ 28/09/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ EgÀªÀiÁä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ CtzÀÆgÉ, 2) ¥ÀÄ£ÉߪÀiÁä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ 3) gÀWÀÄ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ ªÉÄÃvÉæ, 4) CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀiÁ ªÉÄÃvÉæ J®ègÀÆ ¸Á: RÄzÁA¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2010 PÀ®A 341, 324, 323, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/09/10 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw FgÀªÀiÁä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 59 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: RÄzÁA¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÀÆnÖzÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28/09/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢Ý ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ ²ªÁf ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: RÄzÁA¥ÀÆgÀ 2) ²ªÁf vÀAzÉ °A¨Áf ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: RÄzÁA¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/10 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29/09/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀjªÁgÀ zsÁ¨Á JzÀÄgÀUÀqÉ MAzÀÄ ¥sÀ¯ÁðAUÀzÀ°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀgÀ PÀqÉUÉ ªÀÄÄR ªÀiÁr ¯Áj ¤AwzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ ¥sÁgÀÄPÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀeÁPÀ ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: ¯Áj £ÀA PÉ.J-32J4961 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÁ¸ÀgÀ ¹¹ð vÁ: ¤®AUÁ (JªÀiï.JZï. ¸ÀzÀj ¯ÁjUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqɬÄAzÀ (»A¢¤AzÀ) lªÉÃgÁ PÁgÀ £ÀA JªÀiï.JZï-12 r.JªÀiï.5167 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ »A¢£À §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ PÁj£À JgÀqÀÄ mÉÊgÀUÀ¼À ¯Áj£À ªÀÄzsÀåzÀ°è ¹QÌ ©¢gÀÄvÉÛzÉ. lªÉÃgÁ PÁj£À ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̽fÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÀUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠥Á¥ÀÄ vÀAzÉ ±ÀjÃ¥sÀSÁ£À ªÀAiÀÄ :24 ªÀµÀð G:¥ÀjªÁgÀ zsÁ¨Á ªÀiÁ°ÃPÀ eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: ±ÉÃPÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ©ÃzÀgÀ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/10 PÀ®A. 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 30/09/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¥Ánî ¸Á/ ºÀÄ¥À¼Á EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 29-30/09/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À UÉÆÃqÉ Kj ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ §AzÀÄ JgÀqÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.18000/- ºÁUÀÄ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 130 UÁæA CAQ. gÀÆ.1,56,000/- ºÁUÀÄ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ J£ï 73 ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀ CA.Q. gÀÆ.14,500/- PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ºÀÄqÀÄPÀ®Ä ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:29.09.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÀÆgÀ¨sÁµÁ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVj¸Á§ ¸Á:¹gÀUÀÄ¥Áà EªÀ£ÀÄ rÃd¯ï mÁåAPÀgï ¸ÀASÉå:PÉJ.37,«.8711 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ §Æ¢ªÁ¼ï PÁåA¥ïzÀ°è gÀ¸ÉÛ vÀqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤zsÁ£ÀªÁV ZÀ°¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV »A§¢AiÀÄ ¯ÉÊmïºÁQPÉÆAqÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.34,qÀ§Æèöå.796 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ «gÉñÀ vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà 35 ªÀµÀð, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¨sÉÆë 32 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ J®ègÀÆ ¸Á:PÀÄqÀzÀgÁ¼ï UÁæªÀÄ vÁ:¹gÀUÀÄ¥Àà EªÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CA§gÉñÀ vÀAzÉ CA§tÚ UÁæªÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸Á:§Æ¢ªÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:29.09.2010 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á:UÉÆgÉèÁ¼ï PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÄgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,Dgï.6635 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ UÉÆgÉèÁ¼ï PÁåA¥ïzÀ°è gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ¥Àà ¸Á:UÉÆgÉèÁ¼ï PÁåA¥ï EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¥ÁzÁZÁj ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ¤UÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ²æÃzsÀgÀ vÀAzÉ ¨Á®AiÀÄå ¸Á:UÉÆgÉèÁ¼ïPÁåA¥ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÉÄzÀQ£Á¼ï UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ gÀÄzÀæUËqÀ ¸Á:ªÉÄzÀQ£Á¼ï EªÀgÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß CzÉ UÁæªÀÄzÀ PÀgÉ¥Àà ¥Á°UÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:29.09.2010 gÀAzÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁ¼À¥Àà£ÀÄ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ®zÀ°è ©qÀ¨ÉÃqÀªÉAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ E§âgÀ ªÀÄzsÀå ¨Á¬ÄªÀiÁw£À dUÀ¼ÁªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, EzÉ «µÀAiÀÄPÉ̸ÀA§A¢ü¹ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀj§âgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÀgÉ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀgÉ¥Àà aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥ÀàUËqÀgï AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀ¤UÀÆ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ & PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CªÀÄgÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:29.09.2010 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¸Á:ªÀiÁgÀ®¢¤ß vÁAqÁ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ºÉÆA¢zÀÝ CzÉ UÁæªÀÄzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ®ZÀÑ¥Àà, zsÀ£ÀÄd¥Àà vÀAzÉ ®ZÀÑ¥Àà & dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ®ZÀÑ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ wgÀÄ¥ÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ CªÀ£À ¥ÀwßUÀÆ ºÉÆqÉzÀÄUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ wgÀÄ¥Àw PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà n.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¦J¸ïL AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøïoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:29.09.2010 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁ¼ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ D±ÀtÚ, £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå, ©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ dA§tÚ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ SÁdAiÀÄå, ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ ¨ÉÆgÀ¨Á«, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ gÀAUÁgÀrØ vÀAzÉ dA§tÚ J®ègÀÆ ¸Á:gÁ¼ÀzÉÆrØ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:4480/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà n.FgÀtÚ ¦J¸ïL EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:29.09.2010 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÊ.ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢üAiÀÄ£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀAiÀiÁj¹, ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ §eÁgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 45 ªÀµÀð, ¸Á:ªÉÊ.ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÀ£ÀÄß §A¢ü¹, 30 °Ãlgï ¸ÉÃA¢üAiÀÄ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:05.09.2010 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «dAiÀÄgÁeï vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁeï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, G: §eÁeï ±ÉÆÃgÀÆA£À°è ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA. 13 f¯Áè D¸ÀàvÉæ ªÀ¸Àw UÀȺÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ UÉÆñÁ® gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ §eÁeï ±ÉÆÃgÀÆ«Ä£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ §eÁeï ±ÉÆÃgÀƪÀiï ¥ÀPÀÌzÀ°è TVS STAR CITY MOTOR CYCLE NO. KA-36/R-280 ENGINE NO. BF 5B 71107933, CHESIS NO. MD625 KF5672 B64176 WORTH RS, 40,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹ M¼ÀUÀqɺÉÆÃV PÉ®¸ÀªÀiÁr 21.00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÉÆÃlgï¸ÉÊPÀ¯ï ©lÖ ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. FªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.09.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ vÀ¤SÁ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ:29.09.2010 gÀAzÀÄ ¸ÉÊAiÀÄåzï eÁ¥sÀgï @ oÁPÀÆgï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ UÀ¥sÀÆgÀ«ÄAiÀiÁ 40 ªÀµÀð, ¯ÁjZÁ®PÀ, ¸Á. ªÀqÀØgÀNt ¹AiÀiÁ vÀ¯Á¨ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢¹, ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉ UÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ ¢£ÁAPÀ:15.04.2010 gÀAzÀÄ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤°è¹zÀÝ n.«.J¸ï. ªÉÆÃ¥Éqï ¸ÀASÉå:PÉJ.36,J¸ï.5912, CQgÀÆ:20,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ:18.06.2010 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÁ¥sï §eÁgÀzÀ°è ±ÉÃRgï ¥ÁågÀqÉÊ¸ï ºÀwÛgÀzÀ ¨ÉÃPÀj ªÀÄÄAzÉ 13.30 jAzÀ 14.00 UÀAmÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀ¹gÀħtÚzÀ n«J¸ï JPÀì¯ï ºÉ«qÀÆån ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀÀASÉå: PÉJ.36, J¸ï.8276 CQ.gÀÆ:25000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆArzÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §AVPÀÄAmÁ §qÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀĵÀÌgï¯ÁqÀÓ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ £ÀgÉñÀ PÉÆgÉPÀ¯ï vÀAzÉ PÀȵÁÚfgÁªï PÉÆgÉPÀgï ¸ÉÊPÀ¯ï±Á¥ïUÉ §AzÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀħæºÀätåA 52 ªÀµÀð, ¸Á. vÉÆgÉÊ UÁæªÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ vÁªÀÅ N¥ÉPï ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¹«¯ï PÀAmÁæöåPïÖ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ²æà gÀAUÁ ©®Ø¸Àð & JeɤìÃeï £ÀA.1-5-123 L© gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ zÀÆgÀªÁt ¸ÀA.08532-250226 CAvÁ EgÀĪÀ vÀªÀÄä «¹nAUï PÁqÀð vÉÆÃj¹, vÀªÀÄUÉ 5 ¯ÉÃrÃeï 5 eÉÃAmïì ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ Qqïì ¸ÉÊPÀ¯ï MlÄÖ 11 ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁVªÉ CzÀgÀ J¹ÖªÉÄmï JµÁÖUÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉýzÀÝjAzÀ gÀÆ:36,750/- gÀÆ¥Á¬Ä DUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:29.09.2010 gÀAzÀÄ CAUÀrUÉ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß RjâªÀiÁr ZÉPï£ÀA. 108422 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ «¹nAUï PÁrð£À «¼Á¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ F Hj£ÀªÀgÀÄ C®è CAvÁUÉÆvÁÛVzÀÝjAzÀ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÁUÀ ¥ÀæwQæ¬Ä¸ÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨Ë£ïì ZÉPï PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ £ÀgÉñÀ PÉÆgÉPÀ¯ï vÀAzÉ PÀȵÁÚfgÁªï PÉÆgÉPÀgï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ªÀiÁ£À«vÁ®ÆPÀ ¹gÀªÁgÀUÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ²æà F±ÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ UÀ¨sÀðUÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ºÀÄArAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:28.09.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɬÄAzÀ 29.09.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 07.30 gÀ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ©âtzÀ PÀwÛ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À PÉÊ ºÉÆÃUÀĪÀµÀÄÖ gÀAzsÀæ PÉÆgÉzÀÄ ºÀÄArAiÀÄ°èzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÀÆ:475/-a®ègÉ ºÀt ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ JA.¤A§AiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå ªÀÄoÀ¥Àw ²æà F±ÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ CZÀðPÀgÀÄ ¸Á: ¹gÀªÁgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :²æà CA§jõÀ vÀAzÉ CtÚ¥Áà ¸ÀtÆÚgÀ ¸Á|| gÉÆÃeÁ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñÀ E§âgÀÄ PÀÆr ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ zÀUÁð PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ, JªÀiï.J.n PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É AiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :²æêÀÄw ¸ÀĸÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| ºÀgÀªÁ¼À vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ, ¢: 29-9-2010 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ ¸ÀĨsÁ¸À vÀAzÉ ¨ÉÆÃdÄ gÁoÉÆÃqÀ J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ PÀȵÁÚ gÁoÉÆÃqÀ EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ, PÉÆqÀ° vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ §¸Àì¥Áà ¥ÀAUÀgÀV ¸Á|| DzÀ±Àð £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢: 28-9-2010 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄzÀªÀgÁzÀ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà EvÀ£ÀÄ 20 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ±ÉéÃvÁ EªÀ¼À£ÀÄß ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ PÉýzÀPÉÌ £À£ÀUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.