Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, May 21, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-05-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-05-2009

D¹ÛUÁV zÁAiÀiÁ¢ dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/09 PÁ£ÀÆ£À PÀ®A324,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 20/05/09 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ C°±Á vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¥sÀAiÀiÁd±Á ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀ¼À¸ÀAUÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß DtÚ gË¥sÀ±Á vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¥sÀAiÀiÁd±Á ºÁUÀÄ E£ÀÆß 3 d£À ¸Á: ªÀ¼À¸ÀAUÀ DzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ £À£ÀUÉ ºÉÆ® ºÀAaPÉ ªÀÄr PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÉîègÀÄ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ ºÉÆ® PÉÆqÀĪÀ¢®è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/09 PÀ®A 324,504,506 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ½AzÀ ªÉÊ£Àì CAUÀrAiÀÄ°è zÁAzsÀ¯É : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ. C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 32/2009 PÀ®A, 448.427.504.506 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 20-05-2009 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÉÊfãÁxÀ ¥sÀ¸ÀgÀV UÀÄgÀÄ ªÉÊ£Àì ªÀiÁå£ÉÃAdgÀ ¸Á; UÉÆgÀPÁUÀ°è ©ÃzÀgÀ ¸ÀzÉå;- ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ °TÃvÀ CfðAiÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 19-05-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÉÊ£Àì ±Á¥ÀzÀ°èzÁUÀ ¨ÉêÀÄ®SÉÃqÁ UÁæªÀÄzÀ 1) PÀAmÉÃ¥Àà AiÀÄ®ªÀÄqÀV 2) ²ÃªÀ±ÀgÀt ªÀiÁåV EªÀgÀÄ ªÉÊ£Àì ±Á¥ÀUÉ §AzÀÄ AiÀÄÄ.J¸À. ¸ÁgÁ¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 5=00 gÀÆ¥Á¬Ä PÀrªÉÄ PÉÆnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£Á: CªÀgÀÄ £ÁªÀÅ r.J¸À.J¸À. zÀÀªÀgÀÄ EzÉÝªÉ £ÀªÀÄUÉ ¥ÀÄPÀÌmÉ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÆqÀÄ CAvÁ §®ªÀAvÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ CAUÀrAiÀÄ eÁ°UÉ ¯ÁPÀ ªÀiÁqÀ PÀÆqÀĪÀ¢®è CAvÁ w½¹zÉ. DUÀ PÀAmÉÃ¥Áà AiÀÄ®ªÀÄrV EªÀ£ÀÄ eÁ° ªÉÄÃ¯É ¸Àé®à RįÁè EzÀÝ ¸ÀܼÀ¢AzÀ eÁ° Kj ªÉÊ£Àì ±Á¥À M¼ÀUÉ §AzÀÄ C®èªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ 7 AiÀÄÄ.J¸À. PÁélgÀ MqÉzÀÄ ®ÆPÀì£À ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ 3 AiÀÄÄ.J¸À. PÁélgÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ¤AwzÀÝ ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄZÀPÀÆj ªÀÄvÀÄÛ ²ÃªÀ±ÀgÀt ªÀiÁåV EªÀjUÉ PÉÆlÖ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß eÉÆÃvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr £À£Àß PÁ®gÀ »rzÀÄ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¸ÉÆ¼É ªÀÄUÀ£É £Á£ÀÄ r.J¸À.J¸À.zÀªÀ¤zÉÝ£É ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ºÉƯÉAiÀÄ C£ÀߢzÀÝgÀÄ £Á£ÀÄ DmÁæ ¹Ãn PÉøÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ºÉzÀj¹ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ PÉøÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ oÁuÉAiÀÄ°è w½¹ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ ªÉÊ£Àì ±Á¥ÀzÀ°è qÁæzÀ°èzÀÝ ºÀt Jt¹ £ÉÆÃqÀ®Ä 4865=00 PÀrªÉÄ EgÀÄvÉÛªÉ. D ºÀtªÀ£ÀÄß ªÉÊ£Àì ±Á¥ÀzÀ°è Cwà PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrzÀ PÀAmÉÃ¥Áà AiÀÄ®ªÀÄqÀV EvÀ£É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ §ºÀÄzÀÄ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀjUÉ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ w½¹ F ¢ªÀ¸À §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÉÄîÌAqÀªÀgÀ «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆüÀî®Ä «£ÀAw ¹PÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2009 PÀ®A. 448.427.504.506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄåPÉÌ dUÀ¼À : ¥Án zÀÆgÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR®Ä

1) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ . UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A :- 66/2009 PÀ®A-324, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/05/2009 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ eÉÊ¥ÀæPÁ±À ¥Ánî ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð eÁw-ªÀÄgÁoÀ G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-ªÀiÁ«£ÀºÀ½î gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉý §gɹzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ-20/5/09 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ gÀªÀiÁä gÀªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆævÀgÀÄ 1] UÉÆëAzÀgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ eÁw ªÀÄgÁoÁ 2] «oÀ® vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ eÁw ªÀÄgÁoÁ 3] ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ eÁw ªÀÄgÁoÁ 4] ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ JPÀ£ÁxÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸ÀºÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀĸÁÛ ªÀÄÄ¹Û ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢UÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-66/09 PÀ®A-324, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 67/2009 PÀ®A-504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/05/2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æà UÉÆëAzÀgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ-38 ªÀµÀð eÁw-ªÀÄgÁoÀ G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-ªÀiÁ«£ÀºÀ½î gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉý §gɹzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ-20/5/09 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ gÀªÀiÁä gÀªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀºÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß zÀÄPÁ£À JzÀÄjUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÆrzÀ CªÀÄ°£À°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢UÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-67/09 PÀ®A-504, 506 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2009 PÀ®A- 447, 504, 323, 325, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ-20/5/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® CAzÁdÄ 1500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ §ÄªÁ ªÀAiÀÄ-31 ªÀµÀð eÁw-¨ÁæºÀät G-²PÀëPÀ ¸Á-ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è mÁæöåPÀÖgÀ¢AzÀ ºÉÆ® PÁ¸ÀÛ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ §®ªÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ¸Á-ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ªÀiÁ¸ÀįÁÝgÀ ¸Á-ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á-ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ºÉÆ®zÀ dUÀ¼ÀzÀ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CPÀ̼ÁzÀ C£ÀƸÁ¬Ä EªÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬Ä ªÀÄ¯É ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ PɼÀUÀqÉAiÀÄ MAzÀÄ ºÀ®Äè ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¤ÃªÀÅ UÁæªÀÄzÀ°è EzÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀ ¨ÉÃzÀgÀPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 20-05-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 66 ªÀµÀð EªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÉ KPÉ ªÀÄļÀÄî ºÁQgÀÄwÛj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£Àß DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¯Á®¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Áà E§âgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀjUÉ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
1) ©ÃzÀgï ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀB 20-05-09 gÀAzÀÄ 0720 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ ºÁ¸ÀªÀÄ ¸Á ¥ÀPÀ®ªÁqÁ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸ÁzÀPÀ E§âgÀÄ PÀÆr ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÊPÀ¯ï CAUÀr vÉgÉAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ¸ÉÊPÀ¯ï PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀhÄgÀuÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄAUÀ® ¥ÉÃl F±ÀégÀ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÉ EªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ PÁæ¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ PÀıÁ®, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-38/eÉ-384 £ÉÃzÀÝ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ºÁ£Àð ºÁPÀzÉ £ÀqɬĹ vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸ÁzÀPÀ EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.

2) ©ÃzÀgï ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 20-05-09 gÀAzÀÄ 0850 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. UÀÄgÀÄzÁégÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ qÁ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÁåªÀįÁ® ªÀzsÀð£À ºÁUÀÆ CªÀgÀ ºÉAqÀw qÁ «ÄãÁUÉÆüÀPÀgÀ ªÀzsÀð£À PÁgÀ £ÀA: PÉJ-05/JAr-5494 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ £Ë¨ÁzÀ¢AzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ d£À ¸ÀAzÀt £ÉÆr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀ PÀrªÉÄ ªÀiÁrzÀPÉÌ »A¢¤AzÀ ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ amÉÖ ¸Á ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ n.«.J¸ï «PÀÖgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-38/ eÉ-511 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÉnÖzÀ ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA: PÉJ-38/E-8922 £ÉÃzÀPÉÌ PÁ®Ä ºÀaÑ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀÆQzÀÝjAzÀ eÉÆgÁV JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁjUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ PÁj£À ¸ÉÖjAUï KzÉUÉ vÁVzÀÄÝ M¼ÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÁîVzÉ.

3) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 20-05-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀÄð¢ gÁªÀÄ°AUÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw §ÄrØ ªÀAiÀĸÀÄì 42ªÀµÀð ¸ÁB ¨ÉüÀPÉÃgÁ ºÁUÀÆ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ©ÃgÀªÀiÁä ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£ÀÀ ªÀĺÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ OgÀzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ §ÄrØ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39/3101 £ÉÃzÀÝgÀ°è alUÀÄ¥Áà¢AzÀ ¨ÉüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ DmÉÆà ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Áà §¸À¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ©lÄÖ 1300 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Áà ²ªÁgÀzÀ UÁr«Ä EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà CeÁUÀÆgÀPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ £Àqɹ MªÀÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀ£ÀÄ. ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw DmÉÆâAzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀݼÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À ¨ÉãgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀUÁAiÀĪÁVzÉ. ºÁUÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. £ÀAvÀgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆà ¸À»vÀ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-05-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀÄ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ªÀiÁUÁ ªÀAiÀĸÀÄì 65 eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÁB ªÀ¼ÀTAr EªÀgÀÄ ªÀiÁ«£À ºÀtÄÚ ªÀiÁgÀ®Ä £ÉüÀPÀÄqÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄzsÁå£Àí ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ®Ä gÁA¥ÀÆgÀzÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-39/1886-1887 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÉãÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ gÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀĸÁÛ£À vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ ¸Á§ ªÀÄZÀPÀÄj EvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ mÁæ°AiÀÄ°è ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà eÁzsÀªÀ ¸ÁB gÁA¥ÀÆgÀ ¸ÀºÀ PÀĽwzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀ¸Àj mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ DeÁUÀæPÀvɬÄAzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ vÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 2 UÀAmÉUÉ ªÀ¼ÀTAr ²ªÁgÀzÀ ©ÃgÀzÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæ°AiÀÄ PÉÆArAiÀÄÄ dA¥À£À°è PÀrzÀÄ mÁæ°AiÀÄÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆÃV ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀÉÆAzÀÄ ºÀ®Äè ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ºÁUÀÄ vÀÄnUÀÄ ¸ÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄlPÁ ¥ÀæPÀgÀt
OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/09 PÀ®A 78(!!!) PÉ.¦.JPÀÖ eÉÆvÉ 420 L.¦.¹ ;-
¢£ÁAPÀ 20-05-09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAlAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦.J¸À.L. gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁvÀ«Ä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¨sÁAqÉUÀ°èAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛ d£ÀgÀ ºÀwÛgÀ zÀÄqÀÄØ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ£Àß £ÀA§gÀ PÉÆlÄÖ ºÀuÁ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É (ªÀÄlPÁ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝ£É) CAvÀ w½zÀÄ §A¢zÀjAzÀ ¦.J¸À.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀAUÀgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ®ªÁgÀ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð ¸Á: OgÁzÀ FvÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ CAPÉUÀ¼ÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ aÃn ªÀÄvÀÄÛ ºÀt d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/09 PÀ®A 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 17/5/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ. gÁt vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀÄÄAUÀ£Á¼É ªÀ: 16 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ G : ªÀÄ£É PÀ®¸À ¸Á: °AUÀzÀ½î(PÉ) EªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ ¸ÀIJîªÀiÁä §AzÀÄ C¨ÁæºÀA (C¨ÁæºÀA£ÀÄ ¸ÀIJ®ªÀÄä£À vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ) ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀzÀÄ PÀAqÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ K gÀAr C¨ÁæºÀA £À eÉÆÃvÉ KPÉ ªÀiÁvÁqÀÄwÛ¢Ý £À£Àß vÀAV K£ÁzÀgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀgÉ ¤£ÀUÉ C¨ÁæºÀA¤UÉ ¸ÀĪÀÄä£É ©qÀ¯Áè ¤Ã J¯ÁèzÀgÀÆ ¸ÀÄnÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæ C¨ÁæºÀA¤UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ°zÀÝgÀÆ DvÀ MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ, ºÉzÀj ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀÄ𢠪ÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÁîVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 21-5-09 gÀAzÀÄ 0055 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ FgÀuÁÚ EªÀgÀÄ ºÀÆUÉÃj §qÁªÀuÉAiÀÄ°è «ÄvÀægÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁßqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ KPÁKQ PÀĹzÀÄ ©zÀÄÝ CªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ªÉÊzÀågÀÄ 1255 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj FgÀuÁÚ EªÀgÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄWÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ»w ªÀiÁ£ÀågÀ°è ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported CrimesPÀ®¨ÉgÀPÉ ºÉAqÀ zÁ½ E§âgÀ §AzsÀ£À, M§â ¥ÀgÁj:

¢£ÁAPÀ:20.05.09gÀAzÀÄ ¦J¸ïL. ²æà n FgÀtÚgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ PÀ®¨ÉgÀPÉ ºÉAqÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ CgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ PÉÊUÉÆAqÀÄ PÀæªÀĪÁV ¨É½UÉÎ 1040 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ¸ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀiÁgÀÄwÛzÀÝ CgÉÆæ wªÀÄägÀrØ vÀAzÉ §qÉøÁ§£À£ÀÄß »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 °Ãlgï PÀ®¨ÉgÀPÉ ºÉAqÀªÀ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ 1340 UÀAmÉUÉ ªÀÄįÁè¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉAqÀ ªÀiÁgÀÄwÛzÀÝ E§âgÀÄ CgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ CgÉÆæ §eÁgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀäAvÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ¹QÌ©zÀÝ ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä UÀAqÀ §eÁgÀ¥Àà FPɬÄAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 45 °Ãlgï PÀ®¨ÉgÀPÉ ºÉAqÀªÀ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ¤ÃrzÀ ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ C£ÀÄPÀæªÀĪÁV EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA.71/09 ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ£Éß £ÀA.72/09 PÀ®A 273, 284 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E.CåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ E§âgÀÄ CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ.


fÃ¥ïCmÉÆà rQÌ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà M§â£À ¸ÁªÀÅ:

¢£ÁAPÀ:19.05.09gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤Ã®ÄªÀAf¬ÄAzÀ ªÀÄzÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉvÀgÀ®Ä ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆQ£À zÉêÀvÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ºÁUÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ®PÀÌ¥ÀàgÀªÀgÀÄ fæ£À°è wAyt ©æqïÓ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CgÉÆæAiÀÄ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÀĺÉÃAzÀæ PÀªÀiÁAqÀgï fÃ¥ï £ÀA. PÉJ33/JA1417 ºÁUÀÄ eÁ®ºÀ½î PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¤Ã° §tÚzÀ mÁªÀiï mÁªÀiï CmÉÆà £ÀA.PÉJ 33/JA1417£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁgÀzÉà ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ fæ£À°è ¦AiÀiÁð¢üAiÉÆA¢UÉ PÀĽwÛzÀÝ 30 ªÀµÀð ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ºÁUÀÄ E§âgÀÆ ZÁ®PÀgÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£À: £ÉÆÃrzÀÝ°è UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ 279, 304(J)L¦¹ ºÁUÀÄ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


2 PÀqÉ ±Ámïð ¸ÀPÀÆåðmï¤AzÀ ¨ÉAQ gÀÆ. 4 ®PÀë 89¸Á«gÀ UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ:

¢£ÁAPÀ:19.05.2009gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ eÉÆÃgÁV ©Ã¹zÀ ªÀÄ¼É UÁ½ UÀÄqÀÄUÀÄ ¹r°UÉÀ PÀgÉAmï ±Ámïð ¸ÀPÀÆåðmÁV £ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ºÁ¸ÉÖ¯ï JzÀÄjVgÀĪÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ²æà gÁWÁªÉÃAzÀæ §ÄPï ¸ÁÖ¯ï ªÀÄvÀÄÛ d£ÀgÀ¯ï ¸ÉÆÖÃgï CAUÀrUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ §ÄPï ¸ÁÖ°£À°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ.89,000/-UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ²æà ¥Àæ«Ãt PÀĪÀiÁgÀ zÉøÁ¬ÄgÀªÀgÀ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA.02/2009gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:20.05.09gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0300UÀAmÉUÉ ©Ã¹zÀ ªÀÄ¼É UÁ½ UÀÄqÀÄUÀÄ ¹r°UÉÀ «zÀÄåvï ±Ámïð¸ÀPÀÆåðmï¤AzÀ n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£À gÉÆÃqï ºÀwÛgÀ ²ªÀgÁd C¬Ä¯ï «Ä¯ï PÁA¥ËAqï£À°ègÀĪÀ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà QȵÀÚgÀªÀgÀ zsÀ£À®Qëöä ªÉÆÃmÁgïì ªÀPÀð ±Á¥ïUÉÀ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ UÁågÉÃf£À°èzÀÝ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À EAf£ïUÀ¼ÀÄ, 3 ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀÄUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ n«J¸ï ZÁA¥ï, 2 qÉÊ£ÀªÀiÁ, C£ÉÃPÀ ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ©r¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ MlÄÖ CAzÁdÄ 4 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA.03/2009gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥ÉìÄAUïUɸïÖ gÀÆ«ÄAzÀ EAf¤AiÀÄjAUï «zÁåyð PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä:

gÁAiÀÄZÀÆj£À £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ PÁ¯ÉÃf£À°è PÀA¥ÀÆålgï ¸ÉÊ£ïì EAf¤AiÀÄjAUï «¨sÁUÀzÀ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ©eÁ¥ÀÆgÀ f¯ÉèAiÀÄ ¹AzsÀV vÁ®ÆQ£À C®ªÉÄî ªÁ¹AiÀiÁzÀ 19 ªÀµÀðzÀ «zÁåyð ¥Àæ«Ãt FvÀ£ÀÄ dªÀºÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ ¥ÉìÄAUïUɸïÖ£À gÀÆ«Ä£À°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ£ÀÄ. FvÀ£À gÀƪÀiïªÉÄÃmï ¥Àæ±ÁAvï£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:10.04.09gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0800 UÀAmÉUÉ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÀÆ«Ä£À°èAiÉÄà EzÀݪÀ£ÀÄ PÁ¯ÉÃeï ªÀÄÄV¹ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ EgÀ¯ÁgÀzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ HjUÉ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:12.04.09gÀAzÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÉýzÀÝjAzÀ C°èAzÀ §AzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ©üêÀÄgÁAiÀÄgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ£À PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¹zÁUÀ PÁ¯ÉÃfUÀÆ ºÉÆÃUÀzÉà ªÀÄ£ÉUÀÆ ¨ÁgÀzÉà EzÀƪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¢£ÁAPÀ:20.05.09gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.92/2009 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.ºÀ¯ÉÆà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÀgÀ¢UÁgÀ PÁuÉ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä:

¢£ÁAPÀ:15.05.09gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1230 UÀAmÉUÉ ºÀ¯ÉÆà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÀgÀ¢UÁgÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï£À d£ÀvÁPÁ¯ÉÆä ªÁ¹AiÀiÁzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, 45 ªÀµÀð EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr §eÁgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄì ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EzÀƪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®èAvÁ EªÀgÀ ¥Àwß ²æêÀÄw ¤ªÀÄð®gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:20.05.09gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.72/2009 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


ºÁªÀÅ PÀaÑ AiÀÄĪÀPÀ£À ¸ÁªÀÅ:

¢£ÁAPÀ:19.05.09gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉqÀV£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è 25 ªÀµÀðzÀ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ ²ªÀ±ÀAPÀgÀUËqÀ zÉøÁ¬Ä FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁr ¨Éë£À VqÀzÀ £ÉgÀ¼À°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ JqÀUÀqÉ vÉÆqÉUÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉaÑ£À aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ²æà zÉÆqÀØ£ÀUËqÀgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA.13/09 PÀ®A 174 ¹Cg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


eɸÁÌA C¢üPÁjUÀ¼ÀÀ ¤®ðPÀëvÀ£À PÀ©âtzÀ PÀA§¢AzÀ «zÀÄåvï ºÀjzÀÄ ¨Á®PÀ£À ¸ÁªÀÅ:

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ eɸÁÌA E¯ÁSÉAiÀÄ UÁæ«ÄÃt ±ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ¥Àà eÉ.E. ºÁUÀÄ ¯ÉÊ£ï ªÉÄ£ï §¸ÀªÀgÁeïgÀªÀgÀÄ ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è «zÀÄåvï ¸ÀgÀ§gÁfUÁV ºÁQzÀÝ ²y®UÉÆAqÀ ¹ªÉÄAmï PÀA§zÀ CzsÁgÀPÉÌ gÀ¸ÉÛUÉ CqÀدÁV ºÁQzÀÝ PÀ©âtzÀ PÀA§zÀ°è ªÀĽUÁ½UÉÀ ºÀjzÀ PÀgÉAmï¤AzÁV zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ 18 ªÀµÀðzÀ ¨Á®PÀ ²ªÀ¥Àà£À PÉÊUÉ CPÀ¹äPÀªÁV PÀA§ vÁVzÀÝjAzÀ «zÀÄåvï ±ÁPï ºÉÆqÉzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.145/09 PÀ®A 304(J) L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :¢ 20-05-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà zÉÆqÀªÀĤ FvÀ¤UÉ £ÁUÀ¥Àà @ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ºÀtAvÀ vÉîUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§tÚ vÉîUÀgÀ vÁgÀ¥sÉʯï UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉ §qÉ PÉÆ¯É ªÀiÁDrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æêÀÄw. ¸ÀIJ®ªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà zÉÆqÀªÀĤ EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

DPÀ¹äPÀ «zÀåvï ªÁAiÀÄgÀ vÀUÀÄ° E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼À ¸ÁªÀÅ

±ÁºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ¢ 20-05-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀîUÉ 11:30 J.JªÀiï.PÉÌ FgÀuÁÚ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà AiÀļÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ:7 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀgÁªÀÄ AiÀļÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 6 ªÀµÀð ¸Á:E§âgÀÆ ºÀ½î ¸ÀUÀgÀ vÁ:±ÀºÀ¥ÀÆgÀ
PÀÆr vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ DqÀÄvÁÛ ²gÀªÁ¼À PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÀ gÀ¸ÉÛVgÀĪÀ mÁæ£Àì¥sÀgÀªÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj mÁæ£Àì¥sÀgÀªÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÇzÉ vÀAw ¨É°AiÀÄ£ÀÄß ºÁPÀzÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ vÉÆÃjzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀzÀj ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¸ÀzÀj mÁæ£Àì¥sÀgÁªÀÄ ºÀwÛgÀ PɼÀUÀqÉ ©zÀÝ ªÉÊgÀ£ÀÄß »rzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀågÀzÀ°è PàgÉAl §AzÀÄ E§âgÀÆ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ «zÀÆåvï vÀUÀ° PɼÀUÀqÉ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.


ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :¢. 20-05-09 gÀAzÀÄ ¥sÀd® vÀAzÉ UÀįÁªÀÄ£À© DeÁzÀ ®ÄPÀªÀiÁ£À PÁ¯ÉÃd ¦æ¤ì¥Á®gÁzÀ ªÀÄÄfç JA§ÄªÀªÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ºÁQ¹ PÀlÖqÀ ªÀiÁqÀÄwzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr CzÀ£ÀÄß vÀqÉ»rAiÀÄ®Ä ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ frJ C¢üÃPÁjUÀ½UÉ ¨sÉÃnAiÀiÁV ¸ÀzÀgÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÄfç JA§ÄªÀªÀgÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ¢ 19-5-09 gÀAzÀÄ ±ÀAPÀgÀ ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ ¹zÀÝ¥Áà £ÀAzÀÆgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ w¥ÉàAiÀÄ eÁUÀzÀ°è JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀlÄÖªÀ ¸À®ÄªÁV ¥ÀvÁæ¸À ºÁPÀ®Ä ªÉÄÃr £ÀqɸÀ®Ä UÁj ºÉÆqÉAiÀÄÄwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ F w¥Éà eÁUÀ £ÀªÀÄäzÀÄÝ EzÉ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ §rUɬÄAzÀ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ £ÁUÀuÁÚ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

E¹àÃl dÄeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ ªÀÄ»¼É ¸ÉÃj £Á®égÀ §AzsÀ£À :-

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :¢. 20-05-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß PÁ¯Á ºÀÆqÁ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¹àÃl dÄeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ §UÉÎ RavÀ ¨ÁvÀä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.L gÉÆÃeÁ gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 1.C¸ÀèªÀiï vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀªÀÇ¥sï ¸Á: ªÉÆëģÀ¥ÀÄgÁ UÀÄ®§UÁð. 2.ªÀÄ»ªÀÄÆzÀ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ C° ¸Á: RªÀÄgÀPÁ®¤ UÀÄ®§UÁð. 3.ªÀĺÀäzÀ C£ÀégÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¥Á±Á ¸Á: £ÀAiÀiÁªÉÆúÀ¯Áè UÀÄ®§UÁð. 4.²æêÀÄw ±À«ÄêÀiï UÀAqÀ fAiÀiÁªÀÅ¢ÝÃ£ï ¸Á:PÁ¯ÁºÀÄqÁ gÉÆÃeÁ UÀÄ®§UÁð. gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀÄjAzÀ 17,610 = 00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀ §UÉÎ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

KOPPAL DISTRICT CRIMES


 

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/09 PÀ®A.87 PÉ.¦.CPïÖ

¦üAiÀiÁ𢠦.J¸ï.L.ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ºÁUÀÆ r.J¸ï.¦.¸ÁºÉçgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹.¦.L. UÁæ«ÄÃt PÉÆ¥Àà¼À J¯ÁègÀÆ ºÀÄ®VAiÀÄ°è EzÁÝUÀ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²ªÀ¥ÀÄgÀ ªÀiÁPÉÃðAqÉñÀégÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀgÀ DgÉÆæ 1. £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ElVà ¸Á// VÃtÂUÉÃgÀ 2. ªÀįÉèñÀ¥Àà vÀAzÉ PÀAmÉ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ¸Á// PÀ£ÀPÁ¥ÀÄgÀ vÁAqÀ 3. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CA§tÚ §AVà ¸Á/VÃtÂUÉÃgÀ 4. PàjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥ÀàPÀÄj ¸Á// UÀ§Æâgï 5. ¥ÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á// VÃtÂUÉÃgÀ

6. «ÃgÉñÀ vÀAzÉ dA§tÚ CAUÀr ¸Á// ºÁ®½î 7. zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ §gÀªÀÄ¥Àà ¨ÉtÂÚ ¸Á// ºÁ®½î EªÀgÉ®è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl    zÀ°è vÉÆÃqÀVzÁÝUÀÄ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr gÀÆ. 78,500/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥Áæ¹ÖPï §PÀð d¥ÀÄÛ ªÀiÁr ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ ¨ÉÃ¯ï ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 15/09 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ £ÀzÁ¥sï 48 ªÀµÀð G:- PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// PÁå¢UÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ gÉõÁä UÀAqÀ gÁeÁ¸Á§£ÀzÁ¥sï 19 ªÀµÀð eÁ// ªÀÄĹèÃA ¸Á// ¹gÀUÀÄA¢ FPÉUÉ ¦üqïì gÉÆÃUÀ EzÀÄÝ FPÉAiÀÄÄ PÁå¢UÀÄ¥Àà UÁæªÀÄzÀ°è «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖVAiÀÄ°è aQvÉìUÉ PÀgÉvÀgÀ¯ÁV aPÉvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA. 116/09 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.05.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà EAzÀæªÀÄt vÀAzÉ ¨sÁwð vÀAzÉ ªÀÄzsÀÄ ¨sÁwð ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð G: qÁA§gï ¥ÁèAmï D¥ÀgÉÃlgï ¸Á: ¨Árð vÁ: gÀÄzÀæ¥ÀÅgÀ f: zËjAiÀiÁ (GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ). 9986848672. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀazÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.05.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä qÁA§gï ¥ÁèAm ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArzÉݪÀÅ. CzÉà ªÉüÉUÉ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj §A¢zÀÄÝ C°èAzÀ AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ eÉÆÃgÁV QgÀÄazÀ ±À§ÞªÁ¬ÄvÀÄ. EzÀ£ÀÄß PÉý £ÁªÀÅ wgÀÄV ¸À«ÄÃ¥ÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JzÀÄgÀÄUÀqÉ CAzÀgÉ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁg ¸ÉPÀ¯ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ M§â ªÀåQÛUÉ gÀ¨sÀsÀ¸À¢AzÀ lPÀÌg PÉÆlÄÖ DvÀ£À£ÀÄß ªÉÆÃmÁg ¸ÉPÉÊ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ºÉeÉÓ CAvÀgÀzÀ°è ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ©Ã¸Ár C°èAzÀ 14 ºÉeÉÓ CAvÀgÀzÀ°è ªÉÆÃmÁg ¸ÉPÉÊÀ®£ÀÄß PÉqÀ« ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà PÀĵÀÖV PÀqÉ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ªÉÃUÀªÁV ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. C°è PÀvÀÛ°zÀÄÝzÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ D ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ §gÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ºÉÆÃzÀ ¯Áj £ÀA§g ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ£À §UÉÎ w½zÀÄ §gÀ°®è. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£À ¨Á¬ÄUÉ, ªÀÄÆVUÉ, UÀzÀÝPÉÌ ¨sÁjà ¥ÉmÁÖV ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄ. DvÀ£ÀÄ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝ ªÉÆÃmÁg ¸ÉPÀ¯ £ÉÆÃqÀ®Ä PÀ¥ÀÅöà §tÚzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ PÀA¥À¤AiÀÄ¢zÀÄÝ £ÀA. PÉ.J. 37 eÉ-7743 CAvÁ EvÀÄÛ. £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁg PÀÆqÁ ¥ÀÇwð dRAUÉÆArvÀÄÛ. CµÀÖgÀ°è ¸ÀÄ¢Ý UÉÆvÁÛV ¥ÉǰøÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÄÝ, ¥ÉǰøÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¥Éǰø E¯ÁSÉAiÀÄ°è ªÀÄÄRå¥ÉÃzÉ CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ §¸À£ÀUËqÀ J.ºÉZ.¹ 19 r.J.Dgï WÀlPÀ PÉÆ¥Àà¼À CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¥Éǰøï DåA§Ä®£Àì£À°è D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¹ FUÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ F ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj §¸À£ÀUËqÀ EªÀjUÉ lPÀÌg PÉÆlÄÖ ¸Á«UÉ PÁgÀt£ÁzÀ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ CªÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñï .«. ²ªÀAiÉÆÃV ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA UÀÄ£Éß £ÀA:157/09 PÀ®A:279,337 L¦¹ ¸À»vÀ 187 LJA« CPïÖ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:20-5-09 gÀAzÀÄ 2-20 ¦JAPÉÌ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 2-30 ¦JAPÉÌ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÁªÀðvɪÀÄä E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ¸Á«vÀæªÀÄä vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå °AUÀzÀ½îªÀÄoÀ, ªÀ:26ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀQ ¸Á;VtÂUÉÃgÁ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß 3-00 ¦JAzÀªÀgÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß CPÀ̼ÁzÀ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÀÆr ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPï PÀqɬÄAzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï PÀqÉUÉ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ªÀÄÄAzÉ ¥ÀƪÀð¨sÁUÀzÀ UÉÃmï ºÀwÛgÀ 12-30 ¦JAPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA:PÉJ-37/8860 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß C±ÉÆÃPÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß CPÀ̽UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¤°è¹ £ÉÆÃr ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ vÀ£Àß CPÀ̼À §®ZÀ¥ÉàUÉ M¼À¥ÉmÁÖV §®ªÀÄAqÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀÝ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ £ÁUÀ¥Àà J.J¸ï.L. oÁ£ÉUÉ 3-10 ¦JAPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:157/09 PÀ®A:279,337 L¦¹ ¸À»vÀ 187 LJA« CPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ. UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀ oÁuɬÄAzÀ GvÀÛgÀPÉÌ CzsÀð Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°èzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè. zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢¯Áè.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2009 PÀ®A 110 (E)(f) ¹.Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 20-05-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀĤïïPÀĪÀiÁgÀ. ºÉZï. ¥ÉÆæ¨ÉõÀ£Àj ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 20-05-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉUÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÉƸÀPÉÃgÁ qÀVÎ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ¦.¹. 117 ²æÃzsÀgÀ EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ¸ÀAeÉ 4.30 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ ºÉƸÀPÉÃgÁ qÀVÎ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ C°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è M§â ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ «£Á: PÁgÀtªÁV d£ÀjUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ, MzÀgÁqÀÄvÁÛ, CªÁZÀåªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ, ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀÄvÁÛ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀĪÀ d£ÀgÉÆA¢UÉ «£Á PÁgÀt vÀAmÉ vÉUÉAiÀÄÄvÁÛ, UÀÄAqÁVjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ, d£ÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀħA¢vÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÀ£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÉƸÀPÉÃgÁ qÀVÎ vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAvÀvÉAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ wêÀæ vÉÆAzÀgÉ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀÄjvÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ" CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.