Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, March 9, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 09-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 09-03-2009

PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¸ÀéAvÀ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ PÀgÀPÀ¯ÁzÀ PÀÄqÀÄPÀ
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 02/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

zÉêÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è UÉÆÃ¥Á¼À vÀAzÉ PÀȵÀÚf ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw;ªÀÄgÁoÀ ¸Á;zÉêÀ£Á¼À EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ EzÀÄÝ, £Àß ¢£ÁAPÀ 8-3-2009 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ DªÀÄ°£À°è UÉÆÃ¥Á¼À EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀéAvÀªÁV ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ zÉêÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ®Qëöä zÉêÁ®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ RįÁè eÁUÀzÀ°è zÉêÁ®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄ£ÉAiÀÄ QlQ eÁ° ºÀjzÀÄ ªÉÆèÉʯï PÀ¼ÀªÀÅ
UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/09 PÀ®A 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 2-3-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è 1200 UÀAl¬ÄAzÀ 0400 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÀæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁWÀªÉÃAzÀæ §ZÁÑ vÀAzÉ ¨sÀgÀvÀgÁd §ZÁÑ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ QnQAiÀÄ eÁ°AiÀÄ£ÀÄß ºÀjzÀÄ QnQAiÀÄ°èzÀ MAzÀÄ ¸ÉƤ JgÀPÀì£À ªÀÄĨÉÊ¬Ä¯ï £ÀA. 9449917575 C Q gÀÆ. 3,900/- QêÀÄäw£ÀzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 08-03-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¤µÁ̼Àf ¯Áj ZÁ®£É ªÀiÁr ¥À°Ö : ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀ ºÁ¤ E®è
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 08-03-2009 gÀAzÀÄ 1400 UÀAlUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV C°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ ºÉýPÉ §gɬĹzÉÝãÉAzÀgÉ UÁæªÀÄzÀ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ EªÀ£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ¯Áj £ÀA. J¦-29/n-3498 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 7-3-2009 gÀAzÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄÆäj£À°è ªÀ¸Àw ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ 8-3-2009 gÀAzÀÄ zÉëzÁ¸À EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ £À£Àß ¯Áj ¥ÀÆ£ÁPÉÌ ºÉÆÃV §gÀ¨ÉÃPÁVzÀÝgÉ ¨Á§ CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¯Áj Qè£ÀgÀ ®Pàët vÀAzÉ GªÀiÁgÁªÀ ±ÉqÉÆÃ¼É E§âgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ PÉÆAqÁUÀ zÉëzÁ¸À£ÀÄ ¯Áj £ÀqɸÀÄvÁÛ ¨sÁ°Ì - ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ zÁn ¨ÉîÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ zÉëzÁ¸À£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ 1330 UÀAlUÉ gÉÆÃr£À ¥ÀƪÀð ¨sÁUÀzÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¯Áj ZÁ®PÀ zÉëzÁ¸À¤UÉ JqÀUÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ JqÀUÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÊn£À PÀA§zÀ ªÉÄÃ¯É ¯Áj ©¢ÝzÀÝjAzÀ PÀA§ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨ÉÊPï¤AzÀ ©zÀÄÝ MªÀð¤UÉ UÁAiÀÄ
OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀB 08-03-2008 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀ£ÀªÀiÁgÀ ¥À½î §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ UÀAUÁzsÀgÀ GZÉѪÁgÀ ªÁºÀ£À £ÀA. JªÀiï.JZï.26 AiÀÄÄ 2138 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ vÀ£Àß eÉÆvÉ ¸ÀªÁj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ PɼÀUÉ SÉqÀÄ«zÀjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ªÀĺÁ£ÀAzÀ UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÉÌ dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 07-03-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ¸ÀÛ¥Áà vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Áà PÉÆý ¸Á: aPÀ° gÀªÀjUÉ DgÉÆæ F±Àéj vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Áà PÉÆð gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄtÂÚ£À RZÀÄð ¤Ã£ÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ £Á£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀ¼ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DmÉÆà mÁæöå° ¥À°Ö ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÁAiÀÄ
ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ. :-

¢£ÁAPÀ 08/03/09 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ E¸Á «ÄAiÀiÁå vÀAzÉ E¨Áæ»A ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV gÀªÀgÀÄ CmÉÆ mÁæ° £ÀA PÉJ-38/5121 £ÉzÀÝgÀ°è vÀgÀPÁj vÀgÀ®Ä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆ®zÀ°è UÀÄAr ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢
aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/09 PÀ®A 324, 326, 504, 506, 447 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 08-03-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzsÉ ªÀiÁzÀªÀgÁªÀ PÀAzÀUÀÄ¼É ¸Á: J£ÀUÀÄAzÁ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¤Ãj£À PÁ®ÄªÉ UÀÄAr PÀnÖzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ PÀAzÀUÀÄ¼É ªÀÄvÀÄÛ E¤ßçâgÀ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉ ¤Ãj£À UÀAr PÀnÖ¢ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DPÀæªÀĪÁV vÀqÉAiÉÆÃrØ dUÀ¼À : fêÀ¨ÉzÀjPÉ.
ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/09 PÀ®A 341, 323, 504, 506 L¦¹. :-


¢£ÁAPÀ 08/03/09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀׯïgÉrØ vÀAzÉ ¸Á¬ÄgÉrØ ¸ÉjPÁgÀ ¸Á: §£Àß½î gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ªÉAPÀlgÉrØ vÀAzÉ ¸Á¬ÄgÉrØ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀ¸ÉÛUÉ DPÀæªÀÄ vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ¸À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. EvÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¨Á«UÉ ©zÀÄÝ fêÀPÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÀAiÉÆêÀÈzÀÞ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ. ¸ÀASÉå 5/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 08/03/09 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt zÀ£ÀUÀ¼À §eÁgÀ vÀÄA§ÄªÀ CAUÀr ºÀwÛjzÀÝ vÉð gÁZÀ¥Áà EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°èzÀÝ ¨Á«AiÀÄ°è À UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ EzÀUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 44 ªÀµÀð PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À vÁ: avÁ¥ÀÆgÀ f¯Áè UÀÄ®§UÁð ¸ÀzÀå ±ÀgÀt £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ªÉģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆÃV ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¤±ÉAiÀÄ°è ºÁUÀÆ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1200 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CªÀ£ÀÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Bidar District : Daily Crime Update : 09-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 09-03-2009

PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¸ÀéAvÀ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ PÀgÀPÀ¯ÁzÀ PÀÄqÀÄPÀ
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 02/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

zÉêÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è UÉÆÃ¥Á¼À vÀAzÉ PÀȵÀÚf ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw;ªÀÄgÁoÀ ¸Á;zÉêÀ£Á¼À EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ EzÀÄÝ, £Àß ¢£ÁAPÀ 8-3-2009 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ DªÀÄ°£À°è UÉÆÃ¥Á¼À EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀéAvÀªÁV ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ zÉêÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ®Qëöä zÉêÁ®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ RįÁè eÁUÀzÀ°è zÉêÁ®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄ£ÉAiÀÄ QlQ eÁ° ºÀjzÀÄ ªÉÆèÉʯï PÀ¼ÀªÀÅ
UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/09 PÀ®A 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 2-3-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è 1200 UÀAl¬ÄAzÀ 0400 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÀæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁWÀªÉÃAzÀæ §ZÁÑ vÀAzÉ ¨sÀgÀvÀgÁd §ZÁÑ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ QnQAiÀÄ eÁ°AiÀÄ£ÀÄß ºÀjzÀÄ QnQAiÀÄ°èzÀ MAzÀÄ ¸ÉƤ JgÀPÀì£À ªÀÄĨÉÊ¬Ä¯ï £ÀA. 9449917575 C Q gÀÆ. 3,900/- QêÀÄäw£ÀzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 08-03-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¤µÁ̼Àf ¯Áj ZÁ®£É ªÀiÁr ¥À°Ö : ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀ ºÁ¤ E®è
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 08-03-2009 gÀAzÀÄ 1400 UÀAlUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV C°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ ºÉýPÉ §gɬĹzÉÝãÉAzÀgÉ UÁæªÀÄzÀ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ EªÀ£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ¯Áj £ÀA. J¦-29/n-3498 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 7-3-2009 gÀAzÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄÆäj£À°è ªÀ¸Àw ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ 8-3-2009 gÀAzÀÄ zÉëzÁ¸À EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ £À£Àß ¯Áj ¥ÀÆ£ÁPÉÌ ºÉÆÃV §gÀ¨ÉÃPÁVzÀÝgÉ ¨Á§ CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¯Áj Qè£ÀgÀ ®Pàët vÀAzÉ GªÀiÁgÁªÀ ±ÉqÉÆÃ¼É E§âgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ PÉÆAqÁUÀ zÉëzÁ¸À£ÀÄ ¯Áj £ÀqɸÀÄvÁÛ ¨sÁ°Ì - ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ zÁn ¨ÉîÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ zÉëzÁ¸À£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ 1330 UÀAlUÉ gÉÆÃr£À ¥ÀƪÀð ¨sÁUÀzÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¯Áj ZÁ®PÀ zÉëzÁ¸À¤UÉ JqÀUÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ JqÀUÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÊn£À PÀA§zÀ ªÉÄÃ¯É ¯Áj ©¢ÝzÀÝjAzÀ PÀA§ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨ÉÊPï¤AzÀ ©zÀÄÝ MªÀð¤UÉ UÁAiÀÄ
OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀB 08-03-2008 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀ£ÀªÀiÁgÀ ¥À½î §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ UÀAUÁzsÀgÀ GZÉѪÁgÀ ªÁºÀ£À £ÀA. JªÀiï.JZï.26 AiÀÄÄ 2138 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ vÀ£Àß eÉÆvÉ ¸ÀªÁj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ PɼÀUÉ SÉqÀÄ«zÀjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ªÀĺÁ£ÀAzÀ UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÉÌ dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 07-03-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ¸ÀÛ¥Áà vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Áà PÉÆý ¸Á: aPÀ° gÀªÀjUÉ DgÉÆæ F±Àéj vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Áà PÉÆð gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄtÂÚ£À RZÀÄð ¤Ã£ÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ £Á£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀ¼ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DmÉÆà mÁæöå° ¥À°Ö ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÁAiÀÄ
ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ. :-

¢£ÁAPÀ 08/03/09 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ E¸Á «ÄAiÀiÁå vÀAzÉ E¨Áæ»A ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV gÀªÀgÀÄ CmÉÆ mÁæ° £ÀA PÉJ-38/5121 £ÉzÀÝgÀ°è vÀgÀPÁj vÀgÀ®Ä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆ®zÀ°è UÀÄAr ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢
aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/09 PÀ®A 324, 326, 504, 506, 447 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 08-03-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzsÉ ªÀiÁzÀªÀgÁªÀ PÀAzÀUÀÄ¼É ¸Á: J£ÀUÀÄAzÁ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¤Ãj£À PÁ®ÄªÉ UÀÄAr PÀnÖzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ PÀAzÀUÀÄ¼É ªÀÄvÀÄÛ E¤ßçâgÀ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉ ¤Ãj£À UÀAr PÀnÖ¢ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DPÀæªÀĪÁV vÀqÉAiÉÆÃrØ dUÀ¼À : fêÀ¨ÉzÀjPÉ.
ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/09 PÀ®A 341, 323, 504, 506 L¦¹. :-


¢£ÁAPÀ 08/03/09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀׯïgÉrØ vÀAzÉ ¸Á¬ÄgÉrØ ¸ÉjPÁgÀ ¸Á: §£Àß½î gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ªÉAPÀlgÉrØ vÀAzÉ ¸Á¬ÄgÉrØ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀ¸ÉÛUÉ DPÀæªÀÄ vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ¸À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. EvÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¨Á«UÉ ©zÀÄÝ fêÀPÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÀAiÉÆêÀÈzÀÞ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ. ¸ÀASÉå 5/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 08/03/09 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt zÀ£ÀUÀ¼À §eÁgÀ vÀÄA§ÄªÀ CAUÀr ºÀwÛjzÀÝ vÉð gÁZÀ¥Áà EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°èzÀÝ ¨Á«AiÀÄ°è À UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ EzÀUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 44 ªÀµÀð PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À vÁ: avÁ¥ÀÆgÀ f¯Áè UÀÄ®§UÁð ¸ÀzÀå ±ÀgÀt £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ªÉģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆÃV ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¤±ÉAiÀÄ°è ºÁUÀÆ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1200 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CªÀ£ÀÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: ²ªÀgÁªÀÄ jQæAiÉÄõÀ£ï PÀè¨ï ªÉÄÃ¯É zsÁ1/2, 15 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, gÀÆ: 46,630/- d¦Û :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ gÁA¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¹zÁÝxÀð §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¨sÀAqÁj vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà EªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀģɸÀA:1-11-37/8 £ÉÃzÀÝgÀ°è ²ªÀgÁªÀÄ jQæAiÉÄõÀ£ï PÀè¨ï ºÉ¸Àj£À°è ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£Á PÉÃAzÀæ £ÀqɸÀĪÀÅzÁV C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV J.L.r.J¸ï.JªÀiï.n. §qÁªÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀģɸÀA: 1-4-1250/401 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¤AiÀĪÀÄ G(r)èAX¹, E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ §UÉÎ zÉÆgÉvÀ RavÀ ªÀiÁ"w ªÉÄðAzÀ ²æà C(c)üµÉÃPï WÉÆÃAiÀÄ¯ï ¨sÁ.¥ÉÆÃ.¸Éà ªÀÄvÀÄÛ ²æà ¦.£ÁUÀgÉrØ ºÉZÀÄѪÀj f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ £ÀAzÀgÉrØ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï r¹L(c) WÀlPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà "gÉñÀ zÉÆqÀتÀĤ ¦J¸ïL r¹L(c) WÀlPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¢£ÁAPÀ: 08.03.2009 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ zsÁ1/2ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À §AqÁj ºÁdgï ¥Àr¹zÀ £ÉÆÃAzÀt ¥ÀvÀæ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV ²ªÀgÁªÀÄ jQæAiÉÄõÀ£ï PÀè¨ï ºÉ¸Àj£À°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀģɸÀA:1-11-37/8£ÉÃzÀÝgÀ°è £ÀqɸÀĪÀÅzÁV DzÉñÀ¸ÀA: J¸ïNDgï/4/ 2005-06 ¸ÀA¥ÀÄl-32 £ÉÆÃAzÀt ªÀiÁr¹zÀÄÝ, ¸ÀAWÀUÀ1/4À gÀf¸ÁÖçgïgÀªÀgÀ PÀbÉÃj¬ÄAzÀ ¥ÀvÀæ¸ÀA:J¸ïNDgï/J¥sïJ¯ïf/50/2007-08, ¢£ÁAPÀ: 12.07.2007 gÀ£ÀéAiÀÄ ¢£ÁAPÀ:31.03.2008PÉÌ CªÀ¢ü ªÀÄÄV¢zÀÄÝ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¤AiÀĪÀÄ G(r)èAX¹,E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝjAzÀ, ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¨sÀAqÁj vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¹zÁÝxÀð PÁ¯ÉÆä gÁA¥ÀÆgÀÄ, 2) CdªÀÄvï ¨ÉÃUï vÀAzÉ JA.J ¨ÉÃUï, 3) Dgï.JA.gÀ¦ü vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ºÀ¤Ã¥sï E§âgÀÆ ¸Á: CgÀ¨ï ªÉƺÀ¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, 4) £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, 5) ªÉÆúÀ£ï vÀAzÉ £ÁUÀgÁeï gÉʯÉé PÁél¸Àð gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, 6)C±ÀéxÀgÉrØ vÀAzÉ gÀAUÁgÉrØ ¸Á: UÀÄAd1/2î vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, 7) ªÀÄÄeÁ"zï @ ªÀÄÄdÄÓ vÀAzÉ ªÀÄĤÃgÀ CºÀäzï ¨ÉƪÀÄä£ÀªÁr gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, 8) ªÉÆ"AiÀÄÄ¢Ýãï vÀAzÉ SÁeÁSÁ¢æ ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, 9) J¸ï.PÉ.ªÉÆ"AiÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ªÉÆ"AiÀÄÄ¢Ýãï PÉç¯ï D¥ÀgÉÃlgï 10) ªÀĺÀ§Æ§ vÀAzÉ JA.r.SÁeÁ E§âgÀÆ ¸Á: ªÀÄAUÀ1/4ÀªÁgÀ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, 11) PÉ.J.¥ÀæPÁ±ÀgÁªï vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðgÁªï eÉÆåÃw PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, 12) gÁªÀÄQ±ÉÆÃgï vÀAzÉ ªÀĺÉñÀégÀ ¥ÀmÉïï gÉÆÃqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, 13) ªÀÄ°èPÁdÄð£À¸Áé"Ä vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå¸Áé"Ä ¸Á: ªÀÄPÀÛ¯ï¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, 14) (c)üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ¸Á: £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ (r)QëöäãÁgÁAiÀÄt ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ1/4ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ:46,630/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ1/4À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ £ÀAzÀgÉrØ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï r¹L(c) WÀlPÀ f¯Áè ¥Éưøï PÁAiÀiÁð(r)AiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥ÉưøïoÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ¸ÀA: 50/2009 PÀ(r)A: 79,80 PÉ.¦.DåPïÖ CrAiÀÄ°è CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C£À¢üPÀÈvÀ ªÀÄzsÀåªÀiÁgÁl, NªÀð£ÀÀ §AzsÀ£À, gÀÆ:2000/- ªÀiË(r)åzÀªÀÄzsÀå & £ÀUÀzÀĺÀt:500/- d¦Û :

²æà ¥ÀA¥ÀtÚ JJ¸ïL EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08.03.2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ(r)ÆPÀ §ÄqÀ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ £ÁUÉÃAzÀæ vÀAzÉ UÀÄgÀtÚ 25 ªÀµÀð, QgÁt ªÁå¥Áj, ¸Á: §ÄqÀ¢¤ßUÁæªÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, gÀÆ:2000/- ªÀiË(r)åzÀ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ1/4À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀAUÀæ"¹zÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt: 500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ1/4À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄoÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ¸ÀA: 13/2009 PÀ(r)A: 32,34 PÉ.E.DåPïÖ CrAiÀÄ°è CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: DPÀ¹äPÀ CVß zÀÄgÀAvÀ, UÀȺÀt ¸ÁªÀÅ :

ªÀiÁ£À"vÁ(r)ÆPÀ aPÀ̺ÀtV UÁæªÀĤªÁ¹, £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà 28 ªÀµÀð EªÀ1/4ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03.03.2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV CªÀ1/4ÀÄ zsÀj¹zÀÝ §mÉÖUÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ CªÀ1/4ÀÄ aÃgÁrzÀ zsÀé¤ PÉÃ1/2 CªÀ1/4À UÀAqÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¨ÉAQ £ÀA¢¸À(r)Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ E§âjUÀÆ ªÉÄÊPÉʸÀÄlÄÖUÁAiÀÄUÀ1/4ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀgÀ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ(r)PÁjAiÀiÁUÀzÉà £ÁUÀªÀÄä1/4ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08.03.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ1/4ÉAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ "gÉúÀtV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÀ"vÁ1/4ÀoÁuÉ C¸Áé¨sÁ"PÀ ªÀÄgÀt¸ÀA: 06/2009 PÀ(r)A:174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì, ªÀåQÛAiÉÆêÀð «"µÀ ¸Éë"¹ DvÀäºÀvÀå :

ªÀiÁ£À"vÁ(r)ÆPÀ CgÉÆð UÁæªÀĤªÁ¹, zÉÆqÀØvÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉAiÀÄå 50 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ1/2AzÀ DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁV(r)èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08.03.2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ"Ä£Á±ÀPÀ "µÀ ¸ÉÃ"¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯É CªÀ£À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ(r)PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 08.03.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß FgÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À" oÁuÉ C¸Áé¨sÁ"PÀ ªÀÄgÀt¸ÀA: 07/2009 PÀ(r)A:174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

UÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :

AiÀiÁzÀVj ¥ÉưøÀ oÁuÉ: ¢:08-03-09 gÀAzÀÄ ªÀĺÀäzÀ eÁ¥sÀgÀ vÀA. ±ÉÃR ªÀÄ»§Æ§ ºÉÆ£ÀUÉÃgÁ ¸Á:SÁj ¨Ër AiÀiÁzÀVÃgÀ EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ±ÉÃR ªÀĺÀäzÀ C° FvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ 1.¸ÉÊAiÀÄåzÀ vÀA. C§Äݯï ZÁªÀŸÀ 2.GªÀÄgÀ vÀA. ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ZÁªÀŸÀ ¸Á:E§âgÀÆ SÁj¨Ër AiÀiÁzÀVgÀ EªÀgÀÄ L¸ÀQæêÀiï ªÀiÁgÁl «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr PÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀA§AzsÀ D¥Á¢vÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV CPÀÌ D±Á©ü EªÀ½UÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É. CAvÀ ºÉüÀÄwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄä¯É D¥Á¢vÀgÀÄ §AzÀªÀgÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ MzÀgÁqÀÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÀl§qÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀĺÀäzÀ eÁ¤ EvÀ£ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß PÉÆ®ÄèªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä ºÀrzÀÄ UÉÆÃqÉUÉ §®ªÁV ºÉÆqÉzÀÄzÀjAzÀ ªÀĺÀäzÀ eÁ¤ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĹzÀÄ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝgÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

E¹àÃl dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt:

eÉêÀVð ¥ÉưøÀ oÁuÉ : EAzÀÄ ¢: 8-3-09 gÀAzÀÄ aUÀgÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¨É«£À ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ 5-6 d£ÀgÀÄ PÀÆr PÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ ¢AzÀ CAzÁgÀ §ºÁgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ²æà ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ïL ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÉÆÃrPÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr zÉëAzÀæ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà zÉÆqÀتÀĤ ¸Á: ©gÁ¼À (©) ¸ÀAUÀqÀ 5 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 2750=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ: EAzÀÄ ¢.08-03-09 gÀAzÀÄ ²æà ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ CA§ætÚUËqÀ zÉÆvÀgÀrØ ¸Á: PÉÆqÁ® EªÀjUÉ «gÀÄ¥ÀtÚUËqÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÀrØ PÀÄ®PÀtÂð ¸ÀAUÀqÀ JgÀqÀÄ d£À PÀÄrPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ: ¢. 08-03-2009 gÀAzÀÄ ²æÃ.D£ÀAzÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¤UÀÄÎqÀV, ¸Á||UÀzÀÄÝUÉ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄPÀÛA¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ £Á£ÀÄ UÀzÀÄÝUÉ ªÀÄoÀzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÁÝUÀ £À£Àß gÉÃeï PÀA¥À¤AiÀÄ PÀ¥ÀÄà§tÚzÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA:9845722363 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥sÉÆÃ£ï §A¢zÀÝjAzÀ eÉé¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃr ¥ÀPÀÌzÀ°è ElÄÖ £À£Àß ¢éZÀPÀæªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ZÀPÀæzÀ UÁ½ PÀrªÉÄAiÀiÁzÀAvÉ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà M§â CAzÁdÄ 22 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ªÀåQÛ PÀ¼ÀĪÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt :

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ: ¢.08-03-2009 gÀAzÀÄ ºÁ®UÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ ºÉÆV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÀÄqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀiÁZÀ£ÀÆgÀ ¸Á: ºÁ®UÉÃgÁ CAvÁ w½¹zÀÄÝ. HgÀ°è ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ aÃgÁqÀÄvÁÛ wgÀÄUÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉà ©lÖ°è ªÀÄvÉÛ dUÀ¼ÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀĪÁV ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2009 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢ : 8/3/2009 gÀAzÀÄ 4:45 ¦.JA. PÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ «gÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¨Éë£ÀºÁ¼À ¸Á; PÁgÀlV ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: PÁgÀlV ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄgÀqÉÆÃt EªÀgÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ ªÀ°¸Á§ zÀUÁð ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ J.J¸ï.L C±Àæ¥sï ºÀĸÉãï PÁgÀlV oÁuÉgÀªÀgÀÄ, ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 7950=00 ºÁUÀÆ E¸ÉàÃmï ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2009 PÀ®A 323, 504, 506 L.¦.¹:.

¢ : 8/3/2009 gÀAzÀÄ 1 ¦.JA. PÉÌ ºÀÄ®V UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄzÀݪÀÄä£À PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁ¼À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ±ÀAPÀæªÀÄä¼ÀÄ ºÀÄ®VAiÀÄ°è vÉAV£À PÁ¬Ä ªÀiÁgÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆævÀ¼ÁzÀ C¤vÁ UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ ¸Á: ºÀÄ®V EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ E°è AiÀiÁPÉ PÁ¬Ä ªÀiÁgÀÄwÛAiÀiÁ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆr §r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¥ÀÄvÀæ¥Àà PÀQºÀ½î ªÀaiÀiÁ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: 4 £Éà ªÁqÀð ºÀÄ®V EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.