Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, November 17, 2015

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 107/2015 PÀ®A: 498(J) 323, 324, 504 L¦¹ :- ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸À«vÁ EªÀ½UÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆèQ£À GPÀÌ£Á¼À PÁ¼ÀÄ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁzÀ «dAiÀÄ vÀAzÉ »ÃgÀÄ eÁzÀªÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀzÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ£ÁzÀ «dAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ vÀzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ «dAiÀÄ vÀAzÉ »ÃgÀÄ eÁzÀªÀ FvÀ£ÀÄ ¢£Á®Æ MA¢¯ÉÆèAzÀÄ PÁgÀt ºÉüÀÄvÁÛ ¤£Àß PÉÊ ¸Àj¬Ä®è gÀAr, ¨ÉÆøÀr, ¸Àƽ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ EµÀÖ«®è ¤£ÀUÉ 60 ªÀµÀð ªÀAiÀĸÁìVzÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ £Á£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ ¢£Á®Æ £À£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝ£ÀÄ. F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀAzÉ - vÁ¬ÄUÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ DUÀ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉý C£ÀĸÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ºÉýzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ UÀAqÀ PÉÆqÀĪÀ PÀµÀÖªÀ£ÀÄß ¸À»¹PÉÆAqÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÉÝãÀÄ. »ÃVzÀÄÝ 5 wAUÀ¼À »AzÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ UÀAqÀ£ÁzÀ «dAiÀÄ EªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝ£ÀÄ.
»ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 02/11/2015 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ «dAiÀÄ EvÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ £À£Àß vÀAzÉUÉ ºÉýzÀ ¥ÀæPÁgÀ £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ ©üêÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ £À£ÀߣÀÄß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ GPÀÌ£Á¼À PÁ¼ÀÄ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁPÉÌ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ UÀAqÀ£ÁzÀ «dAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀ£À£ÀUÉ ¸Àƽ gÀAr PÀjªÀiÁjAiÀÄPÉÌ ¤£Àß ªÀAiÀĸÀÄì DVzÉ CAvÁ ¨ÁgÀÄPÉÆ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄ£À §AzÀAvÉ ºÉÆqɧr ªÀiÁqÀĪÁUÀ £À£Àß vÀAzÉAiÀÄÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀÄ£À: £À£ÀߣÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £À£ÀUÉ ºÉÆqɧr ªÀiÁr ªÀiÁrzÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ «dAiÀÄ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 107/2015 PÀ®A, 498(J), 323, 324, 504 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 152/2015 PÀ®A.279 L¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 16-11-2015 gÀAzÀÄ 4-30 J,JªÀiï.PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠠ºÁf vÀAzÉ C§ÄÝ® d§âgÀ ªÀAiÀÄ; 39 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G; ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á; CgÀ¨ï ªÉƺÀ¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀ  FvÀ£ÀÄ RÄzÁÝV oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤Ãr UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ,£ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® ªÀiÁUÀðªÁV §gÀĪÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-11-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 3-00 UÀAmÉUÉ zsÀªÀÄð¥ÀÆgÀ WÁmï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ wgÀÄ«£À°è ªÉÃUÀªÁV ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛ wgÀÄ«£À WÁlzÀ°è vÀVΣÀ°è fVzÀÄ ¯Áj D¼ÀªÁzÀ PÀAzÀPÀPÉÌ ©¢ÝzÀÄÝ ¯Áj EAf£ÀUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¯Áj ªÀÄÄA¢£À ¨Ár ¨ÉAQ¬ÄAzÀ ¸ÀÄlÄÖ ªÀÄÄA¢£À UÁdÄUÀ¼ÀÄ MqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj C¥sÀWÁvÀzÀ°è ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ C®à ¸Àé®à UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ £ÀAvÀgÀ »AzÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¯Áj £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊAiÀÄzï £ÀÆgÀĢݣÀ vÀAzÉ eÁ¤«ÄAiÀiÁ FvÀ£ÀÄ  ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÁzÀzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ZÁ®PÀ£À §½ §AzÀÄ G¥ÀZÀj¹gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è WÁl£À°è JvÀÛgÀzÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ D¼ÀªÁzÀ PÀAzÀPÀPÉÌ ©zÀÄÝ EAf£ÀUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ¯Áj ªÀÄÄA¢£À ¨Ár ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä ¯Áj qÉæöʪÀgÀ¤UÉ C®à ¸Àé®à UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

   ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÀÅ £ÀªÀÄä ¯Áj qÉæöʪÀgÀ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä ªÀÄÄ£Áß ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G; ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á; d»gÁ¨ÁzÀ KjAiÀiÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è  ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹zÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛ wgÀÄ«£À°è ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¯Áj JvÀÛgÀ eÁUɬÄAzÀ vÀVΣÀ°è ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À ¨ÉÃPÉAzÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.152/2015 PÀ®A.279 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 258/2015 PÀ®A323,324,504,506 ¸ÀA 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 16-11-2015 gÀAzÀÄ 9-00 ¦.JªÀiï ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ Hl ªÀiÁr vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ CzÉà DgÉÆævÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¦ügÁå¢üUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¢¥ÁªÀ¼ÀÄ ºÀ§âzÀ EªÀ¸À £ÀªÀÄätÚ£À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢¢Ý CAvÁ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄPÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀs ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ 16/11/15 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠠©üêÀıÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ ®PÀÄÌAr 51 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:wAyÃt vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ FvÀ£À C½AiÀÄ£ÁzÀ dUÀ£ÁßxÀgÉrØ vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ gÁZÀ¥Àà£ÀªÀgÀ 28 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄUÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ vÁ:AiÀiÁzÀVj FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-33 eÉ-6120£ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ wAyÃt ©æÃqïÓ ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ vÀ£Àß PÁgï £ÀA. J¦-09 ¹J£ï-2669 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, dUÀ£ÁßxÀgÉrØ ©æÃqïÓ¢AzÀ ¥ÀÄnzÀÄ PɼÀUÉ PɸÀj£À°è ©zÁÝUÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è E¤ßvÀgÉ PÀqÉUÀ¼À°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/15 PÀ®A 279,  304(J) L¦¹ & 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
           ¢£ÁAPÀ 16/11/15 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¦Ãgï ¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀ¸À£ï ¸Á¨ï AiÀiÁzÀVj, 30 ªÀµÀð, G: qÉæöʪÀgï PÉ®¸À, ¸Á: PÉÆ¥ÀàgÀ, vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ¸ÉàAqÀgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É wAvÀt ©æeï-zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, PÀgÉUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ wgÀÄ«£À°è ºÉÆgÀnzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ ©§tÚ ¢¤ß 27 ªÀµÀð, ¸Á: UÀ§ÆâgÀÄ, vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA. PÉJ-28/J¥sï-1788 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ¦Ãgï ¸Á¨ï FvÀ¤UÉ §®UÁ®Ä vÉÆqÉ ªÀÄÄjzÀÄ EvÀgÉqÉ wêÀæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ 1900 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ eÉÊ£Á©Ã @ eÉÊ£ÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ¸À£ï ¸Á¨ï, 60 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, ¸Á: PÉÆ¥ÀàgÀ.gÀªÀgÀÄ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 245/15 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
         ¢£ÁAPÀ 16/11/15 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà 48 ªÀµÀð ªÀiÁ¢UÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UÀÄAvÀUÉÆüÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ ¨Á§Ä¸Á§ 35 ªÀµÀð G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:UÀÄAvÀUÉÆüÀ vÁAqÁ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÉÆ£ÀªÁlèzÀ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-36 ¨ÉÆ-1802 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄAvÀUÉÆüÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ UÀÄAvÀUÉÆüÀ gÀ¸ÉÛ EzÀ£Á¼À wªÀÄä¥Àà zÉêÀ¸ÁÜ£À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-28 n-708 & 2 mÁæöå°UÀ¼ÀÄ mÁæöå° £ÀA. J£ïJ¸ï J¸ïPÉ-356 £ÉÃzÀÝ£ÀUÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ MAzÉà mÁæöå° JAzÀÄ w½zÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß  JqÀ§¢AiÀÄ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀÄ£À: gÀ¸ÉÛUÉ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÁUÀ JqÀ§¢AiÀÄ°è PÀĽwzÀÝ ¨Á§Ä¸Á§¤UÉ JgÀqÀ£Éà mÁæöå° vÀUÀÄ° vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÉÄzÀļÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À    ªÉÄðAzÀ     °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.289/15 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ & 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ.   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ಫಿರ್ಯಾದಿ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ gÉƪÀÄ¥Àà ZÀªÁíuï ªÀAiÀiÁ-24,eÁw-®ªÀiÁtÂ,G-PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á-¥ÀgÁA¥ÀÆgÀ vÁAqÀFPÉAiÀÄÄ ಆರೋಪಿತನ ನಂ  1)gÉƪÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄf ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ-27 ªÀµÀð,®ªÀiÁtÂ,PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-¥ÀgÁA¥ÀÆgÀ vÁAqÀ  ಈತನ ಹೆಂಡಿತಿಯಿದ್ದು, ಈಗ್ಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆರೋಪಿತನ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ, 1)gÉƪÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄf ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ-27 ªÀµÀð,®ªÀiÁtÂ,PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-¥ÀgÁA¥ÀÆgÀ vÁAqÀ2)ªÉÆÃw¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄf ZÀªÁít,ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð, ,®ªÀiÁtÂ,PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-¥ÀgÁA¥ÀÆgÀ vÁAqÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ದುಡಿಯಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲಾ,ಕೈಲಾಗದವಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿವುದಿಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಾ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು,ಇದರಿಂದ ಬೆಸತ್ತು ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇದ್ದಾಗ ದಿನಾಂಕ 16/11/2015 ರಂದು 00-30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮೂದಿತ ರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು,ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ತಾಯಿ ಮಾನವ್ವಳಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಈತನು ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಮಲಗಲು ಬರದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಬಾ ಅಂತಾ ಆಕೆಯ ಕೈ ಮತ್ತು ಜಂಪರ ಹಿಡಿದು ಎಳೇದಾಡಿ ಮಾನಬಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಸದ ಮೇಲಿಂದ  °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀ£Éß £ÀA: 288/15 PÀ®A.498(J),504,323,354,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
            ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಮ್ಮ @ ರಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಹನುಮಂತ ಸೋಲಾರ್ ವಯ 36 ವರ್ಷ ಜಾ: ವಡ್ಡರ ಉ : ಹೊಲಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ: ಕಲ್ಲೂರು, ಮಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ ತಾ:ಸಿಂಧನೂರು ಹಾ:ವ: ರೌಡಕುಂದಾ ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£ÀÄ ಆರೋಪಿತನೊಂದಿಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಲಗ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, 03 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಇದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಹೆರಿಗೆಗೆ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಜಾ: ವಡ್ಡರ ಸಾ: ಕಲ್ಲೂರು, ಮಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£ÀÄ  ಇನ್ನೊಂದು ಲಗ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಸೇರದೇ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲದೇ ದಿನಾಂಕ 14-11-15 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಸಂಸಾರ ಮಾಡಲು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 318/205 ಕಲಂ 498(ಎ), 504, 323, 506 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳ CPÀæªÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ದಿನಾಂಕ-16-11-2015 ರಂದು 1615 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÀÄAdÄ£ÁxÀgÉrØ AiÉÆÃd£Á¢üPÁjUÀ¼ÀÄ f¯Áè ¨Á®PÁ«ÄðPÀ AiÉÆÃd£É f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.EªÀರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇನಂದರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಾಂತ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವ ಜನರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುಂವತೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ದಿ: 16-11-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08.45 ಗಂಟೆಯಿಂದ 11.00 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ರಾಯಚೂರು-ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಡಿಸಿ ಸಾಹೇಬರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ dA§tÚ vÀAzÉ UÉÆÃPÀgÀ¥Àà ªÀiÁåQì §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£À J¦27/ªÉÊ3287 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¸Á-£ÀA¢¤ vÁ-UÀzÁé¯ï f-ªÀÄ»§Æ¨ï£ÀUÀgÀ.FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತಿದ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಅತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಿ ಹಠಾತ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತಪಾಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಲು ಸಾಗಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 271/2015 ಕಲಂ 370 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

               ದಿನಾಂಕ. 16-11-2015 ರಂದು 0845 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1100 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯರಮರಸ್ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ²æà ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ರಾಯಚೂರು EªÀgÀÄ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗ್ಗೆ 1] ಅಂಜನೇಯ ತಂದೆ ವೆಂಕಟೇಶ, 30 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ನಾಯಕ ಸಾ: ವಡಾವಟ್ಟಿ [2] ನರಸಿಂಹಲು ತಂದೆ ತಾಯಪ್ಪ, 30 ವರ್ಷ,ಜಾತಿ:ವಡ್ಡರ, : ಟಾಟಾ .ಸಿ.ನಂ. ಕೆ.-36 -8910 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಾ: ಬಿಜನಗೇರಾ[3] ಈದಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ, 32 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕುಂಬಾರ, : ಕೆ.-36 -5258 ನೇದ್ದರ  ಚಾಲಕ, ಸಾ: ಮಂಡಲಗೇರಾ,[4] ಈರಣ್ಣ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಈರಣ್ಣ, 25 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮಾದಿಗ, : ಕೆ.-36 -2142 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ, ಸಾ: ಕುರುಬದೊಡ್ಡಿ, [5] ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ, 30 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ:ನಾಯಕ, : ಕೆ.-33 6753 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಾ:ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ ತಾ:ಜಿ: ರಾಯಚೂರು EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಆಟೋ, ಟಾಟಾ .ಸಿ. ಮತ್ತು ಮಾಕ್ಸ್ ಬುಲೇರೋ ಒಟ್ಟು 5 ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ 20 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ವಾಹನ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಚಾಲಕರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, 20 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾದಿಕಾರಿಯವರು ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಯವರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಸದರಿ 5 ವಾಹನ ಮತ್ತು ಅಪಾದಿತರನ್ನು  ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಹಾಜರ್ ಪಡಿಸಿ ಅವರುಗಳ ವಿರುದ್ದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 267/2015 PÀ®A: 370 L.¦.¹   ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದೆ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                ದಿನಾಂಕ- 16-11-2015 ರಂದು 18.30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ರಂಗಯ್ಯ ತಂದೆ ಮರಿಯಣ್ಣ ಖಾನಾಪೂರ, 51 ವರ್ಷ, ಜಾ-ನಾಯಕ, -ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ-ಮನೆ ನಂ 1-4-155/142 ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಲೋನಿ ಐಬಿ ರೋಡ್ ರಾಯಚೂರು FvÀನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ, ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿ ನಂ  1)ಶರಣಬಸವ ತಂದೆ ಗಂಗಪ್ಪ 30 ವರ್ಷ, ಜಾ-ನಾಯಕ, -ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ, ಸಾ-ಮಲದಕಲ್ ತಾ-ದೇವದುರ್ಗಾ ರವರು ಯಾವುದೋ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿ ನಂ  2)UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀìtÚ ಸಾ-ಮಲದಕಲ್ ತಾ-ದೇವದುರ್ಗಾ3)ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ UÀAUÀ¥Àà ಸಾ-ಮಲದಕಲ್ ತಾ-ದೇವದುರ್ಗಾ EªÀgÀÄUÀ¼À ಪ್ರಚೋಧನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 272/2015 ಕಲಂ 366 109 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ದಿನಾಂಕ 15-11-15 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 21,00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಅಂಬಮ್ಮ ಗಂಡ ವೆಂಕಟೇಶ ರಾಠೊಡ್ 30 ವರ್ಷ ಮನೆಗೆಲಸ ಸಾ, ಮಾರಲದಿನ್ನಿ ತಾಂಡಾ. FPÉAiÀÄÄ ತನ್ನ 5 ವರ್ಷದ ಮಗ ಮುರಳಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿAiÀÄ°è ಸಂಡಾಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ ತಾನು ರಿಸಸ್ ಮಾಡಲು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರು ಟಾಟಾ ಬೊಲೇರೋ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಹೊಗಿದ್ದು, ಆಗ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ 1] ಶೇಖರ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ಚವ್ಹಾಣ ಚವ್ಹಾಣ 30 ವರ್ಷ ಲಮಾಣಿ  2] ರಾಮು ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ಚವ್ಹಾಣ ಚವ್ಹಾಣ 35 ವರ್ಷ ಲಮಾಣಿ  3] ಅಮರೇಶ ತಂದೆ ತಾವರೇಪ್ಪ ರಾಠೊಡ್ 30 ವರ್ಷ ಲಮಾಣಿ  4] ಲೊಕೇಶ ತಂದೆ ತಾವರೇಪ್ಪ ರಾಠೊಡ್ 22 ವರ್ಷ ಲಮಾಣಿ  5] ಮೌನೇಶ ತಾವರೇಪ್ಪ ರಾಠೊಡ್ 25 ವರ್ಷ ಲಮಾಣಿ  6] ಜಯಶ್ರೀ ಗಂಡ ಮೌನೇಶ ರಾಠೊಡ್ 22 ವರ್ಷ ಲಮಾಣಿ 7] ಬಿಬೀ ಗಂಡ ಶೇಖರ ಚವ್ಹಾಣ 23 ವರ್ಷ ಲಮಾಣಿ ಸಾ. ಎಲ್ಲರು ಮಾಲದಿನ್ನಿ ತಾಂಡಾ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಅಕ್ರಮಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಏನಲೇ ಸೂಳೇ ನಮಗೆ ಎದುರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಆರೋಪಿ ನಂ 01 ರಿಂದ 5 ರವರು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಿರೇ ಮತ್ತು ಕುಪ್ಪಸ್ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಮಾನಬಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಆರೋಪಿ ನಂ 06 ಮತ್ತು 07 ರವರು ಕೈಯಿಂದ ಬಡೆದು ಎಲ್ಲರು ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೆಲಿಂದ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 168/15 ಕಲಂ 143,147,504,323,354,506 ಸಹಿತ 149 ,ಪಿ,ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
         ದಿನಾಂಕ 15-11-15 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 21,00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶೇಖರ್ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಚವ್ಹಾಣ 27 ವರ್ಷ ಖಾಸಗಿ ಚಾಲಕ ಸಾ, ಮಾರಲದಿನ್ನಿ ತಾಂಡಾ. FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಬೊಲೆರೋ  ಟಾಟಾ .ಸಿ ವಾಹನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಆರೋಪಿ ನಂಬರ 01 ಅಂಬಮ್ಮ ಗಂಡ ವೆಂಕಟೇಶ ರಾಠೊಡ್ 30 ವರ್ಷ ಮನೆಕೆಲಸ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿ ನಂಬರ 01 ರವರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಇಷ್ಠೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ  ಕಡೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಿಯಾ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದು ನಾವು ಮದುವೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು ಕೂಡಾ ಕೆಳದೇ ಆರೋಪಿ ನಂಬರ 01 ರವರು ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗಾಡಿಯ ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೊಡೆದು ಗ್ಲಾಸಿನ ಚೂರು ಸಿಡಿದು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲಬಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ತಲೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ 2] ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆಟೊಪಣ್ಣರಾಠೊಡ್35ವರ್ಷಒಕ್ಕಲುತನ 3] ಪಾತಮ್ಮ ಗಂಡ ಟೊಪಣ್ಣ ರಾಠೊಡ್ 55 ವರ್ಷ ಮನೆಕೆಲಸ
4]
ಗುರುದೀಪ್ ತಂದೆ ಹರಿಲಾಲ್ ರಾಠೊಡ್ 25 ವರ್ಷ ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾಎಲ್ಲರು ಮಾರಲದಿನ್ನಿ ತಾಂಡಾEªÀgÉ®ègÀÆ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕೆಡವಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಮೈಮೇಲಿನ ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೊಡೆದು ಸುಮಾರು 6,000/- ( ಆರು ಸಾವೀರ ) ರೂ ಲುಕ್ಸಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೆಲಿಂದ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 167/15 ಕಲಂ 504,323,324,506,427 ಸಹಿತ 34 ,ಪಿ,ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            1) ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂ: ಯಂಕನಗೌಡ ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಲಿಂಗಾಯತ್, : ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ: ಜಾಗೀರವೆಂಕಟಾಪೂರ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 14 ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಜಾಗೀರವೆಂಕಟಾಪೂರEªÀgÀÄ PÀÆr ದಿನಾಂಕ: 15.11.2015 ರಂದು 1700 ಗಂಟೆಗೆ ಜಾಗೀರವೆಂಕಟಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ನಂದೀಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ಜೂಜಾಟವನ್ನು ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಜೂಜಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ್ಗೆ ದೊರೆತ ಖಚಿತ ಭಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ರವರು ಪಂಚರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿಯವರಿಂದ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ ರೂ: 13100/- ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೇಮಾಲುಗಳನ್ನು  ಠಾಣೆಗೆ 1830 ಗಂಟೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರಪಡಿಸಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:  265/2015 PÀ®A 87 ಕೆ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆèPÁ ¯ÉÆÃPÀ ²PÀët ¸À«ÄwAiÀÄ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ: 16/11/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÉÆwÛPÉÆArgÀĪÀ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà eÁ£ï ªÉ¹è vÀAzÉ: ²ªÀ¥Àà, 47ªÀµÀð, G: ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ vÁ®ÆèPÁ ¯ÉÆÃPÀ ²PÀët ¸À«Äw ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀð EªÀÀgÀÄ PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¨ÉAQ ºÉÆwÛPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÁAiÀiÁðAiÀÄzÀ°èzÀÝ zÁR¯ÁwUÀ¼ÁzÀ  1) 2014-15 gÀ DªÀPÀ eÁªÀPÀ 2) 2014-15 gÀ SCP,  TSP  ²©gÀzÀ ªÀiÁ»w. 3) ¸ÁPÀëgÀ ¨sÁgÀvÀ C£ÀÄzÁ£ÀzÀ «ªÀgÀzÀ ªÀiÁ»w. 4) ©üêÀiÁ ¸ÀÄgÀPÁë AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼À PGB ªÀiÁ»w ªÀĸÀgÀPÀ¯ï. 5)2013-14 £Éà ¸Á°£À UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ¯ÉÆÃPÀ²PÀët ¸À«ÄwUÀ¼À DrmïªÀgÀ¢. 6) ¸ÉÃvÀħAzsÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ºÉÆAzÁtÂPÉ ¥ÀnÖ, UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ªÁgÀÄ. 6) ZÉPï §ÄPï «vÀgÀuÁ gÀf¸ÀÖgï 7) ¥ÉæÃgÀPÀgÀ ¸À¨sÉà gÀf¸ÀÖgï ºÁUÀÄ 8) EvÀgÉ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¸ÀA§«¹zÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. C.¨É.C. ¸ÀA:12/2015 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿ:11-11-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7-00ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ವಯ:25ವರ್ಷ,ಜಾತಿ:ಗೊಲ್ಲರ, :ಒಕ್ಕಲುತನ,ಸಾ:ಮರಾಠ FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರಾಠ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿಯ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿಯ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಹೋಗಿ ಔಷಧ ಹೊಡೆದ ನಂತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೈ ತೊಳೆಯಲಾರದೇ ಹೊಲದಲ್ಲಿಯೇ ಮನೆಯಿಂದ ತಂದ ಬುತ್ತಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಅಂಶವು ಊಟದ ಸಂಗಡ ಆತನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಾಂತಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ರಾಯಚೂರು ರಿಮ್ಸ್ ಭೋದಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದು, ಇಲಾಜು ಪಡೆಯುವಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ದಿ:16-11-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-20 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆಂದು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 19/2015 ಕಲಂ:174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .  
       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.11.2015 gÀAzÀÄ 50 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,300/- gÀÆ. .UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.