Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, May 30, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ:
ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ, ಸೀತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾಗೇಶ ಅಲಿಯಾಸ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸಿಂಗೆ ಸಾ: ಬಂಗರಗಾ ರವರು ನಾನು 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಶನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೆನೆ.ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ  2 ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದು, ನನ್ನ ಅತ್ತೆ , ನನ್ನ ಗಂಡ  ಜನರು ಇದ್ದು. ನನ್ನ ಗಂಡ ರುದ್ರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಪ ಅಪರೇಟರ ಅಂತ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.  ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ಮೋಟಾರಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ದಿನಾಲು ನನ್ನ ಗಂಡ  ಸೈಕಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದನು. ನನ್ನ ಗಂಡ ಬರದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಬೀಮಬಾಯಿ ಮೈದುನ ರಾಜೇಂದ್ರ ತಂದೆ ವಿಠಲ ಕಲಕೇರೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮೊಬಾಯಿಲ್ ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ  ನಾಟ್ ರಿಚೇಬಲ್ ಅಂತಾ ಬಂತು ನಾವೇಲ್ಲರೂ ಹುಡಕಾಡಿದರೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗಂಡ ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೂರು ಸುಭಾಷ ಮತ್ತು ದರ್ಮರಾಯ ಇವರ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಣೆಯಾದ ಮನುಷ್ಯನ ಚಹರೆ ಪಟ್ಟೆ: ಎತ್ತರ 5 ಅಡಿ 6 ಇಂಚು ಉದ್ದ, ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು, ಮೈಬಣ್ಣ ಗೋಧಿ ವರ್ಣ. ಸಣ್ಣ ಮೀಸೆ, ಕರೀಯ ಪ್ಯಾಂಟು, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಪುಲ್ಲ ಶರ್ಟ, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಂಪನೀಯ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಚಪ್ಪಲಿ, ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲಗಡೆ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಗಾಯ, ಬಲಗಡೆ ಕಾಲು ಕುಂಟುತ್ತಾನೆ. ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಖಡೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ: 27-05-12 gÀAzÀÄ sgÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀgÀ¨sÀÄ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ dĪÀiÁä ªÀĹâ ºÀwÛgÀ DzÉ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ °AUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 28, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: zÉêÀgÀ¨sÀÆ¥ÀÆgÀ2) ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ°AUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 32, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: zÉêÀgÀ¨sÀÆ¥ÀÆgÀ3) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ: 50, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: UÀÄAvÀÄUÉÆüÀzÉÆrØ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30, eÁw: ZÀ®ÄªÁ¢, UÁæA.¥ÀA ¸ÀzÀ¸Àå ¸Á: zÉêÀgÀ¨sÀÆ¥ÀÆgÀ FvÀ¤UÉ CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ " J¯Éà ¨ÁåUÁgÀ ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà UÁr ¤°è¸ÀÄ" CAvÁ eÁw JwÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤°è¹ PÀ©âtzÀ gÁqï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ ¨sÁUÀPÉÌ §®ªÁV §rzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ°lÄÖ " J¯Éà ¨ÁåUÁgÀ ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹©qÀÄvÉÛãɯÉà CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ F J¯Áè WÀl£ÉUÀ½UÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀÄÝ EzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 115/12 PÀ®A. 341, 504, 324, 506, 109, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀAvÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ©gÁzÁgï , 23ªÀ, PÁgï £ÀA.PÉJ-36/7821 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ , ¸Á; ¥ÁnÃ¯ï £ÀUÀgÀ §²ð gÉÆÃqï , ©Ãqï (ªÀĺÁgÁµÁÖç) , ºÁ.ªÀ: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ . FvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.72/2012 PÀ®A.279,304(J) L¦¹ gÀ°è DgÉÆæ EzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 05-05-2012 gÀAzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹.¦.L gÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¹.¦.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ZÁ®£Á ¯Éʸɣïì £ÀA.JªÀiï.ºÉZï-23/02 -11/4969 (J¯ï.JªÀiï.«) n.Dgï ¨ÁåqïÓ £ÀA.JªÀiïºÉZï-23/832 ¢£ÁAPÀ: 05-04-2011 ªÁå°qï C¥ïlÄ 14-02-2014 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®£Á ¯ÉʸÀ£ïì ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥Àj²Ã®£É PÀÄjvÀÄ ©Ãqï f¯ÉèAiÀÄ G¥À¥ÁæzÉòPÀ ¸ÁjUÉ C¢üPÁjUÀ¼À PÀZÉÃjAiÀÄ°è «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀj ZÁ®£Á ¯ÉʸÀ£ïì £ÀA. JªÀiï.ºÉZï2320110004969 (J¯ï.JªÀiï.«) wæà «Ã®gï UÀÆqïì J/.Dgï-13281 £ÉÃzÀÄÝ gÁªÀÄQ±À£ï ¢üÃgÉ vÀAzÉ gÁªï¸ÁºÉÃ¨ï ¥ÉÆøïÖ : ¥Á° vÁ.f.©Ãqï ªÀĺÁgÁµÁÖç EªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è EzÀÄÝzÀÄ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ . DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÀAa¸ÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV ¸ÀļÀÄî ZÁ®£Á ¯ÉʸÀ£ïì zÁR¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁr ¸ÀļÉîAzÀÄ w½zÀÄ CzÀ£Éßà £ÉÊdªÉAzÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹ ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃqÀzÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.117/2012 PÀ®A;419, 468,471 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä vÁ¬Ä zÀÄgÀÄUÀªÀÄä ªÀAiÀiÁ: 40 eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ° ¸Á: vÁAiÀĪÀÄäPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤÃvÁ FPÉUÉ DUÁUÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JAlÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ®Æ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ºÉZÁÑV PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ, ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ¨ÁzÉà vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ PÀÄrzÀÄ C¸ÀÛªÀå¸ÀÛUÉÆArzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:- 29-5-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 12/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 29-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆj£À gÉrØ GzÉÆåÃUÀ ªÀPïìð ºÀwÛgÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà , ªÀAiÀÄ: 30ªÀ, eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ , G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á:E.eÉ ºÉƸÀ½î , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ¨ÁªÀªÉÄÊzÀÄ£À §¸ÀªÀAvÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA.PÉJ-36/eÉ-3391 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÀÄUÀqÉ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÄʧƨï FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA.PÉJ-36/AiÀÄÄ-3127 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÀAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ PɽUÉ ©¢ÝzÀÄÝ DUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ÀªÀAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹ ¯Áj ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀjAzÀ §¸ÀªÀAvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV , £Á°UÉ ºÉÆgÀ§A¢zÀÄÝ , ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ¤UÉ §®UÀqÉ vÉÆqÉ ¸ÀA¢AiÀÄ°è ¨sÁj UÁAiÀĪÁV §®UÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄÆV£À°è gÀPÀÛ §AzÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV E§âgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ , ªÉÄʧƨï¤UÉ §®UÁ®Ä »ªÀÄär ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀtÂÚ£À G©â£À ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.UÀÄ£Éß £ÀA: 116/2012 PÀ®A.279.337,304(J) L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà §rUÉÃgï ªÀAiÀiÁ: 28 eÁ: £ÁAiÀÄPï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀiÁlÆgÀÄ FvÀ£À vÀAVAiÀiÁzÀ £ÀA¢¤ FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:- 20-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁlÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ CªÀ¼À aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ PÀ£ÀPÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ aPÀ̪ÀÄä½UÉ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. JAzÀÄ ºÀÄqÀÄV PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVvÀÄÛ.¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ ªÉAPÉÆç EªÀ£ÀÄ E£ÀÄß½zÀ 3 d£À DgÉÆævÀgÀ GvÉÛÃd£À¢AzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.05.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £A:56/2012 PÀ®A 366, 109 gÉ/« 34 L¦¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

§¸ÀªÀÄä UÀAqÀ DzÀ£ÀUËqÀ ªÀAiÀÄ 40 eÁ °AUÁAiÀÄvÀ G ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á gÁªÀÄ£ÀºÁ¼À ºÁ ªÀ zÉêÀzÀÄUÀð ü ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ £Á¢ü¤ ¸ÀgÉÆÃd UÀAqÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĪÀtð ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²®à EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UËgÀA¥ÉÃmïzÀ ±ÁA¨sÀ« zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀÆeÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÉêÀzÀÄUÀð - gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀ¼É ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ J 31 PÉ 5774 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á»¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ ¥ÀPÀÌPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÝ §¸ÀªÀÄä lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÀqÉ ©zÀÄÝ §®ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ PɼÀUÀqÉ ©¢zÀÄÝ DvÀ£À ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É UÁAiÀÄ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ UÁAiÀÄ C®è°è vÉgÉazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĪÀiÁðAUÀzÀ PɼÀUÀqÉ ªÀÄÆPÀ ¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ©Ã£ÀAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ 28 eÁ £ÁAiÀÄPÀ G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á PÀtÆÚgÀÄ vÁ ±ÁºÀ¥ÀÄgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ F WÀl£É dgÀÄVzÀÄÝ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw . CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/12 PÀ®A 279.337,338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 28.05.2012 gÀAzÀÄ EA¢gÁ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆj£À°ègÀĪÀ ¥ÀĵÀàªÀw UÀAqÀ eÁ¤QgÁªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£É £ÀA: 1-6-136£ÉÃzÀÝPÉÌ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄnÖzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀgÀ°è UÉÆÃzÉæÃeï C®ägÀzÀ°èzÀÝ 83,000/- 1/2 PÉ.f. ¨É½î C.Q.23000/- ªÀÄvÀÄÛ 15 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q. 3,90,000/- ºÁUÀÆ J¯ï.¹.r. C.Q.32,000/- MAzÀÄ PÀ®gï n.«. C.Q. 10,000/- 2 Kgï PÀÆ®gï C.Q. 8000/-ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸Áå¸ÀAUï PÀnÖUÉAiÀÄ C¯ÁägÀUÀ¼ÀÄ C.Q. 30.000/- 2 ªÀÄAZÀUÀ¼ÀÄ C.Q. 30.000/-2 ¦æÃeï C.Q.gÀÆ; 16000/- ºÁUÀÆ UÀȺÀ §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ. 40,000/- ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¼É ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï C.Q.gÀÆ. 10,000/- »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ: 2.10,000/- C®èzÉ §AUÁgÀ ,¨É½î , £ÀUÀzÀÄ ºÀt J¯Áè ¸ÉÃj C.Q. 4,96,000/- vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. F PÀÈvÀåªÀ£ÀÄß gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 2 E§âgÀÄ PÀÆr ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 59/2012 PÀ®A: 436,427,457.380, ¸À»vÀ 34 ºÁUÀÆ J¸ï.¹. J¸ï.n.PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 29-05-12 gÀAzÀÄ 5-15 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ «£ÁAiÀÄPÀ ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ »A¢£À §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è d£ÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÁgÀ-§ºÁgÀ J£ÀÄߪÀ E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä 1)£ÁUÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀ:22 eÁ:zÁ¸ÀgÀÄ G:PÀÆ° ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ gÀÆ:150/-2)±ÉÃPïªÀÄÄPÁÛgï vÀAzÉ ZÁAzï¥Á±Á VgÀt ªÀ:27 eÁ:ªÀÄĹèA G:ºÀ.a.UÀ.£ËPÀgÀ ¸Á:PÁPÁ£ÀUÀgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ gÀÆ:165/-3)ªÀĺÀªÀÄäzï AiÀÄĤ¸ï vÀAzÉ U˸ï¸Á§ ªÀ:28 eÁ:ªÀÄĹèA G:§¼ÉªÁå¥ÁgÀ ¸Á:PÁPÁ£ÀUÀgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ gÀÆ:95/-4)PÁ²A vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉÃ£ï ªÀ:30 eÁ:ªÀÄĹèA G:PÀÆ° ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ (¥ÀgÁj)5)zÁzÀgï¸Á§ vÀAzÉ C¯Áè¨sÀPÀë ªÀ:26 eÁ:ªÀÄĹèA G:ªÉÄõÀ£ïPÉ®¸À ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ (¥ÀgÁj) ¹QÌ©zÀݪÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.410/-¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 56/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÀÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 29-05-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄrØ¥ÉÃmÉAiÀÄ ºÁgÀÆ£À ªÀĹâ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ ¹PÀAzÀgï ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzÀ gÀºÀªÀiÁ£À C° E§âjUÀÆ ªÀĹâAiÀÄ ºÀwÛgÀ d£ÀgÀÄ ªÀÄ® ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀĹâAiÀÄ »A¢£À UÉÆÃqÉUÉ ¸ÉUÀt¬ÄAzÀ PÀļÀÄî ºÀZÀÄѪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ, CzÉà «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ 1900 UÀAmÉUÉ UÀAd gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ zÀÄUÁð ¨sÀªÀ£À ºÉÆmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ ¹PÀAzÀgï ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzÀ gÀºÀªÀiÁ£À C° E§âgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ gÀºÀªÀiÁ£À C° EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï qÀ©â¬ÄAzÀ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄ ¹PÀAzÀgï£À JzÉUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ ZÀÄaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ, ¹PÀAzÀgï EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ£ÀÄ. ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ªÀĺÀäzÀ gÀºÀªÀiÁ£À C° vÀAzÉ ªÀĺÀ§Æ§ C° @ zÁzÀ¸Á§ ªÀAiÀiÁ:24 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:¹ªÉÄAmï ªÁå¥Áj ¸Á:ºÁgÀÆ£ï ªÀĹâ ºÀwÛgÀ ªÀÄrØ¥ÉÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ §ÄdzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 31 / 2012 PÀ®A: 302.307 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:-29/05/2012 gÀAzÀÄ 20-00 UÀAmÉUÉ. dªÀ¼ÀUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀÄAªÀÄvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ è ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ 38 ªÀµÀð, eÁ;-PÀ¨ÉãÃgÀ, G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á;-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ 1).ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà 2).DAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà3).CA§ªÀé UÀAqÀ ¤AUÀ¥Àà J®ègÀÆ eÁ;-PÀ¨ÉâÃgÀ, ¸Á;-dªÀ¼ÀUÉgÀ,vÀªÀÄä ºÉÆ®UÀ¼À zÁjAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ §UɺÀj¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ EvÀgÉà E§âjUÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è zÁj PÉÆqÀĪÀÅ¢®è¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉà PÀqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/2012.PÀ®A.504,323,324, ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÉ.


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.05.2012 gÀAzÀÄ 141 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22900/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-05-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 30-05-2012

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 42/2012 PÀ®A 448, 427 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¥ÁoÀPÀ UÀ°è ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¢£ÁAPÀ 20/05/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪À¸ÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ PÉñÀªÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 80 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁæºÀät, G: ¤ªÀÈvÀÛ ²PÀëPÀ,  ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 1-5-48 ¥ÁoÀPÀ UÀ°è ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ, CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-05-2012 gÀAzÀÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2012 PÀ®A 498(J), 504, 324 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀħâªÀÄä UÀAqÀ UËvÀªÀÄ PÀÄAzÀ£ï eÁw: ºÀjd£À, ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á: UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ UËvÀªÀiï vÀAzÉ PÉñÀªÀ PÀÄAzÀ£À eÁw: ºÀjd£À, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃUÀ CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è, ¸ÀjAiÀiÁV CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, F jÃw ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ w½¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ §AzÀÄ 3-4 ¸Áj  vÀ£Àß C½AiÀĤUÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ¸ÀjAiÀiÁV EgÀ®Ä w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸À ZÉ£ÁßVzÀÄÝ ¥ÀÄ£ÀB vÀ£Àß ¥ÀæªÀÈwÛ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛ£É, ¢£ÁAPÀ 28/05/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 ¦.JªÀiï. UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ CrUÉ ªÀiÁr¢Ý E®è CAvÀ PÉýzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ CrUÉ ªÀiÁrzÉÝÃ£É CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¤Ã£ÀÄ CrUÉ KPÉ ªÀiÁr¢ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ZÁ¥ÀÄ ªÀÄÆrzÀÄÝ, JqÀ ªÉƼÀPÁ°£À ªÉÄïÉ, vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ¨É£Àß°è §®¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-05-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2012 PÀ®A ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ :-
PÀĪÀiÁj ªÀÄAiÀÄÄj @ ZÀQÌ vÀAzÉÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ dA§VPÀgï ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ PÉÆý, ¸Á: PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ J£À.ªÀiÁqÀ ±Á¦AUÀ ªÀiÁ®£À°è 2 wAUÀ½¤AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ, ¢£Á®Ä ªÀÄÄAeÁ£É 0900 ¬ÄAzÀ gÁwæ 2200 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ  PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÆ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÉÃSÁ UÀAqÀ  ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ dA§VPÀgï ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ PÉ®¸À ©r¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ®Ä w½¹zÁUÀ 01-05-2012 jAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 26-05-2012 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ªÀÄAiÀÄÄj EPÉAiÀÄÄ £À£ÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ EZÉÒ EzÉ JAzÀÄ ²ªÁ¸Á¬Ä ±Á¦AUÀ ªÀiÁ®UÉ PÉ®¸ÀPÁÌV Pɽ §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀÄ£ÀB E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

  


GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ.ಗೊಬರುರಾವ  ತಂದೆ  ಕೃಷ್ಣ ರಾವುತ್ ಸಾ:ಟೀಮನಪೂರ ರಾಯಗಡ ಪೋಷ್ಟಿ ನವರಂಗಪೂರ  ಜಿಲ್ಲೆ  ರಾಜ್ಯ|| ಒರಿಸ್ಸಾ ರವರು  ನಾನು ಕೆಎ-01 ಡಿ-9547 ರ ಬೋರವೆಲ್  ಲಾರಿಯ  ಮೇಲೆ ಹೆಲ್ಪರ್ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆನೆ.  ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಗುಡರಾಮ ತಂದೆ ಬಾಲಕ  ಯಾದವ  ಖೇತುರಾಮ ತಂದೆ ಖಟಲಿ ಮಾಲಿ  ಹಾಗೂ ಲಾಲು ತಂದೆ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ವಡ್ಡೆ  ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಬೋರವೆಲ್ ಲಾರಿ ಮೇಲೆ  ಹೇಲ್ಪರ್  ಕೆಲಸ  ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವೆ. ದಿನಾಂಕ:29/05/2012 ರಂದು  ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಳಂದ  ತಾಲೂಕಿನ  ಚಿಂಚೋಳಿ  ಗ್ರಾಮದ   ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೊರವಲ್  ಹಾಕಿ ನಾವು ಅಕ್ಕಲಕೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆವು, ಲಾರಿ ಎಮ್, ಮೋಹನ ತಂದೆ  ಮುತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಸಾ:ಪಾಳಮೇಡ  ಇತನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು .ಮದ್ಯಾನ 2:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾವು ಕುಳಿತ ಹೊರಟ ಬೊರವೆಲ್ಲ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ಸರಸಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ  ಕೆಇಬಿ ಖಜಾನೆ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತು ಕೆಳಗೆ ಆಗದ  ಕರೇಂಟ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ವೈಯರ್ ನೋಡದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಎಮ್. ಮೋಹನ ತಂದೆ ಮುತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಇತನು ಲಾರಿ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಗಾಗುಡರಾಮ ತಂದೆ ಬಾಲಕ ಯಾದವ ಸಾ:ಟೀಮನಪೂರ ಇತನಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಶಾಖ  ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ   ವಿದ್ಯೂತ್ ವೈಯರ್ ಶಾಖದಿಂದ  ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಸರಸಂಭಾ ಗ್ರಾಮದ ರೋಡಿನ ಹತ್ತಿರದ  ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ  ಜೇಸ್ಕಾ ಕೇಂದ್ರದ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  ಜೋತು ಬಿದ್ದ ವಿದ್ಯೂತ್  ಕಂಬದ ವೈಯರ್ ಜೇಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಪಡಿಸದೆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನ ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.ಕಾರಣ ಜೇಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ  ಗೂಡುರೆ  ಮತ್ತು   ಬೋರವೇಲ್ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆ,- ಎ 01 ಡಿ- 9547 ರ  ಚಾಲಕನ  ಮೇಲೆ   ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ  ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು  ಅಂತಾ  ಹೇಳಿಕೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ  ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ  ನಂ 24/2012 ಕಲಂ 285 304 (ಎ) ರ  ಪ್ರಕಾರ  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ  ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಶರಣರೆಡ್ಡಿ  ತಂ/ ಅನಾಂತರೆಡ್ಡಿ ಬಂಡಿ ಮು:ರಾಘಾಪೂರ ರಾಮ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಸಫಾರಿ ದಾಭಾದಲ್ಲಿ  ಕೆಲಸ ಮಾಡು ತ್ತಿದ್ದು  ನಾನು ದಿನಾಲು  ಹೋಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ  ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ 32 ಜೆ 4759  ನೇದ್ದನ್ನು  ಉಪಯೋಗಸುತ್ತೇನೆದಿನಾಂಕ: 26-04-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ  ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಫಾರಿ ದಾಭಾದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ ನಲ್ಲಿ  ಗಾಡಿ  ನಂ ಕೆಎ 32 ಜೆ 4759  ನೇದ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ 12  ಗಂಟೆಗೆ  ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನೋಡಲಾಗಿ  ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಇರಲಿಲ್ಲ .ಯಾರೋ  ಕಳ್ಳರು  ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ  ಹೇಳಿಕೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ  ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ  ನಂ: 179/2012 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ  ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.