Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, August 23, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀ£ÀzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 22.08.2013 gÀAzÀÄ azÁ£ÀAzÀ zÉÆgÉ vÀªÀÄzÉ ªÀiÁ£À¸ÀAiÀÄå 38 ªÀµÀð ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §AzÀÄ CgÀ¨ï ªÉƺÀ¯ÁèzÀ°ègÀĪÀ »AzÀĽzÀ ºÁUÀÆ C®à ¸ÀASÁåvÀgÀ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÉÊ®eÁ FPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀ£Ár¸À®Ä §AzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ±ÉÊ®eÁ FPÉAiÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽwÛzÁÝUÀ ±ÉÊ®eÁ FPÉAiÀÄÄ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ zÁjAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÀÝ ¸À«ÄÃgï ªÀÄvÀÄÛ EªÀiÁæ£ï J£ÀÄߪÀªÀªÀgÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹ CªÀgÀÄ vÁ£ÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ §gÀĪÁUÀ vÀ£ÀUÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 6-45 UÀAmÉUÉ £À¹Ãgï ªÀÄvÀÄÛ E¤ßgÀgÉÆA¢UÉ §AzÀÄ ¸À«ÄÃgï, £À¹Ãgï ªÀÄvÀÄÛ EªÀiÁæ£ï EªÀgÀÄ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CªÀÄvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 155/2013 PÀ®A: 341,324,355,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦gÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ZÀAzÀæªÀÄä @ «±Á¯ÁQë UÀAqÀ ±ÀAPÀæUËqÀ 35 ªÀµÀð, eÁ;-°AUÁAiÀÄvÀ,G:-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À,¸Á;-¸ÀĮۣÁ¥ÀÆgÀÄ.ªÉÆÃ.£ÀA.9901242588 FPÉAiÀÄ UÀAqÀ ±ÀAPÀæUËqÀ ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¥Á±ÀÑðªÁAiÀÄÄ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, DV¤AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ;-04/06/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ¸ÀAqÁæ¹ìUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ£Àß UÀAqÀ ±ÀAPÀæUËqÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁtzÉ EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀÄgÁªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä C®ªÀiÁgÀzÀ Qð vÉUÉ¢zÀÄÝ C®ªÀiÁgÀzÀ°èzÀÝ 5,500/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ±ÀAPÀæUËqÀ FvÀ£ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É,F §UÉÎ CA¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ ºÁUÀÆ §AzÀÄ §¼ÀUÀzÀ°è ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄPÁr «ZÁj¸À¯ÁV E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. vÀ£Àß UÀAqÀ£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖAiÀÄÄ ¸ÀzÀÈqÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ, ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ, JvÀÛgÀ 5'-10'' ¦üÃmï, zÀÄAqÀĪÀÄÄR, UÉÆâü ªÉÄʪÀÄtÚªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©½®ÄAV ªÀÄvÀÄÛ ©½ CAV zÀgÀ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F ¢£À vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦gÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦gÁå¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 160/2013.PÀ®A. ''ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ'' CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

SÉÆÃl £ÉÆÃlÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

J¸ï.©.L. ªÀiÁ£À« ¨ÁæAZï ¨ÁåAQ£À°è AiÀiÁgÉÆà CgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10.07.2013 jAzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.07.2013 gÀªÀgÉUÉ SÉÆÃmÁ PÀgɤìAiÀÄ 1]500/- gÀÆ.AiÀÄ MAzÀÄ £ÉÆÃlÄ ¹jAiÀÄ¯ï £ÀA: 2 J¥sï.¹. 677888 2]500/- gÀÆ.AiÀÄ MAzÀÄ £ÉÆÃqÀÄ ¹jAiÀÄ¯ï £ÀA:6 Dgï.J¯ï.928449 3] 500/- gÀÆ.AiÀÄ MAzÀÄ £ÉÆÃlÄ ¹jAiÀÄ¯ï £ÀA: 7 J¯ï.r.863002 4] 1000/- gÀÆ.AiÀÄ MAzÀÄ £ÉÆÃlÄ ¹jAiÀÄ¯ï £ÀA; 9©J¯ï.864688 UÀ¼À£ÀÄß ZÁ®¬Ä¹zÀÝ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹ Dgï.©.L. gÀªÀgÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄAvÉ ²æà UÀAUÀ¥Àà vÉÆÃlzï vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀÄÄRå ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ J¸ï.©.L. ¨ÁåAPï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ .gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23.08.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 156/2013 PÀ®A: 489 (©) L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:23.08.2013 gÀAzÀÄ 130 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-08-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 23-08-2013

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/2013, PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀįÁPÀgÀ vÀAzÉ PÁ²gÁªÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: ¨sÀªÁ¤ ©d®UÁAªÀ EªÀgÀ vÀAV Gdé¯Á UÀAqÀ PÀgÀt PÀ¸À¨É ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: PÀgÀqÀSÉî, vÁ: GzÀVÃgÀ EPÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬Ä ¢£ÁAPÀ 12-08-2013 gÀAzÀÄ PÀgÀqÀSÉÃqÀ¢AzÀ vÀªÀÄÆäjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀ §A¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 14-08-2013 gÀAzÀÄ Gdé¯Á EPÉAiÀÄÄ £Á¼É ¸ÁévÀAvÉÆæÃvÀìªÀ EzÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀvÉÛãÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆzÀªÀ¼ÀÄ EA¢£À ªÀgÉUÀÆ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÀÆ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀÆ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 213/2013, PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀªÁdSÁ£À vÀAzÉ D«ÄÃgÀSÁ£À, ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ Erè ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÀ¼ÀÄîUÁr vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £Ë¨ÁzÀ ºÁ¯ï PÀ«ÄÃn JzÀÄjUÉ DgÉÆæ ªÉƺÀäzÀ «ÄÃgÁd vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀeÁPï ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¤AwzÀÄÝ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è KPÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß vÀªÀÄä¤UÉ AiÀiÁgÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ DvÀ£Éà £À£Àß eÉÆÃvÉ §A¢zÁÝ£É, ¤£Àß vÀªÀÄä¤UÉ PÉüÀÄ £À£ÀUÉãÀÄ PÉüÀÄwÛ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄïÉ, JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¼ÀÄîUÁrAiÀÄ°èzÀÝ G¼ÀUÀrØ PÉÆÃAiÀÄÄåªÀ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ZÀÄaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ EzÉÆAzÀÄ ¸Áj ¤£ÀUÉ ©qÁÛ E¢¤ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj £À£Àß PÀtÂÚUÉ PÁt¹zÀgÉ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/2013, PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-08-2013gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀäzÀ «ÄÃgÁd vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀeÁPï ±ÉÃR, ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ, EªÀgÀÄ PËëgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ £Ë¨ÁzÀ ºÁ¯ï PÀ«ÄÃn JzÀÄjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬Ä PÀgÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ £ÀA. 1) EAwAiÀiÁ¸À SÁ£À vÀAzÉ D«ÄÃgÀSÁ£À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬Ä £Á¹ÃªÀĨÉÃUÀA EªÀjUÉ NqÀÄvÁÛ §AzÀÄ gÁwæ J£É£ÉÆà QgÀÄawÛ¢Ý FªÁUÀ ªÀiÁvÁqÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄ EAwAiÀiÁ¸À EvÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä PÀ°AiÉÆà CAvÁ CAzÁUÀ EAwAiÀiÁ±À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À µÀlð PÁ®gï »rzÀÄ J£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ ¨É¤ß£À ªÉÄïÉ, mÉÆAPÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÁ°¤AzÀ MzÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ mÉî§Ar £ÀÆPÀÄvÁÛ DgÉÆæ £ÀA. 2) E°AiÀiÁ¸À SÁ£À vÀAzÉ D«ÄÃgÀSÁ£À, 3) £ÀªÁdSÁ£À vÀAzÉ D«ÄÃgÀSÁ£À, ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ, EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¤£ÀUÉ C£Áß ºÉZÁÑVzÉ ºÉÆrj CAvÁ §ArAiÀÄ°ègÀĪÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, §®UÉÊ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ £Ë¨ÁzÀzÀ°è EzÀÝgÉ ¤£ÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2013 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22-08-2013 gÀAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝgÁAiÀÄ ¨sÉÆøÀV ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ EªÀjUÉ ªÀÄAoÁ¼À UÁæªÀÄzÀ UÀÄAqÀÄgÀ PÁæ¸ï CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É UÀÄAqÀÄgÀ PÁæ¸ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃV CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä fæ¤AzÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÁå£ÉÆèÁ PÁA§¼É, ªÀAiÀÄ: 50, ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ£À CAUÀ dqÀw ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀ MAzÀÄ 1500/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÁ§ð£À ªÉƨÉʯï C.Q 1200/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥Éãï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ನೆಲೋಗಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ: 22-08-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಕೇರನಾಥ ತಂದೆ ಬಾಗವಾನ ಜೊಗೇರ   ಸಾ: ಜೇವರ್ಗಿ  ರವರು ತಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಾರ ನಂ ಕೆಎ-36 ಎಮ್-7765 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ 5 ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸದರ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಎಸ್ ಎನ್ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತೀರ 09.45 ಎ ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಒಂದು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ ನಂ ಕೆಎ-32 ಎಫ್- 1770 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನೀರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಾರಿಗೆ ಢಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ 1. ನಬಿ ತಂದೆ ಕೋನಮೀಯಾರ   ವ;30  ಉ: ಕಾರ ಡ್ರಾವರ್   ಸಾ; ಜೇವರ್ಗಿ 2.ಮಚೇಂದ್ರನಾಥ ತಂದೆ ಪವನಾಥ ಜೊಗೇರ ವ: 45 ಉ: ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿ ಮೇಕ್ಯಾನಿಕ್ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ 3 ಜನರಿಗೆ ಭಾರೀ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನೆಲೋಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಯಲ್ಲವ್ವ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಕಾಳೆ ಸಾ|| ಆಲಮೇಲತಾ|| ಸಿಂದಗಿ ಇವರು ಗಂಡನನ್ನು ದಿನಾಂಕ 19/08/2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 0400 ಪಿ.ಎಮ ಕ್ಕೆ ರೇಲಪೂತ @ ಬಾಬು ಕಾಳೆಮುಕೇಶ ತಂದೆ ರೇಲಪೂತ ಕಾಳೆಶಮ್ಯಾ ತಂದೆ ರೇಲಪೂತ ಕಾಳೆರವ್ಯಾ ತಂದೆ ಗೊವಿಂದ ಸಿಂಧೆಬಪ್ಯಾ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತಕುನ್ಯಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರೇಲಪೂತ @ ಬಾಬು ಕೂಡಿ ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಒಂದು ಕ್ರೂಸನ ವಾಹನ ಅದರ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂಬರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಲಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೃತ ಸಿದ್ದಪ್ಪನಿಗೆ ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರ ಮಾಡೋದಿದೆ ನಡೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕ್ರೂಸರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೂ,ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವೈಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ವಾರಿ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ರಾತ್ರಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಠಿಕಾಣಿ ಹೂಡಿದ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದಿನಾಂಕ 20/08/2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 1000 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತ ಸಿದ್ದಪ್ಪನು ನನಗೆ ಊರಿಗೆ ಬಿಡಿ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಮತ್ತು ಬಡಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಭೋಸಡಿ ಮಗನೆ ನಮಗೆ ಹಣ ಕೇಳುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಅಂದು ಮುಕೇಶ ಇತನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಬಲಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಲಗಡೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ತಿವಿದಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ತೀವೃ ಸ್ವರೂಪದಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ 21/08/2013 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಗಾಯದ ಬಾಧೇಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 22/08/2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 0140 ಪಿ.ಎಮ ಕ್ಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಿಂಬರರ್ಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.