Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, November 6, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06/11/2009

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 249/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/11/09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀhÄgɪÀiÁä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd gÁd£Á¼À gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨sÀUÀªÁ£À, ªÀĺÁzsÉë ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÆêÀÄUÉÆAqɱÀégÀgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É JzÀÄjUÉ §AzÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ©.¹. ºÁQ ºÀtzÀ §rØ PÉÆqÀÄwÛAiÉÆà E®è CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »ÃrzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄó¶× ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 259/09 PÀ®A 259/09 PÀ®A 417, 420, 468, 470,471 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-11-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1500 UÀAmÉUÉ mÉ°ÃPÁA r¹ÖPÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. f, gÁeÉñÀégÀ gÀrØ qÀªÀ®¥ÀªÉÄÃAl ªÀiÁå£ÉAdgÀ JªÀÄ,J¸À, qÀÆ¥ÀAl EArAiÀiÁ ¥ÁæªÉÃl °«ÄÃmÉqÀ f-7 ªÀiÁºÁzÉêÀ mÁªÀgÀ 19-227 ²ªÀ£ÀUÀgÀ GzÀVÃgÀ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ 30 ¥ÉƸÀÖ ¥ÉÃqÀUÀ¼À£ÀÄß ¹,AiÀÄÄ.f £ÀA, 9449868830 jAzÀ 9449868859 ªÀgÉUÉ ¸ÀzÀj E¯ÁSÉUÉ ¸ÀļÀÄî zÁR¯Áw ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¹ ¸ÀzÀj ¹ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-10-2009 jAzÀ 14-10-2009 gÀ ªÀgÉUÀ ¸ÀzÀj ¹ªÀiïUÀ½AzÀ ¸ÉÃªÉ ¥ÀqÉzÀÄ D CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ MlÄÖ 1 ®PÀë 25 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ©®è ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀzÉ E¯ÁSÉUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ-05/11/09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ £ÁªÀzÀV xÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä xÁAqÁzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£À£À°è PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £Ë¸ÀÄ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ-27 ªÀµÀð eÁw ®A¨ÁqÀ ¸Á-£ÁªÀzÀV xÁAqÁ FvÀ¤AzÀ 5 °Ãlj£À MAzÀÄ PÁå£ï PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ SÁ° UÁè¸À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 05-11-09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÉ«AzÀæ vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ¥Áà ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁ: J¸ï,¹ ¸Á: »ÃgÀ£ÁUÁAªÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À C½AiÀÄ£ÁzÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ E§âgÀÆ n«J¸ï. ZÁA¥À ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-32 d 1707 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ »ÃgÀ£ÀUÁAªÀ ¢AzÀ SÉÃqÁð(©) PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ CA§uÁÚ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ºÉÆ£ÀߪÀÄ£É EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À C½AiÀĤUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes

: d«Ää£À §zÀÄ«£À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ, NªÀð£À PÉÆ¯É :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ 3ªÉÄ樀 PÁåA¥ï ¤ªÁ¹, PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ºÉUÁÎ¥ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀUÀgÀªÀÄä ¸Á: ºÀnÖPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ d«Ää£À §zÀÄ«£À «µÀAiÀÄzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¸ÀUÀgÀªÀÄä¼ÀÄ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ ¤ªÀÄä°è AiÀiÁgÀ£ÁßzÀgÀÆ PÉƯɪÀiÁrzÀgÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀÄÄVAiÀÄÄvÀÛzÉ C°èAiÀĪÀgÉUÉ £À£ÀUÉ ±ÁAw E¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀįÉèñÀ ªÀÄvÀÄÛ FgÀ¥Àà, ¥ÀA¥ÀtÚ, zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, gÀªÉÄñÀ, ¥ÀA¥Á, ¸ÉÆêÀÄ EªÀgÉ®èjUÉ ¥ÀæZÉÆâ¹zÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.11.2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ºÀnÖ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ £ÁUÀgÁd EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ d«ÄäUÉ ¤ÃgÀÄ PÀnÖ ¸ÀtÚPÁ®ÄªÉ ºÀwÛgÀ PÀjPÀ®è¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ºÉUÁÎ¥ÀÆgÀÄ 28 ªÀµÀð, ¸Á: 3ªÉÄ樀 PÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ ªÀÄ®V PÉÆArzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr, CªÀ£ÀvÀ¯ÉUÉ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉƯɪÀiÁr ªÀi˯Á¸Á§£À UÀzÉÝAiÀĪÀgÉUÉ J¼ÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, ªÀÄgÉ ªÀiÁZÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉUÉ ®ÄAV ªÀÄvÀÄÛ zÉÆÃvÀgÀ¢AzÀ ©VzÀÄ ZÀAzÀæªÀi˽ PÉgÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄÄaÑnÖgÀĪÀ §UÉÎ C£ÀĪÀiÁ£À«zÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ PÀjAiÀÄ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.²æà ©.CAd£À¥Àà ºÉZÀÄѪÀj f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr, ¥Àj²Ã®£É £ÀAvÀgÀ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ.

: gÀ¸ÉÛ ¨ÁdÄ ¤AwzÀÝ ¯ÁjUÉ, PÁgÀÄ rQÌ, NªÀð£À ¸ÁªÀÅ, 4 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:05.11.2009 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉ. £ÁUÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt 45 ªÀµÀð, ¹éÃmï ªÁå¥Áj, ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ N«Äß ªÁºÀ£À¸ÀASÉå: PÉJ.36, JA3805 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀĹÌ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà UÀÄqÀzÀÆgÀÄ ZÀPï¥ÉÆõÀÖ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è ¤°è¹zÀÝ ¯Áj¸ÀASÉå: J¦.21, JPïì.4371 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ PÉ.£ÁUÉñÀégÀgÁªï EªÀ£ÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ¸ÀÄeÁvÁ.35 ªÀµÀð, ªÀÄUÀ ¯ÉÆÃPÉñÀ 12 ªÀµÀð EªÀjUÉ wêÀæ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ C©ü¯Áµï ªÀÄvÀÄÛ µÀtÄäR¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà UÀÄqÉØzÀªÀgï 22 ªÀµÀð, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ µÀtÄäR¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¥ÀwAiÀÄ QgÀÄPÀļÀ, UÀȺÀt zÀÆgÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄvÁ®ÆPÀ ªÀÄZÀðmÁ¼ï UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, FgÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 30 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ MAzÀÄ ªÀµÀð C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è «£Á:PÁgÀt ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ UÀȺÀtÂAiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:03.11.2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀwßAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ ¥Àw CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, ¤Ã£ÀÄ ¸ÀvÀÛgÉ £Á£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. ¤Ã£ÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÝ®èzÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÁAiÀÄ¢zÀÝgÉ £Á£Éà PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀiÁAUÀ®å¸ÀgÀ QwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ:05.11.2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 2£Éà ¥ÀÄlPÉÌ…..

: ««zÉqÉ E¹àÃmï dÆeÁl, 28 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, £ÀUÀzÀĺÀt: 8220/- gÀÆ. d¦Û :

²æÃ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå J¸ï.»gÉêÀÄoÀ ¦J¸ïL vÀÄ«ðºÁ¼ïoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:05.11.2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® UÀÄAd½î UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ºÀĸÉãÀ¥Àà vÁ¬Ä AiÀĪÀÄÄ£ÀªÀÄä ºÁUÀÆ EvÀgÉà 4 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ & £ÀUÀzÀĺÀt: 810/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ UÀÄAd½îPÁåA¥ï£À°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ «dÓ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà E§âgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ & £ÀUÀzÀĺÀt: 440/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ, vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà GzÀAiÀÄ gÀ«, ¦J¸ïL ªÀÄ¹Ì oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:05.11.2009 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĹ̥ÀlÖtzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ £ÀUÀgÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ fêÀ¥Àà, 2) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, 3) eÁ«Ãzï vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªï, 4) zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªï & 5) ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà EªÀÀgÀÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ & £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 850/- gÀÆ¥Á¬Ä UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÀ¦à£ï ¦J¸ïL PÀ«vÁ¼À oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:05.11.2009 gÀAzÀÄ 0040 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ zÉêÀvÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 14 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ & £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 6120/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, PÀ«vÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

¤°è¹zÀ mÁmÁ ªÀÄ°Ö JPÉì¯ï ¯Áj PÀ¼ÀîvÀ£À :-

gÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ: ¢ 05-10-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà ¸Á:¹¨ÁgÀPÀmÁÖ ±ÀºÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA:PÉJ-32,J-6414 mÁmÁ ªÀÄ°Ö JPÉì¯ï £ÁåµÀ£À¯ï PÀ®gï C.Q. 8 ®PÀë gÀÆ. EzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß ªÀÄ»§Æ§£ÀUÀgÀ jAUÀgÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ PÉ.©.J£ï.zÀUÁðPÉÌ §AzÀÄ ªÁ¥À¸ï 11 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¯Áj EgÀ°¯Áè, AiÀiÁgÉÆà ¯Áj PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝç ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¨Á¯Áf §¸Àì C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀåQÛ ¸ÁªÀÅ :-

£É¯ÉÆÃV ¥ÉưøÀ oÁuÉ :¢ 05-11-09 gÀAzÀÄ ²æà zsÀªÀÄðgÁAiÀÄ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà UÀÄdUÀÄAqÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀ£ÀÄ ¨Á¯Áf §¸Àì £ÀA PÉJ 38 4233 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄAzÉêÁ®¢AzÀ §AzÀÄ ¸ÉÆ£Àß PÁæ¸ï£À°è ªÀÄzÁåºÀß 3:30 UÀAmÉUÉ §¹ì¤AzÀ E½AiÀÄĪÁUÀ §¸Àì ZÁ®PÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ §¸Àì£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ©nÖ ºÁUÉ ºÉÆÃVzÀÝzÀÝjAzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉÃmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼À C¥ÀºÀgÀtPÉÌ AiÀÄwß¹zÀªÀgÀ §AzsÀ£À :-

±ÁºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ :¢ 05-11-09 gÀAzÀÄ PÀÄ:D¦üæãï vÀAzÉ C§ÄÝ®¸Á§ UÉÆÃV ¸Á:zÉÆÃgÀ£À½î gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ §ÄwÛPÀÄqÀ®Ä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÁ gÀrØ @ gÀqÉØ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà UÀrتÀĤ ¸Á:zÉÆgÀ£À½î ¸ÀAUÀqÀ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ lAlA CmÉÆUÀ¼À°è §AzÀÄ PÀÄ:D¦üæãï JwÛºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀÄ:D¦üæãï CtÚ£ÁzÀ C§ÄÝ® UÀ¥sÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À°A¸Á§ EªÀgÀÄ §AzÀÄ CmÉÆÃzÀ JzÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ©nÖ Nr ºÉÆVzÀÄÝ CªÀgÀ°è gÀrØ EvÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ C¥ÀºÀj¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸À°è¹zÀ zÀÆ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 05-11-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄPÀÄÛªÀĸÁ§ vÀAzÉ ±ÀªÀıÀÄ¢ÝÃ£ï ¸Á: ºÀ¼ÉÃdÆgÀÄlV EªÀgÀÄ §»zÉð¸ÉUÉ CAvÀ dÆgÀlV UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ PÀæµÀgï £ÀA. PÉ.J-37 JA-84 £ÉÃzÀÝgÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÀæµÀgï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁj DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. C±Àæ¥sï ºÀĸÉãï J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ DvÀäºÀvÉå:

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/2009 PÀ®A 498(J), 306 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠺ÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ §ÄqÀ£À¸Á§ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥sÀeÁð£À ¨ÉÃUÀA EªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ»§Æ¨ï EªÀ¤UÉ FUÉÎ 3 wAUÀ¼À »AzÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ¸Àé®à ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÉÄÊzÀÄ£À, ºÁUÀÆ £Á¢¤ UÀAqÀ ºÉÆqÉ, §qÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛ CªÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 04-11-09 gÀAzÀÄ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 5-11-09 gÀ ¨É¼ÀV£À 3-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.