Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, April 26, 2014

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ 25-04-2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 15-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ(ಕಾಸು) ರವರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೇವಿನಗರದಲ್ಲಿ ದೇವಿನಗರದಲ್ಲಿ ಚಂದು ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಚಂದು, ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಾಗೂ ಆತನ ತಾಯಿ ನಾಗಮ್ಮ ಇವರು ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರಕವಾದ ಸಿ.ಹೆಚ್. ಪೌಡರ ಮಿಶ್ರಿತ ಕಲಬೇರಕೆ ಕೈಹೆಂಡ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮೀ ಮೇರೆಗೆ ¦.J¸ï.L. .(PÁ.¸ÀÄ)     £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ಸಿಬ್ಬಂದಿ AiÉÆA¢UÉ  ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 15-45 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಸಾಯಂಕಾಲ 16-00 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವಿನಗರ ತಲುಪಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದೇವಿನಗರ ಹತ್ತಿರ ಪಂಚರಾದ 1)ಬಜಾರಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ 2)ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ ರವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವಿ ನಗರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಒಂದು ಮನೆಯ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ 10-00 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಜಗ್ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಗ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಸೇಂದಿ ಕುಡಿಯಲು ಬಂದವರು ಮತ್ತು ಸೇಂದಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಬಕೇಟ, 3 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಕೊಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 15 ಲೀಟರ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಬಕೇಟನಲ್ಲಿ 15 ಲೀಟರ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 60 ಲೀಟರ ಸೇಂದಿ ಅ.ಕಿ 600-00 ರೂ. ಬೆಲೆಬಾಳುವುದನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಕೊಡದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಂದಿ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಲೀಟರನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಬಾಟಲಿಗೆ ತುಂಬಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಎನ್.ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಎಂಬ ಸೀಲ್ ದಿಂದ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಕಾಸು) ಹಾಗು ಪಂಚರ ಸಹಿಯುಳ್ಳ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಉಳಿದ ಸೇಂದಿಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟು ಮಲೀನವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ನಾಶಪಡಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಬಕೇಟ, 3 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಕೊಡಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಮಗ್ ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮೂಲ ದಾಳಿಪಂಚನಾಮೆ DzsÁgÀzÀ ಮೇಲಿಂದ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ಗುನ್ನೆ ನಂ 62/2014 ಕಲಂ 273, 284 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 32, 34 ಕೆ.ಇ ಯ್ಯಾಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ªÀÄÈvÀ ¸ÁA¨sÀ²ªÀgÁªï vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt  ªÀAiÀiÁ;45 eÁ; ¸À«vÁ G;PÁAiÀÄðzÀ²ð (ºÁ°£À qÉÊj) ¸Á; UÁA¢ü£ÀUÀgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 23 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÁ°£À qÉÊjAiÀÄ°è PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. ¢.25.04.2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 5-30 UÀAmÉUÉ  ªÀģɬÄAzÀ ºÁ°£À qÉÊjUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¦üÃgÁå¢ n. ªÀÄAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÁA¨sÀ²ªÀgÁªï ªÀAiÀiÁ;35 eÁ; ¸À«vÁ  G; CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉð ¸Á;UÁA¢ü£ÀUÀgÀ  vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FPÉUÉ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ¨É¼ÀV£À 7-00 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ®Ä  PÀgÉ ¹éÃPÀj¸À°®è. £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÛ ¨É¼ÀV£À 7-30 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÁUÀ PÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹ vÁ£ÀÄ ºÁ°£À qÉÊjAiÀÄ°èzÀÄÝ, ªÀiÁf CzsÀåPÀëgÀÄ §A¢zÀÄÝ, ºÁ°£À ºÀtzÀ ªÀåªÀºÁgÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ £ÀªÀÄä E§âgÀ ªÀÄzsÉå ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. dUÀ¼ÀzÀ «µÀAiÀÄ PÉý ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ 8-30 UÀAmÉUÉ  ºÁ°£À qÉÊjUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£À zÉúÀªÀÅ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ qÉÊjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÀܼÀzÀ°è ºÁQzÀÄÝ EvÀÄÛ, DUÀ ¦ügÁå¢zÀgÀ¼ÀÄ 108 CA§Äå¯É£ïìUÉ PÀgɪÀiÁr ¸ÀܼÀPÉÌ PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ aQvÉìUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ  ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ. C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì  PÀÄjvÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ;25-4-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12 UÀAmÉUÉ aQvïì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ¸Á«£À PÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀ jÃw ¸ÁªÀÅ ¸ÀA¨sÀ«¹zÉ C£ÀÄߪÀ §UÉÎ DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA:  07/2014 PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ದಿನಾಂಕ 24/04/14 gÀAzÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿ ±ÉÃSï EªÀiÁªÀiï ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀiÁ¯ÁÝgÀ gÀdÓ§°, ªÀÄĹèA, 45 ªÀµÀð, PÀnÖUÉ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¥sÀgÁí gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ ಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಂತೆ ಬಜಾರನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಸೀದಿಗೆ ನಮಾಜಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಾಸ ಫರ್ಹಾ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿರುವಾಗ DAf£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¨sÉÆé, ¸Á: Dgï f. PÁåA¥ï ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ..36-ಯು-9431 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನೆಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಡಿವೈಡರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಗಡೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗದೇ ಬಲಗಡೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಸೈಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಢಿಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾರಣ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲಗಾಲ ಪಾದದ ಮೇಲಿನ ಕಾಲು ಮುರಿದು ಬಲ ಚಪ್ಪೆಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 122/14 ಕಲಂ 279,338 .ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡೆನು.

               ¢£ÁAPÀ: 25-04-14 gÀAzÀÄ 10-50 ¦.JA.¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÄgÀÄ-¹gÀÄUÀÄ¥Áà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïɠ §Æ¢ªÁ® PÁåA¦£À ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ ²æäªÁ¸À ¸Á: ºÁ¸À£À   FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉJ 16-9182 £ÉÃzÀÝgÀ PÁå©£À£À°è ªÉÆúÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÁgÁAiÀÄtUËqÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀPÀæªÀwð vÀAzÉ a£ÀߪÉAPÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 32ªÀµÀð eÁw: PÀªÀÄä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:§Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-36-n©-3784 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA PÉJ-36-n©-3785 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁæ°AiÀÄ°è PÀĽvÀ PÀÆ°PÁgÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ºÀÄ®UÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸wªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ, ªÉÆúÀ£À, AiÉÆÃUÉñÀ EªÀgÀÄUÉ ¸ÁzÁ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀiÁªÁUÀ¼ÁVzÀÄÝ mÁæPÀÖgÀ mÁæöå° ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj EªÀÅUÀ¼ÀÄ dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 91/2014 PÀ®A. 279,337 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

      ದಿನಾಂಕ 26.04.2014 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 8.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪುಜಾರಿ ಜಾತಿಃಕುರುಬರು 36 ವರ್ಷ ಸಾಃಹೂವಿನಬಾವಿ ಮತ್ತು ಮೃತ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ಬರೂ ಮೊಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-05/ಜೆ.ಡಿ 3920 ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಂಕುಶದೊಡ್ಡಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಜೆ.. ತೋಟದ ಹತ್ತಿರ ಮೊಟರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಆರೋಪಿvÀ£ÁzÀ ಅಕೀಲ ತಂದೆ  ಮಹ್ಮದ್  ಅನೀಸ್  ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಕೆಎ-29/9929 ಸಾಃಮಂಡ್ಯFvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ಲಾರಿ ನಂ ಕೆಎ-29/9929 ನೇದ್ದ£ÀÄßwವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ªÀÄÈvÀ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà£ÀÄ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತೆರಚಿ ಗಾಯಾಗಳಾಗಿ ಮೃತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮೊಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಿಸಲಾಗದೆ ಹಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪನು ತಲೆಯು ಛಿದ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಡಗೈ ಮುರಿದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟನು, ನಂತರ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ಲಾರಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 65/14 ಕಲಂ 279,337,304() ಐಪಿಸಿ 187 134()(ಬಿ) .ಎಂ.ವಿ ಕಾಯ್ದೆ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೈಗೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ¢£ÀAPÀ: 25.04.2014 gÀAzÀÄ 1)  dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ £ÁAiÀÄPÀ     2) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ £ÁAiÀÄPÀ E§âgÀÄ ¸Á: PÀ®äAV EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì£ÀUËqÀ ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ ªÀAiÀiÁ: 55 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ®äAV vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ DvÀ£À ¥sÉÆÃmÉÆà PÉýzÀÄÝ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÉÆÃmÉÆà PÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ  dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/2014 PÀ®A: 341. 504. 323. 506 gÉ/« 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
                       -E¯Áè-
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.04.2014 gÀAzÀÄ  94 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15,400/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-04-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-04-2014

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2014, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
8 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ü gÉêÀt¹zÀÝ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà SÁ£Á¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÁ, ¸Á: ¨É£À aAZÉƽ EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®PÀëöä¨Á¬ÄUÉ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄzÀ ªÉAPÀl G¼ÀUÀqÉØ gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÉAPÀl G¼ÀUÀqÉØ gÀªÀgÀÄ zɪÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ElÄÖPÉÆArzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¢£ÁAPÀ 24-04-2014 gÀAzÀÄ 8 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¥Àæ¨sÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛAiÀiÁzÀ vÉÃdªÀiÁä ºÁUÀÄ CtÚ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà SÁ£Á¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁ: PÀ§â°UÁ, ¸Á: ¨ÉãÀ aAZÉƽ gÀªÀgÀÄ ¨ÉãÀ aAZÉƽ¬ÄAzÀ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄUÀ¼À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ zsÀ£Á²æà UÁæªÀÄzÀ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÀ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ EvÀ£ÀÄ ¹A¢ PÀÄrzÀÄ £Á±ÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆUÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ gɪÀt¹zÀÝ ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À ºÉAqÀw ¥Àæ¨sÁªÀw ºÁUÀÄ ¸ÀA¢üPÀgÀÄ ºÉÆUÀ¨ÉÃqÀ ¤ÃªÀÅ ¹A¢ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è¢Ýj CAvÁ JµÀÄÖ ºÉ½zÀgÀÄ PɼÀzÉ £Á£ÀÄ ºÉÆUÀÄvÉÛ£É CAvÁ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÉÆUÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ E½zÀÄ J£ï.ºÉZï-9 gÉÆÃqÀ£ÀÄß PÁæ¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À rQÌ ªÀiÁrzÀÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CtÚ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÁwæAiÉÄ®è EvÀgÉ ªÁºÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÉÆVzÀÝjAzÀ zÉúÀ ¥ÀÆwð £ÀÄZÀÄÑ £ÀÄZÁÑV ªÀiËA¸À RAqÀ ªÀÄÄ¢ÝAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2014, PÀ®A 498(J), 504, 323, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠥ÀÆeÁ UÀAqÀ PÀgÀt¹AUÀ ºÀeÁj ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: gÁd¥ÀÆvÀ, ¸Á: zsÀÄ¥ÀvÀªÀiÁUÁAªÀ, vÁ: OgÁzÀ (©), ¸ÀzÀå: DgïnN ZÉPï¥ÉÆøïÖ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ PÀgÀt¹AUÀ CdÄð£À¹AUÀ ºÀeÁj ¸Á: zsÀÄ¥ÀvÀªÀiÁUÁAªÀ, vÁ: OgÁzÀ (©) EvÀ£À eÉÆvÉ ¦æÃw¹ ¢£ÁAPÀ 14-12-2012 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀf¸ÀÖgï PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ 2 wAUÀ¼À UÀ©üðt EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ “F ºÉÆmÉÖ £À£ÀßzÀ®è, ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ UÀ©üðtÂAiÀiÁVgÀĪɔ JAzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ UÀAqÀ£À CtÚ£ÁzÀ gÀ«¹AUÀ vÀAzÉ CdÄð£À¹AUÀ EªÀ£ÀÄ OgÁzÀ (©) ©EN D¦üù£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ±À¤ªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀ«ªÁgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ “¤£Àß £ÀqÀvÉ ¸ÀjAiÀiÁV®è ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ §¸ÀÄgÁV £À£Àß vÀªÀÄä£À ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄÆäjUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¸ÀÄqÀÄvÉÛÃªÉ CxÀªÁ C£ÀßzÀ°è «µÀ ºÁQ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ” fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¢£ÁAPÀ 09-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ zsÀÄ¥ÀvÀªÀiÁUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, CA¢¤AzÀ DvÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ DPÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §A¢gÀĪÀÅ¢®è, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀgÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉA§ ºÉzÀjPɬÄAzÀ zsÀÄ¥ÀªÀiÁUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVgÀĪÀÅ¢®è, CA¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ£À°è vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ¼É, ¢£ÁAPÀ 24-09-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖzÀ «µÀAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ w½¹zÀÄÝ DzÀgÉ DvÀ£ÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä §A¢gÀĪÀÅ¢¯Á, ¢£ÁAPÀ 25-04-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä VÃvÁ E§âgÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ PÀÆqÀ¯Éà UÀAqÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV PÉÊ »rzÀÄ “ªÀÄUÀÄ FUÀ 7 wAUÀ¼ÀzÀÄ DVzÉ, ¤ÃªÀÅ ªÀÄUÀÄ«UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä §gÀ°®è, AiÀiÁPÉ §gÀ°®è” JAzÀÄ PÉýzÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ “K ºÀ®Ìl ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ §¸ÀÄgÁV £À£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉüÀÄwÛ¢Ý, ¤£Àß ªÀÄÄR £À£ÀUÉ vÉÆÃj¸À¨ÉÃqÁ” CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ©r¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ,  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ “£Á£ÀÄ FUÀ ¤ªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ°AiÉÄà §gÀÄvÉÛãÉ, £À£ÀUÉ C£ÁåAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃræ” CAzÁUÀ “E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ªÀÄUÀÄ ¤£ÀßzÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ E¯Éèà PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛãɔ JAzÀÄ PÉʬÄAzÀ JqÀ PÀ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-04-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2014, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-04-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CAPÉÆñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ ZÀªÁít ¸Á: aAvÁQ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ fÃ¥À £ÀA. JªÀiï.JZï-26/¹-4467 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á: OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀÄ¥ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀÆwðAiÀiÁV qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2014, PÀ®A 467, 468, 420, 471, 472, 473, 477, 434 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-04-2014 gÀAzÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸À«Ä ¸Á: ¥À£Áì® vÁ°ªÀÄ ©ÃzÀgÀ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀPÀ° ¸ÀgÀPÁj ºÁUÀÄ SÁ¸ÀV PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ««zsÀ gÀ§âgï ªÀÄÄzÉæUÀ¼ÀÄ §¼ÀPÉ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ, ªÉÆøÀ, ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ ¹¦L £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ zÁ½ PÀÄjvÀÄ §gÀ®Ä PÉÆjPÉÆArzÀÄÝ ªÀiÁ£ÀågÀÄ vÀ£Àß D¢üãÀzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀĪÀ PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ  DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸À«Ä vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C±Àæ¥sï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ¥À£Áì® vÁ° ©ÃzÀgÀ FvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV £ÀPÀ° PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ, ««zsÀ E¯ÁSÉAiÀÄ gÀ§âgï ¸ÁÖöåA¥ï (²¯ï), ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2014, PÀ®A 498(J), 307, 504, 302 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ¥ÀArvÀ PÀĸÉÆÃf ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ªÀÄAzÀPÀ£À½î, ¸ÀzÀå: PÉƼÁgÀ(PÉ) gÀªÀjUÉ 3 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ¥ÀÆeÁ ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð, ²æÃPÁAvÀ ªÀAiÀÄ 16 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ QjAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¦æÃAiÀiÁ »ÃUÉ EgÀÄvÁÛgÉ, PÉÆüÁgÀ[PÉ] UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 17, 18 ªÀµÀð¢AzÀ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ©ÃzÀgÀ£À°è PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, 2 ¢ªÀ¸À PÉ®¸À ªÀiÁrzÀgÉ 4 ¢ªÀ¸À SÁ° wgÀÄUÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ®«Ä¯ï£À°è PÉ®¸À ªÀiÁr vÀ£Àß ¸ÀA¸ÁgÀ ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ, UÀAqÀ EA¢UÉ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁªÀ¤UÉ ElÄÖPÉÆAr¢Ý ¤£Àß UÀÄt £ÀqÀvÉ ¸Àj E¯Áè CAvÁ ²®zÀ §UÉÎ ±ÀAQ¹ »AiÀiÁ½¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, F vÀgÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆÃqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß fêÀ £À£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÉ, mÉʪÀiï PÀÆr §gÀ° ¤£ÀUÉ R¯Áè¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, »ÃVgÀĪÀ°è AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ²æÃPÁAvÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ zsÀÄ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 03-04-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄgÀ½ PÉÆüÁgÀzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½UÉÎ vÀ£Àß PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀªÀ£É ¦üAiÀiÁð¢£ÀÄßzÉÝò¹ EµÀÄÖ ¢ªÀ¸À J°èUÉ ºÉÆÃV¢Ý ¯ÁqïÓ£À°è AiÀiÁªÀ£À eÉÆÃvÉ ªÀÄ®V PÉÆAr¢Ý F ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤Ã£ÀÄ EgÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀįÁgÀA©ü¹zÀ£ÀÄ DUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ EgÀĪÀ gÀªÉÄñÀ C¯Áè¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉAqÀw ¥ÁªÀðw ºÁUÀÆ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ C±ÉÆÃPÀ ¸Áé«Ä ºÁUÀÄ CªÀgÀ ºÉAqÀw ZÀ£ÀߪÀÄä ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ JµÀÄÖ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ gÁPÀë¸À£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ EAzÀÄ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 5 °Ãlgï ¹ÃªÉÄ JuÉÚ vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛ£É £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ gÀªÉÄñÀ C¯Áè¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀgÀÄ ¨ÉAQ £ÀA¢¹ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV fÃ¥ï£À°è ªÀÄUÀ ²æÃPÁAvÀ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæ ¥ÀArvÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉÃ¥Áà PÀĸÉÆÃf eÁw PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ªÀÄAzÀPÀ£À½î ¸ÀzsÀå PÉƼÁgÀ(PÉ) FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆÃjPÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ: 25.04.2014 ರಂದು  4.30 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ. ಮಹಮ್ಮದ ನಿಜಾಮ ತಂದೆ  ಬಸೀರೊದ್ದಿನ ಮುಲ್ಲಾ  ಸಾ|| ಆಸರಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಚಿತ್ತಾಪೂರ  ರವರು  ತನ್ನ ಆಟೊ ನಂ ಕೆಎ-32 ಬಿ-5210 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ  ತಾಯಿ ,  ಹೆಂಡತಿ,  ಹಾಗು  ಅಕ್ಕ,  ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು,  ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು  ಕೂಡಿಕೊಂಡು  ಶಹಾಬಾದದ ಸ್ಟಾರ ಪಂಕ್ಷ್ಚನ ಹಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮದುವೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಚಿತ್ತಾಪೂರದಿಂದ ಸದರಿ ಆಟೊವನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು  ಶಹಾಬಾದದ ಆಲಸ್ಟಮ ಕಂಪನಿಯ  ಗೆಸ್ಟ ಹೌಸ ಎದುರುಗಡೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ  ಶಹಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಗೆ ಲಾರಿ ನಂ ಎಮ್.ಹೆಚ್.-43 / ಯು-5259 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಟೊಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆಟೊದಲ್ಲಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹಾಗೂ  ,  ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಾಯಿ, ಹೆಂಡತಿಗೆ, ಅಕ್ಕ, ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳೀಗೆ ಹಾಗೂ ಮಗನಿಗೆ  ಸಾಧಾ ಮತ್ತ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಸದರಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು  ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸದರಿ ಗಾಯಾಳುದಾರರಿಗೆ  ಹೆಚ್ಚಿನ  ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 25-04—2014 ರಂದು 1050 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ  ಹಮೀದಾ ಬೇಗಂ ಇವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾಯ ಕಲಶೆಟ್ಟಿ  ಸಾ:ಬೊಳೆವಾಡ ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 24-04-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 09:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಿರೋಳ್ಳಿ ದೇಶಮುಖ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ  ಲಾರಿ ನಂ: KA:25 C-492  ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆತ್ಮರಾಮ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬೆಳಮಗಿ ಇತನು ಲಾರಿಯನ್ನು  ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಅಫಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಅನೀಲ @ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಇತನಿಗೆ ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನು ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಲಾರಿ ಕ್ಲೀನರನಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ವಾಹನ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಸಣ್ಣೂರ್ ನಿವೃತ್ತ ಡಿ.ವೈ.ಎಸ್.ಪಿ  ಸಾಃ ಮ.ನಂ. ಎಂ.ಐ.ಜಿ-07 2 ನೇ ಹಂತ, ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಆದರ್ಶ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 23/04/2014 ರಂದು 8.00 ಪಿ.ಎಂ ದ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಬುಲೇರೋ ನಂ.ಎ.ಪಿ-09 ಎಆರ್-3337 ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ್ದು ನೇದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ದಿಃ 24/04/2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5.30 ಎಎಂ ಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಬುಲೇರೋ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ದಿಃ 23/04/2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿಃ 24/04/2014 ರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5.30 ಎಎಂ ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ವಾಹನದ ಕಿಮ್ಮತ್ತು 2,75,000/- ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ.ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಅಂಬಾರಾಯ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಕಾಂಬ್ಳೆ  ಸಾ|| ಮನೆ ನಂ; ಇ/9/1198/1 ಶಹಾಬಜಾರ ಹರಿಜನ ವಾಢಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ತಮ್ಮ  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್  ಹಿರೋ  ಸ್ಪ್ಲಂಡರ ಪ್ಲಸ್ ನಂ ಕೆಎ 32 ಇಸಿ 9145 ನೇದ್ದನ್ನು  ದಿನಾಂಕ  15-04-2014  ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 08-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿಡಿಎ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ನಿಲ್ಲಗಡೆ ಮಾಡಿ ಝರಾಕ್ಸ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಂಡು 09-45 ಗಂಟೆಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಸದರಿ ನನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಮೋಟಾರ ಇರಲಿಲ್ಲಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾಕಡೆ ಹುಡಕಾಡಿದರೂ ಸಹ  ಸೈಕಲ್ ಮೋಟಾರ ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲ. ನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಮೋಟಾರ ಹಿರೋ ಸ್ಪ್ಲಂಡರ ಪ್ಲಸ್ ನಂ ಕೆಎ 32 ಇಸಿ 9145  ಚಸ್ಸಿ ನಂ; MBLHA10AMCHM13502  ಇಂಜಿನ್ ನಂ;  HA10EJCHM31631  || ಕಿ|| 45000/-ರೂ ನೇದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸುಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ. ಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಸಾ: ಪ್ಲಾಟ ನಂ. 258 ಗೊದುತಾಯಿ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 24-04-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ  ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ  ಹಾಗು ಮಗಳೊಂದಿಗೆ  ಗೊದುತಾಯಿ ನಗರದ ಮದರ ತೆರೆಸಾ  ಶಾಲೆ  ಹತ್ತಿರ  ವಾಕಿಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ  ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿರೊ ಹೊಂಡಾ ಮೊಟರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಬಂದು  ನನ್ನ  ಕೊರಳಲ್ಲಿಯ 12 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ  ಚೈನ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ ಕಡೆಗೆ  ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ಬೆಲೆ  30,000/- ರೂ. ಇರುತ್ತದೆ.  ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪ ಸಾ:ಹಸನಾಪೂರ ತಾ:ಜಿ:ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30  ಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೋತೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಸಂಬಂದಿಕನಾದ ಸಾಯಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಬಿರಪ್ಪ ಕೊನ್ನುರ ಸಾ:ಹಸನಾಪೂರ ಗ್ರಾಂದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೋತೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತಾ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದವರಾದ 1) ಸೀತಾರಾಂ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸುಬೆದಾರ 2) ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಂಎ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸುಬೆದಾರ 3) ದೆವರಾಜ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸುಬೆದಾರ 4) ಗೌಡಪ್ಪಗೌಡ ತಂದೆ ಭಿಮರಾಯ ಗೌಡ 5) ಜೀತೆಂದ್ರ ತಂದೆ ಗೌಡಪ್ಪಗೌಡ ಐದು ಜನರು ಕೂಡಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಂಬಂದಿಕನಾದ ಸಾಯಬಣ್ಣನಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಳೆದು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚಾಕು, ಚೂರಿ, ಬೆಲ್ಟ, ಬಡಿಗೆ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತಳಿಸಿದರು ಸಾಯಬಣ್ಣನು ಜನರಲ್ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ

Koppal district CrimesPÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/2014 PÀ®A 498 (J), 302 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹
PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÉƸÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà ªÉÄvÀUÀ¯ï EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸ÀªÀÄä¼À£ÀÄß ºÉƸÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà @ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà ºÀÄt²ÃºÁ¼À EvÀ£ÀÄ 2008 gÀ°è ¦æÃw¹ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ §¸ÀªÀÄä½UÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà @ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà, ªÀiÁªÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ avÀæ»A¸É ¤Ãr ¢: 25-04-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:30 UÀAmÉVAvÀ ªÀÄÄAZÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ CªÀ¼À zÉúÀªÀ£ÀÄß §¸À¥Àà ªÀqÀØgÀ EªÀgÀ ¨Á«AiÀÄ°è ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt CªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÁgÀlV ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 119/2014 PÀ®A 78 (111) KP ACT
¢£ÁAPÀ :25-04-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 19-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlV ¥ÉưøÀ  oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ §¸ÀªÀtÚ PÁåA¥ï UÁæªÀÄzÀ GtÂÚ§¸ÀªÉøÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è, DgÉÆævÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæ ±ÉÃRgÀ vÀA¢ ²æäªÁ¸À gÁªï ªÀÄ®èªÀªÀÄð ªÀAiÀiÁ:32 ªÀµÀð eÁ: PÁ¥ÀÄ G: QgÁt ±Á¥ï ¸Á. §¸ÀªÀtÚ PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw f: PÉÆ¥Àà¼À  EªÀ£ÀÄ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÁUÉÎ ²æà ®PÀÌ¥Àà ºÉZï.¹-71 PÁgÀlVgÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À PÀqɬÄAzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁmï ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ-456=00 UÀ¼ÀÄ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ²æà ®PÀÌ¥Àà ºÉZï.¹-71 gÀªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ® ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2014 PÀ®A: 379 L¦¹
¢£ÁAPÀ: 12-03-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¹gÀ¸À¥ÀàAiÀÄå£À ªÀÄoÀzÀ qÉÊj¬ÄAzÀ »ArzÀ ºÁ®£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÁݧ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°è£À qÉÊjUÉ  ºÁQ ªÁ¥À¸À ¹gÀ¸À¥ÀàAiÀÄå£À ªÀÄoÀzÀ qÉÊjUÉ §AzÀÄ PÁå£ïUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀlgÀ ¥Àè¸ï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ ªÀÄÄAeÁ£É 08-00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÁ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ ºÁåAqÀ¯ÁPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß ºÉƸÀ¥ÉÃmɬÄAzÀ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ J.J£ï. ¥Àæ¢Ã¥À FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÁå£À 1-00 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÀÄ vÁ£ÀÄ ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÁt°¯Áè, PÀÆqÀ¯Éà ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ UÁ¨sÀjAiÀiÁV §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÁÛ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ J°èAiÀÄÆ PÀAqÀħgÀ°¯Áè, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   PÁgÀt PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï CA.Q.gÀÆ: 23,000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ºÁUÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛà ºÀZÀÑ®Ä «£ÀAw ºÁUÀÆ vÁ£ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÁV¤AzÀ EA¢£ÀªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ J°èAiÀÄÆ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÁ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ PÁtzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ EAzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦ügÁå¢ ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ EgÀĪÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.