Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, July 8, 2013

Raichur District Reported Crimes

gÀ¸ÉÛ C¥ÀUÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÀAPÀ: 06.07.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ AiÀiÁ¥À®¢¤ß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÁUÀ£ÀzÉÆrØ PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ FgÀtÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ 1)    £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ C¨Áâ¸À C° ªÀAiÀiÁ: 47 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ° ¸Á: UÁdgÁ¼À2)   FgÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁ: UÀN®ègï G: ¥ÀèA§gï PÉ®¸À ¸Á: ºÉƸÀ ªÀÄ°AiÀiÁ¨Ázï gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀÄUÀ¼ÁzÀ J.¦.22 ¹.1311 ªÀÄvÀÄÛ PÉJ 36 ºÉZï 3521 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ E§âgÀÆ ²æà ®Qëöäà UÀAqÀ UÉÆëAzÀ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ° ¸Á: UÁdgÁ¼À FPÉAiÀÄ ªÀÄPÁ̼ÀzÀ gÀAUÀ¸Áé«Ä,£ÁUÀ®Qëöäà ºÁUÀÆ dAUÉèÃ¥Àà EªÀgÀÄ zÀÆSÁ:¥ÁvÀUÉÆArzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 93/2013 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ:-10/06/2013 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉUÉ UÀÄqÀÄzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ «gÀÄ¥ÀtÚ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦AiÀiÁ𢠲æÃ.§¸À±ÉÃmÉÖ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ zÉøÁ¬Ä 66 ªÀµÀð,eÁ;-°AUÁAiÀÄvÀ, G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á;-UÀÄqÀÄzÀÆgÀÄ FvÀÀ£ÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1).CªÀÄgÉñÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀAPÀ£Á¼À 44 ªÀµÀð. 2).§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀAPÀ£Á¼À.40 ªÀµÀð, E§âgÀÄ eÁ:-°AUÁAiÀÄvÀ, G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á;-UÀÄqÀÄzÀÆgÀÄ EªÀgÀ aPÀ̪ÀÄä¼ÁzÀ ²ªÀªÀÄä¼À ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ Rjâ ªÀiÁr¹zÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ F ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ Rjâ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃªÉ EzÀgÀ°è ¤£ÀßzÉà PÉʪÁqÀ«zÉ AiÀiÁPÉ £ÀqÀÄªÉ §gÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ zÀ©âzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ ¸ÀA§A¢üPÀgÁUÀÄwÛzÀÝjAzÀ HgÀ°è ¸Àj¥Àr¸ÉÆÃt CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸Àj¥Àr¸ÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.07.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 137/2013. PÀ®A.341, 504, ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀÄ»w:-

¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ ®Qëöäà UÀAqÀ ¸ÀÆUÀgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ªÀiÁªÀÄqÀzÉÆrØ
FPÉUɧºÀ¼À ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ §Ä¢Ý ¨sÀæªÀÄuÉ PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §®®ÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAR: 05.07.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ «¥ÀjÃvÀ vÀ¯É ¸ÀÄ°AiÀiÁV AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢: 06.07.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄævÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ²æêÀÄw £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ¢: ªÀiÁ¼À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÉÆgÀ«ºÁ¼À ºÁ.ªÀ dÆUÀ°è zÀ£ÀUÀgÀªÁr ¨ÁA¨É gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA: 10/2013 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

      §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀ-38 ªÀµÀð eÁ-PÀ¨ÉâÃgï G-PÀÆ° PÉ®¸À  ¸Á-ªÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ vÁ-ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ FUÉÎ 1 wAUÀ¼À¢AzÀ «¥ÀjÃvÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ «¥ÀjÃvÀ PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 07.7.2013 gÀAzÀÄ «¥ÀjÃvÀ PÀÄrzÀÄ PÁvÀvÀgÀQ UÀæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ¸Á§ªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀ-32 ªÀµÀð eÁ-PÀ¨ÉâÃgï G-CAUÀ£ÀªÁr nÃZÀgï ¸Á-ªÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ vÁ-ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ ¹lÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ HjUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀ£ÀĪÀÄzÁåºÀß 2.30 UÀAmÉUÉ ºÀ£ÀĪÉÄøÀ ªÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¤£Àß UÀAqÉ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è CªÀéªÀÄä£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀÄ¢ü ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr MzÁÝqÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà CvÀ£À£ÀÄß CmÉÆÃzÀ°è ªÀiÁ£À« ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉìUÁV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 13/2013 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 07-07-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-15 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ R¢æÃAiÀiÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è f¯Á¤ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1) E°AiÀiÁ¸ï vÀAzÉ SÁzÀgï ¸Á¨ï 2) ªÀi˯Á¸Á¨ï vÀAzÉ ¦lÖgï £À¢ÃªÀiï ¸Á¨ï 3) ªÀĺÀäzï £ÀÆgï vÀAzÉ ªÀĺɧƨï 4) SÁeÁºÀĸÉãï @ SÁeÁ ¥ÁµÁ vÀAzÉ SÁzÀgÀ¨ÁµÁ 5) ¸ÉÊAiÀÄzï gÀ»ªÀiï vÀAzÉ ±À«ÄÃzï ¸Á¨ï 6) C¯ÁÛ¥sï vÀAzÉ UÀįÁ¨ï SÁ£ï, ªÉÄPÁå¤Pï, 27 ªÀµÀð, J®ègÀÆ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt PÀnÖ ``CAzÀgï ¨ÁºÀgï'' JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä DgÉÆæ 06 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, DgÉÆæ 01 jAzÀ 05 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 9300/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.158/2013 PÀ®A.87 PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢: 07-07-2013 gÀAzÀÄ 4-30 ¦.JA.PÉÌ DgÀ.ºÉZï.PÁåA¦£À°ègÀĪÀ gÀ©ÃAzÀæ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 1) QgÀtªÀÄAqÀ¯ïvÀAzɱÀA§ÄªÀÄAqÀ®49ªÀµÀð,PÀëwæÃAiÀÄ,MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB DgÀ.ºÉZï.PÁåA¥À £ÀA.3 vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ
2)¥ÁgÉñÀºÀ¯ÁÝgÀvÀAzÉ¥ÉæÃgÀtºÀ¯ÁÝgÀ53ªÀµÀð,PÀëwæÃAiÀiÁ,MPÀÌ®ÄvÀ£À¸ÁB DgÀ.ºÉZï.PÁåA¥À £ÀA.3 vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ
3) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà 56ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸ÁB §¸ÀªÀgÁeÉñÀéj PÁåA¥ÀvÁB¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ4) gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAJ PÀȵÀÚZÁj26ªÀµÀð,§rUÉÃgÀ,¥ÉAnAUÀPÉ®¸À¸ÁB¸ÀÄPÁ®¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ r.J¸ï.¦. ªÀÄvÀÄÛ ¹.¦.L ¸ÁºÉçgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ dÆeÁlPÉÌ ¹A§A¢ü¹zÀ 6,720/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 203/2013 PÀ®A. 87 PÉ.¦. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

eɸÁÌA C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 37 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAd½î FvÀÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è DAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVgÀĪÀ ºÉZï.n «zÀÄåvï vÀAwUÀ¼À §UÉÎ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ £ÉgɺÉÆgÉAiÀĪÀgÀÄ dgÀÄUÀ§ºÀÄzÁzÀ C£ÁºÀÄvÀUÀ¼À §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj ¹ÜwAiÀÄ°ègÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À® zÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛ §A¢zÀÝ PÁ®PÀÆÌ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÄgÀPÀëvÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀÅ¢®è. »ÃVgÀĪÁUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ DlªÁqÀ®Ä ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃVgÀĪÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ gÁªÀÄtÚ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVgÀĪÀ ºÉZï.n «zÀÄåvï vÀAwUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀĽwgÀĪÀ ¥ÁjªÁ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÁjªÁ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV «zÀÄåvï ¸Àà±ÀðUÉÆAqÀÄ CªÀ£À §®UÉÊ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/2013 PÀ®A 285. 338 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÀAPÀ: 13.07.2013 gÀAzÀÄ UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀĸÉìä vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà, 19 ªÀµÀð, eÁ: PÀ¨ÉâÃgï, G: DmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ¥ÉÃmï, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ gÀå¯Éé UÀÆqï ±Éqï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥Áèmï ¥sÁªÀÄð 2130 £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß CmÉÆà Qà ¹UÀ°®èªÁzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ PÀĽvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è Qà ©æeï £À ºÀwÛgÀ PÀĽgÀÄ ©ÃAiÀÄgï ªÀÄzÀå PÀÄrzÀÄ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹UÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°èAiÉÄà C¥ÀjavÀ M§â ºÉAUÀ¸ÀÄ CªÀgÀ UÀAqÀ£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¹QÌzÉAiÉÄà CAvÁ «ZÁj¸À®Ä D C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¸ÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV vÀ£Àß CmÉÆà Qà C°èAiÉÄà J¯ÉÆèà PÀ¼É¢zÉ ¤ªÀÄUÉãÁ ªÀåQÛAiÀÄÄ CªÀÄgÉà PÉÆà PÉÊPÉÆà ¥ÀÆZÀvÉ ¨Éà CAvÁ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ¹nÖUÉzÀÄÝ C°èAiÉÄà ©¢zÀÝ vɼÀî£ÉAiÀÄ ±ÀºÀ¨Ázï §AqÉAiÀÄ vÀÄPÀrAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹zÀÄÝ ZÀPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉAiÀÄ ¥ÀPÉÌUÉ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ gÀlÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ C®èzÉà MAzÀÄ ¸ÀtÚ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹zÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 99/2013 PÀ®A. 324, 504 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 


 


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:08.07.2013 gÀAzÀÄ 82 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,300 /-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-07-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-07-2013

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/2013, PÀ®A 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄrªÁ¼À, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: zsÉÆé, ¸Á: ºÀÄ¥À¼Á EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ CA¨ÁzÁ¸À, eÁw: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ EªÀj§âgÀÄ ºÀÄ¥À¼Á gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ¢°Ã¥À vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÀiÁ£É ¸Á: ºÀÄ¥À¼Á EvÀ£ÀÄ ºÀÄ¥À¼Á ²ªÁgÀzÀ°è vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ.E.©. ªÉÊgÀ ¸Àr¯ÁVzÉ ªÉÊgÀ J¼ÉAiÀÄ°PÉÌ  ºÉÆ®PÉÌ £ÀqɬÄj, ¤ªÀÄUÉ 200/- gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ CªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV «zÀÄåvÀ ªÉÊgÀ J¼ÉzÀgÉ PÀA§ ªÀÄÄjAiÀÄÄvÀÛzÉ CAvÀ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ ¤Ã®ðPÀë ªÀiÁr C±ÉÆÃPÀ¤UÉ PÀA§zÀ ªÉÄÃ¯É KgÀ°PÉÌ ºÉýzÀPÉÌ C±ÉÆÃPÀ EªÀ£ÀÄ ªÉÄÃ¯É KjzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ C°èAiÉÄ EzÀÝ D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ gÁªÀ¸Á§ EªÀgÀÄ ªÉÊgÀ K¼ÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ PÀA§ ªÀÄÄj¢zÀPÉÌ C±ÉÆÃPÀ EªÀ£ÀÄ PÉüÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ CªÀ£À ¸ÉÆAlzÀ°è ¥ÉmÁÖV ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆüÀPÁ® PÉüÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨É¤ß£À°è ¸Àé®à UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2013, PÀ®A 398, 399, 400 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® ¹.JZï.¹-564 RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ, EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ HgÀÄ ºÀgÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV RlPÀ aAZÉÆýAiÀÄ°è gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå EzÀÝ PÁgÀt HjAzÀ gÁwæ 2150 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß n.«.J¸ï UÁrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É RlPÀ aAZÉÆýUÉ §gÀĪÁUÀ RlPÀ aAZÉÆý PÁæ¸À CAzÁdÄ MAzÀƪÀgÉ Q.«ÄÃ. EvÀÄÛ DUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ªÁºÀ£À §gÀÄwÛgÀĪÁWÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ¯ÉÃ¥sïÖ ¸ÉÊrUÉ §AzÀgÀÄ PÀÆqÀ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ¤°è¹zÀgÀÄ, DªÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À EArPÁ PÁgÀ CAvÀ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ, vÀPÀët PÁj£À°èzÀÝ 4-5 d£ÀgÀÄ PɼÀUÉ E½zÀÄ ZÁPÀÄ »r¢PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ ¥ÉÊ¸É ¤PÁ® CAvÀ »A¢AiÀÄ°è ªÀiÁvÁrzÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ ¥ÉÊ¸É ¤PÁ® CAvÀ CAzÀgÀÄ CµÉÆÖÃwÛUÉ »A¢¤AzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÁºÀ£À §gÀÄwvÀÄÛ D ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr zÀĸÀgÁ UÁr DAiÀiÁgÉ OgÀ eÁ¬ÄAUÉ »A¢¤AzÀ §gÀĪÀ UÁr £ÉÆÃr ¸ÀzÀj 5 d£ÀgÀÄ ¥ÀÄ£À: CªÀgÀ PÁj£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀlÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ, ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ 20 jAzÀ 30 ªÀAiÀĹì£ÀªÀgÀÄ EzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ £Á£ÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄ »rAiÀÄÄvÉÛãÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-07-2013 gÀAzÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/2013, PÀ®A 447, 504 L¦¹ :-
UÉÆÃgÀ aAZÉÆý UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠮°ÃvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ CuÉÚ¥À£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UÉÆÃgÀ aAZÉÆý EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA-16/J, 16/©, 16/ ¹ £ÉÃzÀgÀ°è MlÄÖ 12 JPÀgÉ 30 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«Ää£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 07-07-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæ §dgÀAUÀ vÀAzÉ zÀvÀÄÛgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: UÉÆÃgÀ aAZÉÆý EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆ® ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ªÀiÁ»w w½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄzÀ C¤Ã® ªÀÄvÀÄÛ «±Á® ºÁUÀÆ ªÉAPÀl gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß KPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ «ZÁj¸À®Ä DgÉÆæAiÀÄÄ J®ègÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ CªÁZÀåªÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÁAvÀvÀ«ÃgÀ¤UÉ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆnÖgÀÄvÉÛÃ£É CzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ºÉÆ® ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÉÝÃ£É CAvÀ C£Àß®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ºÉÆ® £À£Àß ºÉ¸Àj¤AzÀ EzÉ ¤Ã£ÀÄ CªÀ¤UÉ ºÀt PÉÆlÖgÉ CªÀ¤AzÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁrPÉÆ CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ §dgÀAUÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆ®zÀ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 06-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ElPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zÉëzÁ¸À E§âgÀÄ §UÀzÀ® UÁæªÀÄzÀ E¥sÁæ£ï EªÀgÀ PÀnÖUÉ CqÀØ¢AzÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ° §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ ±À¦üAiÉÆâݣï gÀªÀgÀ PÀnÖUÉ CqÀØzÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ¨Á®ªÀÄä ªÀÄA¢gÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/eÉ-7195 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀĺɧƧ¸Á§ vÀAzÉ ºÀ¤Ã¥sÀ¸Á§ RÄgÉö ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß  Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÉëzÁ¸À EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ zÉëzÁ¸À PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ vÀ¯ÉAiÀÄ §® ¨ÁUÀPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV §ÄUÀmÉ §AzÀAvÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ನಾನು ದಿನಾಂಕ:25-06-2013 ರಂದು 7 ಪಿಎಮ್ ದಿಂದ ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿಯ ಉದನೂರ ರಸ್ತೆಗೆ ಇರುವ ಶಾಂಗ್ರಿಲಾ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್ಸ ಪಕ್ಕದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇ ರಾತ್ರಿ ದಿನಾಂಕ :26-06-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 3-00  ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ 4 ಜನ ಕಳ್ಳರು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೂಪಾದ ರಾಡ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು  ಬಂದು ರಾಡಿನಿಂದ ಅಂಜಿಸಿ ಹಿಂದಿ ಬಾಷೆಯಲ್ಲಿ  ಬೇದರಿಸಿ  ನನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಹಾಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಲಗೈ ಮತ್ತು ಕಾಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ತುರುಕಿ ನನ್ನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿದ್ದ  150 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು  ಒಂದು ನೊಕೀಯಾ ಮೊಬಾಯಲ ಸಿಮ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಯತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದು 3 ಜನರು ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ ಒಳಗೆಡೆ ಹೋಗಿ ಚಾವಿ ಹಾಕಿದ ಮನೆಗಳ ಬೀಗಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.  ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ ಕಕ್ಕೇರಿ ಸರ್ ರವರು ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳರು  ಅಂತಾ ಚಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆ 4 ಜನರು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ  ಮ್ಯಾಥ್ಯೂವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ದಿ:ಪ್ರಕಾಶ ಯಾದಗೀರ ವ-23 ವರ್ಷ ಉ-ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ ವರ್ಗಿಸ್ಸ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ ಸಾ:ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಯಾದಗೀರ ಹಾ:ವ: ಪ್ಲಾಟ ನಂ 9 ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ  ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗೇಟ ಎದುರುಗಡೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:104/2013 ಕಲಂ, 392, 457, 380, 511 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಗಂಡನ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಮೈಮೇಲೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ಬಂಗಾರಿ ಗಂಡ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪೂಜಾರಿ ಸಾ;ಕಲ್ಲಹಂಗರಗಾ ತಾ;ಜಿ;ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ರವರು ನನ್ನ ಮದುವೆಯಾದ ಮೇ 2013 ನೇ ಸಾಲೀನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಹಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದ  ಕಲ್ಯಾಣಿ ತಂದೆ ನಾಗಣ್ಣಾ ಪೂಜಾರಿ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಮೇ 2013 ರಂದು ನೇರವೆರಿದ್ದು, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ನನ್ನ ಗಂಡ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇತನು  ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಕಿಟಲೆ ಮಾಡುವದು ಮತ್ತು ಕರೆದಾಗ ಬೇಗನೆ ಹೋಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ  ಬೈಯುವದು  ಹೊಡೆಬಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ದಿನಾಂಕ:05-07-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ಗಂಡ  ನನಗೆ ಬೇಗನೆ ಬಾ ಅಂತಾ ಕರೆದನು ಆಗ ನಾನು ಬೇಗನ ಹೋಗಲಿಲ್ಲಾ ತಡಮಾಡಿ ಹೋದೇನು. ಆಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ನಾನು ಬಾ ಅಂದಾಗ ಬರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ  ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನ ಕಪಾಳ ಮೇಲೆ ಹೋಡೆದನು , ದಿನಾಂಕ:6-7-2013 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 6-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ,ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇತನು ನನಗೆ ಬೈಯ್ದು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಅದನ್ನೆ ಮನಸಿನ ಮೇಲೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಾನು ಚೀರಾಡುವದನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ನೆಗೆಣಿ , ಗಂಡ ಮತ್ತು ಭಾವ ಹಾಗೂ ಮಾವನವರು ಬಂದು ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸಿದರು, ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಮೈ ಪೂರ್ತಿ ಸುಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:335/2013 ಕಲಂ.498 (ಎ),323,504, 306 ,511 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ದಿನಾಂಕ:07-07-2013 ರಂದು 3-00 ಪಿ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ  ಅವಳ ತಂದೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ಮಳಗಿ ಪೂಜಾರಿ ಸಾ;ತಡಕಲ ತಾ;ಆಳಂದ ಜಿ;ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಮಗಳು ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ದಿನಾಂಕ:07-07-2013 ರಂದು 1-40 ಪಿ.ಎಂಕ್ಕೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ  ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಲಂ. 306  ಐಪಿಸಿ ಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.