Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, October 9, 2012

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-   

£ÁåAiÀiÁ®zÀ G¯ÉèÃTÃvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      
             §¸Àì£ÀUËqÀ vÀAzÉ CAiÀÄå£ÀUËqÀ ªÀÄĸÀ° ªÀ: 28, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ CAiÀÄå£ÀUËqÀ vÀAzÉ PÉAZÀ£ÀUËqÀ ªÀ: 73, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 444 gÀ ºÉÆ® ªÀiÁgÁlzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ, CzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è vÀAzÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ PÉýzÀPÉÌ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.10.2012 gÀAzÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 127/2012 PÀ®A 323, 504, 506, L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

                 °AUÀ¥Àà vÀAzÉ zÀAqÀ¥Àà £ÁUÀgÀ¨ÉAa ªÀAiÀiÁ;55 eÁ;PÀÄgÀħgÀÄ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;ºÁgÀ¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UËqÀ¥Àà vÀAzÉ zÀAqÀ¥Àà £ÁUÀgÀ¨ÉAa ªÀAiÀiÁ;50 eÁ;PÀÄgÀħgÀÄ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;ºÁgÀ¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. E§âgÀÆ CtÚvÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 08.10.2012 gÀAzÀÄ UËqÀ¥Àà£ÀÄ  ºÉÆ®zÀ ¥Á®Ä ¸ÀA§AzsÀ °AUÀ¥Àà£À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ¸Àj E®èzÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ   vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ,C®èzÉà §® §ÄdzÀ ªÉÄÃ¯É PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁr fêÀ ¸À»vÀ ªÀÄÄV¹AiÉÄà ©qÀÄvÉÛãÉ, CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 09.10.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 128/2012 PÀ®A; 324, 504, 506, L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:- [eÉÃ§Ä PÀ¼ÀîvÀ£À ]

                  ¢£ÁAPÀ 07-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À PÉ.J¸ï.DgÀ.n.¹ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ°è ¨Á§Ä PÉ.gÉêÀtPÀgï vÀAzÉ PÀªÀįÁPÀgï ªÀAiÀÄ: 44ªÀ, eÁ: «±ÀéPÀªÀÄð , G: D¨sÀgÀt vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ , ¸Á: eÉ.¦ £ÀUÀgÀ PÁgÀlV , vÁ: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄPÁgÀlV¬ÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ §AzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ §¸Àì£ÀÄß KgÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà CAzÁdÄ 20 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ DvÀ£À  ¥ÁåAn£À eÉé£À°èlÄÖPÉÆArzÀÝ 45,000/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÁåAn£À eÉç£ÀÄß ¨ÉèÃr¤AzÀ PÀvÀÛj¹ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ  zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ  oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.226/2012 PÀ®A.379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

J¸ï.¹/ J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                     ²æêÀÄw ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä UÀAqÀ UÀAUÀ¥Àà,35ªÀµÀð,eÁ:£ÁAiÀÄPÀ,G:ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À,¸Á:ªÀÄ®zÀPÀ¯ï.ªÀÄvÀÄÛ ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï vÀAzÉ £ÀÆgÀ¸Á¨ï,53ªÀµÀð, ºÁUÀÄ EvÀgÉ 5 d£À J®ègÀÄ eÁw:ªÀÄĹèA, ¸Á:ªÀÄ®zÀPÀ¯ï. EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ vÀnÖ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §ZÀÑ®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸À¢æ §ZÀÑ°£À°è PÉÆý, DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAiÀÄÄåwÛzÀÝjAzÀ CzÀjAzÀ §gÀĪÀ gÀPÀÛ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÉÆ®¸ÀÄ ¤Ãj£ÉÆA¢UÉ ºÀjzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤®ÄèwÛzÀÄÝ, EzÀPÉÌ ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä  ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÀÆr DPÉëÃ¥ÀuÉ ªÀiÁrzÀgÀÆ PÀÆqÀ F ¢£À ¢£ÁAPÀ:09/10/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä §ZÀÑ®°è PÉÆý PÉÆAiÀÄÄÝ, ¤ÃgÀÄ ºÁQzÀÝjAzÀ ºÉÆ®¸ÀÄ §AzÀÄ DPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ, PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ   CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¨ÁåqÀgÀ ¸ÀÆ¼É JAzÀÄ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ DPÉAiÀÄ  vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀ DPÉAiÀÄ  ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀ¸ÀéwUÉ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÝ®èzÉÃ, CPÉAiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À DAf£ÉÃAiÀÄå¤UÀÆ ¸ÀºÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ §® ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðªÀÄzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.82/2012 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 gÉ/« 149 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10)(11) J¸ï.¹/J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ 1989 CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-   
 
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.10.2012 gÀAzÀÄ 70 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-10-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 09-10-2012

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 231/2012 PÀ®A: 279.338 L.¦.¹.eÉÆÃvÉ 187 L,JªÀÄ,«,JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 08/10/2012 gÀAzÀÄ 19:45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁxÀ EªÀgÀÄ ±ÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38ºÉZï4321 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄ D£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ EgÀĪÀ ºÉÆ®¢AzÀ a¢æ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ DgÉÆæ ±ÁªÀÄuÁÚ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqɹzÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ dUÀ£ÁxÀ EªÀjUÉ §®PÁ°£À PɼÀUÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ¥Àqɹ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 77/2012 PÀ®A: 394 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/10/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAV ªÀÄ£É ¥ÀPÀÌ®ªÁqÁ¢AzÀ £ÀªÀzÀUÉÃjUÉ ¥sÀvÉÛ zÀªÁðeÁ M¼ÀUÀqÉ EAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, DgÉÆæ ¯ÉÊPï EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁåZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ C¥sÉÆæÃd ªÀÄvÀÄÛ §Ä¹ì gÀªÀgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄî ºÁQ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. CµÀÖgÀ°èAiÉÄ ¦üAiÀiÁð¢ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ¤A§ÆgÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÁUÀ DgÉÆæ ¯ÉÊPï EªÀ£ÀÄ EArPÁ PÁgÀ £ÀA: JA.ºÉZï-04/JqÀ§Äè-963 £ÉÃzÀÝgÀ°è EzÀÝ vÀ®ªÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀĤUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÁUÀ oÁuÉUÉ Nr §A¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2050/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀA: 19/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/08-10-12 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄÈvÀ :  UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ®PÁÌ ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ ¸ÀzsÀå ªÀÄ°èPÁdÄð£À £ÀUÀgÀ £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà «ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ®PÁÌ ªÀAiÀÄ 50 ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ ¸ÀzsÀå ªÀÄ°èPÁdÄð£À £ÀUÀgÀ £Ë¨ÁzÀ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PÀÆgÀ½UÉ ºÀUÀÎ PÀnÖPÉÆAqÀÄ bÉÃrUÀ½UÉ PÀnÖ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¤d EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀßUÉ ªÀAiÀĸÁVzÉ £À£Àß PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ PÁt¸ÀÄwÛ¯Áè CAvÁ fêÀ£ÀzÀ°è ¨É¸ÀvÀÄÛ fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÁÝgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
   

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಫಜಲಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:08-10-2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-30 ಗಂಟೆಗೆ ಗೌರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಯಾ ಬೂಸಿ ಇವಳು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇವಳ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ  ಜಾತಿ  ರವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಷಶಾನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಗಡಿಗರು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಲ್ಲಣಗೌಡ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಷಾ ಪಾಟೀಲ ಸಂಗಡ 9 ಜನರು ಸಾ||  ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮ ತಾ|| ಅಫಜಲಪೂರ ರವರು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಗಡಿಗರಿಗೆ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಜಾ||ಎಸ್ ಸಿ ಸಾ|| ಗೌರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮ ತಾ|| ಅಫಜಲಪೂರ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:172/2012 ಕಲಂ, 323, 324, 506 ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು  3 (1) (10) ಎಸಸಿ/ಎಸಟಿ ಪಿಎ ಆಕ್ಟ 1989 ಪ್ರಕಾರ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.