Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, September 28, 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಜೂಜಾಡುತ್ತಿದ್ದವರ ಬಂಧನ :-
ಕಮಲಾಪುರ ಠಾಣೆ : ಜೀವಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಕ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪಾ ಸಾಲಹಳ್ಳಿ ಸಾಃ ಜೀವಣಗಿ, ರಾಜಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಬಿರೆದಾರ ಸಾಃ ಬೇಲೂರ(ಕೆ), ಇಮಾಮೋದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಇಮಾಮಸಾಬ ದಂಡೋತಿ ಸಾಃಕಲಗುರ್ತಿ, ರಾಜಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ ಚಳಕಾಪೂರ ಸಾಃ ಭೂಂಯಾರ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಅವ್ವಣ್ಣಾ ಸಮಗಾರ ಸಾಃ ಜೀವಣಗಿ ತಾಃಜಿಃ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರನ್ನು ಶ್ರೀ ಶಾಂತಿನಾಥ ಬಿ.ಪಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಂಧಿತರಿಂದ ಒಟ್ಟು 2050-00 ರೂ. ಗಳು ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:   .  

dĮĪÀÄUÉÃj vÁAqÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ UÀAUÁå £ÁAiÀÄPÀ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-09-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ CzÉ vÁAqÁzÀ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀįÁå £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð : ®ªÀiÁt FPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ J©â¹ £À£Àß ºÀwÛgÀ ¨Á CAvÁ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÁUÀ CzÀPÉÌ DPÉAiÀÄÄ ¤gÁPÀj¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ PÀgÉzÀgÀÄ §gÀĪÀ¢¯Áè K£À¯Éà ¸ÉÆÃ¼É CAvÁ PɼÀUÉ PÉqÀ« JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÁUÀÆ JzÉUÉ ºÀÆqÉzÁUÀ DPÉ PÀƸÀjPÉÆAqÀÄ JzÀÄÝ MzÀgÁqÀ®Ä CzÉà vÁAqÁzÀ gÁeÁ £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ UÀAUÁå £ÁAiÀÄPÀ ®ªÀiÁt EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ EªÀ¼ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ PÉÊÀ¬ÄAzÀ ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁUÀªÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢: 27-09-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ ²æà ZÉ£ÀßAiÀÄå¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄAiÀÄå¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ gÀªÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ §AzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉʯÉéøÉÖñÀ£ïzÀ°è mÉæãï E½zÀÄ eÉeÉ ªÀÈvÀÛzÀ°è EzÀÝ ®Qëöä ¨Ágï ªÀÄvÀÄÛ gɸÉÆÖÃgÉAmïzÀ°è ºÉÆÃV M¼ÀUÀqÉ §®¨ÁdÄ EzÀÝ 4 £Éà mÉç¯ïUÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ 180 JAJ¯ï£À Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì «¹Ì vÀj¹PÉÆAqÀÄ PÀÄrAiÀÄÄwÛzÉÝ£ÀÄ. vÀ£Àß mÉç¯ïªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¥ÉèÃmï£À°è §fÓ, zÁ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¤A¨É ºÀtÂÚ ºÉÆüÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ. vÀ£Àß »AzÉ EzÀÝ mÉç¯ïUÉ £Á®ÄÌ d£À ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ PÀĽwzÀÄÝ CªÀgÀ°è £ÁUÀgÁd JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¤A¨É ºÀtÚ PÉÆqÀ®Ä PÉýzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ¤A¨É ºÀtÄÚ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè £À£ÀUÉ ¨ÉÃPÀÄ ¤£ÀUÉ ¨ÉÃPÁzÀgÉ vÀj¹PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÁUÀ D £Á®ÄÌ d£À "¨Éà ¯ËqÉÃPÉà ¨Á¯ï, ªÀiÁQ ZÉÆÃzï ¨ÉÊ£ï ZÉÆÃzï, ZÀÆvɪÀiÁPÉà ¯ËqÉÃ" CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀgÀÄ. ¤A¨Éâ ºÀtÄÚ ¤£ÀUÉ PÉÆqÀzÉà vÀ¥ÁàVzÉ CAvÁ CAzÉ£ÀÄ. DUÀ £ÁUÀgÁd FvÀ£ÀÄ PÉʪÀÄÄ¶× ªÀiÁr £À£Àß §®UÀtÂÚUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÉ£ÀÄ. G½zÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ £À£Àß ¨É¤ßUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ, JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ £À£Àß HgÀÄPÉÆî£ÀÄß CqÀØPÀnÖzÁUÀ D ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ°è M§â£ÀÄ £À£Àß HgÀÄPÉÆî£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß »AzɯÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ CAvÁ¢£ÁAPÀ: 28.09.2011 gÀAzÀÄ ²æà ZÉ£ÀßAiÀÄå¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄAiÀÄå¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ 50 ªÀµÀð, eÁ-dAUÀªÀÄ, G-¤ªÀÈvÀÛ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ, ¸Á-ªÉÄ£À £ÀA 12-06-497/2 ZÀAzÀæ§AqÁ gÉÆÃqï J¯ï©J¸ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 23-09-2011 gÀAzÀÄ PÀÄAn ¢Ar£À «µÀAiÀÄzÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CzÉà ¹nÖ¤AzÀ ¢£ÁAPÀ 27-09-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉUÉ ¸Á£À¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ FgÀªÀÄä vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà, ªÀ:18, ªÀqÀØgÀ, EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É FgÀªÀÄä¼À vÁ¬ÄAiÀÄ eÉÆvÉ CzÉ UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÀÄÆ°ªÀĤ DvÀ£À ºÉAqÀw CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄdUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ §qÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr JwÛ £É®PÉÌ MUÉzÀÄ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁjM¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÁÛzÉ CAvÁ FgÀªÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄ°AzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

¢£ÁAPÀ 27-09-2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ dÄmï ªÀÄgÀr UÁæªÀÄzÀ PÉ.E.© ¸À¨ï ¸ÉÖµÀ£ï ºÀwÛgÀ, £ÁUÉñÀ vÀAzÉ: ºÀ£ÀäAvÀ, 32ªÀµÀð,eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, G: ¢éwAiÀÄ zÀeÉðAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ, §AqÉñÀ vÀAzÉ: ²ªÀ¥Àà, 20ªÀµÀð,eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À.3) ²ªÀ±ÀARgÀ vÀAzÉ: ²ªÀgÁd, 20ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À,¸Á: eÁVÃgï eÁqÀ®¢¤ß. gÀªÀgÀÄ PÀÆr ²æà ¹zÀÝAiÀÄå ºÀªÁ¯ÁÝgÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqÀ±Á¯ÉAiÀÄ°èzÀÝ 3 ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ©¹AiÀÄÆlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹QÌ©¢ÝzÀÝjAzÀ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀݲæà ªÀÄw ¦.¥ÁªÀðvÀªÀÄä ªÀÄÄRå ²PÀëPÀgÀÄ ²æà ¹zÀÝAiÀÄå ºÀªÁ¯ÁÝgï ¨Á®PÀgÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqÀ ±Á¯É CgÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 27-09-2011 gÀAzÀÄ s¸ÀAeÉ 5-15 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ - PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¤Ãj£À mÁåAPï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj , ªÀAiÀÄ:51ªÀ, eÁ:G¥Áàgï , G: ºÉÆÃmÉ¯ï ªÁå¥ÁgÀ , ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 2) §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀÄAvÀ¥Àà , ªÀAiÀÄ:32ªÀ, eÁ: ªÁ°äÃQ G: mÉîgï PÉ®¸À , ¸Á: f£ÁߥÀÄgÀ , vÁ: ªÀiÁ£À«.(¥ÀgÁj) wgÀÄ¥Àw ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.810/- , ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ , ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.09.2011 gÀAzÀÄ 116 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

Gulbarga District Reported Crime


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ:
28-09-2011 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೇಟ ಅಫಜಲಪೂರ ಮೇನ ರೋಡನಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ರೋಡ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ಮಲ್ಲು @ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಬೀರಣ್ಣ ಪುಜಾರಿ ಈತನಿಗೆ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆಎ 32 ಎಸ್ 2678 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅಫಜಲಪೂರ ರೋಡಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ರಾಂಗ ಸೈಡಿನಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ರೋಡ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಈತನಿಗೆ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿ ಭಾರಿ ಗಾಯಗೋಳಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 28-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 28-09-2011

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 167/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀÄ« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/09/2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ gÉrØ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÉrØ, 29 ªÀµÀð, ¥ÉưøÀ PÁ£Àìmɧ® ¸Á: ºÉÆPÁæuÁ (©) vÁ: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38J¯ï0016 £ÉÃzÀÝgÀ »A¨sÁUÀ C£ÁìgÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ. £ÀUÀgÀzÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuɬÄAzÀ-UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÁA¥ÀÄgÉ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ gÁAUÀ ¸ÉÊqÁV MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ vÀÄnUÀ½UÉ, ¨Á¬ÄUÉ, ªÀÄÆVUÉ, JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, JqÀ ªÉƼÀPÁ® ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÉÊUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÄð£À ºÀ®Äè C®ÄUÁqÀÄwÛzÉ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »A§¢ PÀĽvÀ C£ÁìgÀ EªÀgÀ JqÀ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, JqÀ ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÁUÀÆ JqÀ ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-09-2011 gÀAzÀÄ1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð G.PÀÆ° ¸Á|| PËoÁ (PÉ) EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁQzÀÝ PÉA¥ÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ 1) UÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄrªÁ¼À 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¸Á|| E§âgÀÄ PËoÁ (PÉ) EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è£À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr dUÀ¼À ªÀiÁr vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA 10/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-09-2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀIJ®ªÀÄä UÀAqÀ ªÉÊfãÁxÀ dªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð G: ªÀÄ£É PÉî¸À ¸Á: ¸ÀAUÀ¼ÀÆV EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ dUÀzÉë UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ EªÀ½UÉ ¸ÀƪÀiÁgÀÄ 8-10 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆmÉÖ£ÉÆë¤AzÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 27-09-2011 gÀAzÀÄ ¨ÉýîUÉ 0630 UÀAmÉUÉ DtzÀÆgÀªÁr ²ªÁgÀzÀ°èzÀ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀUËqÀ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆÃArgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/09/2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà gÉÆ»¯É ªÀAiÀÄ :35 ªÀµÀð, eÁw :PÀ§â°UÀ, G :MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ¸À¸ÁÛ¥sÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄUÀ n.«.J¸ï. JPÀì® ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸À¸ÁÛ¥sÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ §¸ÀAiÀiÁå vÀAzÉ ¸ÁªÀ¼ÀUÀAiÀiÁå ¸ÁgÀAUÀªÀÄoÀ ªÀAiÀÄ:28 ªÀµÀð, G:¥ÉÆÃqÀð PÁgÀ £ÀA JA.ºÉZï- 23, J£ï- 1177 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:©eÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 11/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/09/2011 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzsÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà vÉÆÃAqÁgÉ ¸Á: ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸À«vÁ UÀAqÀ ¤Ã®PÀAoÀ ºÀtUÉ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÀÄÄQð EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 wAUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÀ ¥sÁå¤UÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 10/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/09/2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ feÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw ®ªÀiÁt G: ªÀÄ£ÉÃPÉî¸À ¸Á: ªÉÄÃqÀ¥À½î ¸ÀzsÀå OgÁzÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ ¨Á®Ä ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð G: ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Á: ªÉÄÃqÀ¥À½î ¸ÀzsÀå OgÁzÀ EªÀgÀÄ qÉÆÃtUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀð«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄRåUÀÄgÀÄUÀ¼ÁV PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÀ ªÀÄzÁåºÀß 1430 UÀAmÉUÉ ºÀÈzÀAiÀÄ WÁvÀPÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀPÉÌ MAiÀÄÄÝ C°èAzÀ GzÀVÃgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzsÀå ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2011 PÀ®A 32,37 PÉ.E JPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ 328 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 27/09/2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ£À°è £ÉÆÃqÀ®Ä C°è ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀ£ÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj DUÀĪÀAvÀºÀ ¸ÉA¢ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ZÀ£Áå @ ZÀ¤ß¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà MqÀØgÀ ªÀAiÀÄ- 25 ªÀµÀð eÁ MqÀØgÀ ¸Á|| MqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 10 °ÃlgÀ ¸ÉA¢ C.Q.100=00 gÀÆ MAzÀÄ »vÁÛ¼É ºÁAqÀ C.Q 300=00 d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ ಏಳು ಜನರ ಬಂಧನ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ.27-09-2011 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಳಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿವಾರ ಟೇಲರ ಇವರ ಹೊಲ ದ ಬೇವಿನ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವು ಜನರು ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯ ದಿಂದ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ದೈವಲೀಲೆ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೇಲಾದಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿ 1.ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಚಿಕೋಣಿ ಸಾ;ಬ್ಯಾಂಕ ಕಾಲೂನಿ ಗಂಜ ಗುಲಬರ್ಗಾ 2.ಪರಮೇಶ್ವರ ತಂದೆ ವೇಷಣ್ಣಾ ಚಲಗೇರಿ ಸಾ;ಮಾಕಾ ಲೇಔಟ ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡಗುಲಬರ್ಗಾ 3.ಶ್ರೀಶೈಲ್ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಯಿಕೊಡಿ ಸಾ;ಮನಂ.116 ಸಿಐಬಿ.ಕಾಲೋನಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 4.ಭೀಮಶ್ಯಾ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಸಿಂಧೆ ಸಾ; ಅಶೋಕ ನಗರ ಕಾಲೂನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ 5.ರಮೇಶ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ನಿಂಬಾಳ ಸಾ; ಉಪಳಾಂವ ತಾ: ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 6.ಅಣವೀರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಕಣ್ಣಾ ನಂದಿಕೂರ ಸಾ;ಉಪಳಾಂವ ತಾ: ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 7.ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಂಗಣ್ಣಾ ಟೆಂಗಳಿ ಸಾ; ಉಪಳಾಂವ ತಾ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹಿಡಿದು ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆ ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ 6035/- ರೂಗಳು ಹಾಗೂ 4 ಮೋಬೈಲ ಪೋನಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಮಧುಕರ ತಂದೆ ಅಂಬಾಜಿ ಬಂದಿಚೌಡೆ ಸಾ: ಜಂಬಗಾ (ಕೆ) ತಾ: ಆಳಂದ ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 27-09-11 ರಂದು ದಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬ ಹತ್ತಿ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬಿನಿಂದ ಇಳಿಯುವಾಗ 3 ಜನ ಅಪರಿಚಿತರು 25 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ನನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟಿನ ಹಿಂದಿನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿದ್ದ 10000/- ರೂಪಾಯಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ :
ದಿನಾಂಕ: 27-9-2011 ರಂದು   ನಗರದ ಜಗತ .ಸರ್ಕಲ್  ದಿಂದ ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ. ಸರ್ಕಲ್ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಟೌನ ಹಾಲ ಕ್ರಾಸ್  ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ  ಒಂದು ಅಟೊರೀಕ್ಷಾ ನಂ:ಕೆಎ 32 ಬಿ 409 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ ಜಿ.ಜಿ.ಹೆಚ್.ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ & ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ  ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ.ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟ ಹೊಡೆದು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೆ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ ಪಲ್ಟಿಮಾಡಿ  ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು  ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ  ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ಭಂಡಾರಿ ಸಾ: ವಿದ್ಯಾ ನಗರ ಸಿಂದಗಿ     ಇವರಿಗೆ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ.ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ  ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.